SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 43. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/06-pročišćeni tekst, 29/07, 30/07 i 16/ 08), uz prethodno savjetovanje sa službenicima JUO-a Grada Delnica, da današnjoj sjednici donijelo je

ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA JUO-a
GRADA DELNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim načelima i standardima sadržanima u ovome Etičkom kodeksu uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica (u daljnjem tekstu: JUO), utemeljena na propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima službenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava službenika.

Ovim Etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika JUO-a Grada Delnica.

Članak 2.

Pridržavanjem ovog Etičkog kodeksa pridonosi se transparentnijem i učinkovitijem radu i odnosu prema građanima službenika JUO-a Grada Delnica.

Članak 3.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Grada Delnica;

- Kodeks je Etički kodeks službenika JUO-a Grada Delnica;

- korisnici usluga su građani Grada Delnica te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u kontakt s službenicima JUO-a Grada Delnica;

- spolno uznemiravanje je svako uznemiravanje spolne naravi te drugo nedopustivo ponašanje spolne naravi koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane;

- sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi službenika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost službenika u obavljanju njegove dužnosti;

- uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi (npr. prijetnje, vulgarno izražavanje, ispadi bijesa, vrijeđanje i omalovažavanje, bahato i arogantno ponašanje, šikaniranje, zlostavljanje i slično), a koje čine radno okruženje neodgovarajućim za kvalitetan rad i koji dovode do ozbiljnog narušavanja međuljudskih odnosa, kao i svako drugo neprimjereno ponašanje koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva ili ometa obavljanje poslova, te svaki čin - pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila;

- službenici su osobe u radnom odnosu u Gradu Delnicama.

Članak 4.

Polazište Kodeksa je poimanje službenika JUO-a Grada Delnica kao organizacije u službi korisnika usluga, uključujući njihove legitimne političke predstavnike. Službenici svoj posao ne obavljaju tek dolaženjem na radno mjesto, već pravilnim i uspješnim obavljanjem svojih poslova, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav svoje funkcije u odnosu na korisnike usluga te dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja korisnika usluga u JUO-u Grada Delnica.

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Članak 5.

U obavljanju svojih poslova službenici se pridržavaju odredbi Kodeksa.

Eventualna odstupanja drugih od Kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 6.

Službenici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

- zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;

- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;

- zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;

- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;

- profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

- zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;

- razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;

- izvjesnosti postupanja;

- dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;

- službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima;

- primjerenog komuniciranja;

- posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s invaliditetom i dr.);

- pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;

- poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;

- dužne pažnje prema povjerenoj gradskoj imovini;

- primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;

- uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;

- otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;

- neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i(li) poslovima;

- poticanja izvrsnosti u radu;

- hijerarhijske subordiniranosti;

- kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući međuresornu suradnju,

- diskrecije, odnosno izbjegavanja sudjelovanja u glasinama, ogovaranju i drugim vrstama negativne i štetne komunikacije.

Članak 7.

Čelnik JUO-a i drugi službenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.

III. POSEBNO O PROFESIONALIZMU

Članak 8.

Profesionalizam službenika jedno je od glavnih jamstava ostvarivanja javne funkcije službenika JUO-a Grada Delnica.

Službenici razumijevaju profesionalizam kako u njegovoj stručnoj, tako i u vrijednosnoj komponenti.

Na stručnoj razini, profesionalizam službenika očituje se njihovom osposobljenošću za povjerene poslove i za predlaganje unapređenja rada, kao i težnjom i spremnošću na trajno stručno usavršavanje.

Na vrijednosnoj razini, profesionalci su službenici koje odlikuje osobno poštenje, koji k tome svoj osobni status temelje na uspješnom obavljanju zadaća, zadovoljstvu korisnika usluga i pripadnosti uspješnoj organizaciji (a ne na društvenoj moći i drugim devijantnim motivima), postupajući pritom aktivno, disciplinirano i lojalno poslodavcu, prihvaćajući da njihov profesionalni status prvenstveno ovisi o pristupu poslu i rezultatima rada.

Članak 9.

Službenici JUO-a obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj imovini Grada Delnica, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati poboljšati ugled Grada Delnica u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama, javnošću i ostalim subjektima.

Službenici su dužni i obvezni kvalitetno i odgovorno, s pažnjom dobrog domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Grada Delnica povjereni ili u kojima su angažirani.

Službenici, u cilju obavljanja svog posla, imaju pravo na primjerene radne uvjete, odgovarajuće informacije te redovito i kvalitetno upoznavanje sa novim propisima na način da im se omogući pohađanje odgovarajućih seminara kao i dostupnost potrebnoj literaturi.

IV. POSEBNO O KOMUNICIRANJU S KORISNICIMA USLUGA TE UNUTAR GRADSKE UPRAVE

Članak 10.

Pri komuniciranju s korisnicima usluga, kao i s kolegama unutar JUO-a, uključujući službenike različitoga hijerarhijskog položaja, službenici postupaju profesionalno, pristojno, razumljivo, strpljivo, omogućujući drugoj strani da izrazi svoje mišljenje i izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.

Službenici neće dopustiti da njihovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s korisnicima usluga i kolegama.

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijalni dogovori osiguravaju da korisnik usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti službenika koji je redovito zadužen za odnosnu materiju.

Korisnike usluga ne izvrgava se nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je dužan pribaviti JUO-u.

Na podneske korisnika usluga službenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima.

Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje korisnika usluge, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnome drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa korisnika usluga.

Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži općeprihvaćene standarde učtivosti poslovnog komuniciranja.

U svim oblicima javnog nastupa i djelovanja u kojima predstavlja JUO-u, službenik iznosi službene stavove, u skladu s ovlastima koje ima.

U javnim nastupima u kojima službenik ne predstavlja JUO-u, a koji su tematski povezani s radom JUO-a, službenik ističe da iznosi osobne stavove.

Pri iznošenju službenih i osobnih stavova službenik pazi na osobni ugled i na ugled službe.

Službenici poštuju posebnu javnu ulogu koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivno i ne diskriminirajuće surađuju s medijima koji prate rad JUO-a, u okviru propisa koji uređuju medijsko djelovanje te internih procedura komuniciranja s medijima.

V. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

Članak 11.

Poštovanje Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješuje nadležno izvršno tijelo.

Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti zaposlenik.

Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda zaposlenika.

Jedan od članova Etičkog povjerenstva imenuje se na prijedlog sindikata.

Administrativnu potporu radu Etičkog odbora pruža unutarnja ustrojstvena jedinica JUO-a Grada Delnica nadležna za stručnu pomoć radu Gradskog vijeća i nadležnog izvršnog tijela.

Članak 12.

Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev korisnika usluga ili službenika, na zahtjev nadležnog izvršnog tijela ili čelnika upravnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etičko povjerenstvo obavješćuje čelnika JUO-a te Voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice JUO-a u koju je raspoređen službenik na kojeg se pritužba odnosi, odnosno gradonačelnika, ako se pritužba odnosi na čelnika JUO-a.

Čelnik tijela omogućuje službeniku na kojeg se pritužba odnosi da se o pritužbi očituje u roku od osam dana.

Službenici JUO-a dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva.

Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se nadležnom izvršnom tijelu, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, pročelniku JUO-a te nadležnom čelniku unutarnje ustrojstvene jedinice JUO-a i službeniku na kojeg se pritužba odnosi.

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 13.

Etičko povjerenstvo podnosi nadležnom izvršnom tijelu izvješće o svom radu u rokovima i na način kako to ono odredi.

Etičko povjerenstvo izvješće o svom radu ili o stanju u određenoj oblasti odnosno pojedinom pitanju iz svog djelokruga, nadležnom izvršnom tijelu može podnijeti i samoinicijativno.

Nadležno izvršno tijelo uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

Članak 14.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti čelnika JUO-a i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću službenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti službenika te u vezi s unutarnjim nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

Članak 15.

U slučaju kršenja priznatih prava, službenik ima pravo i dužnost zatražiti rješavanje nastalog problema unutar JUO-a Grada Delnica, u skladu s odgovarajućim propisima.

Ukoliko se nastali spor ne bi mogao odnosno ne bi smio riješiti mirnim putem, isti se rješava pred drugim nadležnim tijelom, u skladu s odgovarajućim propisima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Grad Delnice, kao poslodavac stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja službenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.

U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka poslodavac u obzir uzima i mišljenje službenika, kao i korisnika usluga.

Članak 17.

Čelnik JUO-a dužan je s Kodeksom upoznati službenika koji se prima u službu, odnosno u radni odnos u JUO-u Grada Delnica.

Članak 18.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-02/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-01

Delnice, 19. veljače 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=600&mjesto=51300&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr