SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD DELNICE
4

9.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01), članka 43. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine priključke, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica i to:

- za opskrbu pitkom vodom

- za odvodnju otpadnih i oborinskih voda

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 2.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

Članak 3.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda:

- u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda na području na kojem se nalazi građevina

- u roku od 6 mjeseci od završetak izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda već izgrađena

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima određenim u st. 1. ovog članka, komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Delnice donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Komunalno društvo na osnovi zahtjeva iz članka 3. ove Odluke provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva

Članak 5.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i sl.)

- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje, rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. ovog članka i rješenja iz stavka 3. članka 4. ove Odluke dostavlja se na znanje Gradu Delnicama.

Članak 6.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršeni posao koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva obvezan je komunalnom društvu platiti iznos u visini 50 0znosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršeno priključenje podnositelj zahtjeva dužan je komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovog članka, podnositelj zahtjeva - fizička osoba kojoj stvarni troškovi rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka iznose više od 3.000 kuna, može komunalnom društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju kako slijedi:

- 25 0znosa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora

- 25 0znosa u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove

- 25 0znosa u roku od 45 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove

- 25 0znosa u roku od 75 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Na iznos obročne rate ne obračunava se kamata.

Članak 7.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o priključenju, ako je utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dani uvjeti.

Nekretnina koja je izgrađena bez građevinske dozvole neće se priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

2. Naknada za priključenje

Članak 8.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 9.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 10.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

a) stalni vodovodni priključak

b) privremeni vodovodni priključak

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 11.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 12.

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu

- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu s ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi

- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretnini vlasnika

- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji.

Članak 13.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije ili će u pisanom obliku s vlasnikom nekretnine ugovoriti način obračuna.

U slučaju ugovaranja načina obračuna taj se ugovor mora postići u roku 15 dana od upućenog poziva komunalnog društva. Ukoliko se ugovorne strane (Društvo i vlasnik nekretnine) ne dogovore u tom roku, smatra se da vlasnik nekretnine pristaje na analognu primjenu obračuna potrošnje vode koji je predviđen u odredbama glave 4. i 6. Odluke o vodoopskrbi (»Službene novine« broj 11/02)

Zahtjev iz st.1. ovog članka moguć je jedino ako postoje tehničke mogućnosti za izvedbu posebnog (novog) priključka.

Članak 14.

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 15.

Uređaj za smanjenje pritiska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 16.

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi komunalno društvo na trošak vlasnika.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 17.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) čini spojni vod od sustava javne odvodnje do revizijskog okna.

Članak 18.

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu utvrđuje se kao:

a) stalni kanalizacijski priključak

b) privremeni kanalizacijski priključak.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 19.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, promjer cijevi i tip revizijskog okna određuje komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 20.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala

- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost

- minimalni profil spojnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je promjera 150 mm, a za mješovite otpadne vode promjera 200 mm

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HT) izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija

- nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u roku tri mjeseca od priključenja

- revizijsko okno mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti

- dvije ili više susjednih građevina, u pravilu, ne mogu imati zajednički priključak na sustav javne odvodnje

IV. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalni redar.

U obavljanju nadzora ovlaštena službena osoba - komunalni redar može od pravnih i fizičkih osoba zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu, izdati prekršajni nalog ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (čl. 3., st. 2.)

- u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (čl. 4. st. 4. i čl. 5. st. 2.)

- u roku od 30 dana ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu (čl. 7. st. 1.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kn.

Članak 23.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u rokovima iz čl. 3. st. 1. i čl. 27. st. 1. ove Odluke.

- Ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku i na način određen rješenjem o priključenju građevine (čl. 6. st. 1.)

Za prekršaj iz st.1.ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu 200,00 kn.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti članci 6., 7., 8., 9. i 25. Odluke o vodoopskrbi (»Službene novine« broj 11/00) i članci 15., 16., 17., 18., 19. i 21. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« broj 11/00).

Članak 25.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izgrađen priključak na komunalnu infrastrukturu na području na kojem je ta komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u st.1. ovog članka, komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz st. 1. ovog članka.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-02

Delnice, 9. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milivoj Tomac dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=51300&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr