SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12) i članka 42. Statuta Općine vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 27.sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine donosi

II. Izmjene i dopune
Statuta Općine Vrbnik

Članak 1.

U Statutu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, i 33/09) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.«

Članak 2.

U članak 26. stavak 3. mijenja se i sada glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem zakona i ovog statuta dati 1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrbnik i 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis Općine Vrbnik.«

Iza stavka 3.dodaju se stavci: 4. 5. 6. 7. i 8.

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Vrbnik, Predsjednik Općinskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Odluke donesene na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Općinsko vijeće.«

Članak 3.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»1) Referendum se može raspisati radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini Vrbnik znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Vrbnik u tekućoj godini (500.000,00 kn i više)

2) Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Vrbnik i većina vijeća mjesnih odbora. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

3) Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori.

4) Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.«

Članak 4.

Članak 28. Mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u općini, Predsjednik Općinskog vijeća postupit će sukladno člankom 26.st.5. i 6. Statuta.

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/ 3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Vrbnik.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.«

Članak 5.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.«

Članak 6.

U članku 42. mijenja se:

- točka 8. i sada glasi:

»8. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna.«

- točka 17. mijenja se i glasi:

»17. osniva radna tijela, bira i razrješava članove tih tijela,«

- točka 19. i 20. brišu se

Točke od 21. do 27. postaju točke od 19. do 25.

Članak 7.

U članku 45.iz stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća dužan je:

- dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu:opći akt) predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goransko županiji (u daljnjem tekstu:predstojnik) zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

- bez odgode dostaviti opće akte i općinskom načelniku«

Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

U članak 46. Stavak 1.mijenja se i glasi:

»Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno te u tom razdoblju ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.«

Članak 9.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora«.

Član Općinskog vijeća svoju dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću, stalnim odborima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Vrbnik osnivač, u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi«.

Članak 10.

Članak 48. u stavku (1) podstavak 2. mijenja se i glasi:

- »ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke«

u članku 48. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.«

Članak 11.

U članku 49. iza stavka 1.dodaje se stavak 2.koji glasi:

»Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 12.

Članak 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.«

Iza stavke 2. dodaje se stavka 3. koji glasi:

»Članovi općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«

Dosadašnja stavka 3. i 4.postaju stavci 4. i 5.

Članak 13.

Članak 55. stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća, propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.«

Članak 14.

U članak 59. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. a stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka načelnik općine je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, je zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini Vrbnik.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.«

Stavak 5. mijena se i glasi:

»Mandat načelnika traje četiri godine a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.«

Stavak 6. podstavak 5. mijenja se i glasi:

- »odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom a naviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima i ovim Statutom«

Stavak 6. podstavak 17. mijenja se i glasi:

- »donosi odluke o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju koncesije«

U stavku 6. dodaje se podstavak 34. koji glasi:

- »imenuje i razrješuje predstavnike Općine Vrbnik u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Vrbnik, trgovačkih društava u kojima Općina Vrbnik ime udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Vrbnik osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi a stavak 7. postaje stavak 8.:

»Odluku o imenovanju i razrješenju općinski načelnik dužan je dostaviti općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.«

Članak 15.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

(1) ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.«.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovoga članka, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.

(2) ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća«.

Članak 16.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegov zamjeni stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik te njegov zamjenik u slučaju obveze podnošenja ostavke na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora, stupaju na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

Općinski načelnik i njegov zamjenik svoju dužnost mogu obavljaju profesionalno i za to vrijeme ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće kao i duga prava iz rada sukladno posebnim zakonima o čemu Vijeće donosi posebnu odluku.

Osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su u roku os 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno.«

Članak 17.

Članak 66. mijenja se i glasi:

(1) Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

(2) Ako općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 18.

Članak 67. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma sukladno članku 27. i 28. Statuta.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.

Članak 19.

Iza članka 67. dodaje se članak 67.a. koji glasi:

Članak 67.a.

»Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, u Općini Vrbnik raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, u Općini Vrbnik neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njihovom zamjeniku, u Općini Vrbnik neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika iz stavka 2. ovoga članka, u Općini Vrbnik raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njihovog zamjenika nastupio opozivom, u Općini Vrbnik raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u Općini Vrbnik dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«

Članak 20.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga JUO, pročelnik je odgovoran načelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnik je dužan pridržavati se uputa za rad načelnika u skladu s Odlukom o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.«

Članak 21.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Postupak izbora za članove vijeća mjesnog odbora kao i druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.«

Članak 22.

Članak 86.mijna se i glasi:

»Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju vijeća mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Redovni izbori za članove VMO održavaju se istodobno s lokalnim izborima, treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.«

Članak 23.

Iza članka 86. dodaje se članak 86.a.

»Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava Općinsko izborno povjerenstvo.

Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u PGŽ.«

Članak 24.

Članak 101.minja se i glasi:

Općinsko vijeća donosi proračun za slijedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim s posebnim zakonom.

Iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

Općinski načelnik jedini je ovlašteni predlagatelj koji Vijeću predlaže proračun. Podneseni prijedlog proračuna općinski načelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Stavak 2. postaje stavak 3. koji se mijenja i sada glasi:

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, najmanje šest vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 27.

U članku 111. stavak 2. riječi »danom objave« zamjenjuju se riječima »dan nakon objave«

Članak 28.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmi dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članka 9.,10., 11. i 12. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih i izvršnih tijela.

Članak 10. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 012-01/13-01/1

Ur. broj: 2142-07-01-13-1

Vrbnik, 3. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=51516&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr