SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
GRAD RAB
18

19.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01 i 49/03 - pročišćeni tekst); članka 68. stavak 2., članka 72. stavak 2. i članka 74. stavak 1. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02) te članka 22. i 81. stavak 1. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan
trgovačkih prodavaonica

Članak 1.

Odlukom o prodajnim mjestima za prodaju robe izvan trgovačkih prodavaonica (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se lokacije na kojima se može vršiti prodaja trgovačke robe izvan prodavaonica i to:

- na klupama (štandovima) izvan tržnica,

- putem pokretnog prodavača te

- prodaja pomoću automata.

Članak 2.

Na području Grada Raba može se obavljati prodaja trgovačke robe na tipiziranim klupama (štandovima) izvan prodavaonica na utvrđenim lokacijama u javnom vlasništvu koje se daju u najam javnim nadmetanjem temeljem gradske Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje (»Službene novine« broj 8/01). Grafički prikaz lokacija pojedinih klupa (štandova) sastavni je dio javnog natječaja te se njime precizno utvrđuje svaka pojedina lokacija za predviđeni period utvrđen u javnom natječaju.

Članak 3.

Prodaja na lokacijama navedenim u članku 2. ove Odluke obavlja se u periodu navedenom u javnom natječaju Grada Raba za korištenje javnih površina, a za pojedinu kalendarsku godinu.

Iznimno u dane održavanja raznih pučkih i ostalih manifestacija (fešte, prigodne priredbe i proslave) dozvoljava se prodaja roba na klupama (štandovima) izvan prodavaonica na prostoru i neposredno uz prostor na kojem se obavlja dotična manifestacija.

Dodjela lokacija za prodaju trgovačkih roba na klupama (štandovima) izvan prodavaonica, navedenih u članku 2. ove Odluke, zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama obavlja se raspisivanjem javnog natječaja od strane Grada Raba. Javni natječaj se sastoji od tekstualnog dijela sa specificiranim lokacijama klupa (štandova) te grafičkog dijela u kojem se predočuje raspored istih.

Članak 4.

Na području Grada Raba može se obavljati prodaja trgovačkih roba iz vlastitog asortimana na tipiziranim klupama (štandovima) izvan prodavaonica na lokacijama u privatnom vlasništvu i to neposredno ispred čvrstih trgovačkih objekata (samoposluge, robne kuće, maloprodajna skladišta, prodavaonice i kiosci). Vrstu i oblik klupe (štanda) propisuje Upravni odjel za komunalni sustav Grada Raba.

Na uređenom zemljištu u privatnom vlasništvu također se može obavljati prodaja određenih trgovačkih roba prema Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02) i to na klupama (štandovima) izvan prodavaonica uz obvezu da klupe (štandovi) budu tipizirane i udaljene najmanje pet (5) metara od javne površine (šetnice, ceste, ostale prometnice i slično) odnosno granice sa susjednim parcelama.

Članak 5.

Za trgovanje na lokacijama iz stavka 2. članka 4. potrebno je pozitivno mišljenje Gradskog poglavarstva. Gradsko poglavarstvo može u posebno opravdanim slučajevima svojom odlukom, a uz prethodno mišljenje Upravnog odjela za komunalni sustav, dozvoliti postavu klupa (štandova) i na manjoj udaljenosti od propisane u prethodnom članku.

Za trgovanje na privatnim površinama iz prethodnog stavka potrebno je da trgovac ima pravovaljani ugovorni odnos sa komunalnom tvrtkom »Vrelo« d.o.o. Rab za odvoz otpada i održavanje čistoće.

Članak 6.

Prodaja trgovačke robe putem pokretnog prodavača može se obavljati na svim područjima Grada Raba sa izuzetkom:

- stare gradske jezgra Grada Raba i

- P.C. Mali Palit.

Ovaj način prodaje može se dakle obavljati uz sve prometnice na području Grada Raba sa izuzetkom područja navedenim iz prethodnog stavka ovog članka i sa obvezom pokretnog trgovca da svoju pokretnu prodavaonicu zaustavi pored prometnice na način da ne ometa daljnje normalno odvijanje prometa.

Pokretni prodavač ne smije obavljati prodaju zaustavljajući se na samoj prometnici te od čvrstih trgovačkih objekata mora biti udaljen najmanje 100 metara. Prodaja trgovačke robe može otpočeti tek nakon što se pokretna prodavaonica locira i isključi pogon kojim se ista pokreće.

Svako zadržavanje moguće je samo na mjestima koje odredi gradski Upravni odjel za komunalni sustav i to samo za prodaju iz pokretnog prodavača određenih trgovačkih artikala iz vlastite proizvodnje kojima vlasnik može trgovati (npr. povrće, voće i sl.). Najduže zadržavanje takvog pokretnog prodavača može biti do tri (3) dana, a obavlja se na temelju pravovaljanog ugovora između trgovca i nadležnog gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav.

Članak 7.

Prodaja trgovačkih roba izvan prodavaonica pomoću automata moguća je u svim zatvorenim i otvorenim prostorima u javnom i privatnom vlasništvu gdje postoje svi potrebni siguronosni, infrastrukturni i ostali uvjeti za postavu. Instaliranje takvih automata moguće je temeljem pravovaljanog ugovornog odnosa trgovca koji je vlasnik automata za prodaju i vlasnika prostora na koji se isti locira.

Automat za prodaju može se locirati na svim prostorima navedenim u prethodnom stavku ovog članka pod uvjetom da ni u kom slučaju ne ometa slobodan promet osoba i vozila. U suprotnom nadležni organi mogu naložiti njegovo uklanjanje ili premještanje na drugu lokaciju.

Članak 8.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provode nadležni inspektori Državnog inspektorata te gradsko Komunalno redarstvo svatko u okviru svojih zakonskih ovlasti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-16

Rab, 30 lipnja 2003.

GRAD RAB - GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=34&mjesto=51280&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr