SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
GRAD RAB

26.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradonačelnik Grada Raba, dana 13. svibnja 2010. godine donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99) u članku 3. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

U članku 3. stavku 4. riječi: »Upravni odjel za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima: »Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. dodaje se alineja 5. koja glasi: »- ukupni mjesečni neto prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, ne prelazi dvostruki iznos prosječne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, a kod samca iznos jednostrukog iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini«.

U članku 4. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu«.

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Prebivalište se dokazuje potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova«.

Članak 4.

U članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Radni staž se dokazuje ovjerenom preslikom radne knjižice podnositelja«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

» b) prema prihodima članova obitelji podnositelja zahtjeva koji se izračunavaju na način da se utvrdi visina prosječnog prihoda za prethodnu godinu po članu obitelji podnositelja zahtjeva, podnositelju zahtjeva dodjeljuju se bodovi na slijedeći način:

. ukoliko su prihodi niži od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za svakih započetih 10% odstupanja naniže dodaje se 1 bod,

. ako su prihodi viši od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za svakih započetih 10% odstupanja naviše oduzima se 1 bod.

U prihode se uračunavaju svi novčani primici izuzev stipendija, dječjih doplataka, socijalnih pomoći i drugih prihoda socijalno-karitativnog karaktera.«

U članku 8. stavku 1. u točci d) riječi: »osobama koje primaju socijalnu pomoć« zamjenjuju se riječima: »ako je korisnik stalne pomoći«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Ispunjenje uvjeta iz točke c) i d) ovog članka dokazuje se Uvjerenjem Centra za socijalnu skrb.«

Članak 6.

U članku 14. riječi: »Upravnog odjela za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima: »Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalne poslove«

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječi: »Upravnom odjela za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima: »Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalne poslove«.

Članak 8.

U članku 18. alineji 2. riječ: »*JMBG« zamjenjuje se riječju: »OIB«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 3. riječ: »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelniku«.

U stavku 4. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

U stavku 5. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »4«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 5. riječ: »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelniku«, a riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 11.

U članku 23. riječ: »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelniku«.

Članak 12.

U članku 37. stavak 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelniku«.

Članak 13.

U članku 39. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 14.

U članku 46. stavku 2. riječi: »Upravnog odjela za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima: »Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalne poslove«.

Članak 15.

U članku 47. stavku 1. riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnika«.

U stavku 2. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 16.

U članku 50. riječi: »Upravni odjel za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima: »Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove«.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/10-01/32

Ur. broj: 2169-01-01-10-01-1

Rab, 13. svibnja 2010.

Gradonačelnik
Grada Raba
Zdenko Antešić, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=673&mjesto=51280&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr