SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD RAB

12.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja 14 - Palit

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08 i 50/10), članak 2. mijenja se i glasi:

»Plan se izrađuje temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/ 09, 55/11 i 90/11) i članka 173. Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07 i 47/11).«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana, za naselje Palit NA 41 NA 42 NA 43 prije donošenja Plana, dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina sportsko-rekreacijske namjene iz članka 33. stavka (2), alineje prve Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina poticajne stambene izgradnje (POS),

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Dopušta se do donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja u izgrađenom dijelu građevinskih područja svih naselja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5.000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određena poglavljem 2.2.2.2. Građevine društvene namjene, Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću bruto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta,

- izgradnja komunalne garaže kapaciteta do 500 mjesta na lokaciji postojećeg parkirališta na katastarskim česticama 150/3, 150/4, 150/6, 151, 156/1, 156/2, 156/3, 157/1, 157/3, 157/4, 159/1, 159/3, 159/4, 225/1 i dijela 2264/2, k.o. Rab-Mundanije.«.

Članak 3.

Članak 12.a briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/01

Ur.broj: 2169-01-02-01-12-07

Rab, 16. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51280&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr