SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA MATULJI

43.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14 i 29/14, 14/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 23/21) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14 i 25/2022), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29.9.2022. donosi

ZAKLJUČAK

1. Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji, Javnim pozivom.

2. Javni poziv će se objaviti u Novom listu i na web stranicama Općine Matulji.

3.Tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Matulji sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 023-01/22-01/0008

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0002

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji

Slobodan Juračić, v. r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14 i 29/14, 14/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 23/21) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14 i 25/2022), Općinsko vijeće Općine Matulji objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih Općine Matulji

I.

Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji kao savjetodavnog tijela Općine Matulji koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.

Savjet mladih ima 7 (sedam) članova uključujući predsjednika i zamjenika.

Savjet mladih bira Općinsko vijeće Općine Matulji na vrijeme od 3 (tri) godine.

II.

Za člana Savjeta mladih može biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Općine Matulji koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

III.

Pravo isticanja kandidature imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća , studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Neformalnu skupinu mladih čini najmanje 30 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine Matulji.

Predlagatelji su dužni prilikom isticanja kandidature predložiti i zamjenika za svakog kandidata za članove Savjeta mladih.

IV.

Prijave se podnose u pisanom obliku na adresu Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji, Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji,s naznakom: ''Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Matulji.''

Prijava mora biti potpisan od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena pečatom.

Prijavu koju podnosi neformalna skupina mladih mora biti potpisana od najmanje 30 mladih i uz svaki potpis trebaju biti navedeni osnovni podaci o predlagatelju (ime i prezime, datum i godina rođenja te prebivalište odnosno boravište, ).

Prijava mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB kandidata

- ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB zamjenika kandidata

- obrazloženje kandidatura

- izjave o prihvaćanju kandidature

- preslika osobne iskaznice kandidata i zamjenika kandidata.

V.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura .

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću i objavljuje na web stranicama Općine Matulji.

VII.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura bira tajnim glasovanjem članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama Općine Matulji.

VIII.

Javni poziv će se objaviti na web stranicama Općine Matulji i u Novom listu.

KLASA: 023-01/22-01/0008

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0004

Matulji, 29.9.2022.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik Općinkog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=51211&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr