SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 27. Četvrtak, 25. kolovoza 2011.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O
Moscenicka_draga-001

4.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), te članka 38.toč.14. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2011. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena ostalih
komunalnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena ostalih komunalnih usluga.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA

1. Obračun raznih komunalnih usluga vezanih za komunalni otpad

Članak 7.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja komunalnog otpada prema posebnoj narudžbi ili ugovoru vrši se prema veličini posude (kontejnera) i važećoj cijeni po posudi (kontejneru).

Cijena komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Obračun komunalne usluge korištenja odlagališta komunalnog otpada, u slučaju kad potrošač sam vrši prijevoz komunalnog otpada na odlagalište otpada po odobrenju isporučitelja, vrši se prema nosivosti vozila - tovarnog sanduka i važećoj cijeni po nosivosti vozila odnosno po t i iznad 7 t nosivosti vozila.

Cijena komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Obračun komunalne usluge skupljanja i deponiranja krupnog otpada, kartonske i druge ambalaže vrši se po satu korištenja vozila-kamiona.

Cijena sata vozila-kamiona i EKO-broda utvrđuje se:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

2. Obračun usluge održavanja groblja te obavljanje pogrebnih poslova

Članak 10.

Obračun godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobnog mjesta na grobljima plaća se na temelju veličine i vrste grobnog mjesta jednom godišnje.

Cijena godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 11.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme plaća se jednokratno na temelju veličine i vrste grobnog mjesta.

Cijena dodjele grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

Na cijene iz stavka 2. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 12.

Pogrebni poslovi, ovisno o vrsti obavljaju se po slijedećim cijenama:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijene pogrebnih poslova za rad nedjeljom ili praznikom uvećavaju se za 50 %.

Cijene materijala i opreme kao npr. mrtvački lijes i ostalo ovisno o vrsti ili tipu opreme formira se umnoškom nabavne cijene uvećane za 35 %.

3. Obračun usluge u ribarnici

Članak 13.

Izdavanje u zakup prodajnih mjesta u ribarnici u Malom Lošinju i Cresu obavlja se po sljedećem cjeniku:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

4. Obračun ostalih usluga

Članak 14.

Za izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu, suglasnosti na projektnu dokumentaciju za ishođenje građevne dozvole, suglasnost za izvođenje radova na grobnici te razne druge potvrde i dozvole, plaća se po pojedinačnim izdanim posebnim uvjetima, suglasnostima, potvrdama i dozvolama, cijena od 150,00 kn.

Satnica radnika naplaćuje se 85,00 kn/sat.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 15.

Trošak opomene za neplaćanje svih računa raznih komunalnih usluge iznosi 15,00 kn.

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 16.

Isporučitelj komunalne usluge može korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena,

3. ako korisnik (potrošač) ne plati račun vodnih i komunalnih usluga.

Članak 17.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge iz razloga navedenih u članku 16. ove Odluke, korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga od 19. 4. 2010. broj: 26/10-14/1-I i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga od 19. 4. 2010. broj: 26/10-13/2-I.

Članak 19.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama Društva i u službenom glasilu Primorsko-Goranske županije (»Službene novine PGŽ«).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti gradonačelnika grada Malog Lošinja i Cresa a primjenjuje se od 1. kolovoza 2011. godine.

Broj: 26/11-27/1-I

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Kristijan Jurjako

 

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=737&mjesto=60017&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr