SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
GRAD DELNICE
73

76.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09 i 41/09), na današnjoj sjednici donosi 21. prosinca 2009. godine

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primitcima i rashodima i izdacima Proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i primitaka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu te svi rashodi i izdaci utvrđeni za financiranje javnih rashoda i izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos rashoda i izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rasodi i izdaci Grada Delnica u 2010. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna Jedinstveni upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Gradonačelnik je odgovoran za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje gradonačelnik.

Članak 10.

Tekuće otplate glavnice duga Grada iskazane u razdjelu III. Odsjeka za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo u iznosu od 1.250.000,00 kuna kao i pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je gradonačelnik.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Gradonačelnik utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi proračuna za 2010. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2010. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2011. godinu.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15. siječnja 2010. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz proračuna za 2009. godinu te financijske planove za 2010. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2010. godinu.

Članovi Komisija za Javne potrebe obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti gradonačelnika.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/08

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-09-2

Delnice, 21. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik vijeća
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51300&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr