SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 21. Petak, 28. svibnja 2010.
GRAD RAB

30.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici).

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 3.009,00 kuna bruto.

Članak 4.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće gradonačelnika - 7,00

- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 5,78

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti odredbe Odluke o plaći i drugim primanjima Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, KLASA: 080-01/09-01/07, UR. BROJ: 2169-01-01-09-01 od 16. lipnja 2009. godine koje su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-38

Rab, 27. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=674&mjesto=51280&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr