SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08 i 36/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o
imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »HLOJKICA«

Članak 1.

Ovom se Odlukom imenuju članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice, Šetalište I. G. Kovačića 1.a., od strane njegovog osnivača Grada Delnica.

Članak 2.

U skladu sa odredbom članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić »HLOJKICA«, a u svezi s odredbama članka 34. stavci 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice ukupno broji sedam (7) članova.

Članak 3.

Grad Delnice, kao osnivač Dječjeg vrtića, a vezano uz Odluku o osnivanju istoga te odredbe članka 34. stavci 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u Upravno vijeće imenuje ukupno četiri (4) člana.

Članak 4.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice, osnivač imenuje slijedeće osobe:

1. Arijana Šercer iz Delnica, Ante Starčevića 12,

2. Branko Mihajlović, iz Delnica, Supilova 252,

3. Franjo Jakovac iz Delnica, Ograja 7, te

4. Maja Kezele iz Delnica, Supilova 52.

Članak 5.

Imenovani članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice u sklopu svojih prava i obveza kao članova Upravnog vijeća obavljati će poslove propisane odredbama zakona koji se odnose na rad Dječjeg vrtića te akata Dječjeg vrtića i Grada Delnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-03/10-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-10-03

Delnice, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=706&mjesto=51300&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr