SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD DELNICE
57

58.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35., 39. i 48. st. 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/04, 25/05 i 37/09) članak 3. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom

Kd = Og x Je x Kn

gdje je:

- Og - obujam građevine u m3

- Je - jedinična cijena prema tabeli

- Kn - koeficijent namjene

Koeficijent namjene iznosi:

- 0,50 za poslovne prostore proizvodne namjene

- 1,00 za stambene i ostale namjene

Iznimno kod gradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća, garaža i pomoćne građevine koje služe za redovnu upotrebu obiteljske kuće, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Grada Delnica neprekidno najmanje 5 godina, koeficijent namjene iznosi 0,50. Ukoliko se unutar gabarita obiteljske kuće nalazi poslovni prostor koeficijent namjene za isti je također 0,50. Popust ostvaruju investitori kojima barem jedan član uže obitelji, a ujedno je i investitor, ima mjesto boravka duže od 5 godina na teritoriju Grada Delnica. Dokaz da neka osoba živi u kontinuitetu 5 godina na teritoriju Grada Delnica smatra se službena potvrda nadležnog državnog tijela o mjestu prebivališta.

Ukoliko investitor koji je osnovom ove odluke stekao pravo na popust građevinu proda u kraćem roku od 5 godina novi vlasnik ili investitor dužan je nadoknaditi razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa ukoliko također ne udovoljava uvjetima iz ove odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/11

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-02

Delnice, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA Predsjednik vijeća
Alen Janjušević, v.r.

 

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Odluke   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=635&mjesto=51300&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr