SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD RAB

9.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja 2 - Banjol
(NA 31 NA 34 NA 35)
Urbanističkog plana uređenja 3 - Banjol (NA 32) i
Urbanističkog plana uređenja 4 - Banjol (NA 33 NA 36)

Članak 1.

U naslovu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 - Banjol (NA 31 NA 34 NA 35), Urbanističkog plana uređenja 3 - Banjol (NA 32) i Urbanističkog plana uređenja 4 - Banjol (NA 33 NA 36) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 50/10) i u članku 1. riječi »Urbanističkog plana uređenja 2 - Banjol (NA 31 NA 34 NA 35)« brišu se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Plan se izrađuje temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/ 09, 55/11 i 90/11) i članka 173. Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07 i 47/11).«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»UPU 3 - Banjol

Prostor obuhvaća građevinsko područje dijela naselja Banjol označeno kao NA 32.

Površina UPU-a 3 sa sjeverozapadne strane nastavlja se na dio naselja Banjol (UPU 1) te sa sjeveroistočne strane

na dio naselja Banjol (UPU 4). Sa zapadne strane obuhvata nalazi se autokamp ''Padova III''.

Unutar područja UPU-a 3 nema društvenih i javnih sadržaja.

Veći dio prostora obuhvata UPU-a je izgrađen, a privatnu gradnju karakterizira uglavnom gusta izgrađenost.

UPU 4 - Banjol

Prostor obuhvaća građevinsko područje dijela naselja Banjol označeno kao NA 33 i NA 36.

Površina UPU-a 4 sa sjeverozapadne strane nastavlja se na dio naselja Banjol (UPU 1), sa jugozapadne strane na dio naselja Banjol - Petrac (UPU 3) dok se sa jugoistočne strane nastavlja na naselje Barbat.

Unutar područja UPU-a 4 od društvenih i javnih sadržaja, unutar planskog obuhvata, nalazi se crkva Svete Magdalene koja djeluje u sklopu župe Banjol, s glavnom crkvom Sv. Lucije koja se nalazi izvan granica obuhvata.

Veći dio prostora obuhvata UPU-a je izgrađen, a privatnu gradnju karakterizira uglavnom gusta izgrađenost.«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana, za naselja Banjol NA 32 NA 33 NA 36 prije donošenja Plana, dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina sportsko-rekreacijske namjene iz članka 33. stavka (2), alineje prve Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina poticajne stambene izgradnje (POS),

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Dopušta se do donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja u izgrađenom dijelu građevinskih područja svih naselja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5.000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određena poglavljem 2.2.2.2. Građevine društvene namjene, Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću bruto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta.«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/01

Urbroj: 2169-01-02-01-12-05

Rab, 16. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51280&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr