SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

23.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela
Gradskoga vijeća i Gradonačelnika

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknade koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Delnica sukladno zakonu, ostalim propisima i aktima Grada.

Članak 2.

Pravo na naknadu imaju članovi Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskoga vijeća ili Gradonačelnika koji dužnost ne obnašaju profesionalno.

Članak 3.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 500,00 kuna neto mjesečno te 400,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.800,00 kuna neto te 800,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Potpredsjednik Gradskog vijeća, kada zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti pripremati i voditi sjednicu Gradsko vijeća, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.800,00 kuna neto te 800,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od najmanje 90 dana.

Za isti mjesec može se isplatiti ili stalna naknada za predsjednika ili stalna naknada za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Članak 4.

Članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća ili Gradonačelnika koji su ujedno i članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća ili Gradonačelnika koji nisu članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 300,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Predsjednici odnosno predsjedavajući stalnih radnih tijela iz ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj radu u iznosu od 400,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.

Naknada za rad u punom iznosu propisana ovim člankom isplaćuje se, bez obzira da li se radilo o članovima ili predsjednicima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća ili Gradonačelnika, za rad na najviše jednoj sjednici mjesečno, dok se naknada za svaka narednu sjednicu u tom mjesecu umanjuje za 50%.

Članak 5.

Članovi ostalih radnih tijela Gradskog vijeća ili Gradonačelnika koji su osnovani radi provođenja akata Grada Delnica, izuzev Komisija za dodjeljivanje stipendija, Komisije za razmatranje zahtjeva za Javne potrebe te Socijalnog vijeća Grad Delnica imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Predsjednici odnosno predsjedavajući radnih tijela iz ovog članka, imaju pravo na naknadu za svoj radu u iznosu od 200,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.

Članak 6.

Članovi Komisija za dodjelu stipendija, Komisije za razmatranje zahtjeva za Javne potrebe i Socijalnog vijeća, bez obzira da li su članovi Gradskog vijeća imaju pravo na mjesečni iznos naknade kako slijedi;

- predsjednik u visini od 300,00 kuna neto mjesečno,

- članovi u visini od 200,00 kuna neto mjesečno.

Za isti mjesec može se isplati samo jedna naknada za predsjednika odnosno predsjedavajućeg i članove tijela iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko tijelo iz stavka 1. ovog članka u mjesecu nije održalo niti jednu sjednicu, naknada se ne isplaćuje.

Članak 7.

Neopravdani izostanak sa sjednica Gradskog vijeća isključuje pravo na stalnu mjesečnu naknadu.

Pod neopravdanim izostankom iz prethodnog stavka ovog članka smatra se svaki izostanak koji nije prijavljen i obrazložen Predsjedniku Gradskog vijeća ili ovlaštenom službeniku upravnog tijela Grada, najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Članak 8.

Član Gradskog vijeća ili radnih tijela Gradskoga vijeća ili Gradonačelnika koji neopravdano napusti sjednicu istih prije njihova zaključenja, ima pravo na isplatu 25% naknade propisane za prisustvovanje istima prema odredbama ove Odluke.

Preostali iznos iz prethodnog stavka ovog članka se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje programa iz područja socijalne skrbi u Gradu Delnicama, prema Odluci Gradonačelnika.

Članak 9.

Članovi Gradskog vijeća i stalnih radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika, imaju pravo na naknadu putnih troškova i dnevnica, ako putuju za potrebe obavljanja poslova iz svoga djelokruga.

Naknade iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Članak 10.

Službenici upravnih tijela Grada, koji su članovi radnih tijela, imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Službenici upravnih tijela koji su po pozivu nazočni sjednicama Gradskog vijeća ili radnih tijela Gradskoga vijeća ili Gradonačelnika i Kabineta gradonačelnika imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 11.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Delnica.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada na temelju vlastite službene evidencije i naloga odgovorne osobe za isplatu naloga i to u pravilu do 20-og za protekli mjesec.

Članak 12.

Osoba koji vodi zapisnik sa sjednica Gradskog vijeća, odnosno radnih tijela Gradskoga vijeća ili Gradonačelnika, obvezna je dostaviti od ovlaštenih osoba potpisani zapisnik Voditelju Odsjeka za proračun i financije najkasnije u roku 8 dana nakon što se steknu uvjeti za njegovu dostavu.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/05, 39/05 i 36/07).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-02/09-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/04-10-01

Delnice, 14. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Odluke o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskoga vijeća i Gradonačelnika izrađen je na Odboru za financije i proračun dana 13. srpnja 2010., a razmotren od strane gradonačelnika i Kabineta gradonačelnika dana 1. rujna i kao takav prihvaćen te se upućuje na razmatranje i prihvaćanje Gradskom vijeću Grada Delnica.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51300&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr