SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD DELNICE
4

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na današnjoj sjednici donosi sljedeću

ODLUKU
o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena
ulica i trgova na području Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Delnica.

Članak 2.

Ulicom, odnosno trgom, u smislu ove Odluke smatra se javno - prometna površina unutar građevinskog područja naselja i to: cesta, park, prolaz, prilaz, magistrala, šetalište, stube, odvojak, put, poljana, stubište, obronak, brijeg, zavoj, dol, prečac, vidikovac i slično.

Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno-prometnu površinu i pripadajuće građevinske čestice.

Članak 3.

Ulica i trg moraju imati ime.

Na području Grada Delnica, u istom mjestu, ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom.

Ulica odnosno trg može se nalaziti samo unutar područja naselja.

Članak 4.

Ime ulice i trga određuje Gradsko vijeće Grada Delnica, na prijedlog Gradskog poglavarstva ili iznimno Povjerenstva nadležnog za poslove određivanje imena ulica i trgova (u: daljnjem tekstu: Povjerenstvo), uz prethodno pribavljeno mišljenja mjesnog odbora na čijem se području ulica odnosno trg nalazi.

Ulica i trg mogu imati ime po zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima vezanim za povijesne događaje, te po imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti te političkom, kulturnom, društvenom ili znanstvenom razvoju.

II. POPIS IMENA

Članak 5.

Za područje Grada Delnica vodi se jedinstven Popis imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova.

Popis imena osniva i vodi Povjerenstvo.

Popis imena sastoji se od dva dijela i to jedan koji čine postojeća imena i koji se vodi pri tijelu nadležnom za katastarske poslove, a drugi koji čine potencijalna buduća imena.

Članak 6.

Povjerenstvo je radno tijelo Gradskog vijeća i sastoji se od neparnog broja članova.

Povjerenstvo se sastoji od najmanje 7, a ne više od 15 članova, računajući predsjednika i potpredsjednika.

Od ukupnog broja članova, svaki MO na području Grada Delnica predlaže 1 člana, a ostale članove predlaže Gradsko poglavarstvo Grada Delnica.

Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za svoj rad i rad Povjerenstva Gradskom vijeću i poglavarstvu.

Prilikom predlaganja i imenovanja članova Povjerenstva, treba nastojati da isti zadovoljavaju najviše stručne, moralne i ljudske kvalitete koje su potrebne za obavljanje ovih poslova.

Članak 7.

Pisane prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma odnosno imena osoba u Popis imena iz članka 5. ove Odluke, Povjerenstvu mogu podnijeti:

- udruge i grupe građana,

- vijeća mjesnih odbora,

- vijeća i predstavnici nacionalnih manjina,

- političke stranke i vjerske zajednice,

- ustanove i druge pravne osobe,

- članovi Gradskog vijeća i Poglavarstvo Grada Delnica.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže zemljopisni pojam, potrebno je obrazložiti njegovu dosadašnju lokaciju u prostoru i etimologijsko značenje pojma vodeći računa o narječju.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže ime osobe, potrebno je priložiti životopis koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i značaju njenog doprinosa zbog kojeg se podnosi prijedlog.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, kao i na temelju vlastite inicijative, u Popis imena Povjerenstvo može uvrstiti pojmove, datume odnosno imena osoba za koje Povjerenstvo ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka temeljem kojih se mogu uvrstiti u Popis imena.

Članak 8.

Pri razmatranju prijedloga iz članka 7. ove Odluke Povjerenstvo ocjenjuje kvalitetu predloženog rješenja i njegovu sadržajnost.

Kvaliteta predloženog rješenja prilikom predlaganja imena osobe očituje se u njezinom liku i djelu i racionalnoj i suvremenoj spoznaji te osobe te njezinog posrednog i neposrednog utjecaja na prošlost, sadašnjost i budućnost građana i Grada Delnica.

Sadržajnost prijedloga očituje se u uvažavanju razmjerne zastupljenosti imena ulica iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata, i potrebi očuvanja bitnih odrednica antifašističkog značaja, značaja iz Domovinskog rata, humanističkog i znanstvenog značaja kao i imena značajnih hrvatskih velikana i njihovih djela, te svjetski poznatih osoba koje su u Delnicama bile uvažavane i koje su uvažavale građane i grad Delnice.

III. NAČELA I KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

Članak 9.

Na temelju podataka iz Popisa imena Povjerenstvo utvrđuje prijedloge za imenovanje ulica i trgova.

Prilikom utvrđivanja prijedloga Povjerenstvo se rukovodi sljedećim načelima:

1. uvažavanja izvornih rješenja odnosno prvih imena ulica odnosno trgova iz vremena kada su izgrađeni, kao i naziva koji su se udomaćili tijekom povijesti i postali dio svijesti građana,

2. da se pri imenovanju više puta i nepotrebno ne mijenja ime ulice odnosno trga,

3. uvažavanje potrebe grupiranja imena ulica i trgova radi kvalitetne orijentacijske obavijesti,

4. da se ulicama daju kraća imena, a trgovima, parkovima i šetalištima imena po povijesnim događajima.

Članak 10.

Prema mogućnosti promjene imena, počevši od najtežeg prema najlakšem, ulice i trgovi na području Grada Delnica razvrstavaju se u tri kategorije.

U I. kategoriju se razvrstavaju ulice odnosno trgovi na koje se nastavlja više poprečnih ulica.

U II. kategoriju se razvrstavaju ulice odnosno trgovi s većim brojem (15 i više) stambenih i poslovnih objekata.

U III. kategoriju razvrstavaju se sve ostale ulice odnosno trgovi.

Članak 11.

Ulicama u rubnim dijelovima grada daju se u pravilu imena iz zemljopisne nomenklature, odnosno već zatečena imena koja podsjećaju na nekadašnji morfološki izgled (Doli, Vidikovac, Podrebar i sl.) ili floru i faunu (Ljeska, Bukva, Travnička, Puhova, Veprova, Risova i sl.).

Ulicama u novoizgrađenim dijelovima grada daju se imena zaslužnih osoba iz povijesti, politike, kulture, znanosti i ostalih društvenih djelatnosti, a koje su živjele ili djelovale na području Grada Delnica.

IV. POSTUPAK IMENOVANJA ULICA

Članak 12.

Prijedloge za određivanje imena ulica i trgova mogu podnijeti predlagatelji iz članka 7. stavka 1. ove Odluke.

Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka podnose se u pisanom obliku Povjerenstvu, a obvezno trebaju sadržavati:

1. prijedlog za određivanje imena ulice odnosno trga sukladno članku 7. stavku 2. i 3. ove Odluke, te

2. tekstualni opis s osnovnim podacima o lokaciji i izgledu ulice ili trga, grafički prikaz ulice ili trga.

Na zahtjev Povjerenstva, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedlozi koji ne budu podneseni u suglasnošću s odredbama ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

Članak 13.

Izuzetno od odredbe članka 9. stavka 2. podstavka 1. ove Odluke, ako se za određivanje imena ulice odnosno trga predlaže ime koje je sadržano u Popisu imena, dovoljno je da predlagatelj naznači da je ime već uvršteno u Popis imena.

Članak 14.

Na temelju prijedloga sastavljenog u skladu s odredbama ove Odluke, Gradsko vijeće Grada Delnica donosi odluku o određivanju imena ulice odnosno trga na području Grada Delnica.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 015-04/08-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-08-02

Delnice, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=51300&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr