SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA VRBNIK

31.

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 41. stavak 2. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) i članka 42.Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko - goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 02/12, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 6. sjednici koja je održana dana 8.travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKA

o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa
za sustav civilne zaštite na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrbnik s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnost nastanka te ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrbnik su:

Ponikve voda d.o.o. Krk - dostava vode u slučaju nesreće

Komunalna poduzeća temeljem Plana djelovanja civilne zaštite Općine Vrbnik sukladno svojim tehničkim i ljudskim resursima obavlja poslove predviđene planom za određenu vrstu ugroze uključujući radnje kod evakuacija i zbrinjavanja stanovništva, te po uputama i odlukama stožera CZ Općine Vrbnik.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk - zbrinjavanje otpada

Verbena d.o.o. Vrbnik – ljudstvo i mehanizacija

Mariška d.o.o. Vrbnik – mehanizacija i smještaj

Bolonić-građevinski radovi, iskopi i komunalni radovi Vrbnik – mehanizacija, spašavanje iz ruševina

Pekara Vrbnik d.o.o. Vrbnik - pekarski proizvodi, prehrana

Dezinsekcija d.d. Rijeka – dezinsekcija, deratizacija

Arriva Autotrans d.d. Cres –prijevoz

Usluge „Cvelić“, Milovčići – pogrebne usluge

O.Š.F.K. Frankopan PŠ Vrbnik - smještaj

PZ Gospoja Vrbnik – smještaj i prehrana

UO Nada, Vrbnik- prehrana

UO Luce, Vrbnik – smještaj i prehrana

Veterinarska ambulanta Crikvenica - sanacija lešina životinja

Lovačko društvo „Vrbnik-Garica“ - ljudstvo

Radio OK - obavještavanje

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Vrbnik, koje sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavit će se izvodi iz plana djelovanja civilne zaštite, koji sadržava točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i postanka katastrofa i velikih nesreća, temeljem čega će iste u svojim operativnim planovima planirati provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 4.

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrbnik ostvaruju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke , prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Vrbnik KLASA: 810-02/15-01/01, URBROJ: 2142-07-01-15-1 od 22. siječnja 2015.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 240-01/22-01/7

URBROJ: 2142-07-03-22-2

Vrbnik, 8. travnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51516&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr