SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA BAŠKA
47

46.

Temeljem članka 11 Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 67/01) i članka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Općine Baška

Izvješće o stanju u prostoru Općine Baška sadrži:

1. Pokrivenost područja Općine Baška prostornim planovima i popis postojećih, važećih i planova u izradi na području Općine Baška,

2. Učinak provedbe i primjene odredbi Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru do konca 2003. godine,

3. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Baška na temelju postojećih prostornih planova,

4. Opća ocjena prostorno-planske dokumentacije Općine Baška.

1. Pokrivenost područja Općine Baška prostornim planovima i popis postojećih, važećih i planova u izradi na području Općine Baška:

1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« PGŽ broj 14/00)

1.2. PROSTORNI PLANOVI OPĆINE

- Prostorni plan bivše Općine Krk (»Službene novine« PGŽ broj 31/78, 6/83,19/84, 35/85 42/85 i 62/86, 16/88, 4/93 i 12/97)

- Prostorni plan uređenja Općine Baška - u izradi

1.3. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

- Urbanistički plan uređenja naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 1/01)

- Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Baška - u izradi

1.4. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

- Detaljni plan uređenja dijela područja »Pod školu« u Baški (»Službene novine« PGŽ broj 22/98 i 19/98)

- Detaljni plan uređenja zone Zarok - zona 27 (»Službene novine« PGŽ broj 23/00)

- Detaljni plan uređenja zone 36 (poljopromet) - prema GPU naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 26/00 i 12/01)

- Detaljni plan uređenja plažnih objekata i dijela vele Plaže (Usvojen na Općinskom vijeću 28.09.2001)

- Detaljni plan uređenja »Pod školu« prema UPU naselja Baška (»Službene novine« broj 4/03)

- Detaljni plan uređenja dijela Vele plaže i zaleđa - Izdvojena cijelina uz šetalište Emila Geistlicha (»Službene novine« PGŽ broj 4/03.)

- Detaljni plan uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 4/02)

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 25/03)

- Detaljni plan uređenja »Park Marijan - Pod brigom« - u izradi

- Detaljni plan uređenja stambeno-poslovne građevine »Pošta« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »Pešćivica - izdvojena cijelina zone 13« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »Hotela Celjsko odmaralište« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »Hotela Tamaris« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »Dječji vrtić-dvorana-škola« u izradi

2. Učinak provedbe i primjene odredbi Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru do konca 2003. godine

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru je bilo određeno i izvršeno:

2.1. PROSTORNI PLANOVI

2.1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Skupština Primorsko-goranske županije usvojila je Prostorni plan Primorsko-goranske županije na sjednici od 13.07.2000 godine. Plan je stupio na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14 od 21. srpnja 2000)

Konačni prijedlog prostornog plana Općine Baška mora biti usklađen sa Županijskim prostornim planom kako bi se mogla ishodovati suglasnost uvjetovana Zakonom o prostornom uređenju.

2.1.2. PROSTORNI PLAN (BIVŠE) OPĆINE KRK

Plan se primjenjuje na prostoru koji nije pokriven novim planovima na površini od cca (Vidjeti odnos granica građevinskih površina) površine Općine Baška. Njegove odredbe za provođenje su neprilagođene specifičnostima prostora i njihov učinak je negativan na strukturu građenja, te je nužno završiti procese izrade Prostornog plana Općine Baška koji će svojim odredbama anulirati ove negativne utjecaje.

2.1.3. PROSTORNI PLAN UREĐENJA Općine Baška

U proteklom dvogodišnjem razdoblju započeo je proces izrade Prostornog plana uređenja Općine Baška. Javna rasprava o planu je završena u ožujku 2002. godine.

Konačni prijedlog plana je sada u procesu ishođenja suglasnosti i usklađenja sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije nakon čega će biti usvojen od strane Općinskog Vijeća.

Očekuje se donošenje prostornog plana do konca 2003. godine, odnosno početkom 2004. godine.

2.1.4. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Urbanistički plan uređenja naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 1/01) je na snazi od početka 2001. godine. Temeljem odluka Općinskog vijeća Općine Baška, a temeljem izmjene i dopune Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, pristupilo se izradi njegove izmjene i dopune kaka bi se još više prostorno planski onemogućilo građenje stanova za tržište u stambenim zonama i onemogućila izgradnja višestambenih građevina, te se građenje usmjerilo na obiteljske kuće kao zakonom utvrđenu formu građevina sa dvije stambene jedinice i ograničenih gabarita. Izmjena i dopuna plana je donesena, ali će se po donošenju prostornog plana općine trebati pristupiti njegovom usklađenju sa njime određenim uvjetima, granicama i namjenama.

2.1.5. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Izmjenama u zakonu o prostornom uređenju i primjenom odluka o urbanističkom planu uređenja rezultirala je potrebom za izradom većeg broja manjih detaljnih planova.

Tendencija odredbi tih planova kao i Prostornog plana uređenja Općine Baška, Odluke o prostornom planu bivše Općine Krk te Urbanističkog plana uređenja naselja Baška je stvaranje mogućnosti za neposrednu provedbu u uvjetima kada se udovoljava neposrednim potrebama građana i poduzetnika koji žele graditi u gabaritima koji ne odudaraju od postojećih izgrađenih struktura. Posrednom provedbom, t.j. izradom detaljnih planova uređenja kroz javnu kontrolu i praćenje trebali bi se usmjeravati, te potpuno kontrolirali svi procesi koji iz građenja za osobne potrebe prerastaju u gospodarsku aktivnost čiji je građenje cilj ili dio ukupne aktivnosti, te se njime mijenjaju uvjeti oblikovanja, korištenja i infrastrukturne opterećenosti postojećeg prostora.

Pri dosadašnjoj izradi detaljnih planova uređenja uočen je nedostatak jasne programske razine plana koja bi trebala rezultirati prostornim rješenjima. U narednom razdoblju nužno je pristupati izradi planova sa jasno određenim ciljevima i programskom razinom.

3. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Baška na temelju postojećih prostornih planova

Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Baška određena su postojećim prostornim planovima i nacrtom Prostornog plana uređenja Općine Baška.

Prema citiranim postojećim planovima konceptualna obilježja prostornog razvitka usmjerena su na:

- podizanje razine kvalitete stanovanja kroz prostorne i socijalne standarde

- očuvanje zaštite prostora kroz zaštitu slobodnih zelenih površina

- podizanje razine komunalne opremljenosti prostora Općine

Osnovno konceptualno obilježje prostornog i gospodarskog razvitka prostora današnje općine Baška karakteriziralo je turističku orijentaciju usmjerenu na osnovne pravce:

- hotelski smještaj viših kategorije

- sportski, zabavni sadržaji i specifična animacijska turistička ponuda

Razvoj turističke djelatnosti koji rezultira hipergrađenjem smještajnih jedinica u stambenim dijelovima naselja u višestambenim građevinama mora se staviti pod najvišu moguću razinu nadzora i praćenja. Pri praćenju nužno je evidentirati sve aktivnosti u prostoru, njihove uzroke i posljedice kako bi se mogle odrediti i propisati mjere kojima se prostorno planskom dokumentacijom može spriječiti ili usmjeravati njihov daljnji razvoj.

4. Opća ocjena prostorno-planske dokumentacije Općine Baška

Prostorni plan Primorsko-goranske županije izravno svojim odredbama, zaustavlja procese planiranja na razini Detaljnih planova uređenja do donošenja Urbanističkih planova uređenja naselja uz obalu i neizgrađenih područja.

Prostorni plan bivše Općine Krk je nedostatan, a ujedno ograničavajući u svim elementima osim infrastrukturnim, koji vežu Općina Baška na infrastrukturni sustav otoka, županije, regije i države. Utjecaj provedbenih odredbi za ne

posrednu provedbu stvara negativne učinke u prostoru. Oni se odražavaju u previsokim građevinama na preizgrađenim građevnim česticama, a bez mogućnosti korekcije do donošenja planova nove generacije.

Donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Baška stvorilo je preduvjete za daljnju razradu planskih zona na razini Detaljnih planova uređenja, a negativan utjecaj postojećih planova i dalje je prisutan u naseljima Jurandvor, Batomalj i Bašćanska Draga.

Onemogućavanje intenzivne gradnje višestambenih građevina nazivanih »apartmanske građevine« na prostoru Urbanističkog plana uređenja naselja Baška dovelo je do intenziviranja pritiska vlasnika terena, građevinskih poduzetnika, te trgovaca nekretninama na prostore na kojima je u granicama turističke izgradnje omogućen smještaj gostiju u manjim turističkim organizacijskim strukturama - pansioni, vile....), te na područje naselja u neposrednoj blizini naselja Baška, a izvan njegovih granica.

Izrada dokumenata prostornog uređenja nove generacije u protekle tri godine znatno je popravila stanje pokrivenosti Općine Baška sa planskom dokumentacijom u zonama koje nisu bile namijenjene stanovanju, te donekle ublažilo negativan utjecaj »univerzalnih« odredbi za provođenje Prostornog plana bivše Općine Krk. Ostao je veliki problem anarhičnog stanja građenja na rubu dozvoljenog u zonama stanovanja koji će se razriješiti donošenjem prostornog plana uređenja Općine Baška.

Daljnjim procesima izrade plana potrebno je dovesti do potpune kontrole razvijanja kako morfoloških struktura naselja i gabaritima građevina, tako i njegovih receptivnih kapaciteta u odnosu na stanovanje i turističku ponudu.

Prostornim planiranjem se pored strategijom prostornog uređenja i dokumentima prostornog uređenja određenih ciljeva mora udovoljiti slijedećim ciljevima:

- U potpunosti ukinuti primjenu odredbi za provođenje Prostornog plana bivše Općine Krk, te spriječiti njihov negativan utjecaj na građenje građevina u građevinskim područjima Općine Baška.

- Pokriti planovima prostornog uređenja razine Urbanističkih planova uređenja sva građevinska područja Općine Baška, propisana Prostornim planom uređenja Općine Baška.

- Stvoriti obvezu usmjeravanja graditeljskih zahvata u prostoru planovima nižeg reda za sve građevine koje svojim zahvatima nadilaze potrebe stanovanja i egzistencije jedne obitelji.

- Za planove nižeg reda propisati smjernice koje onemogućavaju zlouporabu i korištenje građevina suprotno planom predviđenoj namjeni.

Klasa: 021-05/03-01/22

Ur. broj: 2142-03-03-6

Baška, 11. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Dekanić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=48&mjesto=10007&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr