SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 48 Statuta Općine Vinodolske općine, a na prijedlog načelnika Vinodolske općine, Općinsko vijeće Vinodolske općine, na sjednici vijeća održanoj dana 25. ožujka 2013. godine, donosi

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske
općine za 2012. godinu

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis)

Operativne snage sastoje se od:

. stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

. službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

. zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

. zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

. službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

. fizičke i pravne osobe,

. izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

. središnja tijela državne uprave.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE - OPĆI DIO

Općinsko vijeće Vinodolske općine je na sjednici održanoj dana 7. ožujka 2011. godine usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine za 2010. godinu, KLASA: 021-05/11-01/1, URBROJ: 2107- 03/11-01-3-10 kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine u 2011. godini, KLASA: 021-05/11-01/1, URBROJ: 2107- 03/11-01-3-11.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/11-01/6; URBROJ: 2107-03/ 11-01-16 od 21. prosinca 2011. godine.

Vinodolska općina ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Vinodolske općine temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Vinodolske općine izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije (usvojena od strane Općinskog vijeća 2004. godine), Aneks Plana KLASA: 021-05/06-01- 7, URBROJ: 2107-03/06-01-7-11-1 od 27. travnja 2006. godine, Odluku o ažuriranju tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vinodolske KLASA: 021-05/07-01/5, URBROJ: 2107-03/07-01-14-21-1 od 5. lipnja 2007. godine).

Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone donosi Općinski načelnik svake tekuće godine temeljem godišnjeg Programa Vlade Republike Hrvatske.

Temeljem članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Plana zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske (NN 96/10), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju

operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08) te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (SN PGŽ 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanjuStožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 021-05/10-01/10, URBROJ: 2107-03/10-01-12-14 od 13. prosinca 2010. godine). U 2011. godini Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 021-05/11-01/2, URBROJ: 2107-03/11-01-5-11-1 od 23. svibnja 2011. godine).

Po donošenju Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine u 2011. godini, a temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 022- 05/11-01/1, URBROJ: 2107-03/11-01-332-1 od 9. veljače 2011. godine).

Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/11-01/2, URBROJ: 2107-03/11-01-5-12-1 od 23. svibnja 2011. obavljanje komunalnih poslova povjerava se tvrtki KTD 'Ivanj' d.o.o., Novi Vinodolski.

U 2012. godini na području Vinodolske općine nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane snage zaštite i spašavanja.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE - OPERATIVNE SNAGE

2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Vinodolske općine.

Tijekom 2012. nije bilo sazivanja Stožera ZiS Vinodolske općine.

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti su:

1. Policijska uprava Primorsko - goranska, Policijska postaja Crikvenica

2. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka

3. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci

Tijekom 2012. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Vinodolska općina, izuzev svoje redovne djelatnosti.

2.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

2.3.1. Vatrogasna zajednica

Na području Vinodolske općine ne djeluje vatrogasna zajednica.

2.3.2. Javna vatrogasna postrojba

Vinodolska općina ima sklopljen Sporazum o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Vinodolske općine u 2012. godini, KLASA: 214-02/12-01/1, URBROJ: 2107-03/12-01-3 od 6. veljače 2012. godine, Aneks sporazuma KLASA: 214-01/12-01/01, URBROJ: 2170-07-03-12- 4 iz ožujka 2012. godine.

Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir i Vinodolska općina.

U JVP Crikvenica zaposleno je 13 vatrogasaca i 10 vozila s pripadajućom opremom (UNIMOG U-500/CAFS, STEYR 790.195, Nissan, L2OFA Mercedes Atego, Mercedes 1124 AF, Ford TLF, Fiat Doblo (zapovjedno vozilo), TAM 190 T15B, STEYR 680EG i Zastava 645 AD).

U 2012. godini za potrebe financiranje vatrogasnih društava, odnosno za represivnu vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Vinodolske općine, izdvojena su sredstva u iznosu 400.000,00 kn.

U 2012. godini bila je jedna značajna intervencija na području Vinodolske općine uz redovne izlazake na teren. 23. srpnja 2012. godine nastao je veliki požar otvorenog prostora u zaseoku Jargovo. Požar se nošen jakim vjetrom širio velikom brzinom te su u jednom trenutku bili ugroženi stambeni i gospodarski objekti u Bribiru, Selcu i Gradu Crikvenici. Požar je gasilo 29 vatrogasnih postrojbi s preko 440 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Požar je 'progutao' oko 600 ha suhe trave, niskog raslinja, bjelogorične i crnogorične šume te jedan krov na stambenom objektu. Ljudskih žrtava nije bilo.

2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir

Zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva je Marin Rapaić. Operativni sastav Društva sastoji se od dva vatrogasna odjeljenja sa 20 operativnih vatrogasaca s položenim ispitom i liječničkim pregledom koji je opremljen svom potrebnom opremom za intervencije, te osiguran Policom osiguranja.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Bribir biti će navedeni u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Vinodolske općine. U 2012. godini za potrebe financiranje vatrogasnog društva izdvojena su sredstva u iznosu 220.000,00 kn.

U 2012. godini članovi operativne postrojbe DVD-a Bribir sudjelovali su na 50 intervencija od čega 35 intervencija otpada na požare otvorenog prostora, 3 požara stambenih objekata, 6 tehničkih intervencija na objektima i otvorenom prostoru i 6 tehničkih intervencija u prometu.

U ljetnim mjesecima provodila se edukacija i odrađene su taktičko - pokazne vježbe operativnih vatrogasaca, posebno onih u radnom odnosu, u cilju postizanja operativne spremnosti i da se mogućnost ozljeđivanja tijekom intervencija svede na minimum.

2.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.4.1. Postrojba civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine potrebno je osnovati Postrojbu civilne zaštite opće namjene koja će se sastojati od 33 člana (Postrojba će biti sastavljena od Tima koji u svom sastavu ima 3 skupine. Svaka skupina u svom sastavu treba imati 3 ekipe po 3 pripadnika. Timom bi zapovijedao Zapovjednik koji bi imao svog zamjenika i bolničara).

Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene biti će donesena na sjednici općinskog vijeća u ožujku 2013. godine.

2.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine potrebno je imenovati 4 povjerenika civilne zaštite (za svako naselje po jedan).

Odluka o imenovanju Povjerenika civilne zaštite biti će donesena na sjednici općinskog vijeća u ožujku 2013. godine.

2.4.3. Voditelji skloništa

Na području Vinodolske općine nema skloništa stoga nije potrebno imenovati voditelje istih.

2.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine odrediti će se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Ova odluka je donesena na sastanku kolegija načelnika 14.veljače 2013. godine. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br:5/13).

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Vinodolske općine. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su:

1. Hrvatska gorska služba spašavanja

2. Dezinsekcija d.o.o.

3. IND-EKO d.o.o.

4. Rijekatank d.o.o.

5. Zavod za hitnu medicinu PGŽ

6. Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Crikvenica

7. Centar za socijalnu skrb Crikvenica

8. Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o.

9. Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski

10. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

11. Thalassotherapia Crikvenica

12. Terme Selce

13. Poliklinika Katunar

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2012. godine nisu bile aktivirane na poslovima zaštite i spašavanja.

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata biti će navedeni u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Vinodolske općine koji će se donijeti tijekom 2013. godine.

3. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJA (OSTALE GOTOVE SNAGE)

3.1. PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU POSTROJBE I STRUČNE TIMOVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine) su:

1. KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

2. Hrvatske vode Rijeka, Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova sa sjedištem u Rijeci

3. HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica

4. HEP HE »Vinodol« Tribalj

5. CESTE» d.o.o. Rijeka - baza u Driveniku

6. Hrvatske šume - UŠP Senj - šumarija Crikvenica

Dužnost je ovih pravnih osoba ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Vinodolske općine u slučaju katastrofa i velikih nesreća. U 2012. godini nisu izdvojena sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja opreme koja će se koristiti za potrebe zaštite i spašavanja.

3.2. PRAVNE OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE

Pravne osobe koje pružaju usluge prijevoza (ljudi, životinja, građevinskog otpada), smještaja, prehrane i sl., a sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine su:

1. KTD IVANJ d.o.o., Novi Vinodolski

2. Komunalno poduzeće » Murvica« Crikvenica

3. Osnovna škola dr. Josipa Pančića

4. Osnovna škola Jurja Klovića

5. Dječji vrtić Cvrčak i mrav

S istima je potrebno potpisati ugovore o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Vinodolske općine.

Tijekom 2012. godine nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja.

3.3. UDRUGE GRAĐANA

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja (sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Vinodolske općine) su:6

1. Udruga dragovoljaca Domovinskog rata

2. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Vinodolske općine

3. Udruga umirovljenika Vinodolske općine

4. Udruge za očuvanje narodnih običaja u naseljima: Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drvenik

Tijekom 2012. godine nisu zabilježene akcije navedenih udruga u svrhu zaštite i spašavanja.

4. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

4.1. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Tijekom 2012. godine nije usvojen niti jedan novi prostorni plan.

4.2. EDUKACIJA GRAĐANA

Tijekom 2012. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju građana na temu zaštite i spašavanja.

4.3. EDUKACIJA DJECE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Tijekom 2012. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju djece u školama i vrtićima na temu zaštite i spašavanja.

4.4. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

Sustav uzbunjivanja određen je Planom zaštite i spašavanja Vinodolske općine koji će se donijeti tokom 2013. godine.

4.5. OSTALO

U Vinodolskoj općini se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge.

5. ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine daje se zaključak:

U 2012. godini na području Vinodolske općine zabilježen je veliki požar otvorenog prostora koji je ativnošću vatrogasnih snaga koje djeluju na području Općine stavljen pod nadzor već sljedećeg dana dok je dogašivanje opožarenog područja trajalo narednih tjedan dana.

snaga zaštite i spašavanja.

Sustav zaštite i spašavanja Vinodolske općine u svojim je začecima. Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja nije zadovoljavajuće, ali se u 2013. godini planira donošenje slijedećih dokumenata:

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine za razdoblje 2013. do 2015. godine

- Plan zaštite i spašavanja - Vinodolska općina

- Plan civilne zaštite - Vinodolska općina

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine

Bitno je i ustrojavanje postrojbe civilne zaštite koje je predviđeno tokom 2013., te imenovanje povjerenika civilne zaštite, opremanje istih, te njihovo uvježbavanje i edukacija.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav zaštite i spašavanja Vinodolske općine adekvatno osposobio za djelovanje, potrebno snage usmjeriti na obučavanje i opremanje istog. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu vježbu godišnje, kao i uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite nakon osnivanja istih.

Opremanje operativnih snaga odvijat će se u skladu s planiranim proračunskim sredstvima.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-10

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednca Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr