SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD RAB

58.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 34
- Uvala Padova III (Banjol) (T31)

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Urbanistički plan uređenja 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T31), zone ugostiteljsko-turističke namjene (u daljnjem tekstu: Plan) izrađuje se na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07 i 47/11).

Obveza izrade Plana utvrđena je člankom 173. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba.

Planom će se odrediti uvjeti za prostorni i funkcionalni razvoj zone u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat Plana je određen Prostornim planom uređenja Grada Raba.

Granica obuhvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu broj 1. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25000 te na kartografskom prikazu broj 4.2. »Građevinska područja - naselje Banjol« u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja Grada Raba.

Površina zone ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj kampa iskazana je u tablici članka 63. Prostornog plana uređenja Grada Raba i iznosi ukupno 9,0 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Područje za koje se izrađuje Plan definirano je Prostornim planom uređenja Grada Raba kao izdvojeno građevinsko područje za zonu ugostiteljsko-turističke namjene za smještaj kampa.

Obuhvat Plana nalazi se na području naselja Banjol u uvali Padova III uz morsku obalu koja je planirana kao uređena morska plaža namijenjena kupanju, sportu i rekreaciji.

Površina Plana na sjevernoj strani kopnenog dijela u neposrednom je kontaktu sa županijskom cestom Ž 5139 (Kampor-Rab-Banjol-Barbat (D105)).

Sjeverni i sjeverozapadni obuhvat Plana graniči sa obuhvatom građevinskog područja naselja - UPU 1 (Rab, Palit, Banjol).

Južni dio obuhvata Plana graniči sa obuhvatom građevinskog područja naselja - UPU 3 (Banjol).

Na području Plana već egzistira autokamp AC Padova III***.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

Cilj Plana je izgradnjom kampa visoke kategorije povećati i obogatiti kvalitetu i opseg ukupne turističke ponude u okruženju.

Planom se treba sagledati stanje u prostoru, omogućiti prostorno uređenje i poticati razvitak djelatnosti.

Za unapređenje uređenja zone u sklopu planiranog potrebno je:

a.utvrditi prostorni raspored i način uređenja građevinskog područja,

b.utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštitu u svim elementima korištenja,

c.utvrditi vrstu smještaja, prateće sadržaje koji upotpunjuju osnovne sadržaje i pridonose kvaliteti prostora,

d.utvrditi uvjete gradnje prometnih i drugih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

e.utvrditi uvjete uređenja obalnog područja,

f.odrediti mjere zaštite okoliša i očuvanja prirodnih vrijednosti prostora.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 5.

Za izradu Plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Raba koje posjeduje naručitelj izrade.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 6.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svatko iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od najviše trideset dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 7.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) potrebno izraditi na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) u mjerilu 1:5000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

1.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

2.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

3.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

4.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/ 20, 10000 Zagreb,

5.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Rab, Biskupa Draga 1, 51280 Rab,

6.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Županijska lučka uprava Rab, Biskupa Draga 2, 51280 Rab,

7.JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

8.PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rab, Palit 71, 51280 Rab,

9.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE d.o.o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

10.HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

11.HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

12.HRVATSKE VODE d.d., VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

13.HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, Podružnica Senj, Šumarija Rab, Banjol 21, 51280 Rab,

14.VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

15.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

16.IMPERIAL d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab,

17.MJESNI ODBOR BANJOL, Banjol, 51280 Rab.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

-dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana od tijela i osoba određenih posebnim propisima iz članka 8. ove Odluke iznosi najviše 30 dana od dana zaprimanja poziva,

-izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 60 dana od pribavljenih zahtjeva iz prethodne alineje,

-provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

-izrada izvješća o javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog Plana - u roku od 30 dana od primitka zahtjeva,

-dostava suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - u roku od 45 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva, a zahtjev se dostavlja najkasnije u od roku četiri mjeseca od završetaka javne rasprave,

-donošenje Odluke o Planu na Gradskom vijeću Grada Raba - u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave.

ZABRANE I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 10.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Raba.

IZVOR FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Izradu Plana financirat će IMPERIAL d.d. o čemu će se sklopiti poseban ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenih posebnim propisima navedenim u članku 8. ove Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 9. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj Plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/05

Ur.broj: 2169-01-02-01-12-08

Rab, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51280&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr