SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06, 29/07 i 33/07), na prijedlog Poglavarstva Grada Delnica, Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 17. ožuka 2009. godine donosi

ANALIZU
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Delnica
u 2008. godini

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Grad Delnice dužan je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i Zakonima, urediti, planirati, organizirati, financirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Grada Delnica čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koje se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Grada Delnica podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području Grada Delnica su:

- Vatrogasne snage - Javna vatrogasna postrojba, Dobrovoljno vatrogasno društvo

- Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti- Veterinarska služba, Dom zdravlja, Društvo crvenog križa

- Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 112 i postrojbi

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUZS (Županijski centar 112, Odjel za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama Civilne zaštite (timovi - postrojbe, povjerenici)

- Stožer zaštite i spašavanja Grada Delnica i Zapovjedništva civilne zaštite Grada Delnica

- Članovi udruga građana, klubova, organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav ZS - Gorska služba spašavanja Delnice, lovci, planinari, mediji - Radio Gorski kotar

- Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (za zaštitu okoliša, građevinske, komunalne, pogrebne, interventne službe hidro sustava, energetskog, vodoprivrednog, šumarstva, održavanje putova itd.).

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju navedenog Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad Delnice je realizirao sljedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

Od strane Gradskog vijeća donesena je 19. lipnja 2008. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica Klasa: 810-02/08-01/01, Ur. broj: 2112- 01-04-04/01-08-02.

Gradonačelnik Grada Delnica donio je 18. veljače 2008. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica Klasa: 810-02/08-01/01, Ur. broj: 2112-01-08-03.

Tijekom 2008. godine održana je 1 sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica.

Izrađen je prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja za područje Grada Delnica u 2008. godini i upućen na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću. Izrađen je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZS u Gradu Delnicama za 2008. godinu i upućen na razmatranje i donošenje Gradskom poglavarstvu i Vijeću.

Osigurana su financijska sredstva za razvoj sustava ZS u Gradu Delnicama pod stavkom proračuna Grada Delnica »Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta-zimska službe« u iznosu od 962.478,95 kn, »Program protupožarne zaštite« u ukupnom iznosu od 3.097.418,66 kn, koja sredstva su raspoređena na DVD Brod na Kupi 5.5.386,56 kn, DVD Delnice 958.113,00 kn, Javna vatrogasna postrojba Delnice 2.074,787,15 kn, Program zaštite i spašavanja 60.000,00 kn. U proračunu za 2009. godinu planirano je za Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta - zimsku službu 730.000,00 kn, Program protupožarne zaštite 2.889.800,00 kn, Program zaštite i spašavanja 80.000,00 kn od čega 20.000,00 otpada na Plan zaštite i spašavanja.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini u Gradu Delnicama su realizirane sljedeće aktivnosti:

- Održana je sjednica Stožera ZS

- Izrađen je Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za područje i financijski plan za provođenje zadaće iz Programa vezanih za pripremu i provedbu protupožarne sezone 2008. usvojeni su na Poglavarstvu 2008. godine

- Na sjednici Stožera ZS svi članovi upoznati su sa realiziranim zadaćama sukladno Programu

- Ažuriran je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za građevine i otvorene prostore posebne ugrožene od nastanka i širenja požara i Plan motrenja, čuvanja i ophodnji, te dopunjene su mjere neovlaštenog pristupa za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od požara PGŽ

- Ažurirana je važeća Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica, temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članaka 4., 5., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08). U stožer zaštite i spašavanja su imenovani:

1. Ivica Briški, zamjenik gradonačelnika za načelnika Stožera

2. Dinko Žagar, Zapovjednik policijske postaje Delnice, član

3. Lenjinka Juričić-Mamilović, Načelnica odjela zaštite i spašavanja u PUZS Rijeka, član

4. Livio Andlar, zapovjednik JVP Delnice, član

5. Goran Muvrin, predsjednik Gradskog vijeća, član

6. Gordana Piskač, Pročelnica JUO Grada Delnica, član

7. Vlado Curl, djelatnik Hrvatskih šuma, član

8. Alen Šimatić, Voditelj ispostave Doma zdravlja Delnice, član

9. Boro Tomić, direktor Komunalca d.o.o. član

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i velike nesreće.

ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) Gradsko vijeće Grada Delnica imenovalo je Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Delnica dana 5. lipnja 2008. Klasa: 810-02/08-01/01, Ur. broj: 2112-01-04-04/2-08-14.

Članovi Zapovjedništva su:

1. Lenjinka Juričić-Mamilović (načelnica odjela ZS PUZS Rijeka) kao zapovjednik

2. Milka Kalaica (Inspektorica ZS Odljela ZS PUZS Rijeka) član

3. Željko Šporer (Inspektor ZS Odjela ZS PUZS Rijeka) član

4. Darko Majnarić (viši tehničar CZ Odjela ZS PUZS Rijeka) član

5. Marijan Pleše (gradonačelnik Grada Delnica) član

6. Marijan Štimac (zapovjednik DVD Delnice) član

7. Đulio Perhat (vodočuvar u Hrvatskim vodama VGI Gorski kotar Delnice) član

Zapovjeništvo civilne zaštite Grada Delnica zapovijedat će snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Delnica.

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite za područje Grada Delnica potrebno je odrediti na temelju Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit će potrebno ustrojiti sve predviđene operativne snage ZS.

Potrebno je napraviti detaljnu analizu svih pravnih osoba i udruga građana na području Grada Delnica kojima zaštite i spašavanje nije osnovna djelatnost, te preispitati njihove mogućnosti uključivanja i provođenja operativne zadaće zaštite i spašavanja.

Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području Grada Delnica sukladno Procjeni, formirat će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi civilne zaštite.

Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, potrebno je osposobiti i opremiti društvo Crvenog križa Grada Delnica, koja će uz pomoć Odjela Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguranje smještaja, hrane i pitke vode.

Povjerenici civilne zaštite bit će ustrojeni na nivoima gradova i općina sukladno donesenim Procjenama ugroženosti tih područja.

Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koje će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja bit će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Grada Delnica, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja ako do istih dođe.

Po donošenju Procjene ugroženosti ona bi trebala biti stavljena na Internet stranicu Grada Delnica tako da postane dostupna svim građanima i da se sa njom upozna čim veći broj građana.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 i u kojim slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centara 112.

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organiozoacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koje se primjenjuju u prostornim planovima Grada Delnica su:

- planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj

- planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenijih dijelova, dislokacija industrije od gradskih naselja

- policentričnim razvojem mreže naselja postići ravnomjernu izgrađenost prostora i izgrađenih struktura

- planiranim uređenjem prostora poboljšati infrastrukturu i komunikacijske uvjete

- stanovništvo u svim nivoima planiranja obuhvatiti mjerama zaštite i spašavanja što je novina u pristupu planiranju i uređenje prostora

Grad Delnice i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja prostornih planova vodi računa o ugradnji i specifičnih smjernica i zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Prostorni planovi moraju sadržavati:

- Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnosti, mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata

- Mjere zaštite od poplave

- Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta

- Mjere zaštite od požara otvorenog prostora

- Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreća

- Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje)

- Mjere zaštite od epidemija i epizotija

- Mjere zaštite od tuče i suša

- Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških zagađenja.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Delnica.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

- Vatrogasne snage: Javna vatrogasna postrojba Delnice, Dobrovoljno vatrogasno društvo Delnice, Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod na Kupi

- Dom zdravlja PGŽ ispostava Delnice

- Hitna medicinska pomoć pri Domu zdravlja Delnice

- Veterinarska stanica Delnice

- Komunalac d.o.o. Delnice

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području Grada Delnica čine vatrogasne snage. Grad Delnice naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga u Gradu Delnicama. Vatrogasne snage u Gradu Delnicama čine:

- Javna vatrogasna postrojba Delnica

- Dobrovoljno vatrogasno društvoj Delnica

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod na Kupi

Iz proračuna Grada Delnica u 2008. godini za gore navedene vatrogasne snage utrošeno je 3.097.418,86 kn, a za 2009. godinu predviđeno je 2.889.800,00 kn.

Vatrogasne postrojbe raspolažu vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije u prometnih udesima, auto- ljestve, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz ljudi i opreme, vozilima za RBK zaštitu.)

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godine, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2008. iz Proračuna Grada Delnica Gorskoj službi spašavanja dodijeljeno je 60.000.00 kn, a isto toliko predviđeno je za financiranje te službe u 2009. godini. Društvu crvenog križa Delnica dodijeljeno je u 2008. godini 60.000,00 kn, a za 2009. planirano je dodijeliti 80.000,00 kn. Sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanja udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrđene su aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Grada Delnica u 2008. i 2009. godini.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Delnica, predlaže se zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebe Grada Delnica. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu pravovremenu pomoć građanima Grada Delnica. Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj razini. Možemo konstatirati da su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Delnica. I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Grada Delnica.

Grad Delnice nema izrađenu novu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08), te je stoga nemoguće točno utvrditi potrebu za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju. Grad Delnice mora hitno pristupiti izradi Procjene, jer je zakonski rok donošenja iste travanj 2009. godine.

Najugroženija područja Grada Delnica je područje Broda na Kupi s ugrozama izlijevanja Kupe odnosno poplava. Manje su ugrožena ostala područja Grada Delnica s ugrozama od požara.

Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenje organizacije zaštite i spašavanja su:

- temeljem plana zaštite i spašavanja Grada Delnica ostvarivati utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova poradi integralnog ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora.

- Predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično.

- Pratiti i utjecati na opremljenost pravnih oba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju.

Do donošenja Procjene ugroženosti obzirom na ugroženost teritorija Grada Delnica i obzirom da ne postoje redovne službe koje se bave određenim vidom zaštite i spašavanja, potrebno je formirati postrojbe civilne zaštite opće namjene. Poradi toga neophodno je žurno donijeti odluku o ustrojavanju timova CZ jer u slučaju potrebe za angažiranjem istih za to neće postojati zakonski preduvjeti.

Klasa: 214-03/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 17. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=603&mjesto=51300&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr