SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
GRAD DELNICE
DELNICE 005

5.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 33. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07 ), članka 35. i 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 38. i 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa u Delnicama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje promet na javno prometnim površinama na području Grada Delnica te mjere za njihovo provođenje.

Javno prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se nerazvrstane ceste, trgovi, nogostupi, parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području Grada Delnica.

Članak 2.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima na način propisan zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost, protočnost prometa vozila i kretanje pješaka, bez prethodno pribavljene suglasnosti nadležnih službi Grada Delnica.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 3.

Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje se promet na području Grada Delnica na nerazvrstanim cestama i to tako da određuje:

1. ceste s prednošću prolaza,

2. dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet,

3. sustav tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i slično

6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zone smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanje i održavanje zaštitih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila i vozila bez registarske oznake,

12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, cross, off road, sportske, enduro i promidžbene vožnje,

13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste potrebna je i suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Delnica odobrava gradonačelniku da uz prethodno odobrenje Policijske uprave može izdati suglasnost za zauzimanje dijelova nogostupa ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i slično pod uvjetom da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetani i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1,6 metara.

Članak 5.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Jedinstveni upravni odjela Grada Delnica uz obavijest Policijskoj postaji Delnice.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Grada može privremeno zabraniti promet na nerazvrstanoj cesti ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

U vremenu od 1. studenog do 1. travnja, odnosno odmah u trenutku nastanka zimskih uvjeta na cesti (snijeg, led i druge vremenske nepogode) svi sudionici u prometu moraju upotrebljavati propisanu zimsku opremu, odnosno prilagoditi način vožnje uvjetima na cesti i to sve do normaliziranja stanja na cesti.

Jedinstveni upravni odjel Grada dužan je voditi očevidnik o prometnoj signalizaciji na području Grada, te voditi brigu i nadzor nad ispravnošću prometne signalizacije.

Članak 6.

Vlasnik odnosno posjednik zemljišta dužan je brinuti se da krošnje stabala i drugo raslinje, kao ni ogrjevna drva i sl. ne zaklanjaju prometne znakove, te da ne ometaju preglednost na križanjima odnosno ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik ili posjednik zemljišta ne postupi sukladno odredbi iz prethodnog stavka, Jedinstveni upravni odjel Grada izdat će nalog trećoj osobi da to izvrši o trošku vlasnika ili posjednika, a po isteku 7 dana od uručenja upozorenja.

Grad Delnice


G R A D O V I


Članak 7.

Na svim cestama na području naselja Delnica dozvoljava se dvosmjerni promet kretanja vozila osim na cestama na kojima se ovom Odlukom određuje jednosmjerni promet.

Promet s jednosmjernim kretanjem na području Delnica utvrđuje se u sljedećim ulicama:

1. Ulica Supilova (od križanja s Lujzinskom ulicom kod »Name« do križanja sa Sajmišnom i ulicom Šetalište I. G. Kovačića)

2. Trg 138. brigade HV od križanja s Amerikanskom ulicom do križanja sa Supilovom ulicom

3. Ulica Zrinska od križanja s Frankopanskom ulicom do križanja s ulicom Gmajna

4. Frankopanska ulica od križanja s ulicom Bana Jelačića do križanja sa Zrinskom ulicom

5. Spoj Lujzinske ulice i Supilove ulice (kod »Name«)

6. Dio Školske ulice od križanja sa Sajmišnom do križanja s ulicom Prolaz braće Šnajder.

Članak 8.

Zabranjuje se promet kao i zaustavljanje i parkiranje na cesti kroz Park kralja Tomislava od ulice A. Starčevića kraj gradskog stadiona do Srednje škole Delnice.

Izuzetno fizičkim i pravnim osobama sa stanom ili sjedištem na području iz stavka 1. ovog članka, kao i sportskim udrugama i grupama, dopušta se prolaz u slučaju hitnih potreba i u slučaju sportskih aktivnosti u multifunkcijskoj dvorani kao i specijalnim vozilima ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju poslove komunalnih djelatnosti.

Svaki četvrtak od 6 do 14 sati, zbog održavanja sajmenog dana zabranjuje se promet u dijelu ulice Trg 138. brigade HV od križanja sa Supilovom ulicom i ulicom A.Starčevića do križanja s Radićevom ulicom. Ukoliko je četvrtak državni praznik, sajmeni dan se pomiče na srijedu ili petak o čemu će MUP Policijska postaja Delnice biti obaviještena.

III. PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI JAVNO- PROMETNIH POVRŠINA

Članak 9.

Širina kolnika na cestama na kojima se odvija promet u oba smjera ne može biti manja od 6,5 metara s obostranim pješačkim nogostupom minimalne širine 1,60 metara.

Širina kolnika jednosmjernih cesta ne može biti manja od 5,5 metara s najmanje jednostranim nogostupom minimalne širine 1,60 metara.

Iznimno pristupne ceste do individualnih stambenih objekata kao i ceste u već potpuno izgrađenom području mogu biti manjih dimenzija.

Članak 10.

Pješački nogostupi su uređene površine koje moraju biti visinski ili na neki drugi način odvojene od kolnika minimalne širine 1,60 metara.

Iznimno prema učestalosti pješačkog prometa, širina nogostupa može biti manja, ali ne manja od 1 metra.

Članak 11.

Na javno-prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići i druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Zabranjuje se svim pravnim i fizičkim osobama neovlašteno iscrtavanje ili postavljanje fizičkih prepreka na javnim prometnim površinama u svrhu sprečavanja zaustavljanja ili parkiranja vozila.

Na zahtjev vlasnika ili posjednika stambenog ili poslovnog prostora, gradonačelnik, uz pribavljenu suglasnost Policijske uprave, može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi slobodnog pristupa u objekt.

Gradonačelnik Grada Delnica može odobriti postavljanje i održavanje prepreka, a na zahtjev vlasnika ili posjednika, u svrhu zabrane zaustavljanja ili parkiranja ispred ulaza u garažu ili kolnog prilaza u gospodarski ili dvorišni prostor podnositelja zahtjeva.

Troškove postave i održavanja prepreka iz prethodnog stavka snosi vlasnik ili posjednik objekta.

Članak 12.

Na svim nerazvrstanim prometnicama na području Delnica ograničava se brzina kretanja vozila na 50 km/h.

Na području Delnica zabranjuje se promet teretnim vozilima ukupne mase veće od 5 tona, osim vozila za opskrbu i vozila vatrogasne službe, policije, Ministarstva obrane, servisnih vozila, vozila pod pratnjom kao i specijalnih vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi iz komunalnih djelatnosti.

Zabranjuje se ulazak u Delnice radnim strojevima (utovarivačima, strojevima za izvlačenje drva i sl.) s lancima na kotačima osim za potrebe čišćenja snijega u zimskim uvjetima.

Članak 13.

Parkirališna površina je dio javno prometne površine namijenjena za parkiranje vozila (u daljem tekstu: javno parkiralište). Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa. Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namjene (potrebe autoškole, zabavnih i sportskih manifestacija, radi izgradnje objekata i sl.) na temelju prethodnog odobrenja gradonačelnika uz suglasnost policijske uprave te plaćanje naknade u visini određenoj posebnom odlukom o visini naknade za zauzimanje javnih površina.

Javno parkiralište može biti s naplatom i bez naplate. Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata određuje Gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Visinu naknade za parkiranje utvrđuje odlukom gradonačelnik na prijedlog trgovačkog društva koje upravlja parkiralištima.

Organizacija i način naplate naknade za parkiranje, način davanja na uporabu rezerviranih odnosno povlaštenih parkirnih mjesta kao i korištenje javnih parkirališta u sustavu naplate za druge namjene utvrđuje se posebnom odlukom gradonačelnika.

Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu obavlja pravna osobe koju određuje Gradsko vijeće Grada Delnica. Trgovačko društvo kojem je povjereno obavljanje poslova upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu dužno je brinuti se o uređenju i održavanju parkirališta.

Sredstva prikupljanja od naplate parkiranja prihod su trgovačkog društva i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenja novih parkirališnih mjesta te razvoj djelatnosti parkiranja.

Članak 14.

Na javnim parkiralištima, dozvoljeno je parkiranje osobnih automobila i teretnih vozila do 5 tona ukupne mase.

Zabranjuje se parkiranje na prostoru gradske tržnice osim za sajmenog dana.

Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje radnih strojeva (utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na javnim površinama.

U zimskom periodu zabranjuje se parkiranje vozila u vremenu od 19,00 sati do 7,00 sati na sljedećim lokacijama: Supilova ulica, Prolaz Hrvatskih šuma, parkiralište iza zgrade Općinskog suda u S. S. Kranjčevića i parkiralište iza zgrade Gradske uprave.

Za vrijeme trajanja sajmenog dana dozvoljava se parkiranje na nogostupu u ulici Prolaz hrvatskih šuma s desne strane, gledano u smjeru Supilove ulice.

Članak 15.

Na području Grada Delnica zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila na nogostupima ako prometnom signalizacijom nije drugačije regulirano pod uvjetom da se ne ometa normalan tijek prometa u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Zabranjuje se parkiranje teretnih vozila ukupne mase preko 5 tona (kamioni, utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na javnim prometnim površinama i javnim parkiralištima unutar naselja Delnice.

Članak 16.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i odredbama ove Odluke uklonit će se temeljem naloga prometnog redara ili policijskog službenika MUP-a i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Poslove uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja trgovačko društvo ili pojedinac kojeg ovlasti gradonačelnik uz prethodnu suglasnost MUP- a.

Visinu troškova premještanja vozila određuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Troškove premještanja vozila podmiruje vlasnik.

Članak 17.

Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila obavlja trgovačko društvo ili pojedinac iz stavka 2. članka 16. po nalogu i uz prisutnost prometnog redara ili djelatnika Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Nakon deblokiranja vozila iz stavka 1. ovog članka, vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

Članak 18.

Prigodom održavanja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija na javno prometnim površinama, gradonačelnik može privremeno ograničiti i zabraniti promet vozila ili kretanje pješaka uz suglasnost Policijske uprave.

Članak 19.

Na kolnicima ispred javnih objekata, škola i sl. kao i na drugim mjestima gdje to nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnosti prometa, kao što su izbočine za smirivanje prometa vozila, horizontalne oznake koje najavljuju djecu na cesti i dr. uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

IV. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKE OZNAKE

Članak 20.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka te dijelove vozila ostavljati na javno prometnim površinama iz članka 1. ove Odluke.

Vlasnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovog članka dužan je iste odmah ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obrađivanja otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovog članka koje se nalazi na javnoj površini ili javno prometnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila, komunalni redar naložit će Rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, napuštenim ili oštećenim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i sl.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavljaju prometni redar, komunalni redar, policijski službenici te druga zakonom ovlaštena tijela.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, (članak 11. stavak 1.) odnosno Policijske uprave (članak 11. st. 3.)

2. ne postupi sukladno odredbi članka 6.stavka 1. ove Odluke

3. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo i vozilo bez registarskih oznaka kao i dijelove vozila na javnim prometnim površinama (članak 20. stavak 1.)

4. parkira teretno vozilo ukupne mase veće od 5 tona, priključno vozilo, autobus, radne strojeve na lokacijama koje za to nisu predviđene (članak 14. stavak 3.).

Članak 23.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz članka 22. fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Članak 24.

Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj i fizička osoba ako:

1. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (članak 11. stavak 1.) odnosno Policijske uprave (članak 11. stavak 3.),

2. ne postupi sukladno odredbi članka 6. stavka 1. ove Odluke,

3. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo i vozilo bez registarskih oznaka kao i dijelove vozila na javnim prometnih površinama (članak 20. stavak 1.),

4. parkira teretno vozilo ukupne mase veće od 5 tona, priključno vozilo, autobus, radne strojeve na lokacijama koje za to nisu predviđene (članak 14. stavak 3.).

Članak 25.

Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se na licu mjesta fizička osoba koja učini prekršaj iz članka 20. stavka 1. i 3.

Prometni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja kad je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju. O naplati novčane kazne izdaje se potvrda.

Članak 26.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke za određivanje prometnog režima na javno prometnim površinama u Gradu Delnicama, a do usklađivanja sa važećom odlukom, mjerodavna je postojeća prometna signalizacija i oprema.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/03, 43/04, 03/07 i 36/07).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/03-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-01

Delnice, 25. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51300&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr