SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD DELNICE
4

8.

Temeljem članka 43. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 74. i 75. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95), članka 4. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. ožujka 2004. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji
i pročišćavanju otpadnih voda

Članak 1.

U Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« broj 11/00) iza članka 42. dodaju se članci 42a. i 42b. koji glase:

»Članak 42a.

Do trenutka kada će Društvo iz čl. 1. ove Odluke biti tehnički osposobljeno za čišćenje (crpljenje) i odvoz fekalija, obavljanje poslova iz čl. 41. i 42. ove Odluke će se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji.

Komunalna djelatnost iz članka 1. ovog članka povjerit će se fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti putem javnog natječaja.

Fizičke ili pravne osobe koje se javljaju na natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti iz stavka 1. ove Odluke moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- tehničku sposobnost za obavljanje djelatnosti

- poslovni ugled

Kao najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuđača koji:

- dokaže svoju tehničku sposobnost za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka

- ima reference

- ima povoljnu cijenu

- je podmirio sve doprinose propisane zakonom (mirovinsko, zdravstveno).

Članak 42b.

Postupak provedbe javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti - crpljenje i odvoz fekalija - provodi radno tijelo - Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja.

Odluku o izboru osobe koja će na temelju Ugovora o koncesiji obavljati komunalnu djelatnost iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće na prijedlog Poglavarstva.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća predsjednik Poglavarstva sklapa Ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sklapa se na vrijeme od pet godina«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-01/99-01/20

Ur. broj: 2112-01-04-02

Delnice, 9. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=51300&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr