SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/ 07, 33/07 i 16/08) Gradsko Vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o reklamiranju i plakatiranju na području
Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- opći uvjeti za reklamiranje i plakatiranje na području Grada Delnica vodeći pri tom računa o načinu i uvjetima očuvanja javnih površina na području Grada,

- obaveza ishođenja suglasnosti za postavljenje reklamnih predmeta za sve površine na području Grada Delnica.

lI. REKLAMIRANJE

Članak 2.

Pod reklamiranjem se podrazumijeva postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka i oglašavanje (u daljnjem tekstu: predmeti), na površinama koje su za to namijenjene.

Predmeti čija je svrha isticanje reklamnih poruka i oglašavanje u smislu ove Odluke, jesu:

1. transparent,

2. zastava,

3. reklamni naziv,

4. reklamni pano,

5. reklamni logo,

6. reklamna tenda,

7. reklamni ormarić,

8. reklamna vitrina,

9. reklamni uređaj,

10. reklamni stup,

11. reklamna ograda,

12. reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta

13. reklama na zaštitnom platnu gradilišta

14. plakat

1. Opći uvjeti za postavljanje reklamnih predmeta

Članak 3.

Reklamni predmet može se postaviti na nekretninu određeno sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Reklamni se predmet svojim oblikom, materijalom, dimenzijama mora uklopiti u postojeće okruženje.

Isticanje reklamnog predmeta na objektima ili površinama na području Grada Delnica dopušteno je samo na temelju prethodno pribavljene Suglasnosti vlasnika zemljišta ili građevine.

Uz zahtjev za odobrenje postavljanja predmeta iz članka 2. potrebno je priložiti nacrt, tehnički opis, proračun sigurnosti (ukoliko se radi o velikim reklamnim panoima).

Za postavljanje istih uz cestu, potrebno je pribaviti suglasnost organa nadležnog za upravljanje i održavanje cesta.

Predmeti iz članka 2., na prilazima naselja i na površinama uz javne prometnice u naseljima, ne smiju svojim oblikom i položajem zatvarati vidik i sprječavati redovni promet, te ugrožavati sigurnost prolaznika i vozača.

Predmeti iz članka 2. ove Odluke moraju biti čitljivi, estetski oblikovani, jezično ispravni i uredni.

Članak 4.

Na području Grada, postavljanje reklamnog predmeta nije dozvoljeno na:

- građevini koja se štiti kao kulturno dobro, osim pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i uz prethodnu dozvolu i mišljenje državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine,

- mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama, oblikom ili izgledom bila ugrožena sigurnost sudionika u prometu i/ili zaklonjena postojeća prometna i putokazna signalizacija,

- mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama ili oblikom bilo onemogućeno održavanje zelenih i drugih javnih površina.

- na postojećim prometnim znakovima, te na stupovima javne rasvjete, osim uz posebno odobrenje nadležnog Upravnog odjela Grada Delnica.

Članak 5.

U zoni raskrižja, između pješačkih prijelaza te u zelenom razdjelnom pojasu prometnice nije dozvoljeno postavljanje reklamnog predmeta.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva na pročelju građevine unutar zone raskrižja, te reklamnog predmeta na stupu javne rasvjete u zelenom razdjelom pojasu prometnice.

Reklamni predmet koji se postavlja okomito na os prometnice potrebno je postaviti izvan zone raskrižja, i to na udaljenosti najmanje 50,00 m prije zone raskrižja i 50,00 m poslije zone raskrižja.

Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, reklamni predmet koji se postavlja na stup javne rasvjete dozvoljeno je postaviti neposredno izvan zone raskrižja.

Članak 6.

Reklamni predmeti koji se postavljaju u nizu uz prometnice moraju biti međusobno usklađeni dimenzijom i oblikom.

Međusobni razmak reklamnih predmeta smještenih okomito na os prometnice u pravilu iznosi 30,00 m.

Paralelno s osi prometnice ne mogu se postavljati reklamni predmeti u nizu jedan do drugoga, osim ako se postavljaju na postojeće ograde ili kao ograda gradilišta.

1. Vrste reklamnih predmeta i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

1.1. Transparent

Članak 7.

Transparent je predmet za reklamiranje i/ili oglašavanje koji se postavlja razapinjanjem iznad prometnice ili javne površine na način da ne ometa kolni i pješački promet.

Transparent može biti izrađen od tkanine, plastificiranog ili sličnog materijala.

Transparent za reklamiranje postavlja se na određeno vrijeme do 30 dana, a transparent za oglašavanje postavlja se do završetka trajanja manifestacije, kulturnog, sportskog i drugog događaja.

Transparent se može postaviti paralelno ili okomito na cestu ili javnu površinu.

Pričvršćenje transparenta izvodi se vezivanjem ili drugim odgovarajućim načinom spajanja na nosač transparenta, s time da se stup javne rasvjete i/ili ograda balkona ne može koristiti kao nosač transparenta.

Najmanja dozvoljena visina za postavljanje transparenta iznad prometnice ili javne površine iznosi 4,50 m.

1.2. Reklamna zastava

Članak 8.

Reklamna zastava je reklamni predmet koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava se postavlja na samostojeći jarbol.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka, reklamna zastava može se postaviti na držače na pročelju građevine pod uvjetom da se postavom osigura nesmetan prolaz vozila i pješaka.

Reklamna zastava može se postaviti i plošno na neaktivni dio pročelja građevine, pod uvjetom da se u visini prizemlja građevine osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

1.3. Reklamni naziv

Članak 9.

Reklamni naziv je predmet kojim se označava naziv poslovnog prostora, a sastavljen je od slova koja se postavljaju na podlogu ili neposredno na pročelje građevine.

Postavljanje reklamnog naziva dozvoljeno je u zoni prizemlja građevine, iznad ulaza u poslovni prostor, s lijeve ili desne strane ulaza u poslovni prostor te na dijelu otvora pročelja građevine pod uvjetom da se ne narušava svijetli otvor.

Na reklamnom nazivu dozvoljeno je postavljanje osvijetljenih elemenata, a uz reklamni naziv može se postaviti i reklamni logo.

Postavljanje više reklamnih naziva mora biti dimenzionalno i položajno usklađeno.

Dozvoljeno je postavljanje reklamnih naziva na konzolnom nosaču izrađenom od kovanog željeza ili sličnog materijala.

Konzolni reklamni naziv može biti istaknut najviše 0,60 m od pročelja građevine na koju se postavlja ukoliko je to iz konstruktivnih i prostornih razloga moguće.

Članak 10.

Izuzetno od odredbe članka 9. ovoga Pravilnika, za zonu poslovne, turističke i slične namjene, dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva s naznakom smjera kretanja do poslovnog prostora.

1.4. Reklamni pano

Članak 11.

Reklamni pano je predmet namijenjen isticanju reklamne poruke.

Reklamni pano mora biti izrađen od postojanog materijala, a površina za reklamiranje mora biti izrađena od cinčanog ili aluminijskog lima, vodootporne šperploče ili drugog sličnog materijala.

Donji rub reklamnog panoa mora biti na visini od najmanje 1,00 m od tla, kako bi se mogla održavati zelena površina.

Reklamni pano koji se postavlja na pročelje građevine mora biti oblikom i dimenzijama usklađen s pročeljem građevine.

Reklamni pano može biti osvijetljen, a rasvjeta panoa mora biti ujednačena i bez utjecaja na okolne plohe.

Članak 12.

Vrste reklamnih panoa su:

- manji reklamni pano površine do 6,0 m2,

- slobodnostojeći reklamni pano,

- reklamni pano velikog formata od 6,0 m2 i više,

- reklamni pano na stupu javne rasvjete.

Članak 13.

Manji pano površine do 6,0 m2 namijenjen je za reklamiranje vlastite djelatnosti ili komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Na postavu manjih reklamnih panoa primjenjuju se opći uvjeti za postavljanje reklamnih predmeta propisani ovim Pravilnikom.

Članak 14.

Slobodnostojeći (sandwich) reklamni pano je pano na prijenosnom stalku kojeg koriste poslovni subjekti za reklamiranje odnosno obavještavanje o svojoj djelatnosti, a postavljaju se uz ili ispred poslovnog prostora u kojima obavljaju djelatnost.

Slobodnostojeći reklamni pano može biti jednostrani ili dvostrani.

Okvir slobodnostojećeg reklamnog panoa mora biti izrađen od trajnog materijala.

Najveća dozvoljena površina slobodnostojećeg reklamnog panoa, sa svake strane, može iznositi najviše 1,00 m2, s time da je veličinu potrebno proporcionalno prilagoditi lokaciji na kojoj se postavlja.

Slobodnostojeći reklamni pano na javnoj površini može se postavljati samo u radno vrijeme poslovnog objekta, a izvan tog vremena mora se ukloniti sa javne površine.

Članak 15.

Reklamni pano velikog formata od 6,0 m2 i više (Jumbo reklamni pano) namijenjen je za komercijalno reklamiranje prozvoda, usluga ili djelatnosti.

Najveća dozvoljena površina Jumbo reklamnog panoa iznosi 12,0 m2.

Jambo reklamni pano može biti osvijetljen.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa dozvoljeno je na pročelju građevine, na potporni zid i uz prometnicu.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa nije dozvoljeno:

- na uređenom zidu stilskog ili ambijentalnog karaktera,

- na pročelju građevine koja se nalazi na regulacijskom pravcu uz cestu,

- na području obuhvata Detaljnog plana uređenja Centar I Delnice i Centar II Delnice.

Na pročelju građevine dozvoljeno je postavljanje jednog Jumbo reklamnog panoa, pod sljedećim uvjetima:

- Jumbo reklamni pano dozvoljeno je postaviti isključivo na zabatno pročelje građevine,

- odnos dimenzija pročelja građevine i stranica Jumbo reklamnog panoa mora biti proporcionalan.

Postavljanje Jumbo reklamnog panoa uz prometnicu dozvoljeno je pod slijedećim uvjetima:

- međusobna udaljenost Jumbo reklamnih panoa smještenih okomito na os prometnice iznosi najmanje 300,00 m,

Paralelno s osi prometnice ne dozvoljava se postava Jambo reklamnih panoa u nizu jedan do drugoga. Međusobna udaljenost Jambo reklamnih panoa smještenih paralelno s osi prometnice iznosi minimalno 300,00 m.

Nije dozvoljeno postavljanje više Jumbo reklamnih panoa u visinu.

Jumbo reklamni pano koji nema reklamnu poruku mora se prekriti plakatom bijele boje.

Članak 16.

Na tipski stup javne rasvjete duž uličnog poteza dozvoljava se postavljanje nesvietlećeg ili svjetlećeg reklamnog panoa, time da svi reklamni panoi na stupovima javne rasvjete na istom uličnom potezu moraju biti jednoobrazni dimenzijom.

Elementi reklamnog panoa moraju biti izrađeni od trajnog materijala.

1.5. Reklamni logo

Članak 17.

Reklamni logo je reklamni predmet koji se postavlja uz reklamni naziv, ako logo nije sastavni dio naziva.

Reklamni logo postavlja se plošno ili kao tijelo (totem), sa ili bez uređaja.

Reklamni logo s uređajem za reklamiranje djelatnosti od javnog značaja (ljekarne i slično) može se postaviti konzolno.

Reklamni logo postavlja se isključivo u neposrednoj blizini poslovnog prostora, a njegove dimenzije moraju biti usklađene sa okolnim prostorom.

Reklamni logo može biti osvijetljen.

1.6. Reklamna tenda

Članak 18.

Reklamna tenda je tenda ili suncobran s natpisom, te razapeto platno s natpisom.

1.7. Reklamni ormarić

Članak 19.

Reklamni ormarić je ostakljena kutija ili izlog manjeg formata namijenjen za reklamiranje vlastitog proizvoda, usluge ili djelatnosti korisnika poslovnog prostora koji se ne nalazi u prizemlju građevine.

Najveća dozvoljena dubina reklamnog ormarića iznosi 0,15 m, pod uvjetom da se time ne ometa pješački promet.

Reklamni ormarić se postavlja neposredno uz ulaz u građevinu ili na pročelje prizemlja građevine.

Slobodnostojeći reklamni ormarić može se postaviti u svrhu ekskluzivnog izlaganja proizvoda, isključivo na mje

stima gdje nema izloga, a može biti i dubine veće od 0,15 m.

Postavljanje slobodnostojećeg reklamnog ormarića većih dimenzija dozvoljeno je neposredno uz ulaz u građevinu.

Reklamni ormarić mora biti izrađen od trajnog materijala i ostakljen djelomično ili potpuno s prednje i bočnih strana.

1.8. Reklamna vitrina

Članak 20.

Reklamna vitrina je reklamni predmet namijenjen isticanju reklamnih poruka, u svrhu komercijalnog reklamiranja i oglašavanja te za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada ili drugog orijentacijskoga plana (u daljnjem tekstu : City light).

City light mora biti izrađen od trajnog materijala, a može biti jednostrani ili dvostrani, svjetleći ili nesvijetleći.

Postavljanje City lighta dozvoljeno je na javnoj površini, neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada, pročelju građevine i u sklopu nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu.

Članak 21.

City light se može postaviti na javnoj površini i neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada pod sljedećim uvjetima:

- najveća dozvoljena površina jedne strane City lighta za komercijalno reklamiranje i/ili oglašavanje iznosi 3,0 m2,

- najveća dozvoljena površina jedne strane City lighta za isticanje plana grada ili drugog orijentacijskog plana iznosi 5,0 m2, a za isticanje plakata kulturnog sadržaja površina jedne strane City lighta može biti i veća.

1.9. Reklamni uređaj

Članak 22.

Reklamni uređaj je svaki reklamni predmet određen ovim Pravilnikom koji ima mehanizam za pokretanje predmeta ili slike (Prisma vision, Trivision, Big board, konzolni znak/logo i slično).

Napajanje reklamnog uređaja električnom energijom ne smije biti vidljivo.

Za postavljanje reklamnog uređaja primjenjuju se uvjeti propisani ovim Pravilnikom za postavljanje odgovarajućeg reklamnog predmeta.

1.10. Reklamni stup

Članak 23.

Reklamni stup je stup većeg promjera namijenjen isticanju reklamne poruke u koji mogu biti smješteni i drugi sadržaji za javnu namjenu: javni sat, meteorološki uređaj, telefonska govornica i slično, koji moraju biti smješteni unutar tijela stupa.

Reklamni stup može biti osvijetljen.

Reklamni stup može imati sjedalice postavljenje uokolo reklamnog stupa, na visinu podnožja stupa (najviše 0,50m).

1.11. Reklamna ograda

Članak 24.

Postavljanje reklamne ograde za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti dozvoljava se uz cestu, u pravilu u blizini građevina javne namjene, na mjestu gdje reklamna ograda služi za zaštitu pješaka.

1.12. Reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta

Članak 25.

Na zaštitnoj ogradi gradilišta dozvoljeno je postavljanje reklame za vlastito i komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Reklame se mogu postaviti privremeno, za vrijeme trajanja radova na gradilištu.

1.13. Reklama na zaštitnom platnu građevinske skele

Članak 26.

Postavljanje reklame na zaštitnom platnu građevinske skele dozvoljeno je za vrijeme trajanja radova na izradi pročelja građevine ili pri obnovi pročelja građevine.

Reklamu na zaštitnom platnu građevinske skele dozvoljeno je postaviti u pravilu iznad prizemlja građevine.

1.14. Plakati

Članak 27.

Pod plakatiranjem se smatra isticanje oglasa, plakata i obavijesti na površinama koje su za to namijenjene (oglasne ploče, reklamni stupovi i dr.).

Organizator priredaba i drugih sličnih događanja dužan je plakate, oglase, obavijesti ukloniti najkasnije u roku 2 dana po završetku priredbe, u protivnom uklanjanje će izvršiti komunalni redar putem treće osobe a na trošak vlasnika odnosno korisnika.

1.15. Ostali reklamni predmeti

Članak 28.

Za postavu reklamnih predmeta koji nisu obuhvaćeni odredbom članka 4. do članka 23. ovog Pravilnika potrebno je ispuniti uvjete oblikovanja i postave propisane ovom Odlukom za najsličniju vrstu reklamnih predmeta.

III. PRIVREMENI OBJEKTI

Članak 29.

Privremenim objektima na području Grada smatraju se:

- kiosk,

- montažni objekt,

- pokretna naprava.

1. Opći uvjeti za postavljanje privremenih objekata

Članak 30.

Privremeni objekt ne može se postaviti:

1. u prostoru koji je zaštićen kao kulturno dobro, osim uz prethodnu dozvolu i mišljenje državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine,

2. na mjestu gdje bi njegovim postavljanjem bilo ugroženo održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

3. u parku i na drugoj uređenoj zelenoj površini, osim ako se projektom uređenja parka odnosno zelene površine utvrdi prikladnost i opravdanost postavljanja u sklopu urbane opreme,

4. na javno-prometnoj površini koja je u funkciji kolnog prometa (osim objekata za naplatu parkiranja),

5. na nogostupu, osim ako se utvrdi da će nakon postavljanja privremenog objekta ostati najmanje 1,6 m širine za kretanje pješaka,

6. u području raskrižja (minimalna dozvoljena udaljenost od raskrižja 5 m),

7. mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama, oblikom ili izgledom bila ugrožena sigurnost sudionika u

prometu i/ili zaklonjena postojeća prometna i putokazna signalizacija.

2. Vrste privremenih objekata i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

2.1. Kiosk

Članak 31.

Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Kiosk, ovisno o namjeni, obogaćuje ponudu trgovine na malo izvan prodavaonica i tržnica i ponudu uslužnih djelatnosti, a postavlja se privremeno na javne površine, odnosno na dijelove neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada.

Kiosk podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja u komadu.

Kiosk svojim oblikovanjem mora biti usklađen s prostorom u kojem se nalazi.

Postavljanje kioska na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajuću podlogu.

Najveća dozvoljena tlocrtna površina kioska iznosi 12,0 m2.

Članak 32.

Kiosk mora biti izrađen od trajnog materijala, a pročelje kioska potrebno je izvesti od glatkih materijala.

Krovište kioska može biti koso ili kupolasto.

Na kiosk je dozvoljeno postaviti reklamnog naziv i reklamni logo.

Na korisničkom dijelu kioska može se postaviti ravna tipska tenda s mehanizmom za uvlačenje.

Usluga u kiosku se, u pravilu, pruža preko pulta.

Ovisno o djelatnosti koja se u kiosku obavlja, kiosk mora zadovoljavati posebne propise vezane uz sanitarne uvjete.

Opremu kioska obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz kiosk.

Članak 33.

Uz kiosk nije dozvoljeno postavljanje uslužne naprave.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uz kiosk se može postaviti rashladna vitrina pod uvjetom da:

- nakon postavljanja rashladne vitrine ostane slobodan prolaz za kretanje pješaka u širini od najmanje 2,0 m,

- se postavom rashladne vitrine ne smanjuje broj parkirnih mjesta i ne ometa opskrba.

2.2. Montažni objekt

Članak 34.

Montažnim objektom smatra se građevina, površine do 40 m2, koja je namjenom, veličinom i oblikom građevina privremenog karaktera, a služi za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže i premještanja odnosno uklanjanja na način da podloga ostaje neizmijenjena.

Montažni objekt mora biti izrađen od trajnog materijala, a pročelje montažnog objekta potrebno je izvesti od glatkih materijala.

Na pročelju montažnog objekta dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva i reklamnog loga.

Usluga se u montažnom objektu, u pravilu, pruža unutar objekta, ali je moguće korištenje prostora ispred objekta za zakup terase i sl.

Opremu montažnog objekta obvezno čini koš za otpatke postavljen neposredno uz montažni objekt.

2.3. Pokretna naprava

Članak 35.

Pokretna naprava je prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica za obavljanje uslužne, ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti te za zabavu.

Pokretna naprava je, u pravilu, otvorenog tipa, osim pokretne naprave za potrebe blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija i objekata za naplatu parkiranja, koje mogu biti zatvorene konstrukcije.

Pokretna naprava za potrebe prigodnih, blagdanskih i javnih manifestacija postavlja se na javnu površinu povodom božićno-novogodišnjih ili uskršnjih blagdana te povodom drugih manifestacija od značaja za Grad na određenu lokaciju.

U slučaju kada je pokretna naprava za manifestacije zatvorene konstrukcije, prodavač, roba, pribor i otpad moraju biti smješteni unutar pokretne naprave.

Pokretna naprava može biti na kotačima.

Mobilna pokretna naprava - kolica ili naprava na kotačima mora se ukloniti s javne površine nakon završetka radnog vremena.

Na vanjskom dijelu pokretne naprave može se istaknuti vrsta djelatnosti ili usluge.

Neposredno uz pokretnu napravu ili na njoj, radi zaštite od vremenskih utjecaja, može se postaviti suncobran manjih dimenzija.

Članak 36.

Pokretnom napravom, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se:

- pokretna radnja - kolica i specijalizirano motorno vozilo za prodaju artikala,

- uslužna naprava - ledenica, peć i naprava za pečenje plodina, rashladna vitrina, automat za prodaju tiska i slično,

- naprava za zabavu - pozornica sa ili bez nadstrešnice, šator, balon i slična naprava prigodom javnih manifestacija,

- zabavni park - objekti luna parka, zabavna radnja i slična naprava,

- štand za prodaju raznih artikala,

- oprema ugostiteljskih terasa,

- ostalo - objekt za naplatu parkiranja, spremište za priručni alat i materijal, automobil kao lutrijski zgoditak i slično.

2.3.1. Pokretna radnja

Članak 37.

Pokretna radnja je prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica, u pravilu na kotačima, predviđena za obavljanje uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti.

Pokretna radnja ne može ostati na javnoj površini nakon isteka radnog vremena.

Odredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na automobil kao lutrijski zgoditak, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, a koje ostaju na javnoj površini do roka odobrenog za njihovo postavljanje.

2.3.2. Uslužna naprava

Članak 38.

Uslužna naprava mora biti tipska, uredna te dizajnom i materijalom usklađena s drugim privremenim objektima.

Ledenicu za sladoled u originalnom pakiranju dozvoljeno je postaviti u pješačkoj zoni, te uz pročelje građevine, pod uvjetom da ista ne predstavlja barijeru u prostoru.

Naprava za pečenje i prodaju plodina (kokice, kesteni, kukuruz i slično) je naprava otvorenog tipa, najveće dozvoljene tlocrtne površine 2,0 m2. Materijal za potpalu (energent), voda za kuhanje i otpad moraju biti smješteni u zatvorenom dijelu naprave.

Automat za prodaju tiska namijenjen je prodaji tiska tijekom 24 sata. Postavljanje reklamnih poruka na automatu nije dozvoljeno, osim obilježja distributera (reklamni logo).

2.3.3. Naprava za zabavu

Članak 39.

Naprava za zabavu mora biti tipska, izrađena od kvalitetnog materijala s atestima za konstrukciju naprave te izgledom i oblikom usklađena s ambijentom u koji se postavlja.

2.3.4. Zabavni park

Članak 40.

Zabavni park je skup naprava i uređaja s izraženim zvučnim i svjetlosnim efektima namijenjenih zabavi djece i odraslih koji se postavljaju na javnu površinu ili neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada, odnosno privatnom vlasništvu ukoliko zadovoljava sve uvjete.

Sve naprave moraju biti izrađene od suvremenih i kvalitetnih materijala s potrebnim atestima.

Kod postave zabavnog parka vlasnik opreme mora imati sklopljen ugovor o korištenju kemijskih WC-a s ovlaštenom tvrtkom, kao i ugovor sa ovlaštenom tvrtkom u svezi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

2.3.5. Štand

Članak 41.

Štand je tipizirani prodajni pult izrađen od trajnih materijala.

Postavljanje štanda dozvoljeno je samo u vrijeme održavanja prigodnih, blagdanskih i javnih manifestacija, te akcijskih prodaja, uz uvjet da se postavom ne ometa pješački promet.

2.3.6. Ugostiteljska terasa

Članak 42.

Ugostiteljske terase postavljaju se isključivo radi pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenom prostoru, u pravilu tijekom kalendarske godine kad su povoljnije vremenske prilike, postavljanjem stolova i stolica te naprava za zaštitu od sunca i atmosferilija (u nastavku teksta: oprema ugostiteljske terase).

Članak 43.

Ugostiteljske se terase mogu postaviti na javnoj površini, odnosno dijelu neizgrađenoga građevinskog zemljišta ispred ugostiteljskih objekata.

Ugostiteljske se terase mogu postavljati uz kioske ugostiteljske djelatnosti ako to prostorne mogućnosti dopuštaju, bez ostakljivanja ili na bilo koji drugi način pretvaranja u zatvorene prostore.

Članak 44.

Zauzimanje javne površine u svrhu organiziranja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korištenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smije ugroziti sigurnost i redovan protok sudionika u prometu i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasna vozila, komunalna služba i slično.

Članak 45.

Opremu ugostiteljske terase čine stolovi, stolice, zaštitna naprava od sunca i atmosferilija te, eventualno, pomična ograda.

Naprava za zaštitu od sunca i atmosferilija otvorene terase je suncobran.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, zaštitna naprava može biti tenda na građevini, s mehanizmom za uvlačenje ili sklapanje (u daljnjem tekstu: tenda), ako je raspoloživi prostor širine dovoljne za postavljanje jednog reda stolova uz sam vanjski zid građevine, odnosno paralelno s njime, odnosno ako je postavljanje tende sastavni dio projekta uređivanja pojedine javne površine.

Postavljen i otvoren suncobran, odnosno tenda, mogu natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno fiksnom konstrukcijom ili napravom, vertikalnim nadovezivanjem na suncobran, tendu ili nadstrešnicu, odnosno postavljanjem ili ugradnjom »zimskog vrta« na javnoj površini.

Oblikovno, tenda je ravna, ako se postavlja na pročelju, odnosno ako je otvorena, a ako se postavlja iznad polukružnog otvora na pročelju, može biti košarasta, maksimalne dimenzije polukruga kao što je otvor na pročelju.

Suncobran mora imati pomični oslonac na tlu, te mora biti izrađen na način da se lako sklapa i prenosi.

Članak 46.

Ograda kao oprema ugostiteljske terase može se postaviti isključivo kao zaštita na deniveliranim dijelovima i prema prometnici.

Ako se postavlja ograda, vanjski rub odobrene terase je i vanjski rub ograde.

Ograda ugostiteljske terase visine je u pravilu do 100 cm.

Kao ograda mogu se postaviti vaze, žardinijere ili može biti izvedena od željeznih profiliranih šipki jednostavnog oblika ili drugog čvrstog materijala.

Ograda od žardinijera može imati nadogradnju na žardinijeri od rastera drvenih letvica.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako se otvorena terasa postavlja uz rub pješačkog nogostupa prema kolniku zbog ograničenog prostora za postavljanje otvorene terase, ograda se može postaviti od prozirnih tvrdih bezbojnih ploča imitata stakla, kao što su pleksiglas, leksan i slično, te drvenih obloga i sl., bez reklamnih poruka.

Članak 47.

Radi svrhovitog korištenja javnih površina, prigodom postavljanja ugostiteljskih terasa određuju se minimalna širina prolaza od 1,60 m.

2.3.7. Ostali privremeni objekti

Članak 48.

Za postavu privremenih objekata koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom potrebno je ispuniti uvjete oblikovanja i postave propisane ovom Odlukom za najsličniju vrstu privremenog objekta.

IV. IZLOZI

Članak 49.

Izlozi moraju biti uredno održavani i uređeni, a u njima se ne može držati ambalaža, te proizvodi koji se svojom

kvalitetom i izgledom ne uklapaju u estetsko uređenje okoline.

Ukoliko se izlozi ne koriste ili su u zapuštenom stanju, nadležni organ može tražiti njihovo uređenje na način prikladan okruženju.

Izlozi moraju biti osvijetljeni cijelu noć.

V. NADZOR

Članak 50.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 51.

Za prekršaje propisane ovom Odlukom kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kn, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kn, fizička osoba u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kn ako:

1. bez prethodno pribavljenih i potrebnih suglasnosti postavi reklamni predmet na zemljište ili građevine na području Grada Delnica čl. 3.,

2. postavi reklamni predmet na mjestima na kojima nije dozvoljeno u skladu s čl. 4., 5. i 6.,

3. ne postavi i ne ukloni transparent sukladno čl. 7.,

4. ne postavi reklamni naziv sukladno odredbama čl. 9.,

5. ne postavi reklamni pano sukladno odredbama čl. 13. i 14., 15. i 16.,

6. ne postavi reklamni ormarić prema odredbama čl. 19.,

7. ne postavi reklamnu vitrinu sukladno čl. 21.,

8. postavlja reklamnu ogradu suprotno odredbi čl. 24.,

9. postavlja plakate na površinama koje za to nisu namijenjene čl. 27. st.1.,

10. ne uklanja plakate u roku 2 dana po završenoj priredbi čl. 27. st. 2.,

11. ne postavlja privremene objekte sukladno čl. 30.,

12. ne postavlja kiosk sukladno odredbama čl. 31. st. 5., čl. 32., čl. 33.,

13. se ne pridržava odredaba čl. 35.,

14. ne ukloni pokretnu radnju nakon isteka radnog vremena čl. 37.,

15. se ne pridržava odredaba čl. 38.,

16. se ne pridržava odredaba vezanih uz zabavni park čl. 40.,

17. se ne pridržava uvjeta postavljanja ugostiteljskih terasa čl. 45., 46., 47.,

18. izlozi nisu uređeni i osvijetljeni sukladno odredbama čl. 49.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Reklamni predmeti i privremeni objekti koji su postavljeni na području Grada do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, sukladno općim aktima Grada, moraju se uskladiti sa uvjetima postave propisanima odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti čl. 31, čl. 32. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 13/94, 11/95 i 21/95).

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-11/05-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-08-2

Delnice, 5. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=51300&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr