SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
GRAD DELNICE
DELNICE

7.

Temeljem članka 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj

28/09 i 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godine razmotrilo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za područje Grada Delnica
za period od ožujka 2010. do ožujka 2014. godine

Sadržaj izvješća o stanju u prostoru

I. ANALIZA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA NA TEMELJU OBVEZNIH PROSTORNIH POKAZATELJA O STANJU U PROSTORU I ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH DOKUMENATA

I.I. PROSTORNI PLANOVI

I.I.1. Pokrivenost područja Grada Delnica prostornim planovima

I.I.2. Prostorni planovi koji su propisani planovima višeg reda

I.I.3. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Delnica

I.I.4. Opća ocjena prostorno planske dokumentacije i prijedlog prostornih pokazatelja za naredno razdoblje

I.II. OSTALI DOKUMENTI, PROJEKTI I PLANOVI KOJI SU IZRAĐENI U PRIHVAĆENI PREMA DRUGIM PROPISIMA

II. OCJENA STANJA U PROSTORU I PLAN AKTIVNOSTI

II.1. Osnovne postavke

II.2. Komunalna infrastruktura

II.3. Objekti u vlasništvu Grada

II.4. Projektna dokumentacija i dokumentacija za gradnju

II.5. Zaštita okoliša

I.I.1. Pokrivenost područja Grada Delnica prostornim planovima

Za teritorij Grada Delnica na snazi su sljedeći prostorni planovi:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05 i 50/06)

b) Prostorni plana Nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« broj 23/01)

c) Prostorni plan uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02)

d) Urbanistički plan uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K1 i K2 (»Službene novine« broj 7/05)

e) Detaljni plan uređenja proširenja groblja u Delnicama (»Službene novine« broj 9/00)

f) Detaljni plan uređenja centra Delnica (»Službene novine« broj 12/03)

g) Detaljni plan uređenja »Klizalište« Delnice (»Službene novine« broj 30/04)

h) Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne zone K-3 Lučice (»Službene novine« broj 23/07)

i) Urbanistički plan uređenja građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-2 (»Službene novine« broj 33/08)

- Velike Polane.

j) Urbanistički plan uređenja građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-3 (»Službene novine« broj 33/08)

- Male Polane.

k) Detaljni plan uređenja »Centar II« Delnice (»Službene novine« broj 36/07)

I.I.2. Prostorni planovi koji su propisani planovima višeg reda

Prostorni planovi propisani Prostornim planom uređenja Grada Delnica:

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

I.I.2.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja za zaštičeno područje prirodne baštine i kulturno-povijesnog nasljeđa za dolinu Kupe (pripadajući dio Gradu Delnicama površine 1604,3ha).

Prostornim planom Primorsko-goranske županije u mjerama provedbe propisano je da se za dolinu rijeke Kupe u pojasu od cca 500 m mora donijeti PPPO.

Navedeni plan donosi Županija budući zahvaća teritorij nekoliko jedinica lokalne samouprave (Čabar, Delnice, Skrad, Brod Morvaice, Vrbovsko) te prolazi uz granicu s Republikom Slovenijom. Do donošenja navedenog plana Prostornim planom uređenja Grada Delnica regulirana je gradnja unutar granica građevinskog područja za naselja unutar zone.

Niz godina pokreču se aktivnosti prema PGŽ da se predmetni plan izradi. Istim bi se trebalo regulirati gradnju izvan granica građevinskog područja, a budući je zona vrjedna sagledavajući je sa prostornog, prirodnog ili povijesno kulturnog aspekta smjernicama za gradnju potrebno ju je kvalitetno osmiliti. Naime u dolini rijeke Kupe postoje mnogi zahtjevi za gradnjom turističkih, sportskih i uslužnih građevina te je Planom potrebno sve te aspekte sagledati kako bi se spriječila devastacija prostora i dugogodišnjim zabranama uzrokovala nasilna i bespravna gradnja.

I.I.2.2. Urbanistički plan uređenja - UPU2 - većeg neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Malo Selo

- u dosadašnjem planskom razdoblju za navedeno područje nije iskazana potreba za gradnjom građevina. Pretpostavka je da je uzrok tome nerješeni imovinsko pravni poslovi, te nerješena infrastruktura. Za sada još nije potreba uzrade istog plana. U slijedećem četverogodišnjem razdoblju ipak je za očekivati da će se pokrenuti aktivnosti u toj zoni te će se prema potrebi donijeti Odluka o izradi plana i proračunom predvidjeti sredstva za izradu istog.

I.I.2.3. Urbanistički plan uređenja - UPU3 - građevinskog područja Krivac - Brod na Kupi.

Navedeno građevinsko područje je zona stambene izgradnje. Budući je veći dio tog građevinskog područja neizgrađeni prema odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije data je obveza izrade UPU-a. Nekoliko investitora iskazalo je potrebu za izgradnjom vikend građevina odnosno obiteljskih kuća te će biti u slijedećem planskom razdoblju potrebno predvidjeti izradu navedenog plana.

I.I.2.4. Urbanistički plan uređenja - UPU5 - građevinskog područja poslovne zone K-4 - Lučice (površine 44,39 ha)

- položajno i konfuguracijski ova zona je vrlo interesantna za povečanje površine poslovnih zona u Delnicama. Blizina autoceste, pruge i državne ceste, te poslovne zone K-3 te njena velika površina čine ovu zonu u perspektivi vrlo značajnom za razvoj Grada Delnica. Veliki problem u aktiviranju ove zone je pristupna cesta koju treba planirati na nakom drugom mjestu budući postojeća prolazi kroz stare Lučice i neadekvatne je širine. Također je veliki problem u toj zoni vrlo nesređeno vlasništvo (zemljište je u

velikom dijelu u provatnom vlasništvu koje je gruntovno slabo sređeno).

I.I.2.5. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne zone K-6 - UPU6- (površina 5,81 ha) - Malo Selo -

- zona nekadašnje pilane u Malom Selu. Za sada nema interesa na tržištu za aktiviranje zone.

I.I.2.6. Urbanistički plan uređenja - UPU7 - turističko - rekreacijskog područja T-1 (površine 19,52 ha), R-2 (površine 37,59 ha) -

- za navedeno područje u blizini Nacionalnog parka Risnjak povremeno bude iskazan interes samog Nacionalnog parka za pojedinim aktivnostima. U jednom trenutku tražilo se i povečanje zone na okolno zemljište zbog izgradnje ugostiteljskih sadržaja i autokampa. S obzirom na sada manji interes pretpostavlja se da je najveći problem nerješeni imovinsko-pravni poslovi, odnosno nemogućnost otkupa zemljišta.

I.I.2.7. Urbanistički plan uređenja - UPU8 - za sportsko- rekreacijsko područje R-1 (površine 3,19 ha) - Potok - Delnice.

- Poznato, tradicionalno izletište Delnica, Potok u PPU- u Grada Delnica predviđeno je kao sportsko rekreacijska zona u površini i obliku prema grafičkom prilogu iz PPU- a Grada Delnica. Na navedenom području nije dozvoljena gradnja već samo uređenje prostora za rekreaciju i izletnički turizam. UPU-om bi se takvi sadržaji trebali predvidjeti, i planski rješiti potrebna komunalna infrastruktura koja tom prostoru nedostaje - struja, javna rasvjeta, voda, odvodnja, prometnice, šetnice i sl. U tom smjeru idu i do sada sve aktivnosti na tom prostoru.

I.I.2.8. Urbanistički plan uređenja - UPU11 - za površinu izdvojene namjene ( nakon prenamjene područja posebne namjene N-1) za izgradnju ustanova socijalne skrbi različitih dobnih skupina stanovništva (površine 5,8 ha).

- Bivše vojno skladište V-1 je prilikom izrade PPU-a Grada Delnica predviđeno da se prenamjeni u socijalnu ustanovu - dom za starije osobe. Grad Delnice je već duži niz godina u pregovorima s Ministarsvom obrane RH, a sada i s Državnom upravom za upravljanje državnom imovinom da se navedeni prostor zajedno s građevinama pokloni Gradu Delnicama kako bi se priveo nekoj opće korisnoj namjeni. Kada se taj prostor dobije sagledat će se sve aspekte koji su važni za taj prostor i Delnice u cjelini i adekvatno tome predložit se izrada UPU-a kojim će se definirati prostor.

I.I.2.9. Urbnistički plan uređenja - UPU 12 - za površinu posebne namjene N-2 (površine 3,10 ha).

- Bivše vojno skladište V-2. Do nedugo navedeni prostor bio je još uvijek aktivno u funkciji Ministarstva obrane RH. Objektima i zemljištem urpavalja Državna uprava za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske. Svaka gradnja unutar prostora može se dogoditi samo uz izradu UPU-a, a eventualna prenamjena prostora mora biti određena Prostornim planom uređenja Grada Delnica.

I.I.2.10. Urbanistički plan uređenja - UPU 13 . za površinu posebne namjene N-3 (površine 25,8 ha).

- Vojno skladište V-3. Namjena i funkcija navedenog prostora je nepromijenjena.

I.I.2.11. Urbanistički plan uređenja - UPU 14 - za površinu posebne namjene N-4 (površina 27,3 ha).

- Vojarna »Drgomalj« Delnice. Za svaku gradnju unutar zone potrebno je prije izraditi UPU.

DETALJNI PLANOVI UREĐENJE

I.I.2.12. Člankom 144. Odredbi za provođenje PPU-a Grada Delnica propisano je da se detaljni planovi uređenja izrađuju za višestambene građevine (osim interpolacije), ugostiteljsko turističke građevine locirane na izdvojenim građevinskim česticama, garaže i parkirališta preko 5 parkirnih mjesta na izdvojenim građevinskim česticama.

- Navedena odredba PPU-a Grada Delnica zahtjeva promjenu i usklađenje s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji budući isti propisuje da se detaljni planovi uređenja ne donose za pojedinačne zahvate u prostoru te je u jednom dijelu ova odredba PPU-a suprotna zakonu i neprimjenjiva.

I.I.2.13. Detaljni plan uređenja - DPU1 - etnološke zone Velika Lešnica

- u skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i Zakonskim odredbama propisana je izrada detaljnog plana urđenja za naselje Velika Lešnica koje je etnološka zona proglašena kao zaštićeno ruralno područje. Rekonstrukcije postojećih građevina mogu se vršiti unutar postojećih gabarita i namjene neposrednom provedbom PPU-a Grada Delnica uz posebne uvjete Ministarstva kusture - Konzervatorskog odjela u Rijeci, a dogradnja i izgradnja novih građevina može se vršiti tek nakon donošenja DPU-a.

I.I.2.14. Detalnji plan uređenja - DPU2 - osobito vrijednog prirodnog krajobraza Petehovac -

Sama njegova realizacija je gotovo nemoguća zbog veličine prostora za koji je potrebna izrada. Predložit će se u suradnji s nadležnim institucijama kao i s Prostornim planerima da se razmotrit mogućnost promjene navedene zone u »Turističko rekreacijsko područje« odnosno u »Turističko ugostiteljsku namjenu« s potrebnom izrade Urbanističkog plana uređenja koji je po mjerilu i mogućnosti pribavljanja podloga lakši za izradu, a zakonski prihvatljiv budući se za izdvojene zone u ovom slučaju za turizam propisuje izrada UPU-a.

I.I.2.15. Detalnji plan uređenja - DPU3 - sanacije, gradnje i rekonstrukcije deponija Sović Laz

PPU-om je lokacija Sović Laza predviđena kao reciklažno dvorište za 8 jedinica lokalne samouprave - Delnice, Lokve, Fužine, Mrkopalj , Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice i Čabar. U postupku je ishođenje dokumentacije za sanaciju postojećeg odlagališta, te priprema dokumetacije za izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice. Također je u postupku ocjena Zakonitosti odredbe da je za taj zahvat u prostoru potrebna izrada DPU-a budući se radi o pojedinačnom zahvatu u prostoru na jednoj građevinskoj parceli.

Prostorni planovi propisani Urbanistički planom uređenja naselja Delnice i područja poslovne namjene K1 i K2

I.I.2.16. Detaljni plan uređenja 2. - Rusovi dolci.

- Planom namjene površina navedena zona je društvene namjene i to zona D5 - školska namjena - buduće se u istoj zoni namjene nalazi i srednja škola. Zemljište je u privatnom vlasništvu i jedna manji dio u vlasništvu Grada Delnica.

I.I.2.17. Detaljni plan uređenja 3. Ugostiteljsko turističke zone »Jagovori dolci« - Planom namjene površina navedeni plan zahvača zonu Gospodarske namjene - Ugo

stiteljsko turistička - planske oznake T. Zemljište je u vlasništvu Hrvatskih šuma odnosno Republike Hrvatske i rješenje vlasništva ključno je za realizaciju namjene.

I.I.2.18. Detalnji plan uređenja 4. Zone mješovite namjene (pretežno poslovne) »Jagorovi dolci I«.

- Planom namjene površina navedena zona ima kategoriju M2 - mješovita namjena pretežito poslovna - u kojoj se dozvoljava gradnja manjih poslovnih građevina u sastavu kojih je dozvoljena gradnja i stambenih sadržaja ili se na jednoj parceli mogu graditi poslovne i stambene građevine kao zasebne cjeline. Nije dozvoljena gradnja isključivo stambneih građevina. Zona je predviđena za razvoj poduzetništva i obrta. Zemljište je uglavnom u privatnom vlasništvu.

I.I.2.19. Detalnji plan uređenja 5. Zone mješovite namjene pretežito poslovne »Jagorovi dolci II«.

Planom namjene površina navedena zona ima kategoriju M2 - mješovita namjena pretežito poslovna - u kojoj se dozvoljava gradnja manjih poslovnih građevina u sastavu kojih je dozvoljena gradnja i stambenih sadržaja ili se na jednoj parceli mogu graditi poslovne i stambene građevine kao zasebne cjeline. Nije dozvoljena gradnja isključivo stambneih građevina. Zona je predviđena za razvoj poduzetništva i obrta. Zemljište je jednim dijelom u vlasništvu Grada Delnica, a ostali dio je u privatnom vlasništvu.

I.I.2.20. Detaljni plan uređenja 6. Zone mješovite namjene (pretežito poslovne) uz Ulicu bana J. Jelačića

Planom namjene površina navedena zona ima kategoriju M2 - mješovita namjena pretežito poslovna - u kojoj se dozvoljava gradnja manjih poslovnih građevina u sastavu kojih je dozvoljena gradnja i stambenih sadržaja ili se na jednoj parceli mogu graditi poslovne i stambene građevine kao zasebne cjeline. Nije dozvoljena gradnja isključivo stambneih građevina. Zona je predviđena za razvoj poduzetništva i obrta.

Jednim dijelom vlasništvo zemljišta je od Grada Delnica a drugo je u privatnom vlasništvu.

I.I.2.21. Detalnji plan uređenja 7. zone mješovite namjene (pretežito poslovne) - Osredak.

Zona je interpolirana između Supilove i Lujzinske ceste dakle u samom središtu Grada i vrlo je lokacijski atraktivna. Njen osnovni i veliki nedostatak je ogroman broj parcela u privatnom vlasništvu koje je još k tome nesređeno i očekivan je dug period rješavanja tog problema.

I.I.2.22. Detalnji plan uređenja 8. zone mješovite namjene (pretežito stambene ) »Srednji štuk«.

Planom namjene površina zona je definirana kao »Zona mješovite namjene (pretežito stambena)« u kojoj se predviđa izgradnja obiteljskih kuća. Ovo je jedina novo planirana zona za individualnu stambenu izgradnju u Delnicama. Opterečena je velikim brojem parcela - njiva - koje su u privatnom vlasništvu i koje je nesređeno katastarski i gruntovno te se očekuje dugi period rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

U svrhu kvalitetnog i kontroliranog razvoja prostora i svih aspekata razvoja Grada Delnica ( gospodarstvo, turizam, sport, infrastruktura, društvene djelatnosti i socijalna skrb, školstvo, zaštita okoliša i sl. što utječe na kvalitetu stanovanja i života građana), a prema iskazanim potrebama pojedinih investitora biti će potrebno planirati izradu planova prostirnog uređenja koji su propisani u PPU-u Grada Delnica i UPU-u naselja Delnice i područja poslovne namjene K-1 i K-2.

I.I.3. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Delnica

Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Delnica određena su i planirana uglavnom u Prostornom planu uređenja Grada Delnica za čitav teritorij Grada Delnica, a isti je obradio sve aspekte prostornog razvitka koji su uglavnom usmjereni na očuvanje i zaštitu prostora, utvrđivanjem namjene prostora na podizanje kvalitete stanovanja kroz prostorne i socijalne standarde, na podizanje razine opremljenosti komunalnom infrastrukturom i sl. Ove postavke koje su određene Prostornim planom uređenja Grada Delnica protežu se kroz sve planove nižeg reda i smjernice su za izradu istih (Urbanistički planovi uređenja i Detaljni planovi uređenja koji će na osnovi toga detaljnije i kvalitetnije obraditi svaki aspekt prostornog razvitka).

Iz prethodne analize može se zaključiti da je u Prostornim planovima ravnomjerno zastupljena svaka kategorija namjene prostora, te da se vodilo računa o raznolikosti prostora i njegovih karakteristika kao i o raznim potrebama kojima se mora ravnomjerno udovoljiti svim djelovima jedinice lokalne smaouprave. Pojedinačne potrebe korisnika prostora iskazuju se tijekom vremena, iste se prate i prema tome se nastoji prostornim planovima omogućiti realizaciju zahtjeva.

Delnice

Najveća zastupljenost svih aspekata razvoja je u samom naselju Delnicama unutar kojeg su prediđene dvije izdvojene poslovne Zone K-1 (prostor iza groblja do »Setinga«), te poslovna zona K-2 (nekadašnja DIP-ova i Goraninova skladišta, te prostor preko pruge na »Dugim njivama«). Također su unutar građevinskog područja naselja Delnice prediđeno odnosno egzistira nekoliko manjih poslovih zona i to dvije zone koje se nadovezuju na izdvojene zone K-1 i K-2, zona Grabnja, zona kod Šumarije, zona kod nove »Europetrolove« pumpe, zona kod »Mlina«, upravna zgrada »Hrvatskih šuma« te prostor na tržnici unutar Detaljnog plana uređenja »Centar II« Delnice,

UPU-om su predviđene zone mješovite namjene - pretežito poslovne - kojima je osnovna namjena manje građevine poslovne, proizvodne i uslužne djelatnosti poduzetnika i obrtnika unutar kojih se mogu graditi i građevine stambene namjene za potrebe vlasnika poslovnih prostora. Takvih zona ima ukupno novopredviđenih 4 i to prema popisu iz točke I.2.2.4., I.2.2.5., I.2.2.6. i I.2.2.7.

Također se unutar UPU-a nalaze dvije neizgrađene zone za koje nije potrebno izraditi DPU, a donose se na produžetak Lovačke ulice prema zoni turizma Jagorovi dolci, te dio zemljišta iza Lovačke ulice kod bivše barutane.

Postojeće zone mješovite namjene pretežito poslovne su:

- Vučnik - uz poslovnu zonu K-2,

- Lujzinska cesta - od ulaza u Delnice s riječke strane do autobusnog kolodvora - obostrano uz cestu,

- Zona unutar Detaljnog plana »Centar« Delnice

- Zona unutar Detaljnog plana »Centar II« Delnice

- Supilova ulica od raskrižja s Lujzinskom cestom do upravne zgrade Hrvatskih šuma,

- Prostor oko građevinske tvrtke »Goran graditeljstvo« u Sajmišnoj ulici.

Zone turizma planirane su na već spomenutoj lokaciji »Jagorovi dolci«, kod hotela »Delnice« te prostor oko starog doma zdravlja.

Izvan zahvata UPU-a Delnice zone turizma planirane su na području Velikih i Malih Polana i Petehovca u okolici Delnica.

Kao kulturno i administrativno središte Delnice imaju postojeće zone Javnih i društvenih namjena kao i prostor predviđen za njegovo širenje. To su:

- D1 - upravna - zgrada gradske uprave u kojoj su smještene i druge upravne i administrativne službe državnog odnosno županijskog nivoa organizacije, zgrada policije, pošta, Općinski sud i Državna geodestka uprava

- D2 - Vatrogasno društvo - Javna vatrogasna postrojba i DVD

- D3 - Zdravstvena - Dom zdravlja Delnice

- D4 - Predškolska - dječji vrtić Delnice s planiranim jaslicama

- D5 - Školska - osnovna i srednja škola

- D6 - kulturna - Radnički dom, Dom HV, Kino, stara šumarska škola

- D7 - vjerska - Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Klavarija

- D8 - kulturna, športsko-rekreacijska - kuglana, igralište i novosagrađena dvorana klizališta

Ostali dio Delnica nalazi se uglavnom u zoni M1 - mješovita namjena pretežito stambena s time da je jedan dio predviđen za višestambenu gradnju uglavnom na već postojećem prostoru (Ulice pjesnika, dio A. Starčevića i Matice Hrvatske, Radičeva, Frankopanska).

Od infrastrukturinih sadržaja može se izdvojiti:

IS1 - parkirališne površine

IS2 - autobusni kolodvor

IS3 - benzinska postaja

IS4 - crpna stanica

IS5 - trafostanice

IS6 - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

IS7 - željeznički promet

- ceste

- groblje

Svi navedeni sadržaji međusobno su isprepleteni i nadopunjuju se a prirodno oblježje, te blizina okolnih sportskih sadržaja nameče smjernice za daljnji razvoj sportskog turizma kamo je Grad Delnice proteklih godina krenuo. Sportski sadržaji koji su u funkciji razvoja sportskog turizma su: sportska dovrana s bazenom, pomoćno nogometno igralište, nogometno igralište, košarkaško igralište, skakaonice koje su u fazi realizacije, multifunkcionalna dvorana - klizalište, biciklističke staze, staze za skijačko trčanje, teniski tereni, Petehovac, Potok, park.

Lučice

Naselje Lučice PPU-om Grada Delnica definirano je kroz dvije glavne namjene. Dva izdvojena građevinska područja za poslovne zone K-3 i K-4 površinski odnosno prostorno zauzimaju velik dio naselja i ako se tome doda dio poslovnih građevina koje se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja može se zaključiti da su Lučice glavni segment u razvoju poslovnih zona na teritoriju Grada Delnica uz samo naselje Delnice. Unutar građevinskog područja naselja pored već spomenutih poslovnih prostora izgrađen je dio stambenog naselja unutar kojeg ima i dodatnih sadržaja, vjerske, uslužne, trgovačke i sportske djelatnosti.

Crni Lug i Nacionalni park Risnjak

Crni Lug se u osnovnim smjernicama orjentirao na turizam kroz promociju Nacionalnog parka Risnjak, a planom je predviđena zona turizma i rekreacije u samoj blizini Nacionalnog parka.

Kao jedno do dislociranih središta Grada Delnica Crni Lug također ima predviđenu radnu zonu u Malom Selu na mjestu bivše pilane. Osim toga u Crnom Lugu je Šumarija čime je šumarstvo kao privredna grana zastupljeno na tom prostoru.

Mogućnost razvoja turizma u Crnom Lugu zbog Nacionalnog parka Risnjak je neiscrpna i može se bazirati na hotelskim smještajnim kapacitetima kao i na individualnom iznajmljivanju što se u večoj mjeri već počelo događati.

Brod na Kupi

Brod na Kupi i Kupska dolina ima velike mogućnosti razvoja turizma. Kupa kao prirodni resurs je u posljednjih godina dosta iskorištavana putem udruga ili na privatnu inicijativu u svrhu turističke promocije tog kraja organitiranjem raznih sportskih i kulturnih manifestacija. Ulaganjem u infrastrukturu te rekonstrukcijom Kaštela Zrinskih ti sadržaji su se znatno popunili i povečale mogućnosti razvoja. Dopuna ovakvoj ponudi svakako je i etno zona Mala Lešnica koja je zbog svojih povijesno graditeljskih karakteristika zaštićena i sigurno je interesantna ciljanim skupinama ljudi koje se bave tom tematikom.

Drugi smjer razvoja u prostornom planu je poslovna zona unutar granica građevinskog područja Broda na Kupi je bivši DIP.

U prostornom planu uređenja Grada Delnica rijeka Kupa određena je u pojasu od 500 m kao Park prirode te je propisana izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja »Dolina Kupe« koji donosi Županija. Prostor koji je tu naveden zauzima značajni dio teritorija Grada Delnica u idućem vremenskom periodu predstavlja veliki potencijal za razvoj naročito sporta i turizma i potrebno je čim prije pristupiti izradi Plana kako bi Grad Delnice kroz to mogao iskazati sve svoje zahtjeve i potrebe i kako nedostatak tog plana ne bi kočio razvoj tog prostora ili bi uzrokovao nekontrolirane zahvate kao posljedica nedefiniranosti prostora i zabrana u svim zahtjevima i potrebama potencijalnih investitora.

Zalesina i Dedin

Zalesina i Dedin gravitiraju Delnicama i samim time korištenju svih sadržaja unutar Delnica. U Dedinu je predviđena poslovna zona čija realizacija je ograničena zbog zamršenih imovinsko-pravnih odnosa na bivšoj farmi.

Nalaze se uz infrastrukturu koja je državnog značaja (autocesta, pruga, cesta Zagreb - Rijeka), odnosno županijskog značaja (cesta Zalesina - Stari Laz) što uvjetuje dobru povezanost sa Delnicama i ostalim naseljima.

I.I.4. Opća ocjena prostorno planske dokumentacije

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05 i 50/06)

PP PGŽ je osnovni dokument prostora koji pokriva teritorij čitave Primorsko-goranske županije. Mora biti u skladu s strategijom razvoja Republike Hrvatske i u svom sadržaju grafičkim i tekstualnim prilozima daje osnovne smjernice za izradu Prostornih planova Gradova i općina. Prilikom donošenja PPU-a potrebno je pribaviti od Zavoda za prostorno planiranje PGŽ potvrdu da je PPU u skladu s Prostornim planom PGŽ.

b) Prostorni plana Nacionalnog parka Risnjak (»Narodne novine« broj 23/01)

Donosi ga Sabor Republike Hrvatske, izradio ga je Županijski zavod za prostorno planiranje, Sadašnji Zavod

za prostorno uređenje Rijeka. Granice obuhvata su unutar utvrđenih granica Nacionalnog parka Risnjak a prostire se na pet jedinica lokalne samouprave - Bakar, Čabar, Čavle, Delnice i Lokve. Na teritoriju Grada Delnica tim planom je određenoe jedno građevinsko područje - Razloge - i unutar toga propisani su uvjeti gradnje. Ostala naselja unutar Nacionalnog parka nisu obuhvaćena građevinskim područjem te je unutar njih dozvoljena rekonstrukcija samo postojećih građevina, režim gradnje izvan granica građevinskog područja je strogo definiran i ograničen. Za svaki zahvat u prostoru mora se pribaviti posebne uvjete gradnje iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode.

c) Prostorni plan uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02)

PPU Grada Delnica je osnovni dokument prostora za čitav teritorij Grada. Obuhvaća sva naselja i područja i zone izvan naselja - poljoprivredne površine, šume, infrastrukturu, vode i sl. Usvojen je i donešen 2002. god. Tijekom proteklih godina primjene plana dogodio se niz promjena u prostoru, novih potreba i zahtjeva korisnika tog prostora i već jedan period se razmišlja o potrebi pristupanju izrade izmjena i dopuna Plana. Plan je živi dokument i mora pratiti potrebe stanovništva za gradnjom i razvojem ali u smislu usmjeravanja u smisleni razvoj prostora sprečavajući devastacije prostora i trajne negativne učinke na prostor i stanovništvo. U tijeku provedbe dokumenata prostora navedenih u točki I. naročito Prostornog plana uređenja Grada Delnica ispostavili su se određeni problemi koji nisu bili predvidivi u tijeku donošenja samog Plana. Također se pojedinačnim zahtjevima mogućih korisnika prostora počela iskazivati potreba za izmjenama i dopunama prostornog plana. Različiti aspekti razvoja Grada Delnica - gospodarstvo, malo poduzetništvo, turizam, sport, poboljšanje standarda i uvjeta života i sl. - također su u tijeku vremena u kojem se PPU Grada Delnica primjenjuje doveli do toga da se uslijed bržeg razvoja i tijeka događaja pojedini dijelovi plana moraju izmijeniti i prilagoditi trenutačnim potrebama kako bi plan bio razvojni u stimulativan, a ne kočnica razvoja Grada Delnica.

Kao neki od značajnijih do sada primijećenih dijelova plana koji se moraju razmotriti u smislu promjene je Zona »osobito vrijednog predjela - prirodni krajolik »Petehovac« za koju je predviđena izrada Detaljnog plana uređenja, a sama njegova realizacija je gotovo nemoguća zbog veličine prostora za koji je potrebna izrada. Predložit će se u suradnji s nadležnim institucijama kao i s Prostornim planerima da se razmotrit mogućnost promjene navedene zone u »Turističko rekreacijsko područje« odnosno u »Turističko ugostiteljsku namjenu« s potrebnom izrade Urbanističkog plana uređenja koji je po mjerilu i mogućnosti pribavljanja podloga lakši za izradu, a zakonski prihvatljiv budući se za izdvojene zone u ovom slučaju za turizam propisuje izrada UPU-a.

Najveći dio primjedbi na plan je od individualnih vlasnika zemljišta sa zahtjevom za proširenje građevinskog područja na zemljište u njihovom vlasništvu. Način formiranja građevinskog područja odnosno kriteriji su propisani Prostornim planom PGŽ te će se u postupku izmjene i dopune PPU-a Grada Delnica razmotriti svaki zahtjev i vidjeti dali svaki pojedinačno i svi kumulativno mogu zadovoljiti te kriterije.

Pokazala se potreba razmatranja pojedinih naselja odnosno površina unutar doline rijeke Kupe da se definiraju kao zone turizma s obzirom na orjentaciju razvoja tog dijela Grada Delnica.

U naselju Lučice potrebno je izvršiti reviziju građevinskog područja poslovne zone K-3, građevinskog područja naselja Lučice s obzirom na izgrađenost i potrebe za daljnjim širenjem. Prostornim planom PGŽ dozvoljena je nešto veća površina za Poslovne zone nego je to PPU-om Grada Delnica ucrtano te je tu rezerva za proširenje izdvojenih zona poslovne namjene.

Zone posebne namjene N2 i N3 odnosno vojna skladišta V2 i V3 također treba ponovno sagledati i vidjeti koja je njihova namjena s obzirom na potrebe Ministarstva obrane i Republike Hrvatske. Napominjem da je vojno skladište V3 sa svojim zaštitnim zonama znatno ograničilo planiranje prostora Lučica i većeg dijela Delnica s obzirom na sigurnosne zone koje su mu za tu kategoriju propisane.

Sva građevinska područja potrebno je revidirati i uskladiti sa izvedenim stanjem na terenu. Odredbe za provođenje Plana također je potrebno prilagoditi i uskladiti sa zakonskim odredbama, terminologijom i pojedine članke pojasniti i prilagoditi primjeni u praksi.

Najveći dio zahtjeva za proširenje odnosno korekciju građevinskih područja je u Kupskoj dolini, na području Polana, nešto u Crnom Lugu, Lučice - poslovne zone i sl. Svi zahtjevi biti će prosljeđeni prostornim planerima prilikom izrade izmjena i dopuna PPU-a na ocjenu i razmatranje i oni će donijeti stručnu ocjenu opravdanosti zahtjeva.

Što se tiče mjera provedbe plana i obveze izrade prostornih planova nižeg reda Grad Delnice izradio je niz UPU-a i DPU-a koje je PPU Grada Delnica propisao, a sve prema potrebama na terenu i mogućnostima provedbe. Potrebno je uskladiti odredbe koje porpisuju potrebnu izrade DPU-a za pojedinačne zahvate u prostoru budući je ta odredba suprotna zakonu.

Za pojedine hitne zahvate u prostoru moguće je krenuti u ciljane izmjene PPU-a za samo određeno područje, a u posebnom postupku krenuti u izradu generalne izmjene i dopune Plana s kompletnom revizijom grafičkih priloga, građevinskih područja i tekstualnog dijela s odredbama za provođenje.

d) Urbanistički plan uređenja naselja Delnice, područja poslovne namjene K1 i K2 (»Službene novine« broj 7/05)

Obveza izrade proistekla je iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji, PP PGŽ, PPU-a Grada Delnica. Delnice kao središte jedinice lokalne samouprave mora izraditi Urbanistički plan uređenja.

Ovim UPU-om je pored građevinskog područja naselja Delnice obuhvačeno i građevinsko područje zone poslovne namjene K-1 i građevinsko područje zone poslovne namjene K-2. Dakle u jednom planu sadržana su tri UPU-a.

U provedbi se nije došlo do nekih posebnih problema koji bi zahtjevali pristupanju izradi izmjena i dopuna Plana. Budući se zahtjevi investitora i razvoj prostora stalno mijenja moguće je da će se u kraćem periodu od četiri godine koliko traje ovo izvješće i iskazati potreba za njegovom izmjenom.

e) Detaljni plan uređenja proširenja groblja u Delnicama (»Službene novine« broj 9/00)

Plan je u procesu realizacije.

f) Detaljni plan uređenja centra Delnica (»Službene novine« broj 12/03)

U dijelu u kojem su rješeni imovinsko pravni poslovi plan je realiziran odnosno sagrađene su poslovne i poslovno stambene građevine. Napravljeno je idejno rješenje komunalne infrastrukture (cesta, pješačke površine, parkirališta, struja, voda, fekalna i oborinska odvodnja,

javna rasvjeta i sl.) ishođena je lokacijska dozvola i napravljen je glavni projekt za ishođenje dozvole za gradnju - potvrde glavnog projekta. U postupku provođenja parcelacije koja prethodi otkupu zemljišta za navedene javne površine unutar koje će biti sva navedena komunalna infrastruktura zastalo se na rješenju imovinsko pravnih odnosa na dvije parcele. Postupak pregovora je u tijeku a zbog nerješenog nasljedstva i pomanjkanja volje vlasnika rješenje je vremenski neizvjesno.

Navedeno je preduvjet za otvaranje zone o stvaranje uvjeta pojedinim vlasnicima za izgradnju građevina sukladno planskim odredbama. Kada se rješe imovinsko pravni poslovi Grad Delnice sukladno dinamici realizacije gradnje u zoni pristupit će izgradnji komunalne infrastrukture.

g) Detaljni plan uređenja »Klizalište« Delnice (»Službene novine« broj 30/04)

Plan je realiziran

h) Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne zone K-3 Lučice (»Službene nivne« broj 23/07)

Grad Delnice je nakon donošenja UPU-a K-3 Lučice pristupio izradi idejnog projekta prometnice i oborinske odvodnje, ishodio je lokacijsku dozvolu, izradio parcelacioni elaborat koji je proveden, te pristupio rješavanju imovinsko pravnih poslova. S jednim vlasnikom zemljišta nije postignut dogovor oko rješenja imovinsko-pravnih poslova za prometnicu te je postupak stao. Unatoč tome napravljen je glavni projekt prometnice i kada se rješe imovinsko pravni odnosi u zoni moći će se ishoditi dozvola za gradnju - potvrda glavnog projekta. Dalnja realizacija izgradnje prometnice, pa prema tome i realizacija UPU-a vezana je uz rješenje imovinsko pravnih poslova.

Granice građevinskog područja za koje je izrađen UPU određene su PPU-om Grada Delnica i postoje orpavdani zahtjevi za korekciju navedene granice koja se može napraviti samo u PPU-u, a onda osnovom toga će se izvršiti i zmjena i dopuna UPU-a.

i) Urbanistički plan uređenja građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-2 (»Službene novine« broj 33/08)

-Velike Polane.

j) Urbanistički plan uređenja građevinskog područja turističko ugostiteljske namjene T-3 (»Službene novine« broj 33/08)

- Male Polane.

UPU T-2 Velike Polane i UPU T-3 Male Polane rađeni su zajedno budući prostor čini jednu urbanističku i funkcionalnu cjelinu. Ovim planovima definirala se osnovna infrastrukturna rješenja, površine za javne sadržaje, a odredbama za provođenje način i uvjeti gradnje pojedinačnih građevina. S obzirom na specifičan prostor koji nikada do sada nije bio u građevinskom području i vladali su uvjeti gradnje za područja izvan granica građevinskog područja, a prije toga i uvjeti nasljedne predaje gradnje gospodarskih građevina sezonskog karaktera ova organizirana i regulirana gradnja je većim dijelom zadovoljavajuća no postoje određeni zahtjevi za širenjem građevinskog područja (više ili manje opravdani). Budući je više od 80% zone neizgrađeno prema smjernicama iz PP PGŽ građevinsko područje se ne može širiti. No i taj zahrtjev biti će rješavan u PPU-u Grada Delnica a sve promjene koje on donese uskladit će se u UPU-ima.

k) Detaljni plan uređenja »Centar II« Delnice (»Službene novine« broj 23/07)

Plan je novijeg datuma i realiziran je u manjem dijelu postojećih građevina na tržnici. Za realizaciju ostatka plana potrebno je pristupiti izradi projekta prometnice i ostalih javnih površina, te komunalne infrastrukture te rješavanju imovinsko-pravnih poslova. U sadašnjoj fazi naših kontakata s vlasnicima to je gotovo nemoguće riješiti, te će se pokušati pregovarati i dalje da se zona može otvoriti za realizaciju.

Kao poseban problem u ovom Izvješću navodimo nedostatak potrebnih katastarskih podloga za izradu planova i za njihovu provedbu. U suradnji i uz sufinaciranje Primorsko-goranske županije napravljene su digitalne ortofoto karte u mj 1:5000 za čitav teritorij Grada Delnica koje su podloga za izradu novih osnovnih državnih karata u M 1:5000. Potrebno je napraviti novu geodetsku izmjeru, te u suradnji s Primorsko-goranskom županijom kandidirati navedeni program prema Državnoj geodetskoj upravni. Za pretpostaviti je da će dio troškova morati snositi Država, a dio Županija jer Grad Delnice financijski to nije u mogućnosti sam podržati.

Za realizaciju Planova mora se pristupiti imovinsko- pravnom sređivanju zemljišta. Grad Delnice ima još vrlo mali dio gradilišta koja su u njegovom vlasništvu, jedan dio zemljišta koje je otkupljeno u proteklom periodu ali nedostatan za razvoj i planiranje zona što za individualnu stambenu izgradnju što za razvoj poslovnih zona. Stoga je u idućem četverogodišnjem razdoblju osnovni prioritet izvršiti otkup zemljišta i okrupnjavanje sitnih parcela kao osnovu za početak razvoja i izradu prostornih planova i stvaranja preduvjeta za ishođenje potrebne dokumentacije za gradnju.

I.II. Ostali dokumenti, projekti i planovi koji su izrađeni i prihvaćeni prema drugim propisima

I.II.1. Plan lokalnog razvoja Gorski kotar - 2005. godina

Ministarstvo gospodarstva i financija Republike Italije i Ministarstvo mora, turizam, prometa i razvitka Republike Hrvatske, Uprava za regionalni razvoj

I.II.2. Plan zaštite od buke - Karta buke - TIM d.o.o. 2007. godina

Osnovom članka 9. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) izrađena je Karta buke za područje Grada Delnica i to strateška karta buke prometa za naselja Zalesinu i Brod na Kupi, te strateška karta buke prometa i željeznice za Grad Delnice.

I.II.3. Izvješće o stanju okoliša Grada Delnica - utvrđivanje nultog stanja - DLS d.o.o. Rijeka, 2009. god.

Osnovom Izvješća o stanju okoliša u PGŽ, Prostornog plana uređenja PGŽ i Prostornog plana uređenja Grada Delnica, pregledom stanja na terenu izrađeno je izvješće o stanju okoliša i ocjena stanja okoliša u Gradu Delnicama i to obradom slijedećih tema:

- Zrak

- Voda

- Tlo

- Otpad

- Buka

- Prirodna baština

- Kulturna baština

- Energetika

- Promet

- Politika zaštite okoliša

I.II.4. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2010. - 2017. godine

Osnovom članka 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) izrađen je i donesen Plan gospodarenja otpadom.

I.II.5. Strateški plan održivog razvoja Gorskog kotara od 2010. - 2013.

U sklopu provedbe projekta - Održiva budućnost ruralnih područja - Lokalna akcijska grupa LAG izradila je Strateški plan održivog razvoja Gorskog kotara 2010. - 2013. godine.

II. Ocjena stanja u prostoru i plan aktivnosti

II.1. Osnovne postavke

Analizom u prethodnoj točki prostorno planske dokumentacije i samog prostora na terenu može se zaključiti da prostor Grada Delnica nije devastiran bespravnom i nekontroliranom gradnjom, odnosno gradnjom koja narušava krajobrazne i tradicionalne kriterije. Veći problem i devastaciju prostora predstavljaju brojni koridori tranzitne infrastrukture koja je od važnosti za Republiku Hrvatsku koji znatno narušavaju vrijednosti prostora i prirode i predstavljaju trajna ograničenja u razvoju i korištenju navedenog prostora.

Uočen je veći interes za izgradnjom poslovnih građevina. Stoga je potrebno nastaviti s otkupom parcela i okrupnjivanjem zemljišta formiranjem građevinskih parcela budući je to osnovni preduvjet za brzu realizaciju zamišljene investicije i samim time zadržavanje potencijalnih investitora na našem teritoriju. Također je za izgradnju komunalne infrastukture u pojedinoj radnoj ili stambenoj zoni potrebno imati rješene imovinsko pravne poslove. Vidljivo je iz prethodnog dijela ovog izvješća da je u velikom dijelu zona poduzeto sve što je moguće da se zona privede namjeni - napravljeni su Planovi, projekti i ishođene lokacijske dozvole za infrastrukturu - i onda dolazi dug period rješavnja imovinsko pravnih poslova.

Za individualnu stambenu izgradnju također je u proteklom razdoblju krenuo veći interes kako u naselju Delnicama, posebno u Crnom Lugu te u Brodu na Kupi i Lučicama. Grad Delnice više gotovo nema gradilišta koja se mogu prodati za individualnu stambenu izgradnju ili poslovne građevine.

Zone turizma su planirane u Prostornom planu uređenja Grada Delnica i UPU-u Delnica, a njene lokacije su određene prema kriterijima dosadašnjih postojećih zona ili planiranih u prethodnim planovima. Raspored tih zona je ravnomjeran na čitavom teritoriju Grada Delnica i vezan je uz prirodne pogodnosti i obilježja koja naročito pogoduju razvoju i promidžbi turizma (Polane, Petehovac, Nacionalni park »Risnjak«, Kupa, Japlenški vrh i sl.). Kao posebnu temu potrebno je razmotriti navedene zone u smislu mogućnosti realizacije i smislenog razvoja i prilagodbe PPU-a Grada Delnica određenim razvojnim zahtjevima kako je to navedeno u prethodnom dijelu ovog izvješća. Postojeći ugostiteljski kapaciteti koji su u proteklom periodu bili uglavnom izvan funkcije i upotrebe u posljednje vrijeme su rekonstruirani i stavljeni u funkciju što pokazuje trend ponovnog buđenja turizma u Gradu Delnicama.

Povezano s razvojem i napretkom turizma i sport je kao jedna od značajnih razvojnih grana Grada Delnica. Zone turizma i sporta i rekreacije su međusobno integrirane i ispletene, sportski tereni se pomalo obnavljaju i šire i može se reći da je sportski turizam povezan s prirodnim obilježjima, specifičnostima te raznolikošću od velikog značenja i ogroman potencijal razvoja Grada Delnica (sportski tereni na Polanama i Petehovcu, u Delnicama i u neposrednoj blizini Delnica, Crni Lug, Kupa, planine itd).

Komunalna infrastruktura kao neophodni prateći dio razvoja svih gore navedenih grana se gradi, održava ili rekonstruira prema godišnjim programima koje donosi Vijeće Grada Delnica i nastoji pratiti trendove izgradnje pojedinih zona i razvoja pojedinih grana (poslovne zone, stambene zone, turizam) koje su prethodno analizirane. Troškovi izgradnje ili održavanja građevina komunalne infrastrukture su veliki s obzirom na specifičnost terena i prostora i u tom segmentu uvijek se traži određena pomoć putem kandidiranja programa određenih investicija na Županiju i u Državu za sufinanciranje. U proteklom četverogodišnjem razdoblju izvršene su slijedeće radnje na komunalnoj infrasturkturi, objektima u vlasništvu Grada i pripremi dokumentacije:

II.2. Komunalna infrastruktura.

- Lovačka ulica - izgradnja fekalne kanalizacije, oborinske odvodnje, vodovoda, struje, javne rasvjete i donjeg stroja ceste,

- Ulica bana Jelačića - izgradnja fekalne kanalizacije, oborinske odvodnje, rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa, izgradnja dječjeg igrališta sa svom infrastukturom i opremom,

- Ulica Doli - izgradnja fekalne i oborinske dovodnje, rekonstrukcija kolnika, izgradnja nogostupa i prakirališta, te potpornog zida na usjeku,

- Lujzinska nogostupi i oborinska odvodnja, a prometnica je rekonstruirana od strane Hrvatskih cesta,

- parkiralište iza zgrade gradske uprave - otkup zemljišta i kuće za proširenje parkirališta, izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije, javne rasvjete, prometnice, parkirnih mjesta i zelenih površina,

- prilazna cesta klizalištu u Delnicama - izgradnja vodovoda prema skakaonicama, oborinske i feklane odvodnje, pješačkih zona, zelenih površina i javne rasvjete,

- Školska ulica u Delnicama - izgradnja fekalne kanalizacije, rekonstrukcija oborinske, izgradnja parkirališta i nogostupa te asfaltiranje kolnika, rekonstrukcija javne rasvjete,

- Prolaz braće Šnajdar - izgradnja feklane kanalizacije, rekonstrukcija oborinske, izgradnja nogostupa i zelenih površina izmjena lampi javne rasvjete,

- Kuželj - uređenje pristupnog puta groblju,

- Kuželj - izmjena vodovodnih cijevi, uređenje kaptaže i vodospreme, izgradnja fekalne kanalizacije, uređenje prometnica i proširenja javne rasvjete,

- Hrvatsko - izgradnja fekalne kanalizacije s uređajem za pročišćavanje, izmjena vodovodnih cijevi, uređenje prometnih površina,

- Turke i Sedalce, uređenje cesta, dovršetak radova na uređenju groblja u Turkima i proširenje javne rasvjete,

- Podgora i Kalić, asfaltiranje cesta,

- Crni Lug - Školska ulica - proširenje i asfaltiranje, rekonstrukcija oborinske odvodnje, ugradnja tlakocava ispred crkve, izgradnja javne rasvjete,

- Crni Lug- Pintarska ulica - proširenje, asfaltiranje, izgradnja potpornih zidova i nogostupa, izgradnja javne rasvjete,

- Malo Selo - rekosntrukcija oborisnke u fekalne odvodnje, asfaltiranje cesta,

- Zamost Brodski - rekonstrukcija ceste, odvodnje, izgradnja javne rasvjete, početak radova na rekonstrukciji starog groblja i početak radova na proširenju groblja,

- Dedin - asfaltiranje cesta,

- Zalesina - proširenja javne rasvjete,

- Delnice - izmjena svjetiljki javne rasvjete u Lujzinskoj, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Supilovoj, Amerikan

skoj, dijelu Silvije Strahimira Kranjčevića, Školskoj, dijelu Sajmišne, ulici prilaz Doli I,

- proširenja javne rasvjete s ugradnjom novih ekoloških svjetiljaka - dio Lujzinske prema novoj benzinskoj, Presički put, poslovna zona K2, Lovačka ulica, prilaz klizalištu,

- proširenje javne rasvjete - interpolacija u postojeći sustav- Turni, Velika Lešnica, Brod na Kupi, Golik, Čedanj, Kupa, Gusti Laz, Kuželj, Turki, Crni Lug, Biljevina, Zalesina,

- sanacija divljih odlagališta u Delnicama i okolnim naseljima - Turni, Dedin, Crni Lug i sl.

Plan aktivnosti:

- potrebno je dovršiti izgradnju fekalne odvodnje u Delnicama,

- ishoditi dokumentaciju i izgraditi uređej za pročišćavanje otpadnih voda,

- sukcesivno nastaviti rekonstrukciju ulica sa svom komunalnom infrastrukturom (u prvom planu treba izvršiti rekonstrukciju Supilove ulice u Delnicama kao glavne prometne okosnice),

- adekvatno mogućnostima ulagati u komunalnu infrastrukturu ravnomjerno u svim naseljima Grada Delnica,

- izveršiti kompletnu zamjenu svjetiljki javne rasvjete novim ekološkim štednim lampama i žaruljama,

- urediti javne površine (parkirališta, zelene površine, dječja igrališta i parkovne površine) i sve adekvatno održavati,

- nastaviti radove na održavanju i uređenju groblja i mrtvačnica,

- nakon sanacije pojedinih odlagališta koja su bila u prirodnim depresijama pristupilo se zatrpavanju dolova kao priprema za izgradnju cesta i drugih javnih površina - Štefičev dol kao priprema za prolazak spojne ceste i uređenje parkirališta, dječjih igrališta i parkovnih površina, dol kod stare ambulante - predviđen za izgradnju parkirališta, dječjeg igrališta i parkivne površine, depresija na spoju Ulice Vidikovac i Lovačke ulice - planom predviđena izgradnja prometnice, Bunar - sanirano veliko odlagalište otpada i u budućnosti mogućnost izgradnje parkirališta za teretna vozila.

Navedene aktivnosti planiraju se godišnje Programom gradnje komunalne infrastrukture i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće Grada Delnica sukladno ostvarenim prihodima od Komunalnog doprinosa i Komunalne naknade te drugim prihodima odnosno sredstvima iz Županije i raznih Ministarstava.

II.3. Objekti u vlasništvu Grada:

- Delnice - Zgrada gradske uprave - izmjena krovnog pokrova, izgradnja nadstrešnice, uređenje ulaznog hola, izrada snimka postojećeg stanja s troškovnikom radova,

- Delnice - izgradnja multifunkcionalne dvorane - Klizalište - sufinancirano od EU i Županije,

- Delnice - rekonstrukcija gospodarske zgrade i Kuće Rački - sufinancirano od Županije i Ministarstva,

- Delnice - rekonstrukcija dijela građevine u Lujzinskoj ulici u Delnicama za potrebe turističke zajednice Grada Delnica,

- Brod na Kupi - izmjena stolarije na Domu i manji popravci na objektu,

- Brod na Kupi - rekonstrukcija Kaštela Zrinskih - sufinancrirano od EU, Županije i Ministarstva,

- Crni Lug - dom - izmjena krovnog pokrova, stolarije i rekonstrukcija fasade,

- izvršeni su manji popravci na drugim objektim u vlasništvu Grada Delnica.

Plan aktivnosti

Za zaključiti je da su pojedini objekti u vlasništvu Grada stari i građevinski u lošem stanju i u budućem periodu potrebno je predvidjeti zanačajnija sredstva za njihovu rekonstrukciju. U planu je napraviti projekt energetskog pregleda zgrade gradske uprave kako bi se osnovom toga napravili troškovnici za sanaciju pojedinih dijelova građevine koji bi se kandidirali prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinaciranje u cilju rekonstrukcije koja će biti prihvatljiva za okoliš, a naročito u pogledu uštede energije (rekonstrukcija fasade, stolarije, centralnog grijanja, instalacija struje). Takav zahvat treba provesti na svim građevinama koje su u vlasništvu Grada Delnica i time racionalizirati kasnije troškove održavanja i korištenja građevina.

Pojedine građevine su u toliko lošem građevinskom stanju da je upitna njihova daljnja rekonstrukcija i održavanje i Gradsko vijeće bi moralo donijeti odluku o njihovoj sudbini i daljnjem načinu korištenja. Tu se prvenstveno misli na zgradu stare šumarske škole koja svojim građevinskim stanjem već predstavlja opasnost po ljude koji u njoj borave i okolinu.

II.4. Projektna dokumentacija i dokumentacija za gradnju:

1. Spoj Ulice bana J. Jelačića - Petra Krešimira IV, Kamenita - idejni projekt i lokacijska dozvola

2. Spoj Kamenite i Sajmišne ulice - idejni projekt i lokacijska dozvola

3. Kružni tok kod stare ambulante - idejni projekt i lokacijska dozvola

4. Pristupna cesta do stare ambulante - idejni projekt i lokacijska dozvola

5. Prometnice i javne površine te komunalna infrastruktura »Centar« Delnice - idejni i lokacijska dozvola, parcelacijski elaborat i glavni projekt

6. Prometnica u zoni K-1 Delnice - idjeni projekt i lokacijska dozvola

7. Prometnica u Zoni K-3 Lučice - idejni i lokacijska dozvola, parcelacisjki elaborat i glavni projekt

8. Prometnica na ulazu u Stare Lučice - idjeni projekt i lokacijska dozvola

9. Prometnica kroz naselje Lučice - idjeni projekt - postupak lokacijske dozvole u tijeku

10. Kanalizacija u Brodu na Kupi - idjeni projekt i lokacijska dozvola

11. Raskrižje Lujzinske i Supilove ulice u Delnicama - idjeni projekt - postupak ishođenja lokacijske dozvole u tijeku

12. Rekonstrukcija Školske ulice - idjeni projekt i troškovnik radova

13. Rekonstrukcija Radićeve ulice - idjeni projekt i troškovnik radova

14. Rekonstrukcija ulice Matice Hrvatske - idjeni projekt i troškovnik radova

15. Prolaz braće Šnajdar - idjeni projekt i troškovnik radova

16. Mrtvačnica Kuželj - idjeni projekt, lokacijska dozvola, glavni projekt, potvrda glavnog projekta

17. Zamost Brodski - proširenje groblja - idejni projekt - lokacijsk dozvola

18. Kuća Rački - Delnice - snimak postojećeg stanja i troškovnik sanacije gospodarske zgrade i kuće

19. Kaštel Zrinskih - Brod na Kupi - idejni projekt - lokacijska dotvola, grlavni projekt - potvrda glavnog projekta

20. Dom u Brodu na Kupi - idjeni projekt- lokacijska dozvola, glavni projekt-potvrda glavnog projekta i uporabna dozvola za ugostiteljski dio građevine

21. Snimak postojećeg stanja zgrade gradske uprave i troškovnici rekonstrukcije

22. Idejni projekt Velike vjećnice u zgradi gradske uprave

23. Projekt - Organizacija naplate i kontrole parkiranja za Grad Delnice

24. Studija energetske učinkovitosti za Javnu rasvjetu u Delnicama

25. Studija izvodljivosti opskrbe toplinskom energijom naselja Delnice

26. Idejni projekt vodoopskrbe naselja uz rijeku Kupu

27. Idejni projekt - lokacijska dozvola, glavni projekt za sanaciju Sović Laza

28. Idejni projekt - lokacijska dozvola, glavni projekt za rekonstrukciju i prenamjenu starog doma zdravlja u hotel

29. Glavni projekt za proširenje groblja u Delnicama

30. Idejni projekt i parcelacijski elaborat za proširenje cete i izgradnju potpornog zida u Ulici Ploškovo Delnice

31. Arhitektonsko-urbanističko rješenje tržnice i dijela parka u Delnicama

32. Idejni projekt parkirališta iza zgrade gradske uprave

33. Idejni i lgavni projekt rekonstrukcije dijela građevine u Lujzinskoj ulici u Delnicama za potrebe turističke zajednice

34. Idejni projekt - lokacijska dozvola i glavni projekt za izgradnju Jaskica u sklopu dječjeg vrtića u Delnicama

35. Idejni projekt - lokacijska dozvola, glavni projekt - građevinska dozvola, za izgradnju kanalizacije u Delnicama,

36. Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Delnicama

37. idejni i glavni projekt za II. fazu klizališta u Delnicama

38. Idejni projekt proširenja Pintarske ulice u Crnom Lugu i potporni zid

39. Idejni projekt i lokacijska dozvola za pristupnu cestu iza benzinske pumpe u Crnom Lugu.

Plan aktivnosti:

Prije svakog planiranog zahvata u prostoru odnosno gradnje potrebno je pristupiti izradi idejnog projekta, glavnog projekta i troškovnika radova ovisno o nivou zahvata u prostoru(održavanje, rekonstrukcija, gradnja). Prije pojedinih konkretnih zahvata također je, ovisno o potrebama, potrebno izraditi studije koje će ocjeniti opravdanost pojedinih zahvata gledano s prostornog stanovišta, financijskog aspekta, razmotriti varijantna rješenja i sl. O svakoj takvoj potrebi odlučuje se u konkretnom slučaju kada konkretan

projekt krene u realizaciju. Izrada projekata, studija i planova biti će usklađena sa Programom gradnje komunalne infrastrukture, Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Planom razvoja Grada Delnica te Proračunom.

II.5. Zaštita okoliša

S aspekta zaštite okoliša važno je napomenuti da u samom Gradu Delnicama nema značajnih zagađivača koji bi opterećivali prostor i imali posebne uvjete zaštite okoliša, a da im je djelatnost lokalnog karaktera. Veće zagađenje naročito u incidentnim situacijama očekuje se od građevina koje tuda prolaze i tranzitnog su značenja, a to su naftovod, plinovod, autocesta, magistralna pruga, dalekovodi i ostale prometnice koji direktno ili indirektno (prosjeke na šumama ili prolazak kroz poljoprivredne površine koje nakon toga to više ne mogu biti) narušavaju prirodne vrijednosti prostora i mogu zagaditi okoliš. Izrađena karta buke za Grad Delnice iskazala je potrebu izrade zaštitne ograde od buke u naselju Zalesina i to uz autocestu. O tome je investitor obaviješten i zatraženo je da se poduzmu radnje da se zaštita od buke postavi. Prostornim planom Primorsko-goranske županije kao i Prostornim planom uređenja Grada Delnica lokacija »Sović Laz« predviđena je kao reciklažno dvorište za komunalni otpad i to za 8 jedinica lokalne samouprave (Lokve, Delnice, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice i Čabar.). U tijeku je postupak izrade dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola kako bi se pristupilo izgradnji reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice. Također je potrebno učiniti sve radnje prema Zakonu o otpadu koje se odnose na korištenje navedenog deponija od strane drugih jedinica lokalne samouprave na čijem se teritoriju ne nalazi odlagalište.

Plan aktivnosti

Sprečavanjem nekontrolirane gradnje i planiranjem prostora u smislu da se ne dozvoli granja koja bi znatnije opterećivala prostor u smislu zagađenja okoliša može se održati postojeće zadovoljavajuće stanje okoliša.

Daljnjim ulaganjem u izgradnju kanalizacije, ishođenjem potrebne dokumentacije i izgradnjom uređaja za pročišćavanje u Delnicama i drugim većim mjestima Grada, ishođenje dokumentacije i radove na deponiju smeća »Sović Lazu«, stručnim očuvanjem šuma, brigom o postojećim vodotocima i sveobuhvatnom stručnom brigom o prirodi može se spriječiti na lokalnom nivou zagađenje okoliša. Sprečavanje zagađenja od građevina koje su od važnosti za Republiku moralo bi biti u nadležnosti države.

Izvješće o stanju u prostoru izrađuje se za četverogodišnje razdoblje (ožujak 2010. - ožujak 2014. godine) objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 350-07/10-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-10-1

Delnice, 25. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51300&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr