SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 19. Petak, 15. svibnja 2009.
GRAD BAKAR
12

16.

Gradsko poglavarstvo Grada Bakra je, na temelju članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 54/06 i 10/07) te na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o zakupu zemljišta za postavu naprava, kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 6/94, 23/95 i 6/00), na 150. sjednici održanoj dana 22. travnja 2009. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o postavi urbane opreme na području Grada Bakra

Članak 1.

Ovom Odlukom definiraju se vrste predmeta i privremenih objekata, uvjeti i postupak za postavljanje i oblikovanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Bakra.

Zone postavljanja predmeta i privremenih objekata iz stavka 1. ovog članka jesu:

I. zona - naselje Bakar

II. zona - druga naselja Grada Bakra.

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Tenda je samostojeći objekt koji služi za zaštitu od sunca i vremenskih nepogoda, a na podnu površinu je pričvršćena metalnim nosačima.

2. Fasadna tenda je objekt koji služi za zaštitu od sunca, a pričvršćena je na glavno pročelje. Može biti pomična ili fiksna i niti jednim svojim dijelom ne dodiruje podnu površinu.

3. Suncobran je samostojeći objekt koji služi za zaštitu od sunca.

Članak 3.

Korisnici poslovnih prostora koji se nalaze na području I. i II. zone, ukoliko imaju tendu, fasadnu tendu ili suncobran dužni su uklopiti iste u sljedeće uvjete:

1. Tende, suncobrani i fasadne tende poslovnih prostora unificiraju se u boji, obliku i materijalu. Materijal je isključivo akrilno platno bež boje, monokroman i bez uzoraka. Površinska masa materijala za suncobrane je 220 g/m2, a za tende i fasadne tende je 295 g/m2. Visina stalka suncobrana iznosi 340 cm, a visina tendi do sljemena tende je max 400 cm.

2. Nagib tenda, suncobrana i fasadnih tendi iznosi 15o- 20o. Suncobrani i tende postavljaju se samo unutar korištene javne površine, te se pri tome ne zadire u gabarite susjednog, drugog prostora ili prostora druge namjene.

3. Suncobran je kvadratnog ili pravokutnog oblika (dimenzije od 200x200, 300x300, 350x350, 350x400 do max 400x400 cm). Nosivi stup je promjera od max 12 cm i izrađen je od drva smreke ili bora. Suncobran se postavlja u stalak od pločevine od nehrđajućeg materijala. Ne dozvoljava se pričvršćivanje stalaka u podnu podlogu.

4. Na području I. zone nije dozvoljeno postavljanje samostojeće tende na način da se učvršćuju na podnu podlogu. Način postavljanja treba dogovoriti sa stručnim službama Grada Bakra, za svaki slučaj pojedinačno.

5. Fasadne tende se pričvršćuju na glavnom uličnom pročelju radi zaštite od sunca poslovnog prostora odnosno izloga. Ne dozvoljava se bilo kakvo zatvaranje fasadnih tendi.

Članak 4.

Nakon isteka perioda korištenja javne površine sukladno ugovoru o privremenom korištenju javne površine, korisnik je dužan s javne površine ukloniti suncobran zajedno s nosivom konstrukcijom te dovesti javnu površinu u prvobitno stanje o svom trošku.

Nakon isteka ugovora o korištenju poslovnog prostora korisnik je dužan s pročelja ukloniti fasadnu tendu zajedno sa nosivom konstrukcijom te dovesti pročelje u prvobitno stanje o svom trošku.

Članak 5.

Natpis s nazivom poslovnog prostora izvodi se u dvije varijante:

a) kao ispisivanje naziva poslovnog prostora na ovjesu tende, fasadne tende i/ili suncobrana, štampanim slovima plave boje maksimalne visine slova 12 cm. Rubni ovjes tende, suncobrana i fasadne tende je ravnog uzorka i visine 19 cm,

b) ukoliko poslovni prostor nema fasadnu tendu, može istaknuti natpis iznad ulaza pojedinačnim slovima maksimalne veličine 20x30 cm, od željeza ili bronce.

Moguće je istovremeno isticanje obje varijante.

Natpisi od pojedinačnih slova postavljaju se u širini otvora ili ukoliko poslovni prostor ima više otvora na pročelju, može se postaviti iznad otvora u sredinu pročelja. Moguć je i natpis na drvenoj ploči.

Članak 6.

Državne ustanove, društva i tvrtke koje imaju unificirani i/ili registrirani logo izuzimaju se od odredbi članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Ne dozvoljava se isticanje reklamnih naziva ili logotipa.

Zabranjeno je postavljanje svih plastičnih, neonskih i konzolno postavljenih reklama te naziva poslovnih prostora.

Članak 8.

Terase ugostiteljskih objekata moraju biti opremljene stolovima i stolicama od prirodnih materijala ili metala. Ne dozvoljava se postava plastičnih stolova i stolica te stolova i stolica (klupa) od masivnog drveta.

Stolovi moraju biti sljedećih dimenzija:

- Okrugli stolovi maksimalnog promjera 80 cm

- Četvrtasti stolovi - maksimalna dužina jedne stranice 60 cm

Članak 9.

Posude sa ukrasnim biljem moraju biti od bijelog betona i postavljaju se isključivo unutar korištene javne površine.

Maksimalna visina posuda sa ukrasnim biljem je 50 cm.

Članak 10.

Ne dozvoljava se postava šankova na javnu površinu.

Članak 11.

Sve pravne i fizičke osobe prije korištenja javnih površina na području Grada Bakra iz članka 1. ove odluke dužne su zatražiti posebne uvjete i suglasnost Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

U roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i suglasnosti iz stavka. 1. ovog članka, Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju izdat će posebne uvjete koje podnositelj zahtjeva mora ispuniti kako bi dobio traženu suglasnost.

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar.

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju vodi evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje postupaju suprotno odredbama ove Odluke.

Pravnim i fizičkim osobama koje koriste javnu površinu, bez sklopljenog ugovora, a postavljanjem urbane opreme krše odredbe ove Odluke, ista će se ukloniti te će biti pozvani da podmire sve troškove uklanjanja.

Evidencija iz stavka 2. ovog članka bit će osnova da se odbije davanje suglasnosti iz članka 11. ove Odluke.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima u trenutku stupanja na snagu ove Odluke, a koji se nalaze na području I. zone, dužne su postupiti u skladu s odredbama ove Odluke u sljedećim rokovima:

- sve uvjete vezane za tende i suncobrane potrebno je uskladiti do 1. srpnja 2009. godine

- ostale uvjete i fasadne tende do 1. siječnja 2010. godine.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima u trenutku stupanja na snagu ove Odluke, a koji se nalaze na području II. zone, dužne su postupiti u skladu s odredbama ove Odluke do 1. siječnja 2010. god.

Članak 14.

Prethodno navedene odredbe koje reguliraju smjernice uređenja prostora odnose se pored korisnika poslovnih prostora, na sve privatne osobe koje bi eventualno došle u priliku da koriste javnu površinu na području navedenom u članku 1. ove Odluke.

Članak 15.

Za tumačenje odredbi ove Odluke nadležan je Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/09-01/16

Ur. broj: 2170-02-02-09-18

Bakar, 22. travnja 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Tomislav Klarić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=613&mjesto=51222&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr