SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
GRAD DELNICE
73

73.

Na temelju članka 48. stavka 4. i članka 50. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) te članka 43., 45. i članka 50. stavka 2. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj dana 18. srpnja 2007. godine donosi

PRAVILNIK
o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje korištenje službenih automobila i mobilnih telefona te prava i obveze dužnosnika Grada Delnica (u daljnjem tekstu. Grad)i službenika Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: JUO), a u svezi s korištenjem ove imovine Grada.

II. SLUŽBENI AUTOMOBILI

Članak 2.

Službene automobile za službene potrebe koriste dužnosnici Grada te službenici JUO-a, a samo iznimno treće osobe i to na osnovi posebnog odobrenja Gradonačelnika.

Pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno, po potrebi, bez ili samo iznimno sa službenikom koji je zadužen za prijevoz za službene potrebe Grada i JUO-a (u daljnjem tekstu: Službenik za prijevoz), ima samo Gradonačelnik Grada Delnica.

Korištenje službenog automobila iz stavka 2. ovoga članka, smatra se korištenjem u službene svrhe.

Pravo na korištenje službenog automobila, a u samo iznimnim slučajevima sa službenikom za prijevoz, imaju voditelji unutarnjih jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica.

U iznimnim slučajevima, Gradonačelnik može i drugim osobama posebnom odlukom odobriti korištenje službenog automobila.

Članak 3.

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te se pridržavati prije svega odredbi Zakona kojima se regulira sigurnost prometa, ali i ostalih zakona i podzakonskih akata te akata Grada koji se mogu primijeniti u svezi korištenja službenih automobila, kao i odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Pod službenim potrebama u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se obavljanje poslova i zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada dužnosnika Grada te službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, a osobito:

- poslovi i zadaci izvan sjedišta Grada i JUO-a,

- sudjelovanje na sastancima i sjednicama,

- prijevoz potreban za rad Grad i JUO-a,

- obavljanje drugih poslova po ovlaštenju Gradonačelnika.

U slučaju kada se službeni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje u inozemstvo, korištenje odobrava Gradsko poglavarstvo, a samo iznimno Gradonačelnik.

U slučaju kada odobrenje daje Gradonačelnik, on je obvezan o tome što prije, odnosno na prvoj narednoj sjednici, izvijestiti članove Gradskog poglavarstva.

Članak 5.

Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim radnjama i prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog naloga ili putnog radnog lista kojim je zadužen svaki osobni automobil, a kojeg izdaje tajnica.

Putni nalog i putni radni list moraju obvezno sadržavati:

- datum izdavanja,

- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil,

- lokacija na koju osoba putuje,

- svrhu putovanja,

- vrijeme trajanja putovanja,

- datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža,

- datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža,

- podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu,

- potpis ovlaštene osobe i pečat.

Po završetku korištenja službenog automobila korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili putni radni list dostaviti tajnici upravnog tijela.

Članak 6.

Korištenje službenih automobila izvan radnog vremena, osim Gradonačelniku Grada Delnica i službenom vozaču, smatra se plaćom u naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i doprinosi.

Neto iznos plaće u naravi čini 20% iznosa mjesečne rate za najam službenog vozila, uvećano za porez na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja vozila odnosno o prijeđenom broju kilometara.

Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se i plaćaju najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojem je plaća u naravi ostvarena.

Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi korisnicima se umanjuje obračunata i isplaćena plaća u novcu.

Članak 7.

Administrativno-tehničke poslove, odnosno evidenciju i kontrolu korištenja službenih automobila, vodi Stručna služba gradonačelnika, Gradskog vijeća i Poglavarstva (u daljnjem tekstu: Stručna služba) te službenik zadužen za prijevoz za službene potrebe Grada.

Poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

- pravodobno osiguranje kreditnih kartica za plaćanje goriva,

- vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži svakog automobila i utrošku goriva,

- vođenje brige o tehničkom pregledu automobila, redovnom servisiranju i popravcima, odnosno održavanju njihove ispravnosti.

Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja automobila kao i u slučaju kvara na automobilu odmah o tome obavijestiti Gradonačelnika i Pročelnika JUO-a.

Članak 8.

Korisnik službenog automobila dužan je za svako punjenje vozila gorivom na benzinskoj postaji dostaviti tajnici, a ista je obvezna navedeno odmah proslijediti Voditelju Odsjeka za financije i unutarnju kontrolu, urednu dokumentaciju (račun ili slip s pečatom benzinske postaje i stanjem kilometraže prilikom punjenja).

Članak 9.

Na osnovi podataka tajnice, Voditelj Odsjeka za unutarnju kontrolu i financije dužan je izraditi iznos neto plaća u naravi iz članka 6. stavak 2. ovoga Pravilnika radi obračuna poreza i doprinosa, odmah nakon sklapanja ugovora o najmu automobila.

Pročelnik JUO-a dužan je najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće, dostaviti Gradonačelniku izvješće o prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sve službene automobile, i to za razdoblje do 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine.

III. MOBILNI TELEFONI

Članak 10.

Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona imaju gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, članovi Poglavarstva, predsjednik Gradskog vijeća, Pročelnik JUO-a te voditelju unutarnjih ustrojstvenih jedinica JUO-a.

Iznimno, pravo na korištenje službenih mobilnih telefona službenicima JUO-a posebnom odlukom utvrđuje Gradonačelnik, ukoliko je to potrebno za uredno obavljanje redovnih poslova u JUO-u.

Članak 11.

Korisnici mobilnih telefona iz članka 10. ovoga Pravilnika zadužuju se za korištenje mobilnih telefona na temelju posebnog obrasca izjave koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Korisnicima mobilnog telefona u službene svrhe priznat će se telefonski troškovi u tuzemstvu do iznosa kojeg odredi Gradsko poglavarstvo s obzirom na službene obveze korisnika mobilnog telefona.

Razliku telefonskih troškova iznad odobrenog iznosa iz stavka 1. ovoga članka dužan je podmiriti svaki korisnik mobilnog telefona, po ispostavljenom računu.

Telefonski troškovi nastali za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu priznaju se korisniku u cijelosti.

Članak 13.

Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem mobilnih telefona obavljat će Odsjek za financije i unutarnju kontrolu.

Voditelj Odsjeka za financije i unutarnju kontrolu odnosno osoba koju on ovlasti, izvijestiti će sve korisnike o utrošku za prethodni mjesec u roku od 5 dana od dana primitka računa.

Članak 14.

Korisnik mobilnog telefona dužan je u roku 3 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti odnosno gubitka prava na korištenje mobilnog telefona, isti predati s pripadajućom opremom Odsjeku za financije i unutarnju kontrolu.

Po isteku mjeseca u kojem je došlo do prestanka obnašanja dužnosti ili gubitka prava na korištenje mobilnog telefona, osoba iz članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika dostaviti će obračun korisniku uz obvezu podmirivanja eventualno nastalih izdataka iznad iznosa utvrđenog u članku 12. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu radne obveze.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a počinje se primjenjivati od 1. rujna 2007. godine.

Klasa: 406-03/07-01701

Ur. broj: 2112-01-07-01

Delnice, 18. srpnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Predsjednik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51300&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr