SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
GRAD RAB

72.

Na temelju odredbe članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba za 2013. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,

- Sanacija divljih deponija

II. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i
vaza,

- Uređenje javnih površina

- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

- Održavanje javnog WC

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Vertikalna i horizontalna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu
ceste

- Održavanje potpornih i obložnih zidova

- Zimsko održavanje

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja

- Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak
za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda

- Održavanje zidane i metalne građe

- Ručno čišćenje staza

- Nabavka komunalne opreme

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,

- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Poz.u

prorač.

101 2.500.000,00 kn

1. Redovno čišćenje ulica, staza, 1.450.000,00 kn
šetališta, trgova, fontana i ostalih
javno-prometnih površina

- Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište

- Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m2, podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I zone.

a) područje I. zone (cca 34.500 m2 - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode,*Skaline Ambroza Jureena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dvaput dnevno, svaki dan u periodu
svibanj - rujan

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju siječanj-
travanj i listopad-prosinac

- pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju
svibanj-rujan

- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipiuma Arba
jednom tjedno u razdoblju svibanj-rujan

- pranje Gornje ulice dvaput mjesečno u periodu
svibanj-rujan

- odvoz otpada s javnih površina na odlagalište

b) područje II. zone (cca 32.000 m2 - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja
de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava,
ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

a) područje II. zone ( P= 31.705 m2)

- pranje javno-prometnih površina od PC Mali Palit do
Varoša i područje od škole i do INE jednom tjedno u
periodu svibanj-rujan

c) područje III zone (cca 4.800 m2 - Šetalište fra Odorika
Badurine, Šetalište od I do III Padove

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju
svibanj-rujan

ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac

- odvoz otpada na odlagalište

d) Strojno čišćenje samohodnom čistilicom 1 x tjedno u
razdoblju svibanj-rujan

Šetnica Banjol (Pumpurela)-Barbat

Šetnica Sup. Draga Donja (Gvačići-Potočina) i Sup. Draga Gornja (Barčevo-ACY marina)

 

II. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Poz.u

prorač.

101

1. Održavanje parkova, zelenih površina, 1.050.000,00 kn
zelenih otoka i vaza. Program obuhvaća: hortikulturne
radove (uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala,
redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje sezonskog cvijeća i travnjaka

a) Kosidba trave

b) Grabljanje lišća

c) Održavanje cvjetnih gredica

d) Održavanje cvjetnica

e) Okopavanje trajnica, grmlja i stabalaca

f) Rezidba trajnica, grmlja i palmi

g) Ručno zalijevanje zelenih površina

h) Odvoz otpada sa zelenih površina na odlagalište

2.Materijal za održavanje javnih površina
(cement, pijesak...) 9923.000,00 kn

3.Uređenje ograda 103 40.000,00 kn

4.Dezinsekcija i deratizacija 104 200.000,00 kn

5.Program zbrinjavanja i sterilizacije
napuštenih kućnih ljubimaca 105 20.000,00 kn

6.Održavanje šetnica 107 50.000,00 kn

7.Kopanje strojem i odvoz
materijala 100 25.000,00 kn

8.Održavanje i čišćenje
vodotoka i oborinskih kanala 102 40.000,00 kn

9.Sanacija divljih deponija 109 10.000,00 kn

10. Čišćenje fontana 110 25.000,00 kn

11. Održavanje dječjih igrališta 111 100.000,00 kn

12. Održavanje javnih WC-a 112 85.000,00 kn

13. Održavanje tuševa na plažama 113 30.000,00 kn

14. Održavanje igrališta malih
sportova 114 10.000,00 kn

UKUPNO: 658.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa ( državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

Poz.

u prorač.

1. Ostalo održavanje cesta 126 50.000,00 kn

2. Program »Dundovo« 127 500.000,00 kn

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- Radovi na betonskom kolniku

- Radovi na neuređenom kolniku

- Prometna signalizacija

- Održavanje bankina

- Košenje trave i orezivanje grana

- Održavanje potpornih i obložnih
zidova

- Održavanje ceste u zimskim
uvjetima

3. Održavanje autobusnih
čekaonica 156 10.000,00 kn

4. Ostali nespomenutu rashodi 128 20.000,00 kn

5. Materijal za MO 632.000,00 kn

UKUPNO: 1.212,000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

Poz.

u prorač.

1. Održavanje groblja, spomenika
i spomen obilježja -Program
Dundovo 135 180.000,00 kn

2. Održavanje spomenika i
spomen obilježja 136.1 50.000,00 kn

UKUPNO: 230.000,00 kn

U 2013. godini prema programu »Dundova« održavati će se groblja, spomenici i spomen obilježja.

V. JAVNA RASVJETA

Poz.

u prorač.

1. Utrošak električne energije 137 700.000,00 kn

2. Upravljanje i održavanje
objekata i uređaja javne
rasvjete 139 550.000,00 kn

3. Održavanje novogodišnje
rasvjete 142 20.000,00 kn

4. Održavanje ormarića na
javnim površinama 106 30.000,00 kn

5. Rekonstrukcija ormarića JR 140 10.000,00 kn

UKUPNO: 1.310.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

(program »Dundovo«)

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.600.000,00 kuna.

1. Komunalna naknada 5.600.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi 310.000,00 kn

UKUPNO: 5.910.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

 

Klasa: 023-06/12-01/08

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-06

Rab, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51280&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr