SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD DELNICE
30

54.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« 09/06-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora
na području Grada Delnica

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Grad) te utvrđivanje kriterija za određivanje visine ukupnih sredstava u Proračunu Grada za mjesne odbore i kriterija za raspodjelu tih sredstava na mjesne odbore.

II. SREDSTVA ZA RAD I NJIHOV RASPORED MJESNIM ODBORIMA

Članak 2.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz

- Proračuna Grada

- sredstava koja mjesni odbor ostvari svojom djelatnošću,

- drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Grada.

Članak 3.

Svakom mjesnom odboru osiguravaju se u Proračunu Grada financijska sredstva u iznosu od 10.000 kuna godišnje.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka mjesni odbor može koristiti za aktivnosti mjesnog odbora.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu troškova za rad u vijeću mjesnog odbora u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 4.

Osim sredstava iz članka 3. ove Odluke, mjesni odbor može ostvariti sredstva iz Proračuna Grada na osnovi prihvaćenih programa mjesnog odbora.

Članak 5.

Za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) koje donosi vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u Proračunu Grada u visini od minimalno 5% do maksimalno 10% za MO Delnice odnosno u visini od minimalno 10% do maksimalno 30% za sve ostale mjesne odbore na području Grada Delnica, sredstva ostvarenog prihoda naplate komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini.

Sredstva iz stavak 1. ovog članka rasporedit će se mjesnom odboru vodeći računa o slijedećim kriterijima:

- broju stanovnika,

- stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- površini područja mjesnog odbora.

Poglavarstvo Grada na prijedlog Odsjeka JUO-a Grada, nadležnog za komunalni sustav, utvrđuje standard opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima na području Grada.

Članak 6.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritetne iz članka 5. ove Odluke na području mjesnog odbora za svaku kalendarsku godinu donosi, prilikom donošenja Programa iz domene Zakona o komunalnom gospodarstvu, Gradsko vijeće Grada.

Plan iz stavka 1. ovog članka izrađuje Odsjek JUO-a nadležan za komunalni sustav.

Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada prema prijedlogu Odsjeka JUO-a nadležan za komunalni sustav.

Članak 7.

Sredstva za akcije u kojima učestvuju građani dobrovoljnim radom osiguravaju se u Proračunu Grada na poziciji Odsjeka JUO-a nadležnog za komunalni sustav.

Stručni nadzor nad radovima iz stavka 1. ovog članka osigurat će Odsjek JUO-a nadležan za komunalni sustav.

Članak 8.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa zakonom propisanim rokovima te rokovima propisanim od strane Grada, donosi financijski plan i godišnji obračun.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa zakonom propisanim rokovima za obračun proračuna, dužno je uz godišnji obračun dostaviti Poglavarstvu Grada i izvješće o radu.

Članak 9.

Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i utroška novčanih sredstava mjesnih odbora obavlja Poglavarstvo Grada.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

U ovoj 2007. godini u kojoj su provedeni izbori te konstituirana Vijeća MO na području Grada Delnica, svakom mjesnom odboru nastojati će se osigurati u proračunu Grada najosnovnija financijska sredstva i to u iznosu u pravilu ne manjem od 2.000,00 kuna.

Članak 11.

Ostvarivanje, tj. realizacija plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) iz članka 5. ove Odluke, u ovoj 2007. godini izvršiti će se u skladu s usvojenim Programima Gradskog vijeća iz domene Zakona o komunalnom gospodarstvu, a samo iznimno, vodeći računa o prije svega samoj kvaliteti komunalne akcije, njezinom značaju za Grad i dotični mjesni odbor odnosno vodeći računa o svrsishodnosti i jednostavnosti realizacije te komunalne akcije od strane samog mjesnog odbora u odnosu na Grad, izvršiti će se raspored sredstva određenom mjesnom odboru.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/07-01/11

Ur. broj: 2112-01-07-02

Delnice, 12. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51300&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr