SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Temeljem članka 28.st. 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06, 29/07 i 33/07) i Analize stanja sustava ziaštite i spašavanja na području Grada Delnica, a na prijedlog Poglavarstva (uz prethodni prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica), Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2009. donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Delnica od 2009. do 2013. godine

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Nacrtom Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i timovi-postrojbe civilne zaštite)

- Donijeti Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na područje Grada Delnica u 2008. godini

- Donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZS Grada Delnica za period od 2009. do 2013.

- Predvidjeti proračunska sredstva za realizaciju donesenih Smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZS u Gradu Delnicama u 2009. godini

- Sukladno Analizi stanja sustava ZS u Gradu Delnicama hitno je potrebno donijeti Odluku o osnivanju timova (postrojbi) civilne zaštite prije donošenja nove Procjene ugroženosti poradi potrebe za žurnim formiranjem novih timova (postrojbi) u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Odmah je potrebno formirati tim (postrojbu) sa cca 33 pripadnika. Tijekom 2009. godine formirat će se tim (postrojba) civilne zaštite opće namjene.

Nakon donošenja Procjene ugroženosti možda će se pokazati neophodnim formirati još neke timove CZ.

- Grad Delnice nema izrađenu novu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08). Grad Delnice mora u narednom periodu pristupiti izradi Procjene ugroženosti svoga područja. Izrada Procjene može se povjeriti osobi ovlaštenoj od strane ravnatelja DUZS.

- Predstavničko tijelo Grada Delnica sukladno čl. 17 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operatinih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) treba imenovati Zapovjedništvo civilne zaštite Grada. Prilikom imenovanja Zapovjedništva CZ uvažavat će se zahtijevanu stukturu za provođenje mjera civilne zaštite iz budućeg plana civilne zaštite županije. Zapovjedništvo će se imenovati u slijedećem sastavu: zapovjednik, načelnik, operativac, pomoćnici za mjere civilne zaštite i određeni broj članova ovisno o veličini i strukturi CZ prema odluci o njihovom utemeljenju.

Zapovjedništvo civilne zaštite poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Delnica, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite. Članovi zapovjedništva civilne zaštite županije mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti. Zapovjedništvo se mobilizira i poziva sukladno planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu župana, putem Županijskog centra 112.

- Grad Delnice će nakon donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjene i ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08) hitno pristupiti izradi sljedećih dokumenata:

1. Plan zaštite i spašavanja Grada Delnica. (planovi djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja)

2. Plan civilne zaštite koji se sastoji od: a) mjera sklanjanja, b) mjera evakuacije i c) mjera zbrinjavanja

3. Izraditi izvode za sve učesnike u akcijama zaštite i spašavanja (utvrditi potrebne elemente za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodom i druge pravne osobe kojima su planom utvrđene zadaće ili imaju značaj u zaštiti i spašavanju.

4. Odluku o ustrojavanju timova (postrojbi) civilne zaštite sukladno Procjeni i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi na razini Grada.

- Sukladno Odluci ravnatelja DUZS tijekom 2009. godine potrebno je realizirati edukaciju članova Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite.

- U cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze moguć

nosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, Grad Delnice će tijekom 2009. iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), a te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti timova (postrojbi) CZ sukladno točki 4. i 5. ovih Smjernica.

- Grad Delnice će biti nosilac organiziranja pokaznih vježbi združenih snaga zaštite i spašavanja u cilju bolje koordinacije među snagama zaštite i spašavanja (redovnih i dodatnih) u slučajevima velikih nesreća ili katastrofa na području Grada Delnica.

- Tijekom 2009. godine Grad Delnice u suradnji sa Županijskim centrom 112 PUZS Rijeka predvidio je financijska sredstva koja namjerava utrošiti za rekonstrukciju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja stanovnika na svom području.

- U skolpu edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Delnica, poglavarstvo odnosno stručne službe Grada Delnica provodit će informiranje i obučavanje stanovništva svoga područja putem edukacijskih materijala i javnih medija informiranja, te putem svoje internet stranice.

2. VATROGASTVO

Proračunom Grada Delnica za 2009. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija u iznosu od 2.889.800,00 kn. Planirana sredstva utrošit će se za javnu vatrogasnu postrojbu i dva dobrovoljna vatrogasna društva, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te osiguravaju materijalno tehnički razvoj, kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.)

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (Gorska služba spašavanja, planinari, Društvo crvenog križa i dr.)

Sukladno odredbama članka 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) pripadnicima udruga građana uputit će se tijekom 2009. godine pismeno sa uputom o načinu uključivanja u timove CZ svih zainteresiranih članova, sa ciljem formiranja interventnih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje, poradi njihovih specijalističkih znanja i vještina od značaja za sustav zaštite i spašavanja. Grad Delnice tijekom 2009. godine održat će zajednički sastanak sa predstavnicima svih udruga koje su od značaja za zaštitu i spašavanje sa svog područja i sa njima utvrditi brojnost, opremljenost, obučenost njihovog članstva, te zadaće u zaštiti i spašavanju, koje bi bili uključeni u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Sukladno dogovorenom i podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, a u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka, utvrdit će se detaljnije prioriteti koje će se financirati iz Proračuna Grada Delnica.

U 2009. godini planiraju se u Gradu Delnicama financijska sredstva za sljedeće udruge:

Gorska služba spašavanja 60.000,00 kn

Društvo crvenog križa 80.000,00 kn

Ukupni iznos planiranih sredstava je 140.000,00 kn

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i druga, te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Temeljem očekivanih ugroza, te vlastitih potreba i mogućnosti za spašavanje ljudi materijalnih vrijednosti, zaključuje se da su slijedeća javna poduzeća i druge pravne osobe i udruge od značaja za zaštitu i spašavanje za područje Grada Delnica.

Procjenom ugroženosti utvrdit će se lokalna javan poduzeća i ustanove, te pravne osobe i udruge koje su od značaja ili imaju zadaću u zaštiti i spašavanju na tim razinama.

Grad Delnice će putem svojih stručnih službi kontaktirati sve od značaja i sa zadaćom u zaštiti i spašavanju na svom području s ciljem točnog utvrđivanja zadaća i potreba za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa (pokretne kuhinje, sanitetski materijal, sredstva za zbrinjavanje i evakuaciju i sl.), kako bi nabavljali potrebnu opremu prema zajednički utvrđenim prioritetima. Po potrebi stvorit će se i ugovorni odnosi između Grada Delnica i određenih realizatora zadaća ZS.

Klasa: 214-03/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04-/03-09-03

Delnice 17. ožujka 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=603&mjesto=51300&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr