SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD RAB

11.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće

Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja 6 - Kampor (NA 71)
Urbanističkog plana uređenja 7 - Kampor (NA 77)
Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor
(NA 78 NA 79 NA 710 NA 717) i
Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor
(NA 721 NA 722 NA 726 NA 727)
+ SRC u Kamporu (R63)

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - Kampor (NA 71), Urbanističkog plana uređenja 7 - Kampor (NA 77), Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717) i Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor (NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Plan se izrađuje temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/ 09, 55/11 i 90/11) i članka 173. Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07 i 47/11).«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Na području obuhvata Plana, za naselje Kampor NA 71 NA 77 NA 78 NA 79 NA 710 NA 717 NA 721 NA 722 NA 726 NA 727 prije donošenja Plana, dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina sportsko-rekreacijske namjene iz članka 33. stavka (2), alineje prve Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- izgradnja građevina poticajne stambene izgradnje (POS),

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

Dopušta se do donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja u izgrađenom dijelu građevinskih područja svih naselja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5.000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određena poglavljem 2.2.2.2. Građevine društvene namjene, Prostornog plana uređenja Grada Raba,

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću bruto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Raba, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta.«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-03

Rab, 16. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51280&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr