SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 33. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
OPĆINA KLANA
17

26.

Na osnovi članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Klana, kao predstavničko tijelo Općine Klana, na sjednici održanoj 29. srpnja 2009. godine, donijelo je

STATUT OPĆINE KLANA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje: samoupravni djelokrug Općine Klana, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Klana, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Klana.

Članak 2.

Općina Klana jedinica je lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine Klana određeni su zakonom.

Općina Klana obuhvaća naselja: Breza, Klana, Lisac, Studena, Škalnica.

Granice područja Općine Klana idu rubnim granicama katastarskih općina Klana, Studena, Lisac, Breza i Škalnica.

Granice Općine Klana mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 3.

Općina Klana pravna je osoba.

Sjedište Općine Klana je u Klani, Klana 33.

II. OBILJEŽJA OPĆINE KLANA

Članak 4.

Općina Klana ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Klana i izražava pripadnost Općini Klana.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Klana utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 5.

Grb Općine Klana sastoji se od četvrtastog štita s plavim poljem u kojemu se nalazi srebreno-bijelo sidro.

Članak 6.

Zastava Općine Klana zelene je boje a središte zastave (na sjecištu dijagonala) resi grb Općine Klana obrubljen zlatno-žutom trakom.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Općine Klana je 16. kolovoza - Rokova - koji se svečano obilježava kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Klana (nadalje: Općinsko vijeće) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Klana, poglavito za istaknute i naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti kao i za poticanje aktivnosti koje su k tomu usmjerene.

Javnim priznanjima ne stječu se posebna prava odnosno obveze.

Javna priznanja mogu se opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom.

Članak 9.

Javna priznanja Općine Klana su:

1. Nagrada za životno djelo Općine Klana,

2. Nagrada Općine Klana,

3. Plaketa Općine Klana,

4. Grb Općine Klana,

5. Priznanje počasnog građanina Općine Klana,

6. Priznanje Općine Klana.

Nagrada za životno djelo Općine Klana dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i djelatnosti posebno značajnih za Općinu Klana, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tomu odnosnom području postigla svoj neponovljivi rezultat.

Nagrada Općine Klana dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 15. ovog Statuta a od posebnog su značaja za Općinu Klana.

Grb Općine Klana dodjeljuje se građanima Općine Klana, ostalim građanima Republike Hrvatske kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka čovječanstva.

Plaketa Općine Klana dodjeljuje se građanima Općine Klana, ostalim građanima Republike Hrvatske kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka na području Općine Klana i Primorsko-goranske županije.

Počasnim građanima Općine Klana može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge zemlje koji je svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i ugledu Općine Klana, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva. Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Klana.

Članak 10.

O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim aktom.

Osim javih priznanja, u smislu članka 9. Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti te dodijeliti i druga priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Klana uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavi suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročni i trajni interes za uspostavu suradnje i mogućnosti njenog razvitka.

Mjerila ocjene za uspostavom suradnje i postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

Sporazum o suradnji Općine Klana i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina Klana samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske.

Članak 15.

Općina Klana u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju prava građana koja nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Klana obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 16.

Općina Klana može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. Statuta zajednički s nekom drugom jedinicom lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela odnosno zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva, ustanove ili zajednički organizirati obavljanje određenih ili pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova, na način propisan u stavku 1. ovog članka, donosi Općinsko vijeće na osnovi koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova i međusobnim odnosima u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 17.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju, u skladu sa županijskim Statutom.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Klana prenijeti na mjesni odbor područja Općine Klana ako ocijeni da je to učinkovitije ili svrsishodnije.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako se može osigurati dostatnost prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 3. ovog članka Općina Klana može pokrenuti i zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili s više jedinica lokalne samouprave.

Odluke iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova i sadrži način, uvjete, mjerila, visinu sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Klana, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine Klana, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom a tiču se samoupravnog djelokruga o kojem Općinsko vijeće ima pravo donositi odluke.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i Statuta dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine Klana i 20% birača s prebivalištem u Općini Klana i upisanih u popis birača Općine Klana.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini Klana znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Klana u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna pod znat

nom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 (petsto tisuća) kuna.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača koji imaju prebivalište u Općini Klana i upisanih u popis birača Općine Klana.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe ustanoviti istovjetnost osobe prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice, nevažeći su.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 21.

Ako su predlagatelji raspisivanja referenduma vijećnici, Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u roku od 90 dana od dana prijama prijedloga.

Ako su predlagatelji raspisivanja referenduma birači, Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u roku od 30 dana od dana prijama prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Klana, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka o pitanjima iz članka 19. Statuta donesena na referendumu obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine Klana kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana prijama prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Mišljenje zborova građana nije obvezujuće za Općinsko vijeće.

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je nazočnost najmanje 5% birača koji imaju prebivalište u Općini Klana i upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova nazočnih građana.

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača koji imaju prebivalište u Općini Klana i upisanih u popis birača Općine Klana.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Klana kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Klana, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijama predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine Klana te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom).

VII. TIJELA OPĆINE KLANA

Članak 30.

Tijela Općine Klana su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine Klana a obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na utvrđivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća a izvršni su poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine Klana,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Klana,

- proračun, izmjene i dopune proračuna i odluku o izvršenju proračuna odnosno odluku o izmjeni i dopuni proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Klana čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,

- odluku o promjeni granice Općine Klana,

- akt kojim uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- akt kojim osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Klana,

- akt kojim daje prethodne suglasnosti i odobrenja na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s Statutom i zakonom,

- odluku o raspisu lokalnog referenduma,

- akt kojim bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- akt kojim bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- podnesak kojim obavještava Vladu Republike Hrvatske u roku 8 dana u slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika,

- akt kojim odlučuje o pokroviteljstvu,

- odluku o ocjenjivačkim mjerilima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,

- odluku o imenovanju i razrješenju i drugih osoba određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Klana. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća počasna je i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,

- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

- brine o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 35.

Općinsko vijeće broji 9 vijećnika.

Članak 36.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Dužnost članova Općinskog vijeća počasna je i za obnašanje vijećničke dužnosti vijećnici ne primaju plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Klana, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

- smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku okolnosti iz st.1 ovog članka vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka okolnosti iz st.1 ovog članka. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput tijekom trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine Klana te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi i svoje glasovanje u radu i u svezi rada Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način ustrojavanja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

- Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja,

- Odbor za društvene djelatnosti te međudržavnu i međuopćinsku suradnju,

- Odbor za grobljanska pitanja,

- Odbor za poljoprivredu i stočarstvo,

- Mandatna komisija.

Članak 42.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće glede njihove usklađenosti sa zakonom i pozitivnim pravnim sustavom Republike Hrvatske a u smislu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Članak 43.

Odbor za izbor i imenovanja predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

- propise o primanjima vijećnika te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću,

- raspis natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine klana iz čl. 9. Statuta,

- obavlja i druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 44.

Odbor za gospodarstvo, proračun i financije, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

- razmatra, predlaže i prati strategiju gospodarskog i poduzetničkog napretka Općine Klana,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo Općine Klana,

- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Klana,

- razmatra proračun Općine Klana, odluku o izvršenju proračuna Općine Klana i godišnjeg obračuna proračuna Općine Klana,

- razmatra i druga pitanja iz područja proračuna i financija,

- razmatra prostorno plansku dokumentaciju i planove koji donosi Općinsko vijeće, inicira donošenje i izmjene prostornog plana,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje i gospodarenja prostorom te zaštitu prostornih resursa i graditeljske baštine,

- razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, ulica, javnih i zelenih površina, parkirališta te javne rasvjete,

- razmatra i predlaže mjere vezane uz obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti koje su vezane s lokalnom infrastrukturom (vodoopskrba i kanalizacija),

- razmatra i predlaže visinu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

- razmatra i predlaže mjere vezane uz promicanje kvalitete stanovanja,

- razmatra i predlaže strategiju prometa i prometne infrastrukture,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na zaštitu i promicanje zaštite okoliša,

- obavlja i druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 45.

Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja:

- analizira i razmatra stanje u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti,

- razmatra i predlaže mjere koje su vezane uz područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 46.

Odbor za društvene djelatnosti te međudržavnu i međuopćinsku suradnju:

- razmatra osiguravanje potreba hrvatskih branitelja, hrvatskih dragovoljaca i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te članova njihove obitelji,

- razmatra osiguravanje potreba građana u području predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje aktivnosti u tim područjima,

- razmatra, predlaže i prati provođenje aktivnosti u području kulture, športa i tehničke kulture,

- razmatra pitanja iz međuopćinskih i međunarodnih odnosa te priprema prijedloge akata iz nadležnosti Općinskog vijeća koji se odnose na to područje,

- surađuje s odgovarajućim odborima općina i gradova iz zemlje i inozemstva,

- obavlja druge poslove određene općima aktima Općine Klana.

Članak 47.

Odbor za grobljanska pitanja:

- razmatra i predlaže rješenja za cjelokupnu problematiku groblja,

- predlaže visinu grobljanske naknade,

- predlaže uređenje, proširenje i održavanje groblja,

- predlaže akte kojima se uređuju aktivnosti vezane uz mjesna groblja,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 48.

Odbor za poljoprivredu i stočarstvo:

- analizira stanje u poljoprivredi i stočarstvu na području Općine Klana,

- predlaže mjere za razvoj poljoprivrede i stočarstva te prati provođenje planiranih aktivnosti,

- obavlja druge poslove određene općima aktima Općine Klana.

Članak 49.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće o imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 50.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana Statutom, osnivati druga, stalna i povremena, radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broja članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 51.

Općinski načelnik zastupa Općinu Klana i nositelj je izvršne vlasti Općine Klana.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna, prijedlog izmjena i dopuna proračuna i izvršenje proračuna Općine Klana,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Klana u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Klana čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine Klana,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Klana,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Klana i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Klana,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,

- donosi pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, s mjerilima za ocjenjivanje službenika i načinom provođenja ocjenjivanja,

- imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,

- imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,

- donosi i druge opće akte koji se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,

- donosi odluku o osnivanju Savjeta Općinskog načelnika,

- utvrđuje plan zapošljavanja u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klana u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

- organizira zaštitu od požara na području Općine Klana i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Klana,

- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik dužan je izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 52.

Općinski načelnik odgovoran je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana.

Članak 53.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana prijama zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana prijama zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 54.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti za zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 55.

Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 56.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 57.

Općinski načelnik može imati Savjet Općinskog načelnika.

Savjet Općinskog načelnika sastoji se od stručnjaka različitih profila koji svojim savjetima pomažu u radu Općinskom načelniku.

Članak 58.

Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja Općine Klana,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

Ako mandat Općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Općinskog načelnika.

Članak 59.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 60.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Klana sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 61.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, kao i obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Klana, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i vrjednovna mjerila za isplatu plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana kao i druga pitanja u svezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Klana Upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 62.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općine Klana, u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 63.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 64.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Klana.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 65.

Općina Klana u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana iz područja komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom propisano da se obavljaju kao javna služba.

Članak 66.

Općina Klana osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 65. Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova te drugih pravnih osoba.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Klana ima vlasničke udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Klana može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 67.

Na području Općine Klana mogu se osnivati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima i interesima.

Mjesni odbori mogu se osnivati za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor pravna je osoba.

Članak 68.

Mjesni odbor osniva se Statutom Općine Klana.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i pokazuju se na kartografskom prikazu koji se sastavni dio te odluke.

Članak 69.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati: 1/3 (jedna trećina) građana koji imaju prebivalište na području za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora i koji su upisani na popisu birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana i Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i udruge, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 70.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestiti će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijama prijedloga.

Članak 71.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaće i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 72.

Tijela mjesnog odbora su vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 73.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora, koji imaju prebivalište na području za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora i koji su upisani na popisu birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz analognu primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 74.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora, uključujući i predsjednika, broji 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran punoljetni hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji je upisan na popisu birača za područje tog mjesnog odbora.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove

utvrđene zakonom, Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 78.

Programom rada utvrđuju se zadaće mjesnog odbora, poglavito u smislu skrbi za uređenje područja mjesnog odbora, provedbom lokalnih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi za poboljšanje zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa kao i svih drugih tekućih, lokalnih, potreba na području mjesnog odbora.

Članak 79.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se utvrđuju: način konstituiranja, sazivanje i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 80.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i donacija pravnih ili fizičkih osoba te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog interesa i značaja.

Zbor građana može se sazivati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 82.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Članak 83.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće donosi odluku o inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 84.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora ako isto učestalo krši odredbe Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove i zadaće.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE KLANA

Članak 85.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Klana čine imovinu Općine Klana.

Članak 86.

Imovinom Općine Klana upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće pažnjom dobrog domaćina u skladu s odredbama zakona i Statuta.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Klana donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 87.

Općina Klana ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Klana su:

- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine Klana i imovinskih prava,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Klana odnosno u kojima Općina Klana ima vlasničke udjela ili dionice,

- prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Klana u skladu sa zakonom,

- udjel u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udjel u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i donacije Republike Hrvatske predviđena Državnim proračunom,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 88.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi izdataka i drugih financijskih rashodnih obveza Općine Klana iskazuju se u proračunu Općine Klana.

Svi prihodi i primitci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdatci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primitcima.

Članak 89.

Proračun Općine Klana i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koja počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 90.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju, na način i u postupku propisanim zakonom, najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 91.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primitci ili povećaju izdatci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 92.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Klana nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Klana nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE KLANA

Članak 93.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun kao i izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 94.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 95.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 96.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 93. Statuta na način i u postupku propisanim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana.

Članak 97.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata sukladno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 98.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Klana osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 99.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave.

Članak 100.

Podrobnije odredbe o aktima Općine Klana i postupak donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 101.

Opći akti objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije prije stupanja na snagu.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom nije propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 102.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana javan je.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 103.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvješćivanjem i natpisima u tiskovinama i drugim oblicima javnog priopćivanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na internet-stranicama Općine Klana.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

- održavanjem tiskovnih konferencija za medije,

- izvješćivanjem i natpisima u tiskovinama i drugim oblicima javnog priopćivanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata na internet- stranicama Općine Klana.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana osigurava se izvješćivanjem i natpisima u tiskovinama i drugim oblicima javnog priopćivanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 104.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 105.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje o predloženoj promjeni Statuta većinom glasova svih vijećnika.

Članak 106.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Klana (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) i zakona uskladit će se s odredbama Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Općine ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Statuta i zakona.

U slučaju dvojbe je li doneseni akt iz samoupravnog djelokruga Općine legitiman, neposredno se primjenjuju odredbe zakona.

Članak 107.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06).

Klasa: 021-01/09-01/36

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 29. srpnja 2009. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=627&mjesto=51217&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr