SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD RAB

59.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 48
- trajektna luka Mišnjak (IS4)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4), u daljnjem tekstu: Odluka.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4), u daljnjem tekstu: Plan, izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), u daljnjem tekstu: Zakon, a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07 i 47/11), u daljnjem tekstu: PPUG Raba.

Obveza izrade Plana utvrđena je člankom 173. PPUG Raba.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Obveza izrade Plana utvrđena je PPUG Raba. Planom će se odrediti detaljniji prostorni razvoj s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima i oblikovanjem užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Granica obuhvata Plana utvrđena je PPUG-om Raba na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu broj 4.6.: Građevinska područja Mišnjak, Pudarica u mjerilu 1:5000.

Područje za koje se izrađuje Plan je PPUG-om Raba utvrđeno kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja: infrastrukturni sustav - kopneni dio luke otvorene za javni promet, a obuhvaćen je i akvatorij uz predmetnu zonu.

Površina Planom obuhvaćenog područja iznosi oko 60 ha.

Granicu obuhvata Plana moguće je korigirati tijekom izrade Plana na način da se uključe rubne prometne površine koje ih povezuju sa širim područjem.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Unutar obuhvata Plana nalazi se postojeća trajektna luka, dok preostali prostor čine neizgrađene i neuređene površine.

Od postojeće trajektne luke se prema gradu Rabu i ostalim naseljima otoka Raba nastavlja državna cesta Lopar- Rab-Mišnjak.

Prema PPUG-u Raba Planom obuhvaćeno područje s kopnene strane okruženo je ostalim poljoprivrednim tlom, šumom i šumskim zemljištem.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene PPUG-om Raba, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

-sagledati stanje u prostoru, omogućiti prostorno uređenje i razvitak pojedinih djelatnosti,

-utvrditi prostorni raspored i način uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja (IS4),

-utvrditi razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, kapacitet i detaljni program korištenja,

-na području luke predvidjeti prostor za smještaj ribarske luke i teretne luke,

-utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštitu u svim elementima korištenja,

-osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne površine za promet u mirovanju,

-osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone,

-utvrditi mjere zaštite okoliša i očuvanja prirodnih vrijednosti prostora te mjere zaštite i spašavanja.

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

-Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 00, 12/05,50/06, 08/09 i 03/11),

-PPUG Raba.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti stručne podloge izrađene za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije i PPUG-a Raba koje posjeduje Grad Rab te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja pribavit će se od Stručnog izrađivača registriranog i osposobljenog za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja i koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) potrebno izraditi na posebnoj geodetskoj podlozi sa slojnim planom u mjerilu 1:2000.

Za potrebe izrade Plana izrađivaču Plana bit će dostavljene orto-foto snimke mjerila 1:5000 koje posjeduje Grad Rab.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Utvrđuje se popis nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima koja će za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga dostaviti zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) i sudjelovati u postupku izrade Plana:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb,

4. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Rab, Biskupa Draga 1, 51280 Rab,

5. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Županijska lučka uprava Rab, Biskupa Draga 2, 51280 Rab,

6. Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

7. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-Goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

8. Primorsko-Goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rab, Palit 71, 51280 Rab,

9. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

10. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

11. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

12. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Senj, Šumarija Rab, Banjol 21, 51280 Rab,

13. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka.

Navedena tijela i osobe pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve potrebne za izradu Plana u kojima moraju odrediti važeće propise i njihove odredbe te stručne i ostale dokumente na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku smatrat će se da ih nemaju.

X.ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

-dostava Odluke i poziva za dostavu zahtjeva tijelima i osobama određenim posebnim propisima: u roku od 15 dana od dana objave u službenom glasniku,

-dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: u toku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 90 dana od pribavljenih zahtjeva iz prethodne alineje kao i dostave svih potrebnih dokumenata izrađivaču Plana,

-početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog Prijedloga Plana,

-provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Plana: 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi: 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi,

-pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima: 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog Plana: 30 dana od primitka zahtjeva,

-dostava suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: 45 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva, a zahtjev se dostavlja najkasnije u roku četiri mjeseca od završetka javne rasprave,

-donošenje Odluke o donošenju Plana na Gradskom vijeću: šest mjeseci od završetka javne rasprave.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru jer je isto već određeno Zakonom.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Izradu Plana financirat će Županijska lučka uprava Rab, o čemu će se sklopiti poseban ugovor.

Nositelj izrade provest će cjelokupan postupak izrade i donošenja Plana.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/05

Ur.broj: 2169-01-02-01-12-09

Rab, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51280&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr