SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07), članka 19. i 48. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 30/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o trećim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 27/05, 39/05 i 44/06), riječ »namještenik« i pripadajući mu veznik »i/ili« u odgovarajućem padežu, brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. koji glasi:

»Odjel Grada smješten je u zgradi u Delnicama u kojoj se nalazi sjedište Gradskog vijeća, Poglavarstva i Gradonačelnika Grada Delnica, na adresi Ante Starčevića 4.«,

mijenja se i glasi:

»Odjel Grada smješten je u zgradi u Delnicama u kojoj se nalazi sjedište tijela Grada Delnica, na adresi Trg 138. brigade HV 4.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1.,

riječi: »Gradsko vijeće, predsjednika Gradskog vijeća, Poglavarstvo i gradonačelnika«,

mijenjaju se i glase: »tijela Grada Delnica i njihove dužnosnike«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1.,

riječi: »Poglavarstvo usmjerava djelovanje odjela«,

mijenjaju se i glase:

»Gradonačelnik samoinicijativno ili na prijedlog pročelnika Odjela usmjerava djelovanje Odjela u«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2., iza riječi »razdoblju«, stavlja se točka, riječi nakon toga se brišu.

Članak 6.

U članku 11. riječ:« Poglavarstva«,

mijenja se i glasi: »pročelnika odjela uz prethodno odobrenje gradonačelnika.«

Članak 7.

Članak 13. koji glasi:

»Klasifikaciju radnih mjesta, koja predstavlja osnovu za uređivanje sustava plaća, posebnom odlukom određuje Gradsko poglavarstvo Grada Delnica.«,

mijenja se i glasi:

»Klasifikaciju radnih mjesta, koja predstavlja osnovu za uređivanje sustava plaća, do donošenja Uredbe Vlade Republike Hrvatske, donosi Gradonačelnik«.

Članak 8.

Članak 14. koji glasi:

»Osnovicu za izračun plaće svojom odlukom određuje Gradsko poglavarstvo«,

mijenja se i glasi:

»Službenici Odjela imaju pravo na plaću za svoj rad.

Do donošenja posebnog zakona kojim se reguliraju plaće službenika, osnovicu za izračun plaće svojom odlukom određuje gradonačelnik.«

Članak 9.

U članu 15. stavku 1., riječi« užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci«,

mijenjaju se i glase: »nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 2.

riječi: »Odsjek se ustrojava«,

mijenjaju se i glase: »Niže unutarnje ustrojstvene jedinice se ustrojavaju«.

Članak 11.

Članak 16. koji glasi:

»U Gradu Delnicama ustrojava se kolegij kao stručno i savjetodavno radno tijelo Gradskog poglavarstva, gradonačelnika te odjela Grada koje, u pravilu čine gradonačelnik, pročelnik odjela Grada te voditelji Odsjeka.

O sastavu kolegija, pitanjima koja će se na njemu razmatrati te vremenu i mjestu njegova održavanja odlučuje gradonačelnik samoinicijativno ili na traženje Gradskog poglavarstva ili pročelnika odjela.«

Mijenja se i glasi:

»U Gradu Delnicama ustrojava se kolegij kao stručno i savjetodavno radno tijelo tijela Grada Delnica, a koji u pravilu čine gradonačelnik, pročelnik odjela te voditelji nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

O sastavu kolegija, pitanjima koja će se na njemu razmatrati te vremenu i mjestu njegova održavanja odlučuje gradonačelnik samoinicijativno ili na traženje pročelnika odjela.«

Članak 12.

U članku 17. stavku 2.,

riječi: »Gradsko poglavarstvo«,

mijenjaju se i glase: »gradonačelnik«.

 

Članak 13.

U članku 19., riječi: »gradonačelnika, Poglavarstva, Gradskog vijeća i njihovih tijela«,

mijenjaju se i glase: »tijela Grada Delnica«.

Članak 14.

Članak 20, koji glasi:

»Ustrojstvene jedinice u Odjelu jesu:

1. Odsjek za komunalni sustav, strategijsko planiranje, razvoj i izgradnju, promet, ekologiju i gospodarenje imovinom Grada.

2. Odsjek za financije i unutarnju kontrolu te

3. Stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i poglavarstva.«

Mijenja se i glasi:

»Niže unutarnje ustrojstvene jedinice Odjela jesu:

1. Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet,

2. Odsjek za proračun i financije, te

3. Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave.«

Članak 15.

U članku 21.,

riječi: »Odsjek za komunalni sustav, strategijsko planiranje, razvoj, izgradnju, promet, ekologiju i gospodarenje imovinom Grada«,

mijenjaju se i glase:

»Odsjek za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet.«

Članak 16.

U članku 22.

riječi: »Odsjek za financije i unutarnju kontrolu«,

mijenjaju se i glase: »Odsjek za proračun i financije«.

Članak 17.

U članku 23.

riječi: »U Stručnoj službi gradonačelnika, Gradskog vijeća i poglavarstva obavljaju se poslovi u svezi djelokruga rada gradonačelnika, Poglavarstva, Gradskog vijeća i njihovih tijela,«

mijenjaju se i glase: »U Stručnoj službi za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave, obavljaju se poslovi u svezi djelokruga tijela Grada Delnica«.

Članak 18.

U članku 24. stavku 2., iza riječi »rade«, stavlja se točka, a riječi nakon toga se brišu.

Članak 19.

U članku 25.

riječi: »Gradskog vijeća i Poglavarstva«,

mijenjaju se i glase: »tijela Grada Delnica«.

Članak 20.

U članku 26. stavku 2,

riječi: »najmanje 5 godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima«

mijenjaju se i glase:

»minimalno 5 godina radnog iskustva«.

Članak 21.

U članku 26. stavku 3,

riječi: »najmanje 2 godine radnog staža u struci«

mijenjaju se i glase:

»minimalno 4 godina radnog iskustva«.

Članak 22.

Članak 27. koji glasi:

»Pročelnika odjela imenuje Poglavarstvo Grada sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01).«

Uvjete natječaja, u skladu sa zakonom, ovom Odlukom te ostalim propisima i aktima Grada određuje Poglavarstvo.

Pročelnik odjela imenuje se na neodređeno vrijeme.

Voditelje odsjeka određuje, na prijedlog Pročelnika odjela, Gradsko Poglavarstvo na neodređeno vrijeme.«

Mijenja se i glasi:

»O imenovanju i razrješenju pročelnika odjela te o drugim pravima i obvezama pročelnika, prema važećim zakonskim propisima i aktima Grada Delnica, rješenjem odlučuje gradonačelnik.

Uvjete natječaja, u skladu sa važećim zakonskim propisima i aktima Grada Delnica, određuje gradonačelnik.

Pročelnik odjela imenuje se na neodređeno vrijeme.«

Članak 23.

Članak 28 koji glasi:

»Ostali službenici i namještenici primaju se na rad u odjel Grada sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01).

Uvjete natječaja, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradu te ostalim propisima i aktima Grada određuje Poglavarstvo.«

Mijenja se i glasi:

»Voditelje nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica na neodređeno vrijeme, na prijedlog Pročelnika odjela, rješenjem odlučuje gradonačelnik.

Službenici se primaju na rad u odjel na temelju važećih zakonskih propisa, kolektivnog ugovora i akata Grada Delnica.

Uvjete natječaja, u skladu sa važećim zakonskim propisima i aktima Grada Delnica, određuje Pročelnik.

O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe, rješenjem odlučuje pročelnik odjela«.

Članak 24.

U članku 29. stavak 3. koji glasi:

»Voditelj Odsjeka odgovoran je za zakonito, pravodobno i uredno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti svog Odsjeka.«,

Mijenja se i glasi:

»Voditelji nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odgovorni su za zakonito, pravodobno i uredno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti svoje jedinice.«

Članak 25.

Članak 30. briše se.

Članak 26.

U članku 32.

Riječi: »Gradsko vijeće, Poglavarstvo«,

Mijenjaju se: »tijela Grada Delnica«.

Članak 27.

Članak 22. ove Odluke, počinje se primjenjivati nakon 18. svibnja 2009. godine.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/05-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-10

Delnice, 17. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=603&mjesto=51300&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr