SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o izborima (»Narodne novine« broj 144/12 i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09 u članku 3. stavku 1. iza riječi: »utvrđenim« dodaje se riječ: »posebnim«.

U stavku 2. riječ: »predsjedavatelja« zamjenjuje se riječju: »predsjedatelja«.

Stavci 3. , 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista

dobilo isti najveći broj glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Na konstituirajućoj sjednici Mandatna komisija podnosi izvješće o provedenim izborima, o izabranim članovima Vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća, o članovima Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova Vijeća.

Izabrani članovi Vijeća koji obnašaju neku od nespojivih dužnosti, do dana konstituiranja dužni su o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Članu Vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Na konstituirajućoj sjednici umjesto članova Vijeća koji su dali ostavku ili kojima mandat miruje nazočni su zamjenici članova Vijeća sukladno odredbama posebnog zakona.

Vijeće prima na znanje izvješće iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 3.

U članku 5. stavcima 3. i 4. riječ: »predsjedavatelj« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »predsjedatelj« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ: »predsjedavatelja« zamjenjuje se riječju: »predsjedatelja«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća koji za trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, dužan je o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat mu miruje.

Ako član Vijeća ne dostavi obavijest iz stavka 1. ovog članka, mandat mu miruje po sili zakona.

Član Vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog Vijeća. Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dana dostave obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.

Člana Vijeća, dok mu mandat miruje, zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku mandata.

O nastupu odnosno prestanku mirovanja mandata člana Vijeća, odnosno prestanku mandata člana Vijeća te početku mandata zamjenika člana Vijeća, Vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima k znanju bez glasovanja.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju iz reda članova Vijeća javnim glasovanjem.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Dosadašnji stavci 2. do 8. postaju stavci 3. do 9.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1.podstavku 2. riječ: »predsjedava« zamjenjuje se riječju: »predsjeda«

Iza podstavka 4. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:

. dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,

. dostavlja akte koje donosi Gradsko vijeće bez odgode gradonačelniku,«

Dosadašnji stavci 5. do 17. postaju stavci 7. do 19.

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti.

Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik Vijeća dužan je pridržavati se naputaka predsjednika Vijeća.

Predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Ako predsjednik Vijeća ne odredi ili ne može odrediti potpredsjednika sukladno stavku 3. ovoga članka, predsjednika Vijeća će zamjenjivati potpredsjednik biran iz reda predstavničke većine u Vijeću.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika Vijeća.«

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu podnijeti ostavku.

Predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća koji su dali ostavku dužnost prestaje danom kada Vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Vijeće će odrediti predsjedavatelja Vijeća koji će do izbora predsjednika imati sva njegova prava i dužnosti, a Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća u roku od idućih 30 dana.«

Članak 10.

U članku 20. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost;«

Članak 11.

U članku 21. stavku 3. riječ: »predsjedavaju« zamjenjuje se riječju: »predsjedaju«.

Članak 12.

U članku 22. stavku 1. riječi: »Ureda Grada« zamjenjuju se riječima: »Jedinstvenog upravnog odjela i Odsjeka Grada«.

Članak 13.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 14.

U članku 36. stavcima 1. i 3. riječ: »predsjedava« zamjenjuje se riječju: »predsjeda«.

Članak 15.

U članku 48. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»- priprema odgovore Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u slučaju podnošenja zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata Vijeća te odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti Statuta Grada Krka s Ustavom i zakonom,«

Članak 16.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Gradonačelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, Gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Članak 17.

U članku 76. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. do 5. koji glase:

»Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, odluke o izvršavanju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grad podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje pet članova Vijeća imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 6. do 8.

Članak 18.

Iza članka 76. dodaje se članak 76.a koji glasi:

»Članak 76.a

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 19.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka.

U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 20.

U članku 89. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.«

Članak 21.

U članku 109. stavku 3. broj »15« zamjenjuje se brojem »8«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Sjednica Vijeća sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica Vijeća sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 22.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 23.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 11. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 011-02/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-13-7

Krk, 27. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr