SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju V. poglavlja točke 10. Nacionalne populacijske politike (»Narodne novine« broj 132/06), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

PROGRAM
provedbe mjera populacijske politike Grada Delnica

Članak 1.

1. UVOD

1.1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2006. godine donio je Nacionalnu populacijsku politiku (»Narodne novine« broj 132/06).

Nacionalna populacijska politika naglašava poduzimanje temeljitih i sveobuhvatnih mjera iz područja socijalne, gospodarske, stambene, obrazovne, pravne, financijske, porezne i drugih politika sa ciljem podizanja prirodnog prirasta.

Poticaj za donošenje nacionalne populacijske politike je demografsko stanje i promjene u strukturi stanovništva Republike Hrvatske.

1.2. Uvažavajući načela kojima se afirmiraju obiteljske vrijednosti, ovim Programom utvrđuju se mjere populacijske politike koje će provoditi Grad Delnice, prvenstveno s ciljem porasta nataliteta, ravnomjernog smještaja stanovništva te održivog razvoja na području Grada Delnica.

1.3. Temeljna načela Nacionalne populacijske politike iskazuju se kroz poštivanje ljudskih prava, dragovoljnost, slobodno i odgovorno roditeljstvo te ravnopravnost spolova.

Definirana područja djelovanja i aktivnosti su:

1. održivi gospodarski razvoj, temeljne i razvojne pretpostavke,

2. sustav obiteljskih potpora,

3. porezne olakšice,

4. usklađivanje obiteljskog i privatnog života,

5. skrb o djeci,

6. zdravstvena zaštita majke i djeteta i

7. senzibilizacija i informiranje.

Članak 2.

2. PROGRAM DJELOVANJA

2.1. SOCIJALNI I ZDRAVSTVENI PROGRAM

2.1.1. Grad Delnice će, za socijalno ugrožene obitelji, osiguravati oblike pomoći sa ciljem prevladavanja socijalne ugroženosti i to tako što će im omogućavati ostvarivanje sljedećih prava:

1. na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju komunalnih usluga,

2. na jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije,

3. na pomoć za subvenciju troškova stanovanja.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-odsjeci nadležni za financije i društvene djelatnosti.

Rok: Kontinuirano.

2.1.2. Grad Delnice osiguravat će za svu novorođenu djecu jednokratnu novčanu pomoć, a visinu utvrđuje nadležno izvršno tijelo.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-odsjeci nadležni za financije i društvene djelatnosti.

Rok: Kontinuirano.

2.1.3. Nastojat će osiguravati će posebnu skrb za djecu osnovno školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji zapošljavanjem dvoje osobnih asistenata na određeno vrijeme.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-odsjeci nadležni za financije i društvene djelatnosti.

Rok: Kontinuirano tijekom školske godine.

2.1.4. Grad Delnice će, za socijalno ugrožene obitelji, čija djeca pohađaju Dječji vrtić u Delnicama ili se školuju, nastojati u skladu sa proračunskim sredstvima, osiguravati oblike pomoći sa ciljem prevladavanja socijalne ugroženosti i to tako što će im omogućavati ostvarivanje sljedećih prava:

1. na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola,

2. na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata,

3. na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić,

4. na pomoć za produženi boravak u osnovnoj školi,

5. na socijalne stipendije učenika i studenata,

6. na smještaj u dom učenika srednjih škola.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-odsjeci nadležni za financije i društvene djelatnosti.

Rok: Kontinuirano tijekom školske godine.

2.1.5. Osiguravati sredstva te stručnu i tehničku pomoć za rad Socijalnog vijeća, Povjerenstva za suzbijanje i zlouporabu opojnih droga, Savjeta mladih Grada Delnica te Komisije za socijalne stipendije i Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Delnica.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-odsjeci nadležni za financije i društvene djelatnosti.

Rok: Kontinuirano tijekom školske godine.

2.1.6. Grad Delnice će, u skladu s proračunskim sredstvima, nastojati osiguravati posebnu skrb za stare i nemoćne, osobe sa 65 i više godina, zapošljavanjem suradnika za provođenje Programa međugeneracijske solidarnosti - »Pomoć u kući starijim osobama«.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-odsjeci nadležni za financije i društvene djelatnosti.

Rok: Kontinuirano.

2.2. PREDŠKOLSKI ODGOJ

2.2.1. Osiguravati sustavni i cjeloviti predškolski odgoj za djecu u gradskoj javnoj ustanovi Dječji vrtić »HLOJKICA« Delnice.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-Odsjek nadležan za financije.

Rok: Kontinuirano

2.2.2. Obavljati potrebne radnje, iz područja rješavanja imovinsko-pravnih poslova, prostorno-planske dokumenta

cije te provedbe potrebnih natječaja za izgradnju smještajnih kapaciteta za predškolsku djecu.

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO u cijelosti.

Rok: Kontinuirano.

2.3. OSNOVNO ŠKOLSTVO

2.3.1. Osiguravati produženi boravak za djecu uzrasta I. - IV. razreda

Nositelj: Nadležno izvršno tijelo, JUO-Odsjek nadležan za financije te osnovne škole na području Grada Delnica

Rok: Kontinuirano tijekom školske godine.

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za provođenje utvrđenih mjera, osiguravat će se u Proračunu Grada Delnica, osim za one mjere utvrđene u ovom Programu, za koje su sredstva predviđena u Državnom proračunu, sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 500-01/08-01/06

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-10

Delnice, 17. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=603&mjesto=51300&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr