SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem odredbe članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene
T-3 MALE POLANE

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Delnica donosi Urbanistički plan uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T-3 (u nastavku teksta: Urbanistički plan uređenja).

I. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja iz članka 1. je dokument prostornog uređenja koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela kako slijedi:

I. Obrazloženje

1. Polazišta

1.1. Položaj, značaj i posebnosti zone turističko-ugostiteljske namjene u prostoru grada

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.5. Obveze iz planova šireg područja

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. Ciljevi prostornog uređenja

2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog ili gradskog značaja

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti zone turističko- ugostiteljske namjene

2.2. Ciljevi prostornog uređenja zone turističko-ugostiteljske namjene

2.2.1.Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

2.2.2.Unapređenje uređenja zone turističko-ugostiteljske namjene i komunalne infrastrukture

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

A) Tekstualni dio

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina turističko-ugostiteljske djelatnosti

4. Uvjeti i način gradnje turističko-ugostiteljskih građevina

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Javna parkirališta

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

7. Mjere zaštite prirodnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

10. Mjere provedbe plana

B) Grafički dio

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, M 1:5000

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, M 1:5000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, M 1:5000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, M 1:5000

C) Obvezni prilozi

1. Obrazloženje Plana

2. Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/02)

3. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana:

- Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000,

- Katastarski plan u mjerilu 1:1000,

- Digitalna ortofoto karta u merilu 1:5000

4. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07).

5. Zahtjevi, mišljenja i Suglasnost na Plan,

6. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Plana,

7. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

8. Sažetak za javnost.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja prema namjeni je područje »Turističko-ugostiteljske namjena (T)«.

Članak 4.

Unutar područja »Turističko-ugostiteljske namjene (T)« razgraničuje se površina namijenjena javnom korištenju, i to:

- površina turističke ulice,

- rekreacijska površina

- parkirališna površina

Na površini namijenjenoj javnom korištenju uređuje se ulična, komunalna i telekomunikacijska infrastruktura

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Članak 5.

Na području namjene »Turističko-ugostiteljska namjena (T)« planira se smještaj građevina turističko-ugostiteljske djelatnosti i/ili rekreacijskih površina u funkciji turizma.

Članak 6.

Građevina turističko-ugostiteljske djelatnosti je:

- postojeća tradicionalna »šuta«,

- građevina za odmor,

- smještajna turistička građevina,

- uslužna i ugostiteljska građevina,

- popratna građevina na rekreativnoj površini u funkciji turizma.

Članak 7.

Pod postojećom tradicionalnom »šutom« podrazumijeva se tradicionalna gospodarska građevina sagrađena do 15. veljače 1968. godine ili materijalni ostatak te građevine.

Članak 8.

Pod rekreacijskom površinom u funkciji turizma podrazumijeva se površina na kojoj se odvija djelatnost koja je funkcionalno vezane za prirodno područje Malih Polana i značajne prirodne osobitosti kao što su: konfiguracija terena, prirodni resursi, čistoća zraka, ljepota krajobraza itd., a važne su za odvijanje različitih oblika rekreacije i zdrastvenog turizma. Takvim površinama smatraju se trim staze, skijaške i biatlonske staze, šetnice, igrališta i vježbališta te izletnički i slični prostori, namjenjeni aktivnoj i pasivnoj rekreaciji građana, izletničkom i zdravstvenom turizmu.

Članak 9.

Na građevnoj čestici može se graditi samo osnovna turističko-ugostiteljska građevina i/ili uređivati rekreacijska površina u funkciji turizma. Pri tome se osnovna građevina gradi kao samostojeća građevina.

Izuzetno os tavka 1. ovog članka, na području posebnih uvjeta oznake »A«, na građevnoj čestici može se graditi više osnovnih građevina.

Članak 10.

Površina građevne čestice za gradnju turističko-ugostiteljske građevine i/ili rekreacijske površine u funkciji turizma iznosi najmanje 1.500 m2.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, površina građevne čestice za rekonstrukciju postojeće tradicionalne »šute« može biti manja od 1.500 m2.

Članak 11.

Najveća dozvoljena površina izgrađenosti građevne čestice iznosi 150 m2.

Izuzetno, na području posebnih uvjeta oznake »A«, najveća dozvoljena površina izgrađenosti građevne čestice iznosi 450 m2.

Članak 12.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je kig=0,1, a najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice je kis=0,3.

Članak 13.

U slučaju kad je koeficijent izgrađenosti postojeće građevne čestice kig›0,1 dozvoljava se zadržati postojeći koeficijent izgrađenosti, ali se zahvatom rekonstrukcije građevine na postojećoj građevnoj čestici ne dozvoljava dodatno povećanje tog koeficijenta.

Veličina i površina građevina

Članak 14.

Najveća dopuštena visina građevina je v=4,5 m, mjerena od nivelacijske kote do visine vijenca, odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

Izuzetno, na području na području posebnih uvjeta oznake »A«, najveća dopuštena visina građevina iznosi 7,0 m.

Članak 15.

Nivelacijska kota od koje se mjeri visina je kota poda najniže nadzemne etaže. Kota poda najniže nadzemne etaže iznosi najviše 0,8 m iznad najniže točke zaravnatog terena građevne čestice koju pokriva građevina.

Članak 16.

Najveća dopuštena katnost turističko-ugostiteljske građevine je Po + P + Pk (podrum + prizemlje + potkrovlje). Podrumom se razumijeva etaža koja je sa sve četiri strane ukopana u teren.

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 17.

Građevina se gradi unutar gradivog dijela građevne čestice.

Članak 18.

Gradivi dio građevne čestice određen je najvećim dozvoljenim koeficijentom izgrađenosti građevne čestice i najmanje dozvoljenim udaljenostima građevine prema sabirnoj i turističkoj ulici i rubovima građevne čestice.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja i postava pročišćivača otpadnih voda te ukopanog spremnika plinske kotlovnice, ako je to neophodno radi zadovoljavanja tehničkih uvjeta postave spremnika.

Članak 19.

Udaljenost građevine od regulacijskog pravca, odnosno granice građevne čestice prema sabirnoj i turističkoj ulici iznosi najmanje 10,0 m.

Udaljenost građevine od ostalih rubova građevne čestice iznosi najmanje 6,0 m.

Najmanja dozvoljena udaljenost između građevina iznosi 15,0 m.

Oblikovanje građevina

Članak 20.

Arhitektonsko oblikovanje građevine, obrada pročelja i krovnih ploha mora biti usklađena s prirodnim okruženjem te ne smije narušavati izgled vrijednog krajolika.

Članak 21.

Dozvoljava se suvremeni arhitektonski izraz, ali se građevina načinom gradnje, mjerilom, oblikovanjem pročelja i upotrebljenim materijalima mora prilagoditi lokalnim uvjetima te skladno uklopiti u proporcije, ritam i izgled koji je ostvarila postojeća arhitektura goranskog narodnog graditeljstva.

Članak 22.

Zbog izloženosti niskim temperaturama područja potrebno je odabrati kvalitetne i izdržljive materijale.

Članak 23.

Krov građevine mora biti kosi krov nagiba od 45Ê do 60Ê. Dijelovi krovišta mansardnog tipa (zidovi koji su sastavni dio krovišta i oblažu se pokrovom) mogu biti i većeg nagiba. Na kosom terenu sljeme krova u pravilu mora biti usporedno sa slojnicama. Krovni pokrov ne smije biti blještav.

Članak 24.

Obvezna je izrada pročeljnih otvora vrata i prozora od drvenih elemenata. Na kući se ne može izvoditi balkon. Alternativa je drveni ganak oblikovan sa staklenim elementima izrađenim u drvenim okvirima. Krov ganka mora biti identičnog nagiba kao što je nagib krova građevine.

Uređenje građevnih čestica

Članak 25.

Na građevnim česticama broj parkirališnih/garažnih mjesta potrebno je osigurati na građevnoj čestici turističko- ugostiteljske namjene kako slijedi:

- za postojeću tradicionalnu »šutu«, za građevinu za odmor i smještajnu turističku građevinu potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu građevine;

- za uslužnu građevinu potrebno je osigurati namanje jedno parkirno mjesto na svakih 35 m2 bruto razvijene površine građevine;

- za ugostiteljsku građevinu potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto za četiri sjedeća mjesta ugostiteljske namjene;

- za rekreativne površine u funkciji turizma potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na svakih 500 m2 bruto razvijene i uređene površine za rekreaciju.

Izuzetno, na području posebnih uvjeta oznake »A«, broj potrebnih parkirališnih mjesta za građevinu turističko-ugostiteljske namjene i rekreativnu površinu u funkciji turizma može se osigurati na građevnoj čestici javnog parkirališta područja posebnih uvjeta oznake »A«.

Članak 26.

Svaku građevnu česticu dozvoljeno je ograditi.

Najveća dozvoljena visina ograde iz stavka 1. ovog članka prema susjednim građevnim česticama iznosi 1,5 m.

U visini od najviše 1,0 m ograda se može izvoditi kao puna ili čvrsta ograda i to uporabom kamena, a u preostaloj visini ograda se izvodi kao providna uporabom drva, metala, živice i sličnog materijala.

Članak 27.

Na građevnim česticama u nagibu nije dozvoljeno veće preoblikovanja terena zatrpavanjem vrtača i/ili izvođenjem visokih usjeka i nasipa.

Najveća dozvoljena visina usjeka i nasipa iz stavka 1. ovog članka iznosi 1,5 m.

Članak 28.

Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,5 m.

Potporni i/ili obložni zid iz stavka 1. ovog članka izvodi se uporabom kamena ili betona sa oblogom od kamena.

Članak 29.

Najmanje 60% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uređenu površinu s travnjacima i autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila.

Članak 30.

Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i uklopiti u novo uređenje zelenih i hortikulturno uređenih površina.

Članak 31.

Zelene i hortikulturno uređene površine na građevnoj čestici dozvoljeno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koševima za otpatke i sl.

Članak 32.

Građevna čestica priključuje se na sabirnu ili turističku ulicu izravno ili putem kolnog prilaza najmanje dozvoljene širine 3,5 m.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

Članak 33.

Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljava se gradnja novih građevina, te održavanje, rekonstrukcija ili uklanjanje postojećih građevina.

Članak 34.

Rekonstrukcijom građevine, koja se dozvoljava neposrednom provedbom ovoga Plana, smatra se: sanacija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene osnovne građevine u poslovnu namjenu, promjena oblika krova i zahvat na pročelju osnovne građevine te svi ostali zahvati radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine.

Rekonstrukcijom građevine dozvoljava se povećanje bruto razvijene površine građevine do 20%.

Članak 35.

Prilikom rekonstrukcije građevine, ako to prostorne mogućnosti dozvoljavaju, potrebno je poštivati kriterije o osiguravanju parkirališnih mjesta unutar građevne čestice koji su određeni za gradnju novih građevina.

Članak 36.

Ako se građevina nalazi na manjim udaljenostima od ruba građevne čestice od onih utvrđenih ovim Planom, rekonstrukciju građevine dozvoljeno je izvesti na način da se ne umanjuju postojeće udaljenosti građevine od ruba građevne čestice te da se dogradnja i nadogradnja izvode poštujući udaljenosti koje ovaj Plan određuje.

Članak 37.

Uklanjanje postojeće te gradnja nove građevine na mjestu uklonjene, zahvat dogradnje i nadogradnje kojim se bruto razvijena površina građevine povećava za više od 20%, u smislu ovog Plana, smatra se gradnjom nove građevine.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 38.

Ulica turističko-ugostiteljskog područja je turistička ulica.

Koridor turističke ulice utvrđen je kartografskim prikazom br. 2.1.

Koridor turističke ulice iz stavka 1. ovog članka iznosi 10,0 m, te se čuva sve do utvrđivanja građevne čestice tih ulica.

Članak 39.

Turistička ulica namijenjena je dvosmjernom kretanju vozila, biciklističkom prometu i kretanju pješaka, te polaganju telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

Najmanja dozvoljena širina turističko-ugostiteljske ulice iz stavka 1. ovog članka iznosi 8,1 m. Najmanja dozvoljena širina kolnika ulice iznosi 6,50 m. Pri tome se turističko- ugostiteljska ulica gradi najmanje s jednim nogostupom najmanje dozvoljena širine 1,60 m.

Članak 40.

Prometne površine turističke ulice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i drugom urbanom opremom (elementima vizualnih komunikacija i sl.).

5.1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA

Članak 41.

Javno parkiralište planirano je za gradnju na području posebnih uvjeta oznake »A«.

Javno parkiralište iz stavka 1. ovog članka potrebno je ozeleniti sadnjom stabala.

Pri sadnji stabala iz stavka 2. ovog članka na svaka četiri parkirna mjesta potrebno je posaditi najmanje jedno stablo.

Članak 42.

Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu najmanje 5% parkirališnih mjesta mora biti uređeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Članak 43.

Na svakih 50 parkirnih mjesta namijenjenih parkiranju osobnih vozila na javnom parkiralištu potrebno je osigurati najmanje jedno parkirno mjesto za parkiranje autobusa.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 44.

Mjesto i način priključka površine turističko-ugostiteljske namjena na javnu telekomunikacijsku mrežu prikazan je u kartografskom prikazu broj 2.2.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 45.

Mjesto i način priključka površine turističko-ugostiteljske namjene na komunalnu infrastrukturnu mrežu prikazan je u kartografskim prikazima broj 2.1. i 2.2.

Članak 46.

Sanitarno-potrošni i protupožarni cjevovod, kolektor otpadnih i oborinskih voda te elektroenergetske instalacije potrebno je položiti u cestovnu građevinu sabirne i turističko-ugostiteljske ulice koja prolazi površinom turističko-ugostiteljske namjene.

Prilikom rekonstrukcije cestovne građevine sabirne i turističke ulice iz stavka 1. ovog članka, sustav javne odvodnje potrebno je izgraditi kao razdjelni sustav sa odvojenim sustavom za odvodnju otpadnih voda i odvojenim sustavom odvodnju oborinskih voda.

Članak 47.

U sklopu javnog parkirališta na području posebnih uvjeta oznake »A« planirana je gradnja zajedničkog biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te taložnica i separatora masnoća i ulja.

Članak 48.

Do konačne izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda zbrinjavanje otpadnih voda građevina sa opterećenjem manjim od 12 EKS dozvoljeno je riješiti putem nepropusnih sabirnica.

Otpadne vode iz stavka 1. ovog članka potrebno je redovito odvoziti u centralni pročišćivač otpadnih voda.

Članak 49.

Do konačne izgradnje sustava za odvodnju oborinskih voda oborinskih voda sa javnih prometnica i parkirališta dozvoljeno je raspršeno voditi i upuštati u tlo putem upojnih bunara.

Oborinske vode iz stavka 1. ovog članka sa parkirališta koja imaju kapacitet veći do 10 PM, prilikom upuštanja u tlo putem upojnih bunara moraju se prethodno pročistiti uređajima za separaciju masti i ulja.

Članak 50.

Oborinske vode sa manjih parkirnih površina, kao i čiste krovne oborinske vode dozvoljeno je upuštati u tlo putem upojnih bunara.

Članak 51.

Na površini turističko-ugostiteljske namjene dozvoljena je gradnja trafostanica i ostalih objekata i uređaja elektroopskrbne mreže.

Za smještaj građevina i ostalih objekata i uređaja elektroopskrbne mreže iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je formirati građevne čestice.

Građevne čestice iz stavka 2. ovog članka moraju imati direktan pristup na turističku ulicu ili javno parkiralište.

Izuzetno, trafostanica se može graditi i kao ugrađena trafostanica u sklopu građevina turističko-ugostiteljske namjene.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 52.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati kako slijedi:

- smanjivati količine otpada,

- otpad sortirati i obavljati druge radnje radi smanjivanja količine i volumena otpada,

- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i druge materijale).

Članak 53.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se sakuplja otpad moraju biti opremljeni na način kojim se sprječava rasipanje ili prolijevanje otpada te nastajanje i širenje prašine, buke i neugodnih mirisa.

Članak 54.

Sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu te drugih podzakonskih propisa kojima se regulira postupanje s otpadom.

Članak 55.

Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama, na području obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladištenje i manipulacija opasnim tvarima.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 56.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje - I. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka.

Članak 57.

U novoplaniranim poslovnim građevinama nužno je promicati izgradnju plinskih kotlovnica ili kotlovnica s drvom kao energentom.

Članak 58.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 45 dB, a za noć 40 dB.

Zabranjeno je održavanje manifestacija koje proizvode buku veću od dozvoljene (poput auto-moto utrka i sl.).

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke te podzakonskim propisima kojima se regulira zaštita od buke.

Članak 59.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama i Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Gorskog kotara.

Područje obuhvata Plana nalazi se u IV. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

Članak 60.

Iako prostornim planom uređenja Grada Delnica (S.N. PGŽ br. 24/02) nije planirana izgradnja kanalizacijske mreže, planira se u trup turističke ulice prilikom rekonstrukcije položiti kanalizacijski vod. Tako bi se otpadne vode iz novoizgrađenih i postojećih građevina mogle sprovoditi u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, smješten na planiranom javnom parkiralištu na području posebnih uvjeta oznake »A«.

Otpadne vode građevina sa opterećenjem većim od 12 EKS moraju se priključiti na planirani sustav javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Članak 61.

Područje obuhvata Plana nalazi se na zemljištu na kojem nema zaštićenog šumskog i poljoprivrednog tla.

Zaštitu tla potrebno je provoditi sukladno mjerama sprječavanja oštećivanja ekoloških funkcija tla.

Pri izvedbi zemljanih radova na površina turističko-ugostiteljske namjene i površinama infrastrukturnih sustava, te pri gradnji građevina za obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti, nije dozvoljeno unošenje u tlo otpadnih i drugih tvari.

Na prometnim površinama nije dozvoljeno pranje vozila i strojeva, odlijevanje vode onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima te odlaganje tehnološkog i drugog otpada.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 62.

Gradnji građevina i uređenju površina određenih Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih objekata i uređaja prometne i komunalne infrastrukture.

III. POSEBNA ODREDBA

Članak 63.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je pristupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Delnica i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Delnica.

Članak 65.

Izvornici Planova čuvaju se u pismohrani Ureda Grada Delnica, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Javnoj ustanovi Županijski zavod za prostorno planiranje i održivi razvoj te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 66.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 2. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

Članak 67.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-02/06-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-42

Delnice, 2. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=571&mjesto=51300&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr