SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12) i članka 42. Statuta Općine vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 27. sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine donosi

Izmjene i dopune
POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09) članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika privremeno predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Predsjedavatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedavanja i vođenja sjednice.

Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

Danom konstituiranja Vijeća, članovima Vijeća započinju prava i dužnosti određeni zakonom, Statutom Općine Vrbnik, ovim Poslovnikom i aktima što ih donosi Vijeće i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća sukladno zakonu.

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

Član Vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

Član Vijeća ima pravo na naknadu za rad u Vijeću, odborima Vijeća, u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Članak 6.

Članak 80. mijenja se i glasi:

Vijeće zasjeda redovito dva puta godišnje, prvi puta između 1. veljače i 15. srpnja, a drugi put između 15. rujna i 31. prosinca.

Izvan rokova iz stavka 1. ovoga članka Vijeće zasjeda izvanredno na zahtjev općinskog načelnika te većine članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća, uz prethodno pribavljeno mišljenje Kluba članova Vijeća, može sazvati Vijeće na izvanredno zasjedanje.

Kada ovlašteni predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka podnese zahtjev za izvanredno zasjedanje Vijeća, dužan je predsjedniku Vijeća navesti razloge zbog kojih traži izvanredno zasjedanje.

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 4 člana Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 5. ovoga članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 5. i 6. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 012-04/13-01-1

Ur. broj: 2142-07-01-13-1

Vrbnik, 3. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=51516&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr