SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

29.

Na temelju odredbe članka 100. stavak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na 20. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice
i područja poslovne zone K1 i K2

Članak 1.

(1) I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 donose se na obuhvat postojećeg autobusnog kolodvora označenog u osnovnom planu korištenja i namjene površina kao IS1, IS2 i D5 i pripadajući prometni i infrastrukturni koridori na koje zahvat ima utjecaj

(2) I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 sadržane su u elaboratu kojeg čine sljedeći dijelovi:

Knjiga I:

A. Izmjene i dopune Odredbi za provođenje

B. Kartografski prikazi za predmetni obuhvat:

Kartografski prikaz broj 1 - Korištenje i namjena površina, mj. 1:5000

Kartografski prikaz broj 2a - Promet, mj. 1:5000

Kartografski prikaz broj 2b - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i telekomunikacije, energetski sustav, mj.. 1:5000

Kartografski prikaz broj 2c - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav, mj. 1:5000

Kartografski prikaz broj 3a - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Uvjeti korištenja, mj. 1:5000

Kartografski prikaz broj 3b - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite; Oblici korištenja, mj. 1:5000

Kartografski prikaz broj 4 - Način i uvjeti gradnje, mj. 1:5000

Knjiga II:

C. Obavezni prilozi:

I. Obrazloženje

II. Izvod iz PPUG Delnice

III. Popis sektorskih dokumenata i propisa

IV. Mišljenja iz čl. 79 i čl. 94. »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (NN 76/07)

V. Izvješće o prethodnoj raspravi

VI. Izvješće o javnoj raspravi

VII. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

VIII. Sažetak za javnost

A. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 2.

(1) U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2, objavljenog u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 07/05, pojedine odredbe iz Odluke se mijenjaju i dopunjuju.

(2) U članku 4. stavak (1) brišu se alineje 1, 2, 14, 17, 19, 25, 26.

Članak 3.

(1) Članak 8. mijenja se i glasi:

»Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena sukladno Odluci o sanitarnim zonama izvorišta vode za piće na području Gorskog kotara.«

Članak 4.

U članku 21. mijenja se tabelarni prikaz na način:

Članak 5.

U članku 23. brišu se stavak 1 i stavak 3.

Članak 6.

U članku 88. tabelarni prikaz se mijenja na način:

Članak 7.

U članku 104. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Za potrebe izgradnje novog autobusnog kolodvora definirana je površina AK unutar koje je moguće smjestiti građevinu kolodvora uz sljedeće uvjete:

. koeficijent izgrađenosti (kig) ne može biti veći od 0,4:

. koeficijent iskorištenosti (kis) ne može biti veći od 1,2;

. najveći broj etaža iznosi tri etaže, odnosno jedna podzemna i dvije nadzemne etaže;

. najveća visina građevine iznosi 10,5 m, visina nadzemnog dijela građevine može iznositi najviše 7,5 m;

. udaljenost građevine i njenih nadstrešnih dijelova od granice građevinske čestice iznosi najmanje 6 m;«

Članak 8.

(1) U članku 116. iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi:

»U grafičkom dijelu plana ucrtane su načelne lokacije onih trafostanica koje će se raditi u neizgrađenom dijelu naselja za potrebe široke potrošnje.«

(2) Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (4).

(3) U članku 116., koji postaje članak 115., iza novog stavka (4) dodaje se stavak (5) koji glasi:

»Ako se trafostanice rade kao samostojeće, najmanja dopuštena udaljenost trafostanice do granice prema susjednim česticama iznosi 1 m, a prema javnim prometnim površinama najmanje 3 m.«

(4) Dosadašnji stavci (4) i (5) postaju stavak (6) i (7).

Članak 9.

U članku 153. u stavku (2) briše se alineja pod rednim brojem 2.

Članak 10.

(1) Ovom Odlukom stavljaju se van snage svi kartografski prikazi elaborata »Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/05) odnosni na obuhvat Plana definiranog člankom 1. stavkom (1) ove Odluke, a sadržani u elaboratu »I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2«.

Članak 11.

(1) Ove I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Grada Delnica i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 12.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-01-11-20

Delnice, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=51300&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr