SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD DELNICE

2.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03, 144/ 10, 37/11 i 77/11) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09) gradonačelnik Grada Delnica dana 22. veljače 2012. godine donio je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Delnica

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Delnice, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu nadležnog tijela i službenika za informiranje Grada Delnica da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija - Katalog informacija Grada Delnica, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Katalog informacija sadrži pregled informacija iz djelokruga Gradske uprave Grada Delnica i svih upravnih tijela Gradske uprave Grada Delnica.

Katalog informacija vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan na internetskoj stranici Grada Delnica www.delnice.hr.

Katalog informacija vodi Službenik za informiranje Grada Delnica, koji poduzima sve radnje i mjere radi njegovog urednog vođenja, za što je neposredno odgovoran čelniku tijela.

Članak 4.

Sva upravna tijela Gradske uprave Grada Delnica dužni su Službeniku za informiranje, na njegov zahtjev, davati sve potrebne informacije vezane uz uredno vođenje Kataloga informacija Grada Delnica.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti usmeno Službeniku za informiranje ili pismenim zahtjevom predanim putem pisarnice Grada Delnica ili poštom na adresu: Grad Delnice, Trg 138. brigade HV br. 4, 51300 Delnice te putem elektroničke pošte sanda.bubanj@gmail.com, telefaxa 051-812-037 ili telefona 051-812-131,051-812-055.

Pravo na pristup informacijama koje Grad Delnice posjeduje, raspolaže ili nadzire može se ostvariti u roku koji je posebnim pravilnikom utvrđen za čuvanje, tj. zaštitu arhivske i registraturne građe.

Članak 5.

Ovlaštenik prava na informaciju koji zatraži pristup informaciji izradom preslike dokumenta ili na način koji podrazumijeva prethodno skeniranje dokumenta, dužan je platiti naknadu sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, (»Narodne novine« broj 38/11), plana u digitalnom obliku.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pristup informaciji određuje se sukladno odredbama članka 2. i članka 3. Kriterija za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 38/11 - u nastavku teksta: Kriteriji).

Sukladno članku 3. Kriterija, za izdavanje važećih prostornih planova te izvadaka iz prostornih planova, kao i drugih zapisa u DWG formatu, plaća se naknada od 500,00 kuna po zapisu.

Ovlaštenik koji zatraži dostavu informacije kojoj je pristup omogućen na neki od načina iz stavka 1. ovog članka, dužan je platiti dodatnu naknadu u iznosu od 50% poštarine preporučene pošte s povratnicom. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 6.

Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se u korist proračuna na žiro-račun Grada Crikvenice broj 2402006- 1806900005, model 22 poziv na broj: 7706- OIB, svrha doznake: naknada za materijalne troškove.

U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Članak 7.

Računovodstveni referent blagajne i platnog prometa će korisniku prava na informaciju izdati račun prema visini naknade određene u članku 5. ove Odluke.

Službenik za informiranje, iz razloga ekonomičnosti, može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kn.

Članak 8.

Službenik za informiranje uskratit će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanima u članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 9.

Ovlašteniku prava na pristup informacijama omogućit će se pravo na pristup informacijama u najkraćem mogućem roku, po mogućnosti odmah ili drugog dana, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje, u okviru uredovnog vremena Gradske uprave.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojavanju kataloga informacija i Katalog informacija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/2005).

Ova Odluka s Katalogom informacija objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a ista stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 008-01/12-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-12-01

Delnice, 22. veljače 2012.

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA

Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51300&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr