SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
GRAD DELNICE

19.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), na svojoj današnjoj sjednici, donijelo je

ODLUKU
o grobljima na području Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

- uvjeti upravljanja grobljem,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- održavanje groblja i uklanjanje otpada.

Članak 2.

Groblje je ograđen prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.

Pod pratećim građevinama smatraju se mrtvačnica, prostorija za izlaganje na odru i ispraćaj umrlih, prostorija za smještaj alata, sanitarni čvor i slično.

Članak 3.

Grobna mjesta u smislu ove Odluke su grobovi, grobnice, grobne niše i grobnice za urne, namijenjene za ukop umrlih osoba.

Korisnici grobnih mjesta u smislu ove Odluke su osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem, odnosno osobe koje su do stupanja na snagu ove Odluke imale neki drugi pravno i pravo valjani akt (npr. ugovor) o korištenju grobnog mjesta.

Članak 4.

Na području Grada Delnica postoji »Gradsko groblje Delnice« te mjesna groblja u Crnom Lugu, Hrvatskom, Kuželju, Marija Troštu, Razlogama, Turkima, Zagoliku i Zamostu Brodskom.

Sva groblja, iz prethodnog stavka ove Odluke, vlasništvo su Grada Delnica.

Članak 5.

Na grobljima iz članka 4. ove Odluke ukapaju se, u pravilu umrli koji su imali prebivalište ili boravište na području nekog od navedenih groblja na području Grada Delnica.

Umrli se mogu ukopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Umrli se može ukopati i izvan groblja, ali samo uz odobrenje koje daje Odsjek nadležan za komunalne poslove JUO-a Grada Delnica te uz prethodno mišljenje nadležnog tijela za poslove zdravstva.

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Delnica donosi odluku o:

1. zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti stvaranja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

2. stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

3. premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe, pod uvjetom da se premještanje groblja i daljnji ukop osigura izgradnjom novog groblja pod uvjetima propisanim Zakonom o grobljima.

Odluke iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u službenom glasilu i javnim glasilima, a po potrebi i na drugi način.

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 7.

Grobljima na području Grada Delnica upravlja »RISNJAK-DELNICE d.o.o.« komunalno trgovačko društvo (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Na mjesnim grobljima u Hrvatskom, Kuželju, Marija Troštu, Razlogama, Turkima, i Zagoliku, dok se ne steknu potrebni uvjeti, mještani sami organiziraju održavanje tih groblja.

Članak 8.

Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Uprava groblja obvezna je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara, na način da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama koje u njemu počivaju, te sukladno Programu uređenja i održavanja groblja.

Članak 9.

Uprava groblja je dužna pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere za osiguranje grobnih mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostataka prostora na groblju, da pravovremeno poduzima odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja.

Članak 10.

Uprava groblja dužna je, podnijeti prijedlog Plana rada i Financijski plan za narednu godinu Gradskom poglavarstvu najkasnije do kraja listopada tekuće godine.

Cjelovito Izvješće o svom radu zajedno sa Financijskim izvješćem za proteklu godinu, Uprava groblja dužna je podnijeti Gradskom poglavarstvu najkasnije do 31. siječnja, a Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

Članak 11.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik, registar umrlih osoba za svako groblje posebno, te voditi i donositi ostale akte predviđene pozitivnim zakonskim propisima i ovom Odlukom.

Drugi primjerak grobnog očevidnika i registra umrlih vodi se računalnom tehnikom te se pohranjuje na CD- ima u najmanje 2 primjerka.

Akti iz prethodnog stavka moraju se pohraniti i trajno čuvati, a nadzor nad vođenjem istih provodi Odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, nadležan za komunalne poslove.

Članak 12.

Uprava groblja donosi, odnosno usklađuje ranije donesena Pravila ponašanja na grobljima, najkasnije u roku 60 dana od dana primjene ove Odluke.

Uprava groblja obvezna je, ukoliko za to postoje uvjeti, na vidljivom mjestu na grobljima izložiti Pravila ponašanja na groblju te položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Uprava groblja dužna je, najkasnije u roku 30 dana po proteku roka iz prethodnog stavka ovog članka, o poduzetim radnjama propisanim stavcima 1. i. 2. ovog članka izvijestiti Odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, nadležan za komunalne poslove.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 13.

Za ukop umrlih osoba na grobljima navedenim u članku 4. ove Odluke, predviđena su grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju kao grobovi i grobnice, grobovi i grobnice za polaganje urni i grobnice za privremeni ukop.

Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika.

Unutar jednog grobnog mjesta, koji se uređuje kao grob, smije se ukopati samo jedan pokojnik.

Iznimno se u jedan grob može ukopati još jedan pokojnik uz suglasnost korisnika grobnog mjesta ili njegovog nasljednika, ukoliko je grob produbljen.

Na grobljima se mora osigurati prostor za zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.

Članak 14.

Grobno mjesto na korištenje dodjeljuje Uprava groblja.

Korisniku grobnog mjesta može se dodijeliti na korištenje samo jedno grobno mjesto na nekom groblju iz članka 4. ove Odluke.

Iznimno od prethodnog stavka, grobno mjesto dodijelit će se osobi koja već ima pravo ukopa u grobnu mjesto na nekom od groblja navedenih u članku 4. ove Odluke, ukoliko je to grobno mjesto popunjeno.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, a obzirom na raspoloživa mjesta te na način da se nastoji udovoljiti želji korisnika.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta obvezno mora sadržavati: plan groblja, plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima i njihovim površinama, te po potrebi i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.

Članak 15.

Grobno se mjesto dodjeljuje na zahtjev osobe koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, kao i osobe zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog mjesta).

Osoba koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog mjesta.

Članak 16.

Uprava groblja može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta, tj. mjesta na kojima nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi groblja.

Članak 17.

Položaj grobnica, grobova i nadgrobnih spomenika i ploča radi izgradnje određuje Uprava groblja, u skladu s prihvaćenim projektima uređenja groblja.

Članak 18.

Grobnice za privremeni ukop služe za ukop na određeno vrijeme, do preseljenja na drugo grobno mjesto. Grobnice za privremeni ukop vlasništvo su Uprave groblja, koja naplaćuje naknadu za privremeni smještaj pokojnika, a daju se na korištenje temeljem ugovora o zakupu.

Članak 19.

Rješenje o davanju grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme uz za to propisanu novčanu naknadu, donosi Uprava groblja.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka stranka može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica.

Članak 20.

Ukop u popunjeni grob može se odobriti nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa, a ukop u popunjenu grobnicu i grobnu nišu može se odobriti nakon proteka trideset godina od zadnjeg ukopa, uz zadovoljenje svih za to potrebnih sanitarnih uvjeta.

U grobnicu za urne može se položiti urna bez obzira kada je položena prethodna urna do popunjavanja grobnice.

Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica ili grobna niša s više polica koje se na odgovarajući način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim kada se popune sve police.

Grob se smatra popunjenim kada dimenzije grobnog mjesta i sanitarni uvjeti ne dozvoljavaju daljnji ukop.

O popunjenosti odnosno nepopunjenosti grobnog mjesta dužna je brinuti Uprava groblja.

Članak 21.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon što od zadnjeg ukopa u grob protekne petnaest godina, odnosno nakon trideset godina od zadnjeg ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema prethodnom stavku smatra da je napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim kamatama najkasnije u roku 30 dana od dobivanja obavijesti od strane Uprave groblja.

Ukoliko prijašnji vlasnik ne postupi prema prethodnom stavku ovog članka, smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja obvezna je, prije dodjele grobnog mjesta odnosno grobnice drugom korisniku, premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Članak 22.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Upravu groblja.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz suglasnost korisnika grobnog mjesta.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Nasljednik grobnog mjesta dužan je Upravi groblja dokazati da je grobno mjesto naslijedio.

Na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, nasljednik je dužan kod Uprave groblja zatražiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnim knjigama.

Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta nije uručeno rješenjem o nasljeđivanju nekom od nasljednika navedenih u tom rješenju, nasljednici navedeni u rješenju dužni su međusobnim očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika riješiti pitanje korisnika grobnog mjesta.

U slučaju spora Uprava groblja upućuje osobe između kojih je došlo do spora da pokrenu odgovarajući sudski postupak, te do pravomoćnosti odluke zabranjuje ukop.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama koje u pravilu, imaju prebivalište na području Grada Delnica.

Ugovor o ustupanju grobnog mjesta, zbog potrebe upisa novog korisnika u grobni očevidnik, mora se dostaviti Upravi groblja najkasnije u roku 30 dana od sklapanja Ugovora.

Ukoliko je Ugovorom iz prethodnog stavka ovog članka novom korisniku prodano ili na drugi način preneseno vlasništvo opreme, odnosno uređaja izgrađenih na grobnom mjestu, a koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor priložiti dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina.

Sve dok se ne priloži dokaz iz prethodnog stavka ovog članka, Uprava groblja neće postupiti prema zahtjevu korisnika.

Članak 23.

Uprava groblja odredit će opće polje u koje će se ukopati umrle osobe koje su imale prebivalište na području Grada Delnica, a koje nisu bile korisnici grobnog mjesta u smislu ove Odluke niti su bile upisane u grobni očevidnik kao osobe koje imaju pravo ukopa u grobno mjesto, te nemaju obitelj ili srodnike koji bi bili dužni osigurati mjesto za ukop pokojnika.

Umrle osobe iz prethodnog stavka ovog članka pokopat će se i grobno mjesto prikladno označiti o trošku Grada Delnica.

Eventualni nasljednici osoba iz stavka 1. ovog članka ne stječu pravo korištenja grobnog mjesta u koje su ove osobe ukopane.

Članak 24.

Popunjeno grobno mjesto na općem polju može se prekopati nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u isto, a ostatke preminulih osoba premjestit će se u zajedničku kosturnicu o trošku Grada Delnica.

Prije prekopa Uprava groblja je dužna sva obilježja i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Prekop grobnih mjesta na općem polju i iskop umrlih odnosno njihovih posmrtnih ostataka (eshumacija) obavlja Uprava groblja u skladu sa pozitivnim propisima.

Popunjenim grobom, odnosno grobnim mjestom na općem polju, smatra se ono u koje je ukopana najmanje jedna osoba.

Članak 25.

Nepoznate osobe ukapaju se u grobno mjesto na općem polju, koje odredi Uprava groblja, a na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti).

Trošak pogreba nepoznate osobe snosi Grad Delnice.

IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 26.

Korisnik kojem se dodjeljuje na korištenje grobno mjesto na neodređeno vrijeme dužan je platiti naknadu.

Visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje, na prijedlog Uprave groblja, Gradsko poglavarstvo ovisno prije svega o:

- pripadajućoj površini koja obuhvaća grobno mjesto

- troškovima opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom

infrastrukturom odnosno sadržajima.

Troškovi opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom utvrđuju se na temelju stvarnih troškova uređenja groblja i izgradnje novih grobnih mjesta.

Članak 27.

Sredstva godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke plaćaju se u rokovima i prema uvjetima koje utvrdi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva.

Sredstva godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke, prihod su Uprave groblja, a koriste se za namjene propisane ovom Odlukom.

Članak 28.

Za korištenje grobnog mjesta na grobljima koje održava uprava groblja, svi korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati godišnju grobnu naknadu.

Visinu naknade iz prethodnog stavka određuje, na prijedlog Uprave groblja, Gradsko poglavarstvo.

Visina godišnje grobne naknade svakog pojedinog grobnog mjesta utvrđuje se ovisno o njegovoj površini izraženoj u m2, a na temelju procjene troškova upravljanja te redovnog i investicijskog održavanja groblja sukladno godišnjem planu i programu održavanja groblja, umanjujući iste za iznos koji Grad Delnice u svom proračuna izdvaja za tu namjenu.

Članak 29.

Naknada iz prethodnog članka, čiji iznos ne prelazi 100,00 kuna plaća se jednom godišnje i to do 30. travnja tekuće godine.

Naknada iz prethodnog članka u iznosu većem od 100,00 kuna plaća se u dvije jednake rate s dospijećem prve do 30. travnja, a druge do 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, na zahtjev korisnika grobnog mjesta Uprava groblja, uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva može odobriti plaćanje godišnje grobne naknade unaprijed za više godina, te o tome s korisnikom zaključiti poseban sporazum.

Članak 30.

Naknadu iz članka 28. ove Odluke plaća korisnik grobnog mjesta po uplatnici koju ispostavlja Uprava groblja najkasnije 15 dana prije dospijeća obveze plaćanja.

Članak 31.

Korisnicima grobnih mjesta koji nisu platili godišnju grobnu naknadu u propisanim rokovima, Uprava groblja dužna je dostaviti uplatnice i opomene preporučenim pismom, a protiv korisnika koji ni nakon toga nisu izvršili plaćanje poduzeti zakonom propisane mjere.

Uprava groblja dužna je evidentirati svaku izvršenu uplatu.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta prihod je Uprave groblja, a koristi se za namjene propisane ovom Odlukom.

Članak 32.

Uplatnicu iz prethodnog članka ove Odluke, u ime i za račun Uprave groblja može, na temelju Odluke Gradskog poglavarstva i u skladu s Ugovorom o obavljanju navedenih poslova, ispostaviti JUO-Odsjek nadležan za komunalne poslove Grada Delnica uz određenu naknadu.

Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Gradsko poglavarstvo donosi na prijedlog Uprave groblja, a predmetni Ugovor za Grad Delnice potpisuje Gradonačelnik.

V. ODRŽAVANJE I UKLANJANJE OTPADA

Članak 33.

Uprava groblja uklanja otpad i održava groblja, na temelju godišnjeg plana i programa održavanja groblja.

Godišnji plan i program održavanja groblja donosi, uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva, Uprava groblja u rokovima u kojima se donose ostali planovi i programi iz djelatnosti komunalnog gospodarstva.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se redovno i investicijsko održavanje groblja.

Članak 34.

Pod redovnim održavanjem groblja podrazumijeva se slijedeće:

1. održavanje građevina - mrtvačnice, spremišta, ograde, sanitarnog čvora,

2. održavanje glavnog križa i spomen križeva,

3. orezivanje stabala i drugog ukrasnog grmlja, kao i dosađivanje novim nasadima,

4. košnja travnatih površina,

5. košnja i uređenje zakorovljenih površina,

6. održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice,

7. čišćenje staza, putova i prostora ispred mrtvačnice od smeća i snijega,

8. održavanje električnih instalacija, vodovodne mreže i drugih uređaja,

9. skupljanje, odlaganje i odvoz otpada,

10. održavanje dvorane za izlaganje na odru i drugih pratećih objekata,

11. po potrebi zaštita od požara.

Redovno održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta i iz sredstava Proračuna Grada Delnica namijenjenih za tu svrhu.

Uprava groblja poslove iz prethodnog stavka ovoga članka obavlja stalno, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti, ispravni i funkcionalni, a sve na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu unutar groblja osigurati prostor za odlaganje otpada, te isti održavati čistim i urednim.

Pod pojmom otpada smatraju se svi materijali, koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju na groblju ili narušavaju izgled groblja, te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Uprava groblja ne odgovara za štetu koja je nastala na grobnom mjestu, a prouzročile su je treće osobe.

Članak 35.

Uprava groblja dužna je radnje iz prethodnog članka ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje uvijek bude uredno, a prostori, građevina i oprema u funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti.

Članak 36.

Osim redovnog održavanja groblja, Uprava groblja dužna je brinuti i o investicijskom održavanju te o proširenju groblja.

Članak 37.

Pod investicijskim održavanjem groblja podrazumijeva se pribavljanje potrebne dokumentacije, izgradnja komunalne infrastrukture i ostalog na proširenom dijelu groblja (putovi, staze, vodovod, hidrantska mreža, rasvjeta, uređenje hortikulture, ograde, objekti i ostalo).

Pod proširenjem groblja podrazumijeva se pribavljanje potrebne dokumentacije, otkup potrebnog zemljišta i izgradnja komunalne infrastrukture i ostalog (putovi, staze, vodovod, hidrantska mreža, rasvjeta, uređenje hortikulture, ograde, objekti).

Proširenje, odnosno rekonstrukcija groblja, jednako kao i izgradnja groblja temelji se na programu uređenja groblja utvrđenom za vremensko razdoblje od najmanje 30 godina.

Program iz prethodnog stavka ovog članka donosi Uprava groblja, a obavezno sadrži podatke o predvidivom povećanju stanovnika i postotku smrtnosti na određenom području.

Članak 38.

Program investicijskog održavanja sastavni je dio godišnjeg programa uređenja i održavanja.

Sredstva za investicijsko održavanje osiguravaju se iz sredstava naknade za dodijeljeno grobno mjesto, sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, naknade za postavljanje spomenika i grobnica, a ukoliko je to potrebno i iz Proračuna Grada.

Članak 39.

O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o svom trošku.

Korisnici grobnog mjesta dužni su brinuti o uređenju i održavanju grobnih mjesta, na istima održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Korisnici grobnih mjesta mogu na osnovi ugovora, uređenje i održavanje grobnih mjesta povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje tih poslova.

Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.

Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način te održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti na za to određeno mjesto.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava groblja dužna je pismeno opomenuti korisnika, a ukoliko ni po opomeni ne postupi Uprava groblja izvršit će čišćenje na trošak korisnika.

Članak 40.

Svaki grob, odnosno grobnica mora biti označen prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom.

Natpisi na grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske i moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. Takve natpise uklonit će Uprava groblja na trošak korisnika grobnog mjesta.

Osnovni materijal od kojeg se izrađuju nadgrobni spomenici mora biti trajan materijala (kamen, beton i sl.), a po obliku i načinu izvedbe mora biti u skladu s okolinom i sa mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se Plana uređenja groblja i rasporeda i korištenja grobnih mjesta te ove Odluke.

Prije dogradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje Uprave groblja.

Uprava groblja daje suglasnost za podizanje nadgrobnog spomenika na pisani zahtjev korisnika. Zahtjevu je potrebno priložiti idejnu skicu nadgrobnog spomenika sa vidljivim dimenzijama, podatke o izvođaču radova i dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje suglasnosti.

Visinu naknade iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva.

Ako nadgrobni spomenik bude izgrađen protivno izdanoj suglasnosti ili izgrađen bez suglasnosti, a istu nije moguće naknadno dobiti, korisnik grobnog mjesta dužan je nadgrobni spomenik ukloniti najkasnije 15 dana od zaprimljenog naloga Uprave groblja. U protivnom će Uprava groblja uklonit nadgrobni spomenik na teret korisnika grobnog mjesta.

Članak 41.

Nadgrobni spomenik od osobite umjetničke i povijesne vrijednosti i grobovi zaslužnih pokojnika, pod posebnom su zaštitom.

Preinaka grobnih mjesta, odstranjenje spomenika i slično, može se nakon ukopa prvog korisnika izvršiti u opravdanim slučajevima, samo uz suglasnost Uprave groblja.

Članak 42.

Grobovi i grobnice koji su proglašeni spomenicima kulture kao i oni u kojima su pokopane značajne povijesne osobe prema sudu nadležnih institucija, ne mogu se smatrati napuštenim grobnim mjestima već o njima brine Uprava groblja na teret Grada Delnica.

Gradsko vijeće Grada Delnica može utvrditi osobe od značaja za Grad Delnice čija se grobna mjesta ne mogu smatrati napuštenima, već o njima brine i održava ih Uprava groblja na teret Grada Delnica.

Grobovi antifašističkih boraca poginulih u II. svjetskom ratu i grobovi branitelja poginulih u Domovinskom ratu ne mogu se smatrati napuštenima već o njima brine i održava ih Uprava groblja na teret Grada Delnica.

Članak 43.

Osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakve radove na groblju, osim ako to čine po nalogu Uprave groblja, dužne su Upravi groblja prijaviti obavljanje bilo kakvih radova i dobiti dozvolu za te radove, a iste obavljati kako slijedi:

1. radove izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva mir na groblju,

2. radove izvoditi u radne dane, a samo iznimno, uz suglasnost Uprave groblja i u neradne dane,

3. građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i drugo), alati i oruđe mogu se zadržati na groblju samo kraće vrijeme, u pravilu dok se izvode radovi, tj. kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometaju ostali korisnici,

4. gradilište i ostale prostore na groblju koji se koriste za izvođenje radova odmah po završetku radova treba urediti i očistiti odnosno dovesti u prijašnje stanje,

5. građevni materijal može se odlagati na mjestima koje odredi Uprava groblja,

6. građevni materijal može se prevoziti samo putovima i stazama koje odredi Uprava groblja.

Osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su se pridržavati odredbi Pravila ponašanja na groblju, koje donosi Uprava groblja i ističe ih na vidljivom mjestu na groblju.

Uprava groblja zabraniti će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne prijave i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka, te koji se ne pridržava utvrđene lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju grobnih mjesta.

Članak 44.

Sve troškove i štetu koja je nastala na groblju u svezi radova na grobnom mjestu dužan je podmiriti korisnik grobnog mjesta na kojem se izvode radovi.

Oprema i uređaji izgrađeni na grobnom mjestu, smatraju se nekretninama te na njima postoji pravo vlasništva i na njih se primjenjuju propisi o vlasničko pravnim odnosima.

VI. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA

Članak 45.

Pod pogrebnim poslovima podrazumijeva se organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika.

Poslovima organiziranja i obavljanja ukopa smatraju se poslovi smještaja pokojnika u mrtvačnicu, pripreme grobnog mjesta (iskop groba, otvaranje i zatvaranje grobnice), organiziranje pogreba, prijevoz pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta, ukop pokojnika, te uređenje grobnog mjesta nakon pokopa.

Pogrebne poslove dužna je organizirati trajno i kvalitetno Uprava groblja.

Članak 46.

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop, a po potrebi i drugih isprava, i preuzimanjem obveze podmirenja grobnih naknada i podmirenja troškova pogrebnih poslova iz članka 49. zatražila obavljanje ukopa.

Članak 47.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa posebnom pismenom prijavom, u kojoj mora naznačiti slijedeće podatke:

1. osobne podatke o podnositelju prijave - naručitelju ukopa,

2. osobne podatke o pokojniku,

3. o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop,

4. o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi,

5. ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta podatke o nasljednicima.

Ukoliko pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 48.

Nakon podnošenja prijave Uprava groblja dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi, te ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom ili ovom Odlukom, posebnom klauzulom odobrava ukop na određenom grobnom mjestu.

Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Uprava groblja naručitelju daje rješenje o korištenju grobnog mjesta.

Članak 49.

Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne naknade.

U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja izvršit će obračun zaostalih grobnih naknada, predložiti naručitelju da ih odmah plati, a ako to naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, dužan je dati posebnu izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih grobnih naknada.

Radi plaćanja zaostalih godišnjih grobnih naknada, Uprava groblja i korisnik grobnog mjesta, odnosno naručitelj, mogu zaključiti izvan sudsku nagodbu koja se mora ovjeriti kod javnog bilježnika.

Zaostale godišnje grobne naknade obračunavaju se prema iznosu godišnje grobne naknade u godini plaćanja.

Članak 50.

Ukoliko nitko ne preuzme obvezu plaćanja zaostalih grobnih naknada, odnosno na sebe ne prenese pravo korištenja grobnog mjesta kao nasljednik pokojnika ili se ne obveže na podmirivanje pogrebnih troškova, ukop pokojnika izvršiti će se na zasebnom grobnom polju na kojem se grobna mjesta ne dodjeljuju na korištenje na način propisan ovom Odlukom.

Članak 51.

Troškovi pogrebnih poslova naplaćuju se od naručitelja ukopa isključivo prema cjeniku Uprave groblja.

Cijene pogrebnih poslova određuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva.

Cjenik pogrebnih poslova mora biti istaknut na oglasnoj ploči na ulazu u Upravu groblja, na vidnom mjestu u poslovnoj prostoriji Uprave groblja.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

Novčanom kaznom od 10.000 kuna kaznit će se Uprava groblja ukoliko:

1. grobljima ne upravlja pažnjom dobrog gospodara vodeći računa o svim uvjetima propisanim u članku 8. Odluke,

2. ne poduzima radi osiguranja potrebnih grobnih mjesta pravodobne mjere propisane člankom 9. Odluke, te

3. ne obavlja pogrebne poslove propisane člankom 45. Odluke.

Novčanom kaznom od 2.000 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 53.

Novčanom kaznom od 5.000 kuna kaznit će se Uprava groblja ukoliko:

1. ukop umrlih vrši suprotno članku 5. Odluke,

2. grobno mjesto ne dodjeljuje na korištenje sukladno članku 14. i 16. ove Odluke,

3. napušteno grobno mjesto dodijeli prije nego li iz istog premjesti ostatke umrlih, tj. ne postupi prema članku 21. stavak 4. Odluke,

4. ne odredi opće polje sukladno članku 23. stavku 1. Odluke,

5. prekapanje na grobljima vrši suprotno članku 24. stavcima 1.,2., i 3. Odluke,

6. ne donese ili donese bez suglasnosti Gradskog Poglavarstva Godišnji plan i program održavanja groblja, tj. postupi suprotno članku 33. stavku 2. Odluke,

7. poslove redovnog održavanja groblja ne obavlja u skladu s odredbom članka 34. Odluke,

8. poslove redovnog održavanja groblja ne obavlja kontinuirano prema odredbi članka 35. Odluke,

9. ne brine o investicijskom održavanju te proširenju groblja odnosno ne postupa prema odredbama članka 36., 37. i 38. Odluke, te

10. ne brine i ne održava grobove propisane člankom 42. stavkom 3. Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 54.

Novčanom kaznom od 1.000 kuna kaznit će se Uprava groblja ukoliko:

1. ne podnese ili ne podnese u propisanim rokovima program, plan i izvješće iz članka 10. Odluke,

2. ne vodi i ne čuva akte propisane člankom 11. Odluke,

3. ne odredi položaj grobnica, grobova i spomenika prema članku 17. Odluke,

4. ne donese rješenje o dodjeli grobnog mjesta sukladno članku 19. Odluke,

5. ne donese obavijest o plaćanju duga i naplati zateznih kamata prema članku 21. stavku 2. Odluke,

6. u slučaju spora između korisnika izvrši ukop prije dobivanja pravomoćne sudske odluke, tj. ne postupi prema članku 22. stavku 8. Odluke,

7. ne odredi mjesto za ukop nepoznate osobe i postupi suprotno odredbi članka 25. stavka 1. Odluke,

8. ne podnese Gradskom poglavarstvu prijedlog visine naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta prema članku 26. stavku 2. Odluke,

9. ne odredi uvjete i rokove plaćanja naknade prema članku 27. Odluke,

10. ne donese prijedlog iz članka 28. stavka 2. Odluke,

11. ne evidentira uplatu prema članu 31. stavku 2. Odluke,

12. ne donese prijedlog iz članka 32. stavka 2. Odluke,

13. ne donese pismenu suglasnost za podizanje nadgrobnog spomenika prema članku 40. stavku 6. Odluke,

14 ne nadzire uređenje i održavanje grobnih mjesta propisano člankom 39. stavkom 4. Odluke,.

15. ne donese prijedlog iz članka 40. stavka 7. Odluke,

16. ne donese suglasnost iz članka 41. stavka 2. Odluke,

17. ne zabrani izvođenje radova na groblju sukladno članku 43. stavku 3. Odluke, te

18. ne odredi cijenu pogrebnih poslova prema članku 51. stavku 2. Odluke.

Novčanom kaznom od 500 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 55.

Novčanom kaznom od 500 kuna kaznit će se Uprava groblja ukoliko:

1. ne donose Pravila ponašanja na grobljima prema članku 12. Odluke,

2. grobno mjesto dodijeli bez zahtjeva propisanog člankom 15. stavkom 1. Odluke,

3. ne vodi brigu o popunjenosti grobnog mjesta sukladno članku 20. Odluke,

4. pismeno ne obavijesti korisnika o održavanju reda i čistoće grobnog mjesta prema članku 39. stavku 6. Odluke,

5. odobrava ukop na određenom grobnom mjestu suprotno članku 48. stavku 1. Odluke,

6. uskrati ukop na određenom grobnom mjestu prema članku 49. stavku 1. Odluke,

7. ne izvrši obračun zaostalih grobnih naknada prema članku 49. stavku 2. Odluke, te

8. cjenik pogrebnih poslova nije istaknut prema odredbi članka 51. stavka 3. Odluke.

Novčanom kaznom od 200 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 56.

Novčanom kaznom od 2.000 kuna kaznit će se fizička osoba koja:

1. grobno mjesto označava suprotno članku 40. stavcima 2., 3. i 5. Odluke.

Članak 57.

Novčanom kaznom od 1.000 kuna kaznit će se fizička osoba koja:

1. se ne brine o održavanju grobnog mjesta prema članku 39. stavcima 2. i 3. Odluke, te

2. ne prijavi Upravi groblja obavljanje bilo kakvih radova na groblju odnosno ne postupa u skladu s člankom 43. stavkom 1. Odluke.

Članak 58.

Novčanom kaznom od 300 kuna kaznit će se fizička osoba koja:

1. u prijavi za ukop ne postupi prema članku 15. stavku 2. Odluke

2. koja radove na groblju započne bez potrebne suglasnosti Uprave groblja odnosno protivno članku 43. stavku 2. Odluke, te

3. u zahtjevu za ukop ne navedene sve podatke iz članka 47. Odluke.

Članak 59.

Za prekršaje iz članka 56. ove Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti mandatnu kaznu u iznosu od 500,00 kuna od fizičke osobe koja je zatečena u prekršaju.

Članak 60.

Za prekršaje iz članka 57. ove Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti mandatnu kaznu u iznosu od 200,00 kuna od fizičke osobe koja je zatečena u prekršaju.

Članak 61.

Prekršaji propisani ovom Odlukom u ime Grada Delnica odnosno Uprave Groblja, pokreću se na osnovi zahtjeva ovlaštenih osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.

Tiskanje uplatnica o godišnjoj grobnoj naknadi za 2008. godinu, za Upravu groblja obaviti će Jedinstveni upravni odjel, a ista će biti prihod Uprave groblja.

Poslovi održavanja groblja koji su planirani odnosno ugovoreni temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 39/07) realizirat će se sukladno Programu i planiranim sredstvima u Proračunu Grada Delnica.

Članak 63.

Nadzor nad radom Uprave groblja provodi, na vlastitu inicijativu ili po nalogu poglavarstva, Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica.

Članak 64.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o grobljima Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/99 i 12/02).

Članak 65.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-09/08-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-02

Delnice, 30. travnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=554&mjesto=51300&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr