SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

56.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/ 08 i 96/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/ 06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovine na malo

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonica) na području Grada Delnica.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Prodavaonice na području Grada Delnica mogu započeti s radom najranije u 6,00 sati i završiti s radom najkasnije do 22,00 sata od ponedjeljka do subote.

Članak 3.

Radno vrijeme propisano odredbama ove Odluke ne primjenjuju se na:

- prodavaonice iz ove Odluke, u nedjelju i u dane blagdana,

- benzinske postaje, prodavaonice na malo unutar benzinskih postaja, prodavaonice unutar zatvorenih područja autocesta na odmorištima, prodavaonice unutar zatvorenog područja kolodvora, te

- druge oblike trgovine na malo.

Na prodavaonice iz prethodnog stavka ovog članka, primjenjuje se radno vrijeme propisano odredbama Zakona te drugih akata Grada Delnica.

Članak 4.

Radno vrijeme prodavaonice trgovac je dužan istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu u prodavaonicu.

Početkom radnog vremena, u smislu ove Odluke, smatra se vrijeme u kojem prodavaonica započinje raditi.

Završetkom radnog vremena, u smislu ove Odluke, smatra se vrijeme u kojom prodavaonica završava rad, tj. trenutak od kojega kupac u prodavaonici više ne može obaviti kupovinu.

Prijava radnog vremena prodavaonice podnosi se na posebnom obrascu.

Uz zahtjev za prijavu radnog vremena prodavaonice, podnositelj zahtjeva plaća upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna u državnim biljezima.

Obrazac za početak primjene prijavljenog radnog vremena prodavaonice ovjerava gradonačelnik, a u njegovoj odsutnosti pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju na to ovlasti gradonačelnik.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 28/01, 30/01 i 15/ 02).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/08-01/25

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-08-02

Delnice, 28. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=51300&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr