SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 28. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« 28/09 i 41/09) te članka 3. Pravilnika o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je slijedeću

ODLUKU
o načinu financiranja predstavnika srpske
nacionalne manjine

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja predstavnika srpske nacionalne manjine, te pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za njegov rad koje ima u obavljanju poslova predstavnika srpske nacionalne manjine na području Grada Delnica.

Članak 2.

Predstavniku srpske nacionalne manjine, osiguravaju se u Proračunu Grada sredstva za sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih programom njegova rada kao predstavnika srpske nacionalne manjine.

Članak 3.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke, podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom

Vlade Republike Hrvatske u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Predstavnik srpske nacionalne manjine ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza, po održanom sastanku na kojem je bio nazočan i to u visini cijene povratne karte najjeftinijeg javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta obavljanja poslova, uz dostavu pismenog izvješća.

Članak 4.

Predstavnik srpske nacionalne manjine, ostvaruje pravo na nagradu za rad, po održanoj sjednici Gradskog vijeća kada se je na istoj raspravljalo o pitanjima koja se tiču njegova rada kao predstavnika srpske nacionalne manjine, a na kojoj je bio nazočan, i to u visini od 50 % od iznosa naknade za rad članova Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 5.

Predstavnik srpske nacionalne manjine dužan je dostaviti program rada i financijski plan Gradu Delnicama najkasnije do 15. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Iznimno za 2013. godinu, predstavnik srpske nacionalne manjine dužan je dostaviti program rada i financijski plan Gradu Delnicama najkasnije do 31. siječnja 2013. godine.

Članak 6.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom doznačit će Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica, Odsjek nadležan za financijske poslove.

Sredstva propisana ovom Odlukom, doznačuju se na žiro račun predstavnika srpske nacionalne manjine.

Sredstva iz ove Odluke doznačuju se po ispostavljenim računima, do 15-og u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 016-01/12-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-12-02

Delnice, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51300&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr