SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

15.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125708 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice od 13. travnja 2011. godine, na današnjoj sjednici donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
»Hlojkica« Delnice

1. Zvezdana Jerković imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice na mandat od četiri godine.

2. Mandat imenovane započinje 1. lipnja 2011. godine.

3. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-03/11-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-02

Delnice, 26. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA

Zakonska osnova za donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice nalazi se prije svega u odredbi članka 38. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08) koji propisuje;

Članak 38.

»Ravnatelja imenuje i razrješava upravno vijeće, ako posebnim zakonom u smislu članka 35. stavka 1. ovoga Zakona nije drugačije određeno.

Zakonom ili aktom o osnivanju može se odrediti da ravnatelja javne ustanove imenuje Vlada Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.«

Isto tako, zakonska osnova za donošenje rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice je odredba članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/ 07) koji kaže,

Članak 37.

(1) Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

(2) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i statutom.

(3) Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.

(4) Ravnatelja dječjeg vrtića čiji je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješava ministar prosvjete i športa.

(5) Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

(6) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

(7) Ako ravnatelj ne ispunjava ovim Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno ovom Zakonu.

(8) Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Zakon o ustanovama u članku 42. dalje propisuje;

Članak 42.

Upravno vijeće, odnosno tijelo iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Ako ravnatelja ustanove imenuje tijelo iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona tužbom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. U drugim slučajevima o tužbi odlučuje sud nadležan za radne sporove.

Prema tome, na osnovi navedenog, Gradsko vijeće Grada Delnica kao predstavničko tijelo donosi akt o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića, a na prijedlog Upravnog vijeća (isti postoji). Isto tako, prema odredbi članka 42. Zakona o ustanovama, svakom kandidatu mora biti dostavljena obavijest o izboru (prijedlog se također dostavlja). Iz razloga što se imenovanje ravnatelja ne provodi u okviru upravnog postupka, rješenje o imenovanju nema svojstvo ni oblik upravnog akta te se smatra da je pouku o pravu pregledavanja natječajnog materijala te pravu na sudsku zaštitu dopušteno navesti u dopisu kojim se dostavlja akt o imenovanju.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ODLUKOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ODLUKE PROISTEĆI

S obzirom da je pri kraju četverogodišnji mandat dosadašnjem ravnatelju, potrebno je izabrati novog, te je u svezi s time raspisan natječaj i napravljen prijedlog ovlaštenog tijela za istog.

Osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovom Odlukom su;

- istek mandata ravnatelja te produljivanje novog

Posljedice koje ce proisteći donošenjem ove Odluke su sljedeće;

- legitimnost i legalnost rada Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice.

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ODLUKE

Procjena je da provedba ove Odluke neće iziskivati osiguranje nikakvih zasebnih i dodatnih financijskih sredstava u Gradskom proračunu Grada Delnica.

IV. PRIJEDLOG ODLUKE S OBRAZLOŽENJEM

Uz prijedlog za donošenje ove Odluke, dostavlja se tekst iste.

Ujedno se napominje da sukladno odredbama. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Statuta Grada Delnica, ova se Odluka donosi na Gradskom vijeću većinom, ako je na sjednici nazočna većina članova.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=722&mjesto=51300&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr