SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i41/09), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 13. Odluke o uređenju prometa u Delnicama (»Službene novine PGŽ« broj 10/10) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 26. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima s naplatom, tip javnih parkirališta te kontrola i nadzor korištenja parkirališnih površina na području Grada Delnica.

Članak 2.

Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za parkiranje vozila.

Ulice koje ulaze u sustav naplate i kontrole parkiranja u prvoj zoni (crvena zona) su:

1. Amerikanska ulica od križanja s Ulicom A. Starčevića do križanja s Ulicom braće Šnajdar,

2. Trg 138. Brigade HV,

3. Ulica A. Starčevića od križanja s Trgom 138. Brigade HV do objekata kuglane,

4. Supilova ulica od križanja s Lujzinskom ulicom do križanja s Šetalištem I. G. Kovačića,

5. parkiralište iza zgrade gradske uprave.

Pod vozilom se podrazumijeva putničko vozilo, kombi i teretno vozilo do 1,5 t nosivosti, motocikl i njegova prikolica.

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu i kontrolu parkiranja te ostale poslove na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba KTD »Risnjak - Delnice« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 4.

Tip javnog parkirališta određuje Gradonačelnik zasebnom Odlukom.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično, te otvorenog ili zatvorenog tipa.

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se vrši naplata tijekom cijele kalendarske godine. Privremena javna parkirališta su parkirališta sezonskog tipa.

Ulična javna parkirališta su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku prometnice u skladu s propisima o sigurnosti prometa. Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika prometnice.

Otvorena javna parkirališta su parkirališta bez automatskog, poluautomatskog i ručnog kontroliranog ulaza i /ili izlaza. Zatvorena javna parkirališta su parkirališta sa automatskom, poluautomatskom ili ručnom kontrolom ulaza i / ili izlaza.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisom o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta moraju imati oznaku dopuštenog trajanja parkiranja, režima naplate parkiranja (stalna ili privremena) i visinu naknade jediničnog sata parkiranja.

Organizator parkiranja dužan je označiti, te održavati i čistiti javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja.

Članak 5.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Vremensko ograničenje trajanja parkiranja utvrđuje Gradonačelnik zasebnom Odlukom.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU PARKIRALIŠTA

Članak 6.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkirnom mjestu označenim horizontalnom i/ili vertikalnom signalizaci

jom sukladno ovoj Odluci, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ove Odluke sljedeće vrste parkirnih karata:

- Jednosatna ili višesatna parkirana karta,

- Mjesečna parkirana karta,

- Povlaštena parkirana karta,

- Dnevna parkirna karta.

Cijene parkirnih karata određuje Gradonačelnik zasebnom Odlukom na prijedlog Organizatora parkiranja.

Članak 7.

Parkirna karta sadrži slijedeće podatke: oznaka Grada i organizatora parkiranja; serijski odnosno redni broj parkiranog automata (za automatsku naplatu) i broj karte; datum i godinu; vrijeme početka parkiranja; visinu naknade jediničnog sata parkiranja.

Izgled parkirne karte određuje organizator parkiranja uz suglasnost Grada Delnica.

Članak 8.

Korisnik parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu za ručnu i automatsku naplatu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Parkirna je karta isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena zadržavanja.

Ugovorom iz st. 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 9.

Naplata parkirne karte na javnom parkiralištu obavlja se ručno i /ili automatski i/ili putem mobilnog telefona i /ili na blagajni organizatora parkiranja.

Ručna naplata parkirne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirne karte neposredno na parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.

Automatska naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje istovremenom kupnjom i preuzimanjem naplatne karte putem parkirnog automata.

Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje parkirne karte u automatu, a plaćanje naknade za parkiranje obavlja ovlaštena Organizatora.

Naplata putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom parkirne karte elektronskim putem te se za plaćeno parkiranje ne izdaje potvrda (parkirna karta), već korisnik zaprima SMS potvrdu za plaćeno parkiranje.

Članak 10.

Naplata parkirne karte iz čl. 9. ove Odluke mora se izvršiti u vremenskom roku od pet (5) minuta od dolaska korisnika na javno parkiralište s naplatom.

Ispravna parkirna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena:

- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,

- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,

- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Korisniku koji ne postupi sukladno odredbama st. 1. ovog članka ili čija parkirna karta nije ispravna, za korištenje javnog parkirališta s naplatom obračunat će se dnevna karta sukladno čl. 13. st. 2. ove Odluke.

Članak 11.

Dnevna parkirna karta vrijedi na cijelom području naplate parkiranja i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe do isteka radnog vremena javnog parkiralište pod naplatom za dan kada je izdana.

Članak 12.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro- računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje podrazumijeva preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na način propisan čl. 14. ove Odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro račun Organizatora parkiranja ili na blagajnu Organizatora parkiranja.

Članak 13.

Kontrolu i nadzor parkiranja (pravilnost korištenja parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u zoni naplate, kontrolu plaćanja naknade za parkiranje u zoni naplate) te ometanje pristupa parkirnom automatu, kolnim ulazima i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom i sl.) obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovom Odlukom.

Članak 14.

Osoba ovlaštena za nadzor parkiranja dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na ovakav način smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 15.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristiti parkiralište prema ugovoru o parkiranju korištenjem dnevne karte, dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Članak 16.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz čl. 15 ove Odluke, dužan je, u daljnjih osam (8) dana, osim iznosa dnevne karte, platiti troškove opomene, te zakonsku zateznu kamatu, a na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta sa naplatom ne izvrši plaćanje u zadanim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, u svoje ime i za svoj račun, ovršni postupak.

Članak. 17.

Korisnikom parkirališta iz čl.10. st. 3. koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila

koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrdit će se na drugi način.

Članak 18.

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja uz suglasnost Grada.

Članak 19.

Za stanare ulica unutar zona u kojima se naplaćuje parkiranje, te za pravne osobe i fizičke osobe obrtnike koje imaju sjedište unutar područja naplate parkiranja mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene.

Osobama navedenim u prethodnom stavku može se izdati povlaštena parkirana karta ako su podmirili sve svoje obveze prema organizatoru parkiranja do dana izdavanja iste.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja povlaštenih parkirnih karata utvrđuje organizator parkiranja uz suglasnost Grada.

Članak 20.

Povlaštenu kartu izdaje organizator parkiranja na zahtjev zainteresirane stranke.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba (stanar) koja:

- ima prebivalište ili boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja (ne starije od 3 mjeseca) i ugovorom o najmu stana ovjerenim kod javnog bilježnika,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba te fizička osoba obrtnik koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora;

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno fizičke osobe obrtnika što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili temeljem ugovora o leasingu.

Članak 21.

Fizičkoj osobi iz čl. 23. ove Odluke kao može se izdati najviše jedna povlaštena parkirana karta, fizičkoj osobi obrtniku najviše dvije, a pravnoj osobi najviše tri povlaštene parkirne karte.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana, ukoliko to dokaže dokumentacijom iz čl. 23.

Članak 22.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila MUP- a, hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila HV-a.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila Grada Delnica.

III. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 23.

Sredstva od naplate parkiranja prihod su organizatora parkiranja i koriste se za za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje parkirališnih površina te razvoj djelatnosti parkiranja.

Sredstva iz st. 1. ovog članka koriste uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, temeljem dostavljenog izvješća o prihodima i rashodima koje je organizator dužan podnositi dva puta godišnje, a po potrebi i češće te planova poslovanja za svaku narednu godinu.

Članak 24.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih mjesta za potrebe službenih vozila Grada Delnica.

Broj rezerviranih mjesta i lokaciju za potrebe Grada zasebnom Odlukom određuje Gradonačelnik.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/07-01/14

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-11-1

Delnice, 26. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=722&mjesto=51300&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr