SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

55.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), te članka 17. i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Grada Delnica, utvrđuju se uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja te postupak i tijela koja provode postupak i dodjelu javnih priznanja.

Članak 2.

Grad Delnice dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Delnica, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti.

Članak 3.

Javno priznanje Grada Delnica ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Primorsko-goranske županije i Grada Delnica za vrijeme trajanja njihova mandata.

Javno priznanje Grada Delnica može se dodijeliti službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, ali samo za dostignuća i doprinos iz članka 2. Odluke koja su postigli izvan redovnog obavljanja svojih aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 4.

Javna priznanja Grada Delnica jesu:

1. IMENOVANJE POČASNIM GRAĐANINOM

2. NAGRADA GRADA DELNICA ZA ŽIVOTNO DJELO

3. GODIŠNJA NAGRADA GRADA DELNICA

4. POVELJA GRADA DELNICA

5. ZAHVALNICE GRADA DELNICA

1. Imenovanje počasnim građaninom

Članak 5.

Počasnim građaninom može se imenovati državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema prebivalište na području Grada Delnica, a koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Delnica.

Članak 6.

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.

Počast se može opozvati ako se osoba proglašena počasnim građaninom pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu počasti donosi Gradsko vijeće Grada Delnica na prijedlog ovlaštenog predlagatelja iz ove Odluke.

Članak 7.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada Delnica.

Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi, stiliziranim slovima.

2. Nagrada za životno djelo

Članak 8.

Nagrada Grada Delnica za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Delnica.

Članak 9.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se isključivo osobi kojoj do sada ista nije dodijeljena.

Grad Delnice u pravilu godišnje dodjeljuje najviše dvije Nagrade za životno djelo.

3. Godišnja nagrada

Članak 10.

Godišnja nagrada Grada Delnica je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Delnica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti najviše četiri godišnje nagrade Grada Delnica.

4. Povelja Grada Delnica

Članak 11.

Povelja Grada Delnica je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Delnica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom svog rada i postojanja.

Povelja Grada Delnica dodjeljuje se kao znak zahvalnosti Grada Delnica za obilježavanje 5., 10., 20., 25., 30. te svake naredne 10-godišnje obljetnice rada i postojanja nagrađenog.

4. Zahvalnica

Članak 12.

Zahvalnica Grada Delnica je javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi Grada Delnica, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

III. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA

Članak 13.

Nagrada Grada Delnica za životno djelo sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Delnica i od pozlaćenog grba Grada Delnica na kojem je ispisan naziv nagrade i datum uručenja.

Godišnja nagrada Grada Delnica sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Delnica i od posrebrenog grba Grada Delnica na kojem je ispisan naziv nagrade i datum uručenja.

Povelja Grada Delnica sastoji se od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe, obljetnica prigodom koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Delnica i od pobrončanog grba Grada Delnica na kojem je ispisan naziv nagrade i datum uručenja.

Zahvalnica Grada Delnica sastoji se od odgovarajuće diplome tiskane na tvrdom papiru na kojoj je ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i datum uručenja, potpis gradonačelnika Grada Delnica.

Članak 14.

Dobitnik nagrade za životno djelo Grada Delnica uz pisano priznanje i pozlaćeni grb Grada Delnica dobiva i novčani iznos koji utvrđuje Gradsko vijeće, u pravilu prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu, ali obvezno prije dodjele nagrade.

Dobitnik godišnje nagrade Grada Delnica uz pisano priznanje i posrebreni grb Grada Delnica dobiva i novčani iznos koji utvrđuje Gradsko vijeće, u pravilu prilikom donošenja Proračuna za narednu godinu, ali obvezno prije dodjele nagrade.

Ukoliko je jednu nagradu dobilo zajednički više osoba, novčani iznos dijeli se ravnopravno na nagrađene osobe.

IV. POSTUPAK ZA DODJELU PRIZNANJA

Članak 15.

Postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja iz ove Odluke, pokreće nadležno izvršno tijelo Grada Delnica.

Javna priznanja Grada Delnica, osim proglašenja nekog Počasnim građaninom i Zahvalnice, dodjeljuju se na temelju javnog poziva.

Javni poziv objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja i na web stranici Grada Delnica, u pravilu, osim kada se radi o izbornoj godini, tijekom veljače i otvoren je najkasnije do 1. svibnja tekuće godine.

U izbornoj godini, javni se poziv objavljuje početkom godine i otvoren je maksimalno 45 dana.

Javni poziv sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja Grada te uputu o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka odnosno na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne uzimaju se u razmatranje.

U natječaju se objavljuju uvjeti za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

U izbornoj godini, javni se poziv objavljuje početkom godine i otvoren je maksimalno 45 dana.

Članak 16.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Delnica, osim zahvalnice, donosi Gradsko vijeće Grada Delnica na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Odluku o dodjeli zahvalnice donosi gradonačelnik Grada Delnica.

Odluke o dobitnicima javnih priznanja Grada Delnica obvezno se objavljuju na web stranici Grada Delnica, a mogu se objaviti i u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Javna priznanja Grada Delnica uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Delnica dana 24. lipnja.

Zahvalnica Grada Delnica, osim u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, može se uručiti i u drugim svečanim i protokolarnim prigodama.

Javna priznanja uručuju gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća ili osobe koje oni ovlaste posebnim pisanim ovlaštenjem.

Članak 17.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica, osim proglašenja nekog Počasnim građaninom i Zahvalnice, mogu dati:

- najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,

- radna tijela Grada Delnica osim Komisije za dodjelu priznanja Grada Delnica,

- nadležno izvršno tijelo Grada Delnica,

- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Delnica,

- vjerske zajednice i

- skupina od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Delnica.

Prijedlog za proglašenje počasnim Građaninom Grada Delnica podnosi najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća ili nadležno izvršno tijelo.

Zahvalnicu dodjeljuje gradonačelnik samoinicijativno, a može i na osnovi prijedloga Predsjednika Gradskog vijeća ili zamjenika gradonačelnika ili Pročelnika JUO-a Grada Delnica.

Kada je za proglašenje počasnim građaninom Grada Delnica predložen strani državljanin, uz prijedlog obvezno je priložiti mišljenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za odnose s javnošću.

Članak 18.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom obrascu i treba sadržavati:

- potpune podatke o podnositelju prijedloga,

- potpune podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi,

- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja te

- vrstu javnog priznanje za koje se predlaže.

Podnositelj prijedloga ne može sam sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja Grada Delnica.

Članak 19.

Prijedlog za dodjelu priznanja, osim zahvalnice, podnosi se Komisiji za dodjelu priznanja.

Prijedlog za dodjelu zahvalnice podnosi se gradonačelniku.

Članove Komisije iz prethodnog stavka imenuje Gradsko vijeće Grada.

Evidenciju dodijeljenih javnih priznanja i administrativne poslove za Komisiju obavlja stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i poglavarstva JUO-a Grada Delnica.

Način provođenja evidencije određuje Pročelnik JUO-a Grada Delnica.

Članak 20.

Na zahtjev Komisije, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju koji se odnose za podnijeti prijedlog.

Komisija je dužna očitovanje iz stavka 1. ovog članka, zajedno s obrazloženim prijedlogom za dodjelu priznanja, dostaviti nadležnom izvršnom tijelu do početka lipnja tekuće kalendarske godine.

Komisija može, uz suglasnost podnositelja promijeniti vrstu priznanja, kao i područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

Komisija za dodjelu priznanja može, uz pismeno obrazloženje predložiti, da se neko od priznanja ne dodijeli.

Članak 21.

U jednoj kalendarskoj godini može se jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima njegove obitelji, bračnom drugu odnosno zakonskim nasljednicima.

Novčane nagrade isplaćuju se na žiro-račun, tekući račun ili štednu knjižicu dobitnika.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priznanjima Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/03).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 24.

Prijedlog ove Odluke dostavlja se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Delnica.

Klasa: 061-01/08-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-08-02

Delnice, 28. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=51300&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr