SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04, 38/09, 79/09) i članka 35. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje u cilju uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom sa javnih površina, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta s javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. Javne površine su površine u općoj uporabi, koje se nesmetano koriste ili su namijenjene nesmetanom korištenju neodređenog broja osoba, a prema namjeni razlikuju se:

- prometne površine (javne ceste unutar naselja, nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, parkirališta, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, javna stubišta i slične površine),

- zelene površine (parkovi, park šume, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, sportska i dječja igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz prometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja i slične površine).

2. Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi su javna rasvjeta, javni sat, javni WC, fontana, spomenik, spomen - ploča, skulptura, sakralno obilježje, javna telefonska govornica, poštanski sandučić, oprema dječjih igrališta, klupa, cvjetna vaza, posuda za otpad, nadstrešnica na stajalištu i sl.

3. Zemljištem u vlasništvu Grada smatra se zemljište koje po svojoj namjeni nije javno, a nalazi se unutar građevinskog područja.

Članak 3.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada Delnica kao i subjekte koji se na području Grada privremeno nalaze.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Naselja na području Grada Delnica moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost javnih i drugih površina kao i naprava postavljenih na njima, te uređenost stambenih i poslovnih objekata (u daljnjem tekstu: zgrada) i to osobito uređenost:

- vanjskih dijelova zgrade;

- ograde, dvorišta, vrtova i sl.;

- javne rasvjete;

- komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi;

- ploča s imenom naselja, ulice i trga, te pločica s brojem građevine;

- naziva, natpisa, reklama, zaštitnih naprava i plakata;

- spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta;

- kioska, pokretnih naprava i izloga.

1. Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 5.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi, krovovi i drugi vanjski dijelovi) moraju se održavati ispravnima, urednima i čistima.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su brinuti o vanjskom izgledu i čistoći balkona, lođa, terasa, prozora i naprava s ulične strane, te ih po mogućnosti ukrašavati ukrasnim biljem.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima ispisivati poruke, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

Članak 6.

Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili druge predmete i uređaje.

Antene za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladni uređaji i sl., iznimno se postavljaju na način da su vidljivi s javne površine i to samo u slučaju da za postavu nema alternativnog rješenja.

Prigodni natpisi i ukrasi koji se postavljaju na zgradama moraju biti čisti i uredni, te se trebaju ukloniti odmah nakon prestanka razloga zbog kojeg su postavljeni, a najduže nakon 24 sata.

2. Uređenje ograda, zelenila, dvorište i sličnih površina

Članak 7.

Ograda uz javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost prometa.

Ogradu je potrebno izvesti sukladno propisima o građenju i prostornim planovima.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik odnosno korisnik dužan je održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice dužan je redovno orezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da ne smeta i ne predstavlja direktnu i/ili indirektnu opasnost za prolaznike.

Članak 8.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz zgrade, uz poljoprivredno zemljište, neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su iste održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te sprječavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Ako se zelena površina ne održava urednom, komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zelenih površina u ostavljenom roku ne postupe sukladno rješenju komunalnog redara, uočeni će se nedostaci ukloniti putem treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Zasebnom odlukom regulirane su agrotehničke mjere te održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica.

Članak 9.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja ili gospodari sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park- šumama, spomen-područjima, grobljima, područjima uz rijeke ili potok i sličnim površinama mora ih održavati

urednima, ispravnima, čistima, te brinuti o zaštiti istih ili potrebitoj obnovi.

Fizička ili pravna osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovoga članka mora, na vidnome mjestu, istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

3. Javna rasvjeta

Članak 10.

Javno prometne površine, pješački i drugi glavni putovi uz javne zelene površine trebaju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova grada i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javne rasvjete mora istu redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično), a prema nalogu Grada.

Članak 11.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Oglasi ili obavijesti na stupovima javne rasvjete nisu dozvoljeni.

Reklamni predmeti na stupovima javne rasvjete nisu dozvoljeni bez suglasnosti Grada.

Reklamiranje i plakatiranje na području Grada regulirano je zasebnom odlukom.

4. Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 12.

Na trgu ili većim križanjima može se postaviti javni sat.

Javni sat mora biti uredan i ispravan.

Članak 13.

Javni WC mora biti opremljen odgovarajućom opremom te mora biti uredan, ispravan i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Javni WC mora biti na primjeren način označen.

Članak 14.

Na području Grada mogu se graditi i postavljati vodoskoci, fontane, i drugi slični ukrasni objekti na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju okolicu.

Vodoskoci, fontane, i drugi slični ukrasni objekti moraju biti ispravni i uredni.

Članak 15.

Komunalne objekte i uređaje iz članka 12., 13. i 14. održavaju i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost čišćenja i održavanja javnih površina, odnosno kojoj to Grad povjeri.

Članak 16.

Javne telefonske govornice postavljaju se na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju, kao što je trg, kolodvori i slični prostori.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te trebaju biti uredni i estetski oblikovani.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje obavljaju djelatnost telekomunikacija i poštanskih usluga.

Članak 17.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi postavljaju se na mjesta koje odredi Grad, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Kod određivanja lokacije iz stavka 1. ovog članka određuju se po potrebi i posebni uvjeti oblikovanja i izvedbe.

U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje objekata iz stavka 1. ovog članka na području koje je određeno kao spomenik kulture odnosno na spomenik kulture, treba pribaviti prethodnu dozvolu i mišljenje nadležne institucije.

Članak 18.

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi brigu i održava te objekte dužna ih je održavati urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku.

Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

5. Kolodvori, parkirališta, tržnice, groblja i slično

Članak 19.

Vlasnik odnosno korisnik kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice kao i pripadajući okoliš dužan je održavati urednima i ispravnima.

Članak 20.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja javnim parkiralištima mora ih održavati čistima i urednima.

Na javnim parkiralištima mora se održavati red sukladno Odluci o uređenju prometa na području Grada.

Članak 21.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja tržnicom na određeni sajmeni dan mora istu održavati sukladno tržnom redu, te korištenu površinu nakon isteka radnog vremena sajma očistiti i urediti.

Članak 22.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora tržnice, bez suglasnosti Grada, osim u slučajevima koji su regulirani zasebnom Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica.

Članak 23.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima, mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima te zasebnom odlukom o grobljima.

6. Ploče s imenom naselja, ulice, trga i pločice s brojem zgrade

Članak 24.

Naselja na području Grada moraju biti označena imenom naselja, ulica, trgova, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisima.

Članak 25.

Za označivanje naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem zgrade,

temeljem rješenja izdanog od strane Grada. Grad je dužan voditi evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva.

Natpisne ploče i pločice s oznakom kućnih brojeva nabavlja Grad. Troškove nabave, postavljanja, i održavanja pločica s oznakom zgrade snosi vlasnik iste, dok svi troškovi vezane oko natpisnih ploča idu na teret Grada.

Postavljanje ploča s imenima naselja, ulica i trgova te pločica s brojevima zgrada zabranjeno je bez odobrenja Grada određenog posebnim propisom o naseljima.

U slučaju promjene naziva ulice ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku 60 dana od preimenovanja . U istom roku moraju se promijeniti i pločice s oznakom kućnih brojeva ukoliko nisu u skladu s izvršenom promjenom naziva ulice. U slučajevima iz ovog stavka sve troškove snosi Grad.

Članak 26.

Vlasnik zgrade dužan je postaviti na zgradu broj zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Članak 27.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 24. ove Odluke.

7. Prigodno uređenje naselja

Članak 28.

Povodom državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnog može se organizirati prigodno uređivanje površina uz poslovne i stambene objekte te drugih javnih površina.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

Za postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i dr. u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba na javnim površinama, potrebna je prethodna suglasnost Grada.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 29.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi kojoj su namijenjene.

Održavanje nerazvrstanih cesta, te drugi odnosi s tim u vezi, uređuju se posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Delnica.

Članak 30.

Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja javnih površina, dužne su iste odmah po obavljenom djelu očistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i, zakupnik javnih površina koji ih privremeno koristi, obavezan je osigurati čišćenje navedenih površina na način da budu očišćene u roku od 24 sata od završetka priredbe ili vremena korištenja objekta.

Članak 31.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke.

Košare za otpatke postavlja i održava fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće javnih površina.

Mjesto za postavljanje košara za otpatke određuje fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina, a uz suglasnost Grada.

Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

Za postavljanje košara za otpatke mogu se upotrijebiti stupovi, zidovi kuća, ograde uz nogostupe, slobodnostojeća postolja i sl.

Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja, objekata ili bi ometale promet.

Članak 32.

Na javnim se površinama ne smije ostavljati ili na njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način onečistiti površinu, a osobito se zabranjuje:

1. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad;

2. oštećivanje košara, odnosno posuda za otpad ili spremnika za izdvojeno sakupljanje ambalažnog otpada;

3. odlaganje građevnog ili otpadnog građevnog materijala, te postavljanje predmeta, naprava i strojeva na javne površine bez odobrenja Grada;

4. popravljanje, servisiranje i pranje vozila na javnim površinama;

5. ispuštanje otpadnih voda i ulja;

6. bacanje reklama i drugih letaka;

7. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u rijeke, potoke i na njihove obale;

8. paljenje otpada;

9. ostavljanje neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp-prikolica i drugih priključnih vozila, vozila oštećenih u sudaru te olupine vozila;

10. obavljanje bilo kakve radnje ili propuštanje potrebite radnje uslijed čega se onečišćuje javna površina.

1. Održavanje čistoće i čuvanje javnoprometnih površina

Članak 33.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanja čistoće javnoprometnih površina dužna je te površine održavati čistima i urednima.

Članak 34.

Potrebu za izvanredno čišćenjem javnoprometnih površina određuje Grad, u slučaju kada su zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga javnoprometne površine prekomjerno onečišćene.

Članak 35.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju svojim teretom onečistiti javnoprometne površine.

Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozila koja prevoze papir, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret moraju biti prekrivena ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurana da se materijal ne prosipa po javnoprometnoj površini.

Pri izlasku s gradilišta na javnoprometnu površinu kotači motornih vozila moraju biti očišćeni od blata.

Članak 36.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu

s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javnoprometna površina.

Suglasnost Grada za korištenje javnoprometne površine iz stavka 1. ovog članka izdaje se na zahtjev izvođača ili investitora radova, što je detaljnije posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama.

Članak 37.

Za istovar cjepanica i sličnog materijala te za piljenje i cijepanje treba prvenstveno upotrebljavati dvorište.

U slučaju potrebe, može se privremeno upotrijebiti dio javne površine za istovar drva i slično.

Drva se moraju ukloniti s javne površine najkasnije u roku od 8 dana, a upotrijebljena površina se mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka. U slučaju duže potrebe korištenja neophodna je suglasnost Grada, te plaćanje naknade sukladno Odluci Gradonačelnika o visini naknade za odlaganje ogrjevnog drva i drugog materijala na javnoj površini.

Članak 38.

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati u pravilu izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno. Za I. zonu Grada dozvoljeno vrijeme dostave je u vremenu od 6,00 do 10,00 sati svakog radnog dana, osim nedjelje, dok za ostale zone područja Grda nema vremenskog ograničenja,.

Članak 39.

Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlagati ambalažu i slično.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje ili predmete što mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete ostavljati na javnoprometnim površinama.

2. Održavanje čistoće i čuvanje javnih zelenih površina

Članak 40.

Javne zelene površine moraju se redovno čistiti i održavati u skladu s programom čišćenja.

Javne zelene površine održava i čisti fizička ili pravna osoba kojoj je to Grad povjerio, odnosno pravne ili fizičke osobe kojima su iste date na upravljanje.

Članak 41.

Fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina dužna je osobito:

- redovito kositi;

- odmah ukloniti pokošenu travu, lišće, grane i slično s javne površine;

- ukloniti suhe i slomljene grane na stablima;

- redovito orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama, a najmanje na visinu dva metra iznad površine namijenjene prometu pješaka i vozila;

- zamijeniti porušena i bolesna stabla novima;

- redovno orezivati krošnje stabala i drugo zelenilo na javnim površinama tako da ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, ne ulazi u slobodne profile kolnika, nogostupa, te ne smanjuje preglednost na raskrižjima, prijevojima i zavojima i ne smeta zračnim vodovima;

- redovito prazniti košare za otpad;

- redovito održavati, te zamjenjivati uništene zaštitne stupiće i ograde.

Članak 42.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

1. zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo na javnoj zelenoj površini (osim vozila koje se koristi za održavanje javnih zelenih površina i parkovne opreme na njima);

2. sjeći, odnosno rezati stablo ili grm bez odobrenja;

3. oštećivati na bilo koji način stablo, grm, cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje;

4. upotrebljavati parkovnu opremu u suprotnosti s njenom namjenom;

5. uništavati, uklanjati ili premještati parkovnu opremu;

6. prekrivati tlo asfaltom, betonom i drugim za vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća;

7. bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javnu zelenu površinu;

8. vezati bicikle, motore, prikolice i slično za drveće, grmlje i parkovnu opremu;

9. odlagati građevni materijal, krupni otpad, ulje, boju i slično na javnoj zelenoj površini;

10. lijepiti ili na drugi način pričvršćivati plakate na stabla ili parkovnu opremu;

11. kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično sa javne zelene površine;

12. prati, servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini, odnosno blizini vodotoka;

13. obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu.

Članak 43.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove iznimno se mogu koristiti javne zelene površine pod uvjetima i na način propisan odredbom članka 36. St.2. ove Odluke, i to samo ako za navedene radove ne postoje alternativna rješenja.

Članak 44.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode vrijede propisi o zaštiti prirode.

3. Prekopi

Članak 45.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture te izvođenja istraživačkih i drugih građevinskih radova može se vršiti prekop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka, a što je regulirano Odlukom o nerazvrstanim cestama.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM S JAVNIH POVRŠINA

Članak 46.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i krupni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a to su osobito kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično, čije se skupljanje vrši organizirano uz prethodnu najavu, sukladno posebnoj Odluci o skupljanju, prijevozu i zbrinjavanju komunalnog otpada.

Komunalni otpad s javnih površina skuplja i odvozi fizička ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće i odvoz komunalnog otpada s javnih površina.

Članak 47.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti i opasni otpad skupljaju se i skladište sukladno propisima o otpadu.

Spremnici iz st. 1. ovog članka mogu se postavljati na javnim površinama uz odobrenje Grada.

Članak 48.

Skupljač otpada iz čl. 46. ove Odluke dužan je prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa. Svako onečišćavanje ili oštećenje prouzrokovano odvozom otpada skupljač je dužan odmah ukloniti, te otpad oko posude pokupiti i pomesti.

Članak 49.

Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po otpadu u vrećicama, odnosno posudama za otpad i spremnika, te odnošenje otpada.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 50.

Snijeg se s javnoprometnih površina uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta.

Led se s javnoprometnih površina uklanja odnosno posipava čim nastane.

Članak 51.

O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička ili pravna osoba koja održava zgradu ili se njome koristi, na način da ugradbom snjegobrana spriječi padanje snijega i leda na javnu površinu.

U slučaju bilo kakve štete te dodatnih troškova nastalih uslijed padanja snijega ili leda s krova, za istu je odgovoran vlasnik odnosno korisnik objekta ukoliko je vlasnik ugovorom prenio obvezu na korisnika.

Članak 52.

O uklanjanju snijega i leda s javnih parkirališta, tržnice, športskih objekata, kolodvora i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja odnosno obavlja poslovnu djelatnost.

Članak 53.

Za uklanjanje snijega i leda s ulaza u zgrade odgovorni su i dužni čistiti ih i održavati vlasnici, odnosno korisnici zgrada ili dijelova zgrada.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Iznimno od stavka l. ovoga članka o uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

Članak 54.

Javnoprometne površine mogu se radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

Materijal kojim je posipana javnoprometna površina treba ukloni u što kraćem roku nakon otapanja snijega i leda, te ustanovljenog dugoročnog smirivanja vremena.

VI. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 55.

Na području Grada dopušteno je držanje kućnih ljubimaca u skladu sa posebnom Odlukom o držanju pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca.

Članak 56.

Zabranjeno je držati krupnu i sitnu stoku, kao i perad u I. zoni Grada. U ostalim zonama područja Grada dozvoljeno je držanje stoke i peradi sukladno pozitivnim zakonskim propisima te traženim uvjetima.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 57.

Nije dozvoljeno na javne površine te na zemljišta i objekte uz javne površine, postavljanje reklamnih predmeta , objekata (kiosk, štand, pokretna naprava i sl.) i uređaja bez prethodne suglasnosti Grada.

Protupravno postavljeni predmeti uklonit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika preko treće osobe, ukoliko to osoba ne učini sama.

VIII. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

1. Komunalni redar

Članak 58.

Nadzor nad provedbom ove odluke provode komunalni redari.

Komunalni redari moraju imati posebne iskaznice.

Članak 59.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne informacije.

Članak 60.

Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

2. Ovlasti komunalnog redara

Članak 61.

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:

I. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

II. naplatiti kaznu na licu mjesta;

III. izdati prekršajni nalog i izreći globu;

IV. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

Članak 62.

Ako objekt, predmet ili uređaj koji je postavljen na temelju suglasnosti ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen u skladu s odobrenjem, komunalni će redar narediti vlasniku, odnosno korisniku, njihovo otklanjanje, odnosno usklađivanje s odobrenjem. Komunalni redar će narediti uklanjanje objekta, predmeta ili uređaja ako vlas

nik u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne uskladi ih s odobrenjem.

Ako vlasnik objekta ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, objekt ili predmet će biti uklonjen preko treće osobe na njegov trošak.

Članak 63.

Komunalni redar naložit će fizičkim i pravnim osobama koje postupe suprotno zabranama i nalozima propisanima ovom odlukom, da se učinjeno vrati u prvobitno stanje odnosno uskladi s odredbama ove Odluke.

Komunalni redar naredit će fizičkoj ili pravnoj osobi da obavi radnje koje je propustila obaviti, a prema odredbama ove odluke bila ih je dužna učiniti.

Članak 64.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu zbog dotrajalosti (oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično) da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu upozorenje vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalni redar dužan obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od trideset dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, sa vozilom se postupa kao s napuštenom stvari.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

1.postupa suprotno odredbi članka 5. Odluke;

2.postupa suprotno zabrani iz članka 6. stavka 1. i 3. Odluke;

3.postupa suprotno odredbi članka 7. stavka 3. Odluke;

4.postupa suprotno odredbi članka 8. stavka 1. Odluke;

5.postupa suprotno zabrani članka 11. Odluke;

6.postupa suprotno zabrani iz članka 18. stavka 2. Odluke;

7.postupa suprotno odredbi članka 22. Odluke;

8.postupa suprotno odredbi članka 26. stavka 1. Odluke;

9.postupa suprotno zabrani iz članka 27. Odluke;

10.postupa suprotno odredbi članka 28. St. 3. Odluke;

11.postupa suprotno odredbi članka 30. Odluke;

12.postupa suprotno odredbi članka 32. Odluke;

13.postupa suprotno odredbi članka 35. Odluke;

14.postupa suprotno zabrani iz članka 36. Odluke;

15.postupa suprotno odredbi članka 37. Odluke;

16.postupa suprotno odredbi čl. 38. Odluke;

17.postupa suprotno zabrani članka 39. Odluke;

18.postupa suprotno zabrani članka 42. Odluke;

19.postupa suprotno zabrani članka 43. Odluke;

20.postupa suprotno odredbi članka 45. Odluke;

21.postupa suprotno odredbi članka 48. Odluke;

22.postupa suprotno odredbi članka 49. Odluke;

23.postupa suprotno zabrani iz članka 50. Odluke;

24.postupa suprotno odredbi članka 51. Odluke;

25.postupa suprotno odredbi članka 53. Odluke;

26.postupa suprotno zabrani iz članka 57.st1. Odluke;

27.postupa suprotno odredbi članka 62. Odluke;

28.postupa suprotno odredbi članka 63. Odluke;

29.postupa suprotno odredbi članka 64. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka l. ovoga članka.

Članak 66.

Za prekršaje iz članka 65. stavka 1. ove Odluke komunalni redar može naplaćivati kaznu u iznosu od 200,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog s uputom da kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana počinjenja prekršaja.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu na području Grada Delnica (SN 07/00, 10/02, 36/06, 37/09).

Članak 68.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/11-01/06

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-11-1

Delnice, 31. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51300&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr