SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD RAB

8.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Plan se izrađuje temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/ 09, 55/11 i 90/11) i članka 173. Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07 i 47/11).«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Prostor obuhvaća građevinsko područje naselja Rab oznake NA 11, dijelove naselja Palit oznake NA 13 i dijelove naselja Banjol oznaka NA 12, NA 31, NA 34, NA 35 i NA 312.

Obuhvat UPU 1 obuhvaća područje stare gradske jezgre, morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja i morske luke posebne namjene županijskog značaja, park šumu Komrčar te dijelove naselja Palit i Banjol.

Obuhvat UPU 1 graniči sa obuhvatom UPU 14 - Palit i zonom za ugostiteljsko-turističku namjenu u obuhvatu UPU 34 - Uvala Padova III (Banjol).

Unutar obuhvata UPU 1 nalazi se grad Rab, administrativno središte Grada Raba, sa značajnim kulturnim, ugostiteljskim, turističkim i javnim sadržajima. U naselju Banjol nalazi se rimokatolička župa s crkvom Sv. Lucije, područna škola »Banjol«, Osnovna škola Ivana Rabljanina i Srednja škola Markantuna de Dominisa. Značajna je prisutnost turističkog objekta, hotela »Padova« smještenog unutar uvale Padova I. U području naselja Palit NA 13 smještena je značajna poslovno-stambena zona.

Veći dio prostora obuhvata UPU-a je izgrađen, a privatnu gradnju karakterizira uglavnom gusta izgrađenost.».

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana, za građevinska područja naselja:

- Rab NA 11

- Palit NA 13

- Banjol NA 12, NA 31, NA 34, NA 35 i NA 312

prije donošenja Plana dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina sportsko-rekreacijske namjene iz članka 33. stavka (2), alineje prve Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina poticajne stambene izgradnje (POS),

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Dopušta se do donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja u izgrađenom dijelu građevinskih područja svih naselja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5.000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određena poglavljem 2.2.2.2. Građevine društvene namjene, Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću bruto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta,

- rekonstrukcija postojeće građevine (tzv. »vila Volga«) na katastarskoj čestici zgrade 111 k.o. Banjol za potrebe stanogradnje. Uvjeti rekonstrukcije predmetne građevine:

. najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 1,0;

. najveći broj etaža iznosi četiri (4) nadzemne etaže + neaktivno potkrovlje,

. osiguranje parkirnih mjesta na javnoj površini.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, unutar područja povijesne gradske jezgre grada Raba, dijela Banjola i Palita do donošenja Plana, izgradnja i rekonstrukcija građevina moguća je temeljem važećeg Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/89, 2/91, 22/97, 21/02, 24/03, 50/06, 48/09).«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa :023-06/12-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-06

Rab, 16.veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51280&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr