SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
GRAD DELNICE
DELNICE 006

6.

Na temelju članka 37. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 155/91) i članka 58. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/ 06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 125/08 i 36/09), članka 5. Pravilnika o opasnim psima (»Narodne novine« broj 117/08), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 25.ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o držanju pasa, mačaka i drugih životinja
kućnih ljubimaca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način držanja pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca, te način postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te drugim životinjama kućnim ljubimcima na području Grada Delnica.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na pse koje u obavljanju poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe (npr. vojska, policija, zaštitari) kao i na pse vodiče slijepih osoba.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje kao primjerice psi, mačke, ukrasna perad, ptice, mali sisavci, akvarijske ribice, kornjače te ostale male egzotične životinje koje su u posjedu i pod nadzorom poznatog vlasnika,

2. Posjednik je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

3. Neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog vlasnika koji nije registriran sukladno propisima o vetrinarstvu,

4. Pas ili mačka lutalica je životinja nepoznatog vlasnika,

5. Napuštena životinja je ona koju je vlasnik svjesno napustio,

6. Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila svog vlasnika bez njegove volje i koji je traži,

7. Opasan pas je pas koji je posebnim propisom označen kao takav.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Ako se kao kućni ljubimc nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, moraju se zadovoljiti posebni uvjeti držanja istih.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimaca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Kućnog ljubimca ne smije se izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem kao i njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje ljudi, a posebice djece.

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca posjednik kućnog ljubimca dužan je u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste osigurati sljedeće:

1. odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

2. odgovarajući prostor i nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,

3. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,

4. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

5. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

6. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca a prema potrebi i pomoć pri okotu kućnog ljubimca,

7. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad ili je u tijeku okot kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim

dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Posjednik ima obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečisti kućni ljubimac.

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način kojim se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene - prehrambene trgovine, zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene.

Dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 10.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne prometne i zelene površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena od strane njegovog kućnog ljubimca.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 12.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 13.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

Članak 14.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa. Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Posjednik psa obvezan je prijaviti nabavu, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za upisivanje u središnji upisnik pasa.

Za troškove upisa pasa, obveznog označavanja pasa i izdavanja službenih isprava posjednik plaća naknadu u skladu s zakonskim odredbama.

Psi nad kojima nisu provedene propisane mjere iz stavka 3. ovoga članka smještaju se u sklonište na teret posjednika, odnosno jedinice lokalne samouprave ukoliko posjednik nije poznat, a usmrćuju se u skladu s odredbama posebnog propisa o zaštiti životinja.

Članak 15.

Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod uvjetima određenim posebnim propisima o opasnim psima.

Članak 16.

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa ostavljati bez nadzora na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.

Članak 17.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 18.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

Članak 19.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa posjedniku koji se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 20.

Na javnim prometnim i zelenim površinama unutar naselja, posjednik psa dužan je voditi psa na povodcu i to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i drugih životinja te njihovo kretanje.

Članak 21.

Zabranjeno je dovoditi i slobodno puštati psa u gradske parkove, cvjetnjake, uređena dječja igrališta, zelene površine oko škola i dječeg vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata, na groblje i slično.

Grad Delnice može takve površine označiti znakom s prekriženim likom psa.

Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez povodca izvan građevinskog područja naselja, sukladno Zakonu o lovstvu (NN 140/05, 75/09), te ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 22.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja ovlaštena pravna osoba.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 23.

Postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama provodi sukladno propisima o zaštiti životinja pravna osoba ovlaštena za navedenu djelatnost.

Članak 24.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko-zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada Delnica.

Članak 25.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Članak 26.

Ugovorom sklopljenim između Grada Delnica i ovlaštene pravne ili fizičke osobe za skupljanje životinja regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja.

VI. NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar Grada Delnica.

Članak 28.

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove Odluke.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

. postupa s kućnim ljubimcima suprotno odredbama u članku 5. i 6. ove Odluke;

. vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u članku 9. stavku 1. Odluke;

. pušta kućne ljubimce na javnoj površini bez nadzora (članak 10. stavak 1. Odluke);

. ne očisti javnu površinu onečišćenu otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 10. stavak 2. Odluke);

. ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članak 13. Odluke);

. postupa suprotno odredbama u članku 14. Odluke;

. ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 15. Odluke);

. ostavlja psa bez nadzora na balkonu, terasi, lođi, zajedničkim dijelovima ili okolišu stambene zgrade (članak 16. Odluke);

. drži psa protivno članku 17. Odluke;

. nije poduzela odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanja građana zbog zavijanja i laveža psa (članak 18. Odluke);

. ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 20. Odluke);

. pušta psa na zabranjene površine (članak 21. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca (»Službene novine PGŽ« broj 21/95).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 322-01/08-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-09-3

Delnice, 25. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51300&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr