SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD RAB

50.

Temeljem članka 24 Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/2012) Gradonačelnik Grada Raba, donio je slijedeće

OPĆE UVJETE
organizacije i načina naplate parkiranja na javnim
parkiralištima na području Grada Raba

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima organizacije i načina naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), utvrđuje način naplate na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Raba, koju obavlja trgovačko društvo registrirano za navedenu djelatnost (u daljnjem tekstu trgovačko društvo).

Članak 2.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta čine akti koje je sukladno Odluci o uređenju prometa na području Grada Raba (u daljnjem tekstu Odluka) donijelo Gradsko vijeće Grada Raba i to kako slijedi:

1. Odluka o određivanju javnih površina na kojima se obavlja naplata

2. Odluka o visini naknade za parkiranje

3. Odluka o određivanju parkirališta za autobuse, priključna vozila, teretna vozila, kamp i ostale prikolice

4. Odluka o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila

5. Odluka o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila, visini troškova blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih vozila.

Članak 3.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavljati će se sustavom automatske naplate u kombinaciji sa ručnom naplatom što će Gradonačelnik regulirati posebnim Ugovorom.

Automatska naplata podrazumijeva preuzimanje parkirne karte na parkirnom aparatu, dok ručna naplata podrazumijeva preuzimanje parkirne karte od ovlaštenog djelatnika trgovačkog društva i plaćanje iste.

Vrijeme parkiranja na parkiralištima u 0. zoni je ograniceno i iznosi najvise 12 sati. Gubitak parkirne karte rezultira naplatom dnevne karte u iznosu od 200,00 kuna / dnevno.

Članak 4.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku tvrtke trgovačkog društva koje obavlja naplatu, - oznaku zone,

- oznaku javnog parkirališta,

- serijski broj, odnosno redni broj parkirne karte, - datum i godinu,

- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja (ukoliko je ograničeno),

- obavjest o načinu isticanja parkirne karte,

- visinu cijene koju plaća u slučaju gubitka karte,

- vremensko ograničenje koje ne ulazi u sustav naplate

- za vozilo i predmete u vozilu ne odgovaramo

Članak 5.

Parkirna karta vrijedi za javna parkirališta u zonama gdje je i kupljena.

Članak 6.

Parkirna karta je dokaz o zaključenom ugovoru o korištenju parkirališnog prostora na osnovu koje korisnik ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta u okviru dopuštenog trajanja parkiranja.

Korisnik parkirališta na kojem se nalazi parkirni automat ili se naplata obavlja ručnim putem mora kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla.

Članak 7.

Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju ako:

- ne istakne parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla odmah nakon primitka od strane ovlaštene osobe ili parkirnog aparata,

- ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

- ne koristi parkirno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim i vertikalnim oznakama,

- koristi javno parkiralište bez parkirne karte,

- odbija platiti parkiranje na zahtjev ovlaštene osobe.

Članak 8.

Za povredu ugovora iz čl. 7. osim naknade za parkiranje plaća se jedinstvena dnevna karta putem Naloga za plaćanje dnevne karte u iznosu od 200,00 kuna/dnevno za trajanja turističke sezone i 50,00 kuna u ostalom razdoblju.

Nalog za plaćanje dnevne karte izdaje ovlaštena osoba trgovačkog društva za kontrolu parkiranja te ga na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti dnevnu kartu u roku od 8 dana na način označen u nalogu.

Članak 9.

Ako korisnik parkirališta ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu sa čl. 8. ovih Općih uvjeta, trgovačko društvo će protiv njega pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Članak 10.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba trgovačkog društva.

Naplaćeni prihod od dnevne karte je prihod trgovačkog društva.

Članak 11.

Trgovačko društvo će vozilo koje nije parkirano u skladu sa odredbama ovih Općih uvjeta premjestiti na odgovarajuću lokaciju.

Članak 12.

Osobe koje ne plaćaju naknadu za parkiranje odnosno plaćaju povlaštenu naknadu za parkiranje, dužne su sa unutarnje strane vjetrobranskog stakla istaknuti besplatnu odnosno povlaštenu parkirnu kartu, obilježje.

Članak 13.

Za povredu ovih Općih uvjeta odgovoran je vozač vozila.

Članak 14.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja parkirnih karata iz prethodnog članka utvrđuje Uprava trgovačkog društva.

Članak 15.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima:

a) fizička osoba (stanar) koja:

1. ima stalno prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u starogradskoj jezgri) što dokazuje preslikom osobne iskaznice izdanom od MUP-a Republike Hrvatske o adresi stanovanja

2. ima vozilo hrvatskih registracijskih oznaka na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom, koja je na istoj adresi kao i osobna iskaznica

3. nema mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu što dokazuju potvrdom MO Stari grad.

Fizičkoj osobi (stanaru) može se izdati samo jedna povlaštena parkirna karta za starogradsku jezgru i najviše dvije dodatne parkirne karte za parkiranje na parkiralištu Palit bez naknade.

b) privatni iznajmljivač koji:

1. pruža uslugu smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači) u starogradskoj jezgri, što se provjerava pri Uredu državne uprave, Ispostava Rab

2. nema mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu

Privatnom iznajmljivaču može se izdati ekvivalentan broj povlaštena parkirna karta za vozila turista u starogradskoj jezgri u suglasnosti sa rješenjem Ureda državne uprave, Ispostava Rab.

Povlaštena parkirna karta nije prenosiva, izdaje za određenu osobu i vozilo, osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima, koja je na njihovo ime, a koriste je njihovi gosti.

Povlaštena parkirna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana i biti istaknuta na vidnom mjestu unutar vozila. Povlaštenu kartu na temelju dostavljenih podataka izdaje trgovačko društvo,. uz gore navedene uvjete.

c) fizička osoba koja ima:

1. radno mjesto na području na kojem se obavlja naplata, što dokazuje potvrdom od strane poslodavca,

2. vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje pravovaljanom prometnom dozvolom.

Fizičkoj osobi može se izdati najviše jedna parkirna karta za parkiranje na parkiralištu Palit.

d) pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja:

1. koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata, što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora,

2. ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazu je valjanom prometnom dozvolom ili vozilo u vlasništvu Leasing kuće a na korištenju u pravnoj osobi što dokazuje Ugovorom o leasingu na ime pravne osobe.

Pravnoj i fizičkoj osobi - obrtniku može se izdati najviše jedna parkirna karta za parkiranje na parkiralištu Palit.

Povlaštena karta isključuje pravo na obavezno osiguranje slobodnog parkirnog mjesta.

e) hoteli (International, Astoria, Arbiana i Istra) koji:

1. pruža uslugu smještaja turista u hotelu u staroj gradskoj jezgri

2. nema mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu

Pojedinom hotelu se može izdati najviše 20 povlaštenih parkirnih karta za vozila turista za parkiranje na parkiralištu Palit 2 (uz naknadu od 20,00 kuna /dnevno za trajanja turističke sezone (15.05. - 30.09.), a izvan turističke sezone ne izdaju se karte za hotele).

Obveza korisnika povlaštene karte je da obilježje povlastice istakne na vidno mjesto unutar vozila

Trgovačko društvo definirati će izgled i boje obilježja

Članak 16.

Korisnik povlaštene parkirne karte iz čl. 15. ovih Općih uvjeta ima pravo parkirati vozilo na ostalim parkiralištima I. i II zone.

Članak 17.

Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati rezervirano parkirališno mjesto na upotrebu.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta određuje Gradonačelnik na prijedlog trgovačkog društva koje putem sredstava javnog priopćavanja upućuje poziv radi podnošenja zahtjeva za rezervaciju parkirališnih mjesta.

Članak 18.

S korisnikom rezervacije parkirališnih mjesta Uprava trgovačkog društva zaključuje ugovor o korištenju tj. Zakupu parkirališnog mjesta.

Trgovačko društvo označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaje važiti Odluka o općim uvjetima organizacije i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/ 2001).

Članak 20.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/12-01/163

Ur. broj: 2169-01-02/1-12-1

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika

zamjenica gradonačelnika

Rosanda Krstinić-Guščić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51280&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr