SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

17.

Na temelju odredbe članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (˝Narodne novine˝, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

O KOMUNALNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red u općini Omišalj i mjere za njegovo provođenje.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. javne površine su površine u općoj uporabi, čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a prema namjeni razlikuju se:

- javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, šetnice, pješački prolazi, pješačke zone, nogostupi, pločnici, javna parkirališta, javne garaže, stajališta javnog prometa i slične površine, biciklističke i pješačke staze);

- javne zelene površine su površine s vegetacijom (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojima je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koji su sastavni dijelovi zelenih površina i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja), kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala mogu nalaziti dječja igrališta s pripadajućom opremom, rekreacijske površine, javni objekti i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine;

- ostale javne površine su površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i druge slične površine, otvorene tržnice, groblja, i slične prostore, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi –plaže i slične površine, kopneni dijelovi na području plaža izvan pomorskog dobra, kopneni dijelovi pomorskog dobra zaštićene površine javne namjene određene Prostornim planom uređenja Općine Omišalj;

2. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploča, ormarić, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode ili s oznakom turističkih i sličnih objekata, nadstrešnica, objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza, oprema dječjeg igrališta, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, koso dizalo - lift, javna telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići, poštanski sandučić, spomenik, skulptura i spomen-ploča te drugi uređaji i objekti javne namjene lokalnog značaja;

3. pokretne naprave su lako prenosivi objekti koji služe za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, kontejneri, štandovi, klupe, kolica i sl., naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslužnu djelatnost, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, otvoreni šank, naprave za igranje, automati, peći i drugi objekti za pečenje plodina, spremišta za priručni alat i materijal, pozornice i slične naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za cvijeće, suncobrani, tende, pokretne ograde, podesti, samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, šatori povodom raznih manifestacija, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske, montažne i slične kućice, automobili kao prezentacija, promocija ili nagradni zgodici, zaštitne naprave na izlozima i slično.

4. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

5. ploča s tvrtkom ili nazivom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;

6. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja;

7. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja;

8. reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (citylight), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa,

9. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično);

10. parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, penjalice, vrtuljci, slične naprave za igru djece, naprave za rekreaciju građana, klupe, stolovi, parkovne ogradice, stupići, košarice za smeće i slično);

11. privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja;

12. vozilima u smislu ove Odluke smatraju se sve vrste vozila na motorni i električni pogon, kao što su osobni automobili, teretni automobili, autobusi, kamperska vozila, motocikli, mopedi, traktori, radni strojevi, priključna vozila i slično;

13. vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;

14. zemljištem se smatra zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje površina javne namjene, a nalazi se unutar granica općine Omišalj;

15. predmeti su svi predmeti navedeni pod točkama 2. do 12. ovog članka.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naselja na području Općine moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenost javnih površina kojima upravlja Općina i drugih površina u općoj uporabi i površina na upravljanju drugih, a osobito izgled i uređenost:

- vanjskih dijelova zgrada;

- dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina;

- ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada;

- izloga,

- zaštitnih naprava;

- ploča s tvrtkom ili nazivom;

- plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa;

- pokretnih naprava, kioska, reklama, reklamnih natpisa, reklamnih panoa i drugih

naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba;

- komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi;

- te sanitarno – komunalne mjere uređenja naselja.

1. Vanjski dijelovi zgrada

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo) u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s površine javne namjene, moraju biti održavani i uredni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade), zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, sukladno posebnim propisima o gradnji.

Članak 6.

Na prozorima, vratima, terasama, balkonima, lođama, ogradama  i drugim vanjskim dijelovima zgrade, zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete, ako se time ometa ili onemogućava prolaz pješaka.

S prozora, terasa, balkona, lođa, ograda  i drugih vanjskih dijelova zgrade zabranjeno je istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, prolijevati vodu, cijediti vodu ili na drugi način onečišćavati javnu površinu.

Zabranjeno je crtati, pisati, prljati, mehanički oštećivati, uništavati ili na drugi način nagrđivati pročelja zgrada. 

Članak 7.

Na prozorima, balkonima, terasama i drugim sličnim dijelovima zgrade, u pravilu se drži cvijeće i ukrasno bilje i to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i imovine.

Antene i druge uređaje za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladne (klima uređaje) i solarne uređaje, vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su postaviti na vanjske dijelove zgrade i krovišta, koji nisu vidljivi s površine javne namjene uz koju neposredno graniče.

Iznimno, kada ne postoji druga mogućnost, oprema i uređaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati na vanjske dijelove zgrade koji su vidljivi s površine javne namjene uz koju neposredno graniče, ali moraju biti postavljeni na visini od najmanje 3,5 metara od kote terena, a kapanje vode iz klima uređaja ne smije se izvoditi na javnu površinu.

U slučaju iz prethodnog stavka vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni su za postavljanje opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka, ishoditi odobrenje Upravnog odjela Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Vlasnici, odnosno korisnici zgrade dužni za postavljanje drugih uređaja (npr. ATM uređaji - bankomati i sl.) na pročelju zgrade, kojima se pristupa s javne površine, ishoditi odobrenje Upravnog odjela.

Za postavljanje uređaja iz prethodnog stavka i druge opreme (npr. izloga i sl.) na pročelje objekta/zgrade koji se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline (stara gradska jezgra), kao i objekta/zgrade koji ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra, kada se tim uređajima pristupa s javne površine, vlasnici, odnosno korisnici objekta/zgrade dužni su prethodno ishoditi suglasnost tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra, a potom i odobrenje Upravnog odjela.

Članak 8.

Vlasnik, odnosno nositelj prava na zgradi koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, kao i drugi imatelj kulturnog dobra, dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima zgrade ishoditi odobrenje tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra.

Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima zgrade iz stavka 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra.

Zabranjeno je oštećivanje, ispisivanje poruka i grafita na zgradama iz stavka 1. ovog članka te djelomično bojanje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja.

Članak 9.

Zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje izgled ulice i naselja mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena, sukladno programu trgovačkog društva nadležnog za održavanje i upravljanje stambenim zgradama, a po obavijesti Upravnog odjela.

2. Uređenje dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina

Članak 10.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište te druge površine, u dijelu koji je vidljiv s javne površine, održavati urednima i čistima.

Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici prostora iz prethodnog stavka u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otklonit putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora.

Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne zgrade i druge objekte. Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javnoprometnu površinu, vlasnici, odnosno korisnici, dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti, a sakupljeni biootpad odložiti u za to posebno označene vreće.

Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine zabranjeno je odlagati otpad, posebice stare automobile, strojeve, električne i druge aparate i predmete iz kućanstva, građevinski šut, daske, dotrajale predmete i drugo što narušava izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari.  

Članak 11.

Na površinu okućnice i dvorišta zgrada se zabranjuje:

- držanje otpada i dotrajalih stvari (građevinski otpad, automobilske olupine, gume, stari strojevi, dotrajali kućanski aparati i sl.) koji svojim izgledom narušavaju uredan izgled naselja,

- bacanje i ostavljanje otpada izvan košara, posuda za otpad i propisanih vrećica sa logotipom komunalnog društva,

- bacanje gorućih predmeta u košare ili posude za otpad,

- oštećivanje košara i posuda za otpad,

- ispuštanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama, ulja i slično,

- zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u kanale oborinske odvodnje,

- paljenje otpada.

Članak 12.

Vlasnik odnosno korisnik dužan je uređivati i održavati neobrađene zelene površine i neizgrađeno građevinsko zemljište u građevinskom području naselja i građevinsko zemljište za koje je izdan akt o građenju.

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javnu prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Komunalni redar naložit će vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grane koji bi svojim rušenjem odnosno padom mogao ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Uz prometnicu dozvoljena je sadnja visokog zelenila (drveća) na najmanjoj udaljenosti 2 metra od slobodnog profila kolnika, odnosno niskog zelenila (niskog grmlja, živice i sl.) na najmanjoj udaljenosti 0,6 metara od slobodnog profila kolnika.

Slobodni profil kolnika je prometni profil kolnika uvećan za nogostup i bankine ili berme.

Zabranjena je sadnja visokog drveća u neposrednoj blizini zgrade.

Članak 13.

Ograde uz javne površine moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled. Ograde uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati.

Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe zaštitili ljudi i imovina, a nakon završetka radova na orezivanju dužni su odmah očistiti javnu površinu.

Ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju te javnu rasvjetu.

Članak 14.

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu.

Članak 15.

Javne zelene površine ispred stambenih i poslovnih zgrada mogu se, radi zaštite, ograditi metalnim stupićima, žardinjerama s cvijećem ili ukrasnom živicom, ako to neće ometati normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i ako neće smanjivati preglednost.

Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina iz prethodnog stavka, vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje, izdaje Upravni odjel.  

Zabranjeno je ograđivanje javnih zelenih površina iz stavka 1. ovog članka bez odobrenja Upravnog odjela.  

Članak 16.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima, plažama, obalom mora i drugim sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti za njezinu zaštitu i obnovu.

Vlasnik individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje se nalaze u okviru ograđenog okoliša tog objekta.

Vlasnik ili korisnik stambene zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen slobodan pristup i korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja površinama iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

Pravna ili fizička osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka mora, na vidnom mjestu, istaknuti pravila o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

Ukoliko osobe iz stavka 1. ovog članka ne ispune obvezu održavanja reda, čistoće i zaštite zelene površine, isto će se izvršiti preko treće osobe na njihov trošak.

3. Ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojem zgrade

Članak 17.

Na području Općine naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni imenom, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisom.

Članak 18.

Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, table, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade.

Ploče za označavanje imena ulica i trgova mogu sadržavati i opis značenja imena ulica i trgova i druge informacije ili se uz njih mogu postavljati ploče (dopunske ploče) s opisom

značenja imena ulica i trgova i drugim informacijama.

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije prije početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena kućnim brojem.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati table, ploče i pločice iz stavka 1. ovoga članka.

4. Izlozi

Članak 19.

Izlozi, izložbeni ormarići, zastakljeni otvori u zidovima zgrada i druga slična oprema poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: izlog) moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša, tako da izravno ne obasjavaju javnoprometnu površinu, a svojim položajem ne smiju onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina.

Na javnoj površini pored ulaza u poslovni prostor mogu se, u svrhu njegova uljepšavanja i ukrašavanja, postaviti tegle sa cvijećem.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora dužan je izlog držati urednim i čistim.

Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu, niti smije izlagati robu izvan izloga i poslovnog prostora.

Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vlasnike, odnosno korisnike poslovnog prostora u kojem se prodaje živo cvijeće.

Za izlaganje živog cvijeća izvan poslovnog prostora vlasnik, odnosno korisnik istog dužan je ishoditi odobrenje Upravnog odjela.

Članak 20.

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi, dužan je izlog, vrata i ostale otvore uredno prekriti neprozirnim materijalom, te onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga dužan je oštećenja na izlogu ukloniti bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 3. ovoga članka.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Općina će izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika poslovnog prostora.

Zabranjeno je izlaganje i prodaja robe izvan prodavaonica, postavljanje stalaka, polica, klupica, izložbenih ormarića na površinu javne namjene ili fasadu ispred ili pokraj poslovnog prostora, bez suglasnosti Upravnog odjela i suprotno općim aktima Općine.

5. Zaštitne naprave

Članak 21.

Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti, koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrade.

Zaštitne naprave iz prethodnog stavka moraju biti uredne i ispravne.

Članak 22.

Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinitelja prekršaja, te zaštite imovine u vlasništvu Općine, sukladno posebnim propisima, s obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod video nadzorom.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Općina povjerila postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati u ispravnom stanju.

6. Ploča s tvrtkom ili nazivom

Članak 23.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s nazivom tvrtke ili obrta, odnosno druge samostalnu djelatnosti, na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.

Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te ustanova i druga institucija, može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom i imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja, te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan i uredan, a tekst pravopisno ispravno napisan.

Članak 24.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka, mora održavati ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom, urednom, čistom i čitkom, a u slučaju njezine dotrajalosti istu mora obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz prethodnog stavka prljati i uništavati.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka dužna je ukloniti ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom uklonit će se putem treće osobe na njihov trošak.

7. Plakati, jarboli za zastave, reklamni natpisi, reklame i reklamni panoi

Članak 25.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se bez posebnog odobrenja postavljati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim ormarićima, oglasnim panoima i drugim oglasnim prostorima koji služe isključivo za navedenu namjenu.

Iznimno, na temelju odobrenja Upravnog odjela, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, trafostanice, energetske ormariće, objekte i uređaje javne namjene, te druga mjesta koja nisu za to namijenjena.

Za postavljene plakate solidarno su odgovorni osoba koja ih postavlja i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Troškove uklanjanja plakata, kao i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Zabranjeno je postavljanje plakata na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Članak 26.

Uredno postavljene plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave, odnosno organizator priredbe ili manifestacije, odnosnopravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava, dužni su ih ukloniti odmah po isteku održavanja priredbe, manifestacije ili drugog događaja koji se oglašava, odnosno odmah po isteku roka na koji su imali odobrenje, a korištene površine očistiti i urediti.

Članak 27.

Odredbe članka 25. i 26. ove Odluke odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

Članak 28.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljište uz objekte te javne površine.

Na jarbolima se postavljaju državne, županijske i općinske zastave te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

Jarbol se postavlja na temelju rješenja Upravnog odjela.

Članak 29.

Zastava Republike Hrvatske ističe se sukladno posebnim propisima.

Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

Članak 30.

Reklame su: reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (citylight), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

Reklame iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na javnu površinu na temelju odobrenja Upravnog odjela, ako posebnim popisima nije drugačije određeno.

Zabranjeno je postavljanje reklama iz stavka 1. ovoga članka na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) na javne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Članak 31.

Reklamni panoi su: panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

Reklamni panoi postavljaju se na javne površine na temelju odobrenja Upravnog odjela, ako posebnim popisima nije drugačije određeno.

Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 32.

Vlasnici, odnosno korisnici plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa moraju ih održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećene, dotrajale ili uništene obnoviti, zamijeniti novima ili ukloniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati i uništavati.

Članak 33.

Priključivanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa na sustav javne rasvjete nije dopušteno.

Osvjetljavanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa može se izvesti samo na način kojim se ne stvara svjetlosno onečišćenje, odnosno tako da promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima, uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, ne djeluje štetno na ljudsko zdravlje i ne ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja.

Članak 34.

Postavljanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa, te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na zaštitnim ogradama gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na javnim površinama, dopušteno je samo uz odobrenje Upravnog odjela.

8. Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

Članak 35.

Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave i predmeti na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, svjetlosno onečišćenje, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa, te na mjestima na kojima se neće umanjiti estetski izgled toga mjesta ili mjestima gdje je postava istih prikladna objektima u okolini.

Odobrenje za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba daje Upravni odjel.

Ako nakon ishođenja odobrenja iz prethodnog stavka komunalni redar utvrdi da su predmeti iz stavka 1. ovog članka postavljeni na mjestu na kojem se zbog toga stvara suvišna buka, svjetlosno onečišćenje, nečistoća, ugrožava sigurnost prometa ili umanjuje estetski izgled toga mjesta, kao i u drugim opravdanim slučajevima, predložit će Nadležnom tijelu ukidanje odobrenja.

Zabranjeno je postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Vlasnici predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame, reklamnog natpisa, reklamnog panoa i druge naprave potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu zemljišta, ugovor o zakupu zemljišta, suglasnost vlasnika zemljišta i slično), skicu ili fotografiju i fotomontažu pokretne naprave, tehnički opis, potvrdu Upravnog odjela o plaćanju dospjelih obveza, te druge isprave sukladno propisima o gradnji.

Zahtjev iz prethodnog stavka ne može biti odobren ukoliko podnositelj zahtjeva nije podmirio sve dospjele obveze prema Općini.

9. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi

Članak 36.

Građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza, javni zahodi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture, klupe, košarice za otpad, oprema dječjih igrališta, stajališta javnog prijevoza, orijentacijski planove općine i drugi slični predmeti ili objekti koji predstavljaju komunalnu i urbanu opremu), mogu se postavljati samo na temelju odobrenja Upravnog odjela, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Građevine i uređaji javne namjene iz stavka 1. ovog članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj Općina to povjeri, sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 37.

Pravna ili fizička osoba iz članka 36. stavak 2. ove Odluke dužna je građevine i uređaje javne namjene iz članka 36. stavka 1. održavati u ispravnom i urednom stanju, te osigurati da isti ispunjavaju tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

Građevine i uređaje javne namjene iz članka 36. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati, ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 38.

Na području Općine na objekte, javne površine i druge prostore dopušteno je postavljati spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanjati, samo uz odobrenje Upravnog odjela, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Osobe na čiji je zahtjev postavljen spomenik, spomen ploča, skulptura i slični predmeti, dužne su ih držati urednima i zaštititi od uništavanja.

Postavljene spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, zabranjeno je prljati, po njima pisati, crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati.

Članak 39.

Opći uvjeti o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata uređeni su posebnim aktom Općinske načelnice.

Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost, te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

Članak 40.

Javni zahodi izgrađuju se na površinama javne namjene na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana.

Uz odobrenje Upravnog odjela, pravna ili fizička osoba može na površini javne namjene postaviti kemijski WC.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javni zahodi moraju, u pravilu, biti otvoreni tijekom cijeloga dana.

Članak 41.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje površina javne namjene vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 42.

Stajališta javnog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta javnog prijevoza moraju se održavati urednima i ispravnima, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno.

Na stajalištima se obavezno postavljaju košarice za smeće i ističe vozni red.

10. Sanitarno-komunalne mjere

10.1. Septičke i sabirne jame  

Članak 43.

Septičke jame na području Općine mogu se graditi i koristiti samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevina na uređaje za odvodnju otpadnih voda.

Septičke i sabirne jame grade se i s njima se postupa, sukladno posebnim propisima.

Septičke i sabirne jame moraju biti vodonepropusne, a pražnjenje trebaju obavljati ovlaštene osobe. 

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarno tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika septičke jame.

Na traženje komunalnog redara vlasnik, odnosno korisnik septičke jame dužan je predočiti dokaz vodonepropusnosti septičke jame, odnosno potvrdu ovlaštene osobe za ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje (cijevi i septičkih jama).

Članak 44.

Vlasnici, odnosno korisnici septičkih jama dužni su redovno i na vrijeme zatražiti čišćenje septičkih jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline. Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

Okolni prostor i septička jama nakon završenog čišćenja moraju se dezinficirati i dovesti u bezopasno stanje po zdravlje ljudi.

Komunalno redarstvo kada utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije naredit će njezino čišćenje vlasniku, odnosno korisniku iste.

Ako vlasnik odnosno korisnik septičke jame ne postupi na način utvrđen u prethodnom stavku, čišćenje septičke jame izvršit će ovlaštena pravna osoba na teret njezinog vlasnika odnosno korisnika.

Ovlašteni vršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu ili na drugo za to određeno mjesto, na lokaciji koja je za to određena i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoliša, uz obvezu nadoknade počinjene štete.

Zabranjeno je izlijevati fekalije u more i druge vodotoke, odnosno izvan za to predviđenih mjesta.

10.2. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko- higijeničarski poslovi

Članak 45.

U svrhu zaštite građana na području Općine obavlja se sistematska dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija površina javne namjene.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumijeva se suzbijanje (uništavanje) štetnih člankonožaca (muhe, komarci, žohari i slično), odnosno smanjenje njihovog broja.

Pod pojmom sistematske dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci i radnje koje treba poduzeti da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili mikroorganizama.

Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijevaju se mjere i postupci koje treba provesti sa ciljem smanjenja broja štetnih glodavaca.

Veterinarsko - higijeničarski poslovi podrazumijevaju sakupljanje uginulih i pregaženih životinja, te dezinfekciju mjesta gdje su takve životinje pronađene.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja navedene poslove, prema godišnjem planu, dužna je osiguravati zakonom propisane norme.

Članak 46.

Na poziv Upravnog odjela, pravna ili fizička osoba dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju ili deratizaciju, ako se ocijeni da je taj postupak opravdan.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je prije izvođenja poslova dezinsekcije i/ili deratizacije obavijestiti građanstvo i Upravni odjel Općine o početku i završetku obavljanja poslova i o svim bitnim karakteristikama i opasnostima ovog posla.

Članak 47.

Svi građani, pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa područja Općine Omišalj obvezni su provoditi mjere asanacije (mjere za uklanjanje svih izvora širenja zaraznih bolesti) u cilju smanjenja populacije komaraca.

10.3. Uklanjanje ustajale vode iz okoliša

Članak 48.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, garažnog prostora, poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužni su uklanjati ustajalu vodu koja se nalazi unutar okućnica tih objekata i s navedenih površina, zbog sprječavanja razmnožavanja insekata, a time i onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi.

10.4. Držanje domaćih životinja

Članak 49.

Unutar građevinskog područja Općine zabranjeno je držati domaće životinje: kopitare, papkare i perad.

Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, purani, guske, patke, prepelice i druga domaća perad i pernata divljač.

Izvan građevinskog područja Općine mogu se držati životinje iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da njihovo držanje ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane uvjete i ako su ta područja udaljena više od 50 metara od najbliže javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta.

Članak 50.

Komunalni redar može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se time ometaju okolni stanari, ne provode higijensko-sanitarne, tehničke i druge mjere, šire štetne imisije (neugodan miris) ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar izdat će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Ukoliko vlasnik životinje ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, postupak uklanjanja provest će ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa.

Zabrana držanja životinja iz članka 49. odnosi se i na druge životinje koje se prema propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja smatraju domaćim životinjama.

III. UREĐENJE I KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TE ODRŽAVANJE REDA NA TIM POVRŠINAMA

1. Uređenje javnih zelenih površina

Članak 51.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

Članak 52.

Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

- sadnja i uzgoj biljnih nasada,

- podrezivanje stabala i grmlja,

- okopavanje i plijevljene grmlja i živice,

- košenje trave,

- gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

- održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,- održavanje pješačkih putova i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpatke, popločenja i slično),

- postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

- postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

- obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija, zapuštenih javnih zelenih površina,

- uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

Javne zelene površine održava Općina, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javnih zelenih površina.

2. Prigodno uređenje javnih površina

Članak 53.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica, raznih kulturnih i športskih manifestacija i sličnih događanja, može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina.

Prigodno uređivanje javnih površina iz stavka 1. ovoga članka organizira se privremenim postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

Za privremeno postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično, na javne površine, potrebno je odobrenje Upravnog odjela.

Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamnih poruka, ukrasna drvca i slično, postavljaju se prema uvjetima i na način koji utvrđuje Upravni odjel.

Pravna ili fizička osoba koja je postavila predmete iz stavka 2. ovog članka iste je dužna ukloniti najkasnije u roku od 7 dana od prestanka prigode iz stavka 1. ovog članka.

3. Korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine

Članak 54.

Javne površine na području Općine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Površina javne namjene ne smije se zauzeti bez odobrenja ili ugovora o zakupu površine javne namjene.

Na svim površinama javne namjene potrebno je posebno voditi računa o osiguranju mogućnosti korištenja istih na način koji omogućava kretanje osoba sa posebnim potrebama, a naročito na javnoprometna površinama mora biti izvedena na način da se omogući pristup osobama s posebnim potrebama, odnosno na način da sukladno pozitivnim propisima budu uklonjene arhitektonske barijere.

Na svim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to moguće, postavljeni na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

Članak 55.

Javne površine i zemljište u vlasništvu Općine mogu se uz odobrenje Upravnog odjela privremeno koristiti za postavljenje: pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, terasa za pružanje ugostiteljskih usluga, reklama, zabavnih radnji i cirkusa, ledenica za sladoled i rashladnih vitrina za piće, aparata za kokice i razne slastice, automata za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, peći za pečenje plodina, građevinskih skela, kontejnera i slično, organizaciju gradilišta, odlaganje građevinskog materijala, pozornica i drugih privremenih građevina i predmeta za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, izlaganje robe, održavanje prezentacija radi reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, održavanje javnih skupova, priredbi i manifestacija i druge namjene.

Zabranjeno je korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine za namjene iz prethodnog stavka bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Članak 56.

Zabranjeno je koristiti javne površine i zemljište u vlasništvu Općine za igru i sport, osim ukoliko one nisu za tu svrhu namijenjene.

Javnu površinu uređenu kao dječje igralište i opremu (trampolin, klackalice, njihalice, ljuljačke, penjalice, vrtuljci i slično) dopušteno je koristiti samo dobnoj skupini za koju je to namijenjeno.

Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine nije dopušteno organiziranje hazardnih igara i igara na sreću, prikupljanje donacija i milodara, bez odobrenja Upravnog odjela.

Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine zabranjeno je nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja, ishrane i turističkih izleta, bez odobrenja Upravnog odjela.

Zabranjeno je parkove, trgove, parkirališta, travnjake, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine, klupe i druga javna mjesta koristiti za ležanje i spavanje.

Zabranjeno je za prometovanje i parkiranje motornih vozila koristiti javne površine na kojim nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, šetnice, pješačke zone, biciklističke i pješačke staze, plaže, obalni putovi i pristaništa, javni prolazi dr.).

Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vozila s posebnim odobrenjem Upravnog odjela.

Zbog opasnosti za sigurnost ljudi i imovine zabranjeno je bez odobrenja nadležnog ministarstva koristiti pirotehnička sredstva na javnim površinama.

Članak 57.

Zauzimanjem javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine, uz odobrenje Upravnog odjelne ne smije se spriječiti ili onemogućiti korištenje susjednih objekta i javnoprometnih površina, odnosno za zauzimanje javne površine moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 2 m u jezgrama naselja Njivica i Omišlja, odnosno 3 m u ostalim dijelovima Općine, i to najmanje jednom stranom ugostiteljske terase.

2. zauzimanje javnih površina mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa;

3. zauzimanjem javnih površina ne smije se onemogući pristup vatrogasnim vozilima, vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju hidranta;

4. zauzimanjem se ne smije stvarati prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih površina;

5. korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju. 

Članak 58.

Korištenje javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine neće se odobriti podnositelju zahtjeva:

1. ukoliko javna površina ili zemljište u vlasništvu Općine ne zadovoljava propisane uvjete za namjenu za koju se traži korištenje;

2. koji ima dugovanja prema Općini po bilo kojoj osnovi;

3. ukoliko ne priloži potrebnu dokumentaciju;

4. ako je prethodno koristio javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine, suprotno odobrenju, odnosno ako se nije držao uvjeta iz odobrenja, uslijed čega je doneseno rješenje o ukidanju odobrenja.

Članak 59.

Pokretne naprave, kiosci, montažni objekti i druge naprave, te naprave za potrebe javnih manifestacija, mogu se postavljati na javne površine i zemljište u vlasništvu Općine na način da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

Naprave i objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta, a imajući u vidu sadržaj turističke ponude Općine.

Postavljanjem montažnih objekata i drugih naprava iz stavka 1. ovog članka ne smije se ometati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te uništavati javne zelene površine.

Članak 60.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava i objekata iz stavka 1. prethodnog članka na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine određuju se posebnim aktom.

Odobrenje za postavljanje pokretnih naprava i objekata iz stavka 1. prethodnog članka na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine izdaje Upravni odjel.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Vlasnici pokretnih naprava, kioska, montažnih objekata i slično, moraju ih držati urednima i ispravnima, te redovito čistiti njihov okoliš.

Odobrenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, veličina objekta, te izgled i vrijeme na koje se objekt postavlja.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, montažnog objekta i slično, potrebno je priložiti skicu objekta, fotomontažu objekta i tehnički opis, te potvrdu Upravnog odjela o plaćenim svim dospjelim obvezama.

Članak 61.

Zabranjeno je na javne površine i zemljište u vlasništvu Općine postavljati montažne objekte i druge naprave za potrebe javnih manifestacija bez odobrenju ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Članak 62.

Na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine zabranjeno je izlaganje i nuđenje robe na prodaju putem pokretnih prodavača, kao i pružanje marketinških i sličnih usluga bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Članak 63.

Površine javne namjene mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama i za potrebe:

- privremenog smještaja, istovara i utovara građevnog i
otpadnog materijala,

- postavljanja skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i
popravaka vanjskih dijelova zgrade i uređaja,

- iznajmljivanja vozila i bicikala,

- pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

- održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

- prezentacije, promotivne prodaje.

Za potrebe iz prethodnog stavka odobrenje za korištenje izdaje Upravni odjel.

Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja površine javne namjene, kao što su:

- dimenzije površine javne namjene dodijeljene na korištenje;

- mjere osiguranja;

- privremena regulacija prometa;

- mjere zaštite javne zelene površine i slično.

Uz zahtjev za korištenje površine javne namjene podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su:

- dokaz o obavljanju djelatnosti;

- grafički prikaz površine javne namjene koju traži na korištenje i drugo ovisno o namjeni korištenja površine javne namjene.

Zabranjeno je privremeno korištenje površine javne namjene za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 64.

Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje površine javne namjene bez plaćanja naknade u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Omišalj.

Članak 65.

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, te obavljanje bilo kakvih radova na javnim zelenim površinama, osim radova redovnog održavanja javnih zelenih površina, potrebno je odobrenje Upravnog odjela.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, izgled objekta, uređaja ili naprave koja se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme njenog korištenja.

Ukoliko se radi o korištenju javnih zelenih površina u svrhu izvođenja određenih radova, odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine nakon završetka radova.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu lokacije, idejno rješenje ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja, odnosno na kojem se izvode radovi (mikrolokacija), te dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini.

Zabranjeno je postavljanje objekata, uređaja ili naprava, te obavljanje bilo kakvih radova na javnim zelenim površinama, bez odobrenja ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 66.

Za postavljanje parkovne opreme na javnim zelenim površinama potrebno je odobrenje Upravnog odjela.

Pod parkovnom opremom u smislu ove Odluke smatra se: ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, posude za otpatke i slično.

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine.

Dotrajala parkovna oprema mora se u što kraćem roku popraviti ili zamijeniti novom.

Zabranjeno je postavljanje parkovne opreme na javnim zelenim površinama bez odobrenje ili suprotno odobrenju iz stavka 1. ovog članka.

Članak 67.

Prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu, izvođač, odnosno investitor dužan je u pravilu sačuvati postojeća stabla, te ih zaštititi na način da se deblo obloži oplatama ili zaštiti na drugi način.

Članak 68.

Na javnoj zelenoj površini naročito je zabranjeno bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela:

• prekopavati javne zelene površine,

• postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe,

• odlagati građevinski materijal,

• sjeći i saditi bilje,

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela, snose izvođač odnosno investitor radova solidarno.

Članak 69.

Zabranjeno je na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine obavljati bilo kakve radove bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju Upravnog odjela.

U slučaju hitnih intervencija komunalnih poduzeća radi saniranja kvarova na vodovodnim, elektroenergetskim i dugim sustavima vitalnim za normalno funkcioniranje Općine ili građana, uz prethodnu obavijest moguće je izvršiti prokop javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine i bez odobrenja Upravnog odjela.

Investitor, odnosno izvođač radova dužan je nakon izvršenih radova na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine iste vratiti u prvobitno stanje.

Ukoliko investitor, odnosno izvođač radova ne vrati javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine u prvobitno stanje, Općina ili druga osoba koju za to ovlasti izvršiti će povrat  javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine u prvobitno stanje o trošku investitora, odnosno izvođača radova.

Članak 70.

Za prokope, istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada, popravak vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, može se privremeno u opravdanim slučajevima koristiti javne površine i druge površine uz nju, sukladno propisima o gradnji i sigurnosti prometa.

Za obavljanje radova iz prethodnog stavka na javnoj površini i drugim površinama uz nju investitor, odnosno izvođač radova dužan je ishoditi odobrenje Upravnog odjela kojim će se utvrditi lokacija, uvjeti i vrijeme trajanja radova, mjere sigurnosti i zaštite, uvjeti saniranja javne površine i slično te obveza dovođenja javne površine u stanje prije izvođenja radova (prvobitno stanje).

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati: opis radova, vrijeme potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, tehničku dokumentaciju o prokopu i dozvole sukladno propisima o gradnji.

Zabranjeno je obavljanje radova iz stavka 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Članak 71.

Nakon ishodovanja odobrenja iz prethodnog članka, a prije započinjanja radova te nakon završetka istih, investitor, odnosno izvođač radova dužan je o tome obavijestiti komunalno redarstvo.

Članak 72.

Prilikom izvođenja radova iz članka 69. i 70. ove Odluke investitor, odnosno izvođač radova dužni su poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, te mjere zaštite javne površine. Za sigurnost radova i zaštitu javne površine odgovorni su investitor i izvođač radova solidarno.

Članak 73.

Pod prekopima se podrazumijevaju radovi na iskopima kanala na javnoprometnim površinama, javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, može se vršiti prokop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka. Za privremenu regulaciju prometa potrebno je ishoditi prometni elaborat.

Pod radovima u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se gradnja, rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova, objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, te postavljanje elektroenergetskog i telefonskog priključka na električni i telefonski sustav, kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i drugo).

Članak 74.

Privremeno korištenje javne površine za podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta i slično za potrebe gradilišta odobrava se na vrijeme do 2 mjeseca, uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštititi zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje građevinskog materijala na površinu javne namjene.

Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 (tri) metra.

Izvoditelji građevinskih radova su dužni radi zaštite pješaka i ostalih sudionika u prometu postaviti fasadnu zavjesu.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele, krana ili ograde gradilišta, ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja, investitor, odnosno izvođač radova (podnositelj zahtjeva) dužan je građevinsku skelu, kran ili ogradu gradilišta i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 5. ovog članka, komunalni redar naredit će rješenjem investitoru, odnosno izvođaču radova uklanjanje građevinske skele, krana, ograde gradilišta i drugog materijala putem treće osobe, na trošak investitora, odnosno izvođača.

Skelom ili ogradom zauzeti dio javnoprometne površine mora se propisno označiti i osvijetliti od sumraka do svanuća.

Članak 75.

Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, da se vreće i otpad ne raznose po javnim površinama, a ostali rastresiti materijal da se drži u sanducima i ogradama ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

Građevinski materijal mora biti stalno složen, tako da ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

Miješanje betona i morta dopušteno je samo u posebnim posudama (miješalicama), te na plastičnim folijama ili limovima.

Članak 76.

Prigodom izvođenja radova iz članka 69. i 70. ove Odluke investitor, odnosno izvođač

građevinskih radova dužan je poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a osobito:

1. čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskih i drugih materijala, blata i slično, čije taloženje na javnoprometnim površinama je posljedica izvođenja radova;

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;

3. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;

4. deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

5. gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz propisanu prateću dokumentaciju (prateće listove);

6. oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz propisanu prateću dokumentaciju;

7. preuzeti spremnik za miješani komunalni otpad od davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 77.

Nakon završetka radova investitor, odnosno izvođač dužan je s javne površine ukloniti sve materijale, opremu i predmete u roku od 3 dana od završetka radova, a oštećenja na javnim površinama otkloniti o svom trošku u roku od 5 dana, te zauzetu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, odnosno u stanje u kakvom je bila prije izvođenja radova, a davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada vratiti preuzeti spremnik za miješani komunalni otpad.

Investitor, odnosno izvođač radova dužan je najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja materijala i opreme s korištene javne površine, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta javna površina više nije potrebna.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će investitoru, odnosno izvođaču radova da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prvobitno stanje.

Ukoliko izvođač, odnosno investitor ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka korištena javna površina dovest će se u prvobitno stanje putem treće osobe, o trošku investitora, odnosno izvođača radova.

Članak 78.

Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje od iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta-deponije.

Zabranjeno je odlagati zemlju od iskopa i otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

Članak 79.

Ako se javna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta i slično) na njoj se smije složiti samo onoliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

Zabranjeno je uz drveće na javnoj površini odlagati građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

Članak 80.

Za iskrcaj ogrijeva, te za piljenje i cijepanje drva, ponajprije treba upotrebljavati vlastito zemljište.

U slučaju potrebe, javnoprometna površina može se, uz odobrenje Upravnog odjela, privremeno koristiti za iskrcaj ogrijeva te za cijepanje drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet, a drva se moraju složiti tako da se spriječi njihovo kotrljanje na kolnik.

Iskrcani ogrjev ili drugi materijali moraju se ukloniti s javnoprometne površine najkasnije u roku 48 sati, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Zabranjeno je javnoprometnu površinu upotrebljavati za poslove iz stavka 2. ovog članka bez odobrenje ili suprotno odobrenju Upravnog odjela.

Članak 81.

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina.

U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza, dnevno snabdijevanje trgovina i slično, istovar i utovar robe i materijala mogu se privremeno obaviti na javnoprometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno.

Ako se iznimno, roba i materijal moraju istovariti na javnoprometnu površinu, tada se moraju složiti tako da se ne ometa cestovni i pješački promet i moraju se odmah ukloniti.

Članak 82.

Na površinu javne namjene i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, vaze i slično).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Upravni odjel može, radi zaštite pješaka, stambenih i drugih objekata, uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 83.

Na površinu javne namjene ispred poslovnog objekta i ostalih objekata, kao i uz ogradu koja graniči s površinom javne namjene, nije dozvoljeno odlagati ambalažu i slične predmete koji nagrđuju okolinu.

Na površinu javne namjene ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

IV. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 84.

Predmeti, pokretne naprave i objekti postavljeni na javne površine, zemljište u vlasništvu Općine, te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba, suprotno odredbama ove Odluke, smatraju se protupravno postavljenim predmetima, napravama i objektima i moraju se odmah ukloniti.

Članak 85.

Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta komunalni redar naredit će rješenjem njegovo uklanjanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika ili prisilnim izvršenjem nenovčanih obveza novčanim kaznama sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Članak 86.

U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenog ili ostavljenog predmeta, naprave i objekta, radi osiguranja javnog reda i sigurnosti, te otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, komunalno redarstvo može uz pomoć odgovarajućih službi, takve predmete, naprave i objekte odmah ukloniti s javne površine, te rješenjem obvezati vlasnika, odnosno korisnika da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja preuzme predmet, napravu i objekta uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

Članak 87.

Ukoliko je vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta nepoznat, komunalni redar donijet će rješenje protiv nepoznate osobe.

Članak 88.

Ukoliko obaviješteni vlasnik ne preuzme predmete u određenom roku, ako vlasnik nije poznat ili ga nije bilo moguće neposredno obavijestiti, obavijest o preuzimanju predmeta se ističe na oglasnoj ploči Općine Omišalj u trajanju od 8 (osam) dana, te istekom roka od 30 (trideset) dana s oduzetim predmetom se postupa po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 89.

Ako predmet, naprava ili objekt koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja Upravnog odjela ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Ako vlasnik ili korisnik predmeta, naprave ili objekta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet, napravu ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika odnosno korisnika.

Članak 90.

Korisniku javne površine koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, dva puta povrijedi odredbe ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine, na način da će mu se ukinuti odobrenje za korištenje javne površine, odnosno raskinuti ugovor o korištenju javne površine, te će mu se narediti uklanjanje svih predmeta, naprava i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

Članak 91.

Povrede odredbi ove Odluke od strane korisnika javne površine dokazuju se zapisnicima komunalnog redarstva.

Članak 92.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku kamperskog vozila, lake teretne prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, koji se nalaze na javnoj površini da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.

Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti uklonjeno putem treće osobe, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište, o čemu je komunalno redarstvo, ako je to moguće, dužno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik vozila ne preuzme vozilo u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Članak 93.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je Općina to povjerila, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih pločica parkiranog na javnoj površini preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Općina povjerila, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje vozilu za odvoz otpada pristup do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, odnosno onemogućuje mu odvoz otpada, preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je Općina to povjerila, a na odgovornost i trošak vlasnika.

Članak 94.

Reklame koje su postavljene na javnoj površini bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju Upravnog odjela ili po odobrenju kojem je istekao rok, odmah će se ukloniti.

Reklame će se ukloniti posredstvom komunalnog redarstva ili putem treće osobe, a o trošku vlasnika odnosno korisnika.

V. KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 95.

Parkiranje vozila na području Općine dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama namijenjenim za parkiranje vozila, te na drugim površinama gdje to nije protivno zakonskim ili drugim propisima.

Javno parkiralište i druga površina javne namjene za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: Parkirališna površina) su dio javnoprometne površine namijenjena isključivo za parkiranje vozila.

Parkirališne površine moraju biti propisno označene prometnom signalizacijom te se stalno održavati čistima, urednima i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

Parkirališne površine održava Općina, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno.

Članak 96.

Na parkirališnim površinama trebaju se horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sukladno propisima, posebno obilježiti rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom koja imaju "znak pristupačnosti".

Članak 97.

Parkirališne površine na području Općine mogu biti s naplatom ili bez naplate.

Parkirališne površine s naplatom su uređene i propisno označene ulične ili izdvojene javne površine na kojima je uvedena naplata parkiranja i koje su označene odgovarajućom prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Članak 98.

Parkirališne površine dozvoljeno je koristiti isključivo pod uvjetima propisanima Odlukom kojom se uređuju parkirne zone, visina naknade parkiranja, povlaštena parkirna karta i vrijeme naplate na javnim parkiralištima u Općini, te sukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji

Zabranjeno je parkirališne površine koristiti suprotno postavljenoj prometnoj signalizaciji.

Zabranjeno je za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristiti parkirno mjesto koje prometnom signalizacijom nije određeno za parkiranje i/ili zaustavljanje te vrste vozila.

Zabranjeno je za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristiti javnoprometnu površinu koja je prometnom signalizacijom zabranjena za parkiranje i/ili zaustavljanje vozila.

Zabranjeno je parkirati motorna vozila na način da se specijalnom vozilu za odvoz otpada onemogući pristup posudama za otpad ili se na drugi način onemogući odvoz otpada.

Članak 99.

Na opskrbnim punktovima dozvoljeno je samo zaustavljane vozila kojima se vrši dostava robe, sukladno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom.

Zabranjeno je opskrbne punktove koristiti za zaustavljanje i parkiranje vozila kojima se ne vrši dostava robe ili protivno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom.

Članak 100.

Načelnik može prostorno i vremenski ograničiti kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozila za vrijeme posebnih manifestacija u Općini.

Parkirališne površine mogu se iznimno privremeno koristiti za druge namjene (za potrebe autoškole, zabavnih i sportskih manifestacija, u svrhu izvođenja radova i sl.) samo na temelju odobrenja Upravnog odjela.

Zabranjeno je bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela koristi parkirališne površine za namjene iz stavka 2. ovog članka.

Na parkirališnim površinama zabranjeno je neovlašteno trgovanje, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica, kampiranje i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom tog prostora.

VI. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Javne površine-općenito

Članak 101.

Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene, a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni i ispravni.

Javne površine, te objekti i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio ne smiju se uništavati, oštećivati niti onečišćavati.

Članak 102.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je javne površine redovno i izvanredno održavati i čistiti sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine Omišalj koji donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Članak 103.

Izvanredno čišćenje javnih površina podrazumijeva čišćenje javnih površina kada su zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga prekomjerno onečišćene.

Članak 104.

Na javne površine postavljaju se košarice za otpad, koje moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovani.

Košarice za otpad na javnim površinama postavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina, na mjestima koja određuje Općina, odnosno navedena pravna ili fizička osoba.

Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna je košarice za otpatke prazniti i održavati čistima i funkcionalno ispravnima.

Članak 105.

Košarice za otpatke mogu se postavljati na stupovima, ogradama uz nogostupe, samostojećim postoljima, pročeljima zgrada.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet.

Članak 106.

Zabranjeno je na javnim površinama prebiranje po košaricama za otpatke i odnošenje otpada ili dijelova otpada iz istih, na način da se pri tom otpad rasipa oko košarica i onečišćuje javna površina.

Košarice za otpad na javnim površinama zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i pisati (šarati), te ih premještati sa postavljenog mjesta.

Članak 107.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično), obvezan je čistiti javne površine koje služe kao pristup tim objektima.

Organizator javne priredbe ili događanja dužan je odmah po završetku iste očisti korištenu javnu površinu.

Ako osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne postupe sukladno navedenim stavcima, komunalni redar rješenjem će im naredit poduzimanje radnji i mjera u svrhu održavanja komunalnog reda. Ako navedene osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na njihov trošak.

Članak 108.

Na javnim površinama nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili ih na druge načine onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

1. bacanje ili ostavljanje komunalnog otpada izvan spremnika ili posuda za otpad ili vršenje drugih radnji koje onečišćuju javne površine;

2. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i sl.;

3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže;

4. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, prikolica, kamperska vozila i drugih priključnih vozila, vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u prometu (oštećena u sudaru, neispravna i slično), olupina vozila, plovila i olupina plovila, radnih strojeva i slično;

5. ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste (ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i slično);

6. popravak i servisiranje vozila, te drugih uređaja i naprava;

7. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada;

8. bacanje ili ostavljanje reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim površinama, bez odobrenja Upravnog odjela;

9. bacanje gorućih predmeta u posude/spremnike za otpatke ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada te paliti otpad,

10. paljenje otpada, lišća i sl.;

11. odlagati glomazni i EE otpad osim u vrijeme preuzimanja istog od strane davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada uz prisutnost korisnika javne usluge;

12. zagađivanje mora i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu, u more i korita potoka;

13. iz plovila za vrijeme stajanja u luci ispuštati fekalije, ulje, naftu i slično;

14. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala;

15. obavljanje radnji kojima se onečišćuju javne površine ili propuštanje obavljanja radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina;

16. neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja;

17. bacanje životinjskog, medicinskog i drugog opasnog otpada, koji se zbrinjava u skladu s posebnim propisima;

18. odlaganje ili postavljanje bilo kakvih predmeta kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila;

19. bojanje, crtanje i pisanje po javnim površinama, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima;

20. obavljanje nužde;

21. pranje osoba, vozila ili drugih predmeta na javnim vodovodnim uređajima i objektima;

22. korištenje dječjih igrališta i sprava za igru djece protivno njihovoj namjeni;

23. izlaganje i prodavanje predmeta, stvari, poljoprivrednih i drugih proizvoda bez odobrenja Upravnog odjela;

24. bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javne površine;

25. izvođenje radova bez odobrenja Upravnog odjela;

26. puštanje otpadnih i oborinskih voda na javnu površinu na način kojim se ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja;

27. kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

Članak 109.

Vlasnici i korisnici objekata dužni su na javnim površinama (izuzev javnoprometnih površina) ispred svojih objekta u širini svoje parcele uklanjati lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju radi održavanja stalne funkcionalnosti.

Zabranjeno je zatrpavanje i zacjeljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju, ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja Upravnog odjela.

Članak 110.

Zabranjeno je na javnoprometnim površinama ispred poslovnih prostora (radnji, prodavaonica, skladišta i slično) odlagati drvenu, kartonsku i drugu ambalažu, kao i druge neprimjerene predmete i materijal.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i uređaje ostavljati na javnoprometnim površinama.

Članak 111.

Obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja obalnog pojasa uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu dužna je iste održavati čistima i urednima, a jednom godišnje detaljno ih očistiti od krupnih otpadaka na obali.

Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu, te na bilo koji način onečišćavati pomorsko dobro.

Obalnim pojasom – prirodnom plažom smatraju se u smislu ove Odluke prostori namijenjeni kupanju i sunčanju, na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Obalnim pojasom – uređenom plažom smatraju se prostori namijenjeni kupanju i sunčanju, opskrbljeni određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

Članak 112.

Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je nakon korištenja plaže ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene ili iste ostavljati s namjerom rezervacije i čuvanja mjesta.

Rezerviranje i čuvanje mjesta na plaži podrazumijeva ostavljanje i držanje predmeta iz prethodnog stavka duže od 1 sata bez nadzora, odnosno bez prisutnosti korisnika.

Stvari iz stavka 1. ovog članka zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će se napuštenima, te će biti uklonjene i s istim će se postupiti sukladno propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Prirodnim plažama, u smislu ove odluke, smatraju se prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata, dok se uređenim plažama smatraju prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, snabdjeveni određenim higijensko-tehničkim uvjetima i opremljeni svim uređajima i opremom za sunčanje i kupanje.

Na plažama je zabranjen nudizam, osim na plažama koje su označene kao nudističke plaže.

Vlasnici brodica i ostalih manjih plovila te priključnih vozila za plovila, ne smiju svoje plovilo održavati i ostavljati na plažama i drugim površinama javne namjene.

Članak 113.

Zabranjeno je kretanje svih vrsta i tipova motornih i drugih vozila i radnih strojeva po plaži, te držanje istih na plaži.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka, vozilima i radnim strojevima dozvoljen je pristup na plažu jedino i isključivo u slučaju izvođenja radova na komunalnoj infrastrukturi plaže, te drugih radova u svrhu poboljšanja kakvoće i strukture plaže.

Članak 114.

Komunalni redar u slučaju onečišćenja javne površine izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti će pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja poslove održavanja, odnosno čišćenja, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje javne površine.

Članak 115.

Korisnik uređene i prirodne plaže koji obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu plaže temeljem ugovora o koncesiji ili koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima dužan je poštivati obveze iz ugovora o koncesiji, odnosno koncesijskog odobrenja.

Korisnik ugovora o koncesiji, odnosno koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

Zabranjeno je bez koncesije ili koncesijskog odobrenja na  pomorskom dobru postavljati pokretne naprave, kioske, reklame i sl., vozila bez registarskih oznaka i izvoditi bilo kakve radove.

Zabranjeno je na bilo koji način onečišćavati ili odlagati otpad na pomorskom dobru.   

Članak 116.

Zabranjeno je kupanje domaćih životinja na uređenim plažama.

Članak 117.

Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene travnjake, te prirodne i uređene plaže i ostale javne površine na kojima je to izričito zabranjeno.

Pas se smije izvoditi na javne površine samo ako je označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

2. Javnoprometne površine

Članak 118.

Javnoprometne površine moraju se redovito čistiti i prati, te otklanjati na njima uočena oštećenja i nedostaci.

Izvanredno održavanje čistoće javnoprometnih površina odredit će se kada se zbog vremenskih nepogoda ili drugih prilika prekomjerno onečiste ili kada ih je iz bilo kojeg drugog razloga potrebno izvanredno očistiti.

Prometna signalizacija: vertikalna, horizontalna i svjetlosna, kao i druga oprema i uređaji moraju se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju. 

Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice i zoni raskrižja mora se redovito orezivati i održavati do visine koja ne ugrožava sigurnost prometa.

Članak 119.

Bez odobrenja Upravnog odjela zabranjeno je ograđivanje javnoprometnih površina postavljanjem zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja, osim kada se obavljaju radovi na javnoprometnim površinama ili na površinama neposredno uz javnoprometne površine.

U izvanrednim situacijama nastalim zbog oštećenja, izvanrednih radova, održavanja manifestacija i sl. komunalni radar može postavljanjem propisane signalizacije i opreme preusmjeriti ili ograničiti kretanje vozila i/ili pješaka na javnoprometnoj površini.

Zabranjeno je postupanje protivno postavljanoj signalizaciji iz prethodnog stavka.

Članak 120.

Zabranjeno je crtanje i pisanje po javnoprometnim površinama bez odobrenja Upravnog odjela, osim iscrtavanja prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

Članak 121.

Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju: vertikalnu, horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na javnoprometnoj površini.

Vozač vozila koje sudjeluje u prometu na javnoprometnoj površini istu ne smiju onečišćavati ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i rasutog (sipkog) materijala, rasutog tereta i slično.

Vozač vozila koji prevozi pijesak, papir, sjeno, lišće, PVC materijal i drugi rasuti (sipki) teret, vozilo mora prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal ne rasipa po javnoprometnoj površini.

3. Javne zelene površine

Članak 122.

Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Javne zelene površine održava i uređuje pravna ili fizička osoba kojoj je to Općina povjerila.

Javne zelene površine kojima ne upravlja Općina moraju održavati i čistiti vlasnici, odnosno korisnici tih površina.

Članak 123.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se osobito:

• kosidba trave;

• obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina;

• uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novima;

• uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka;

• održavanje posuda s ukrasnim biljem;

• održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama;

• postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina;

• redovito održavanje i zamjena zaštitnih stupića i ograda;

• održavanje dječjih igrališta;

• obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala;

• rezidba i oblikovanje stabala i grmlja;

• okopavanje bilja;

• zalijevanje zelenih površina i bilja;

• preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično;

• gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja.

Članak 124.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim i rekreacijskim površinama, grobljima, kupalištima i drugim površinama, dužna je organizirati pravilno korištenje tih površina, održavati red i čistoću.

Članak 125.

Zabranjeno je prekopavati javne zelene površine ili obavljati bilo kakve radove na njima bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela, osim redovnog održavanja tih površina.

Članak 126.

Stabla i drugo zelenilo moraju se održavati tako da ne predstavljaju opasnost ili da ne ometaju promet ljudi i vozila na javnoprometnim površinama.

Ukoliko stabla i drugo zelenilo predstavljaju opasnost ili ometaju promet ljudi ili vozila komunalni redar naredit će rješenjem poduzimanje mjera radi otklanjanja uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, naložene radnje izvršit će se putem treće osobe, a na trošak vlasnika ili korisnika.   

Članak 127.

Na javnim zelenim površinama bez odobrenja Upravnog odjela zabranjuje se:

1. raskopavanje;

2. izgradnja parkirališta i kolnih prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina;

3. odlaganje građevinskog i drugog materijala, kontejnera, organizacija gradilišta i sl.;

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i sl.;

5. postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova;

6. ograđivanje javnih zelenih površina;

7. sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja.

Članak 128.

Na javnim zelenim površinama osobito se zabranjuje:

1. zaustavljanje, parkiranje i vožnja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za održavanje javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima);

2. oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja, te lijepljenje plakata po drveću;

3. brati plodove, rezati i otuđivati grane, listove i cvjetove, otuđivati bilje, te poduzimati i druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično);

4. uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita;

5. vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu;

6. odlaganje građevnog materijala, glomaznog otpada, šuta, ulja, boja i dr.;

7. rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla, kao i polaganje podzemnih instalacija na udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla, bez odobrenja Upravnog odjela;

8. kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično;

9. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklama, reklamnih panoa i slično;

10. postavljanje stolova, stolica i slično;

11. uništavanje šahti, raspršivača, te ostalih nadzemnih dijelova vodonatapnih sustava;

12. šetanje i puštanje kućnih ljubimaca po uređenim javnim zelenim površinama na kojima je to izričito zabranjeno te onečišćenje takvih javnih zelenih površina;

13. loženje vatre i potpaljivanje stabala;

14. nenamjensko korištenje javnih zelenih površina;

15. na bilo koji način onečišćivati i uništavati javnu zelenu površinu, stabla, zasade i parkovnu opremu;

16. kampiranje.

4. Uklanjanje snijega i leda

Članak 129.

Uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje površine javne namjene, izuzev s površina javne namjene za koje je ovom Odlukom drugačije određeno.

Članak 130.

Snijeg se s površine javne namjene počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže vrijeme mora se uklanjati i više puta.

Led se s javne površine uklanja čim nastane.

Članak 131.

Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz privremeni objekt dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od osam dana od otapanja snijega ili leda.

VII. MJERE ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA

Članak 132.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom provode komunalni redari.

Pri obavljanju službene dužnosti komunalni redari nose službenu odoru i imaju službeni iskaznicu.

Članak 133.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 134.

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Upravni odjel ovlašten je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja komunalnog redara pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 135.

Komunalni redar obavlja poslove nadzora samostalno, u ime Općine, postupa  i donosi pojedinačne akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom odlukom  i drugim propisima.

Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se bitnim i od javnog interesa za Općinu.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 136.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ovlašten je i obvezan rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda i to:

• uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, naprava, objekata, uređaja, reklama i drugo;

• zabraniti obavljanje radova;

• zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava, ukoliko postoje nedostaci, sve dok se oni ne uklone;

• narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

• narediti i druge mjere i radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

• može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

• predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odredbe ove Odluke, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

Ako se osoba iz prethodnog stavka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

Ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Članak 137.

Za prekršaje propisane ovom Odlukom, koje u nadzoru utvrdi komunalni redar, isti može od počinitelja prekršaja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, ako je prekršaj utvrdio obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja, te pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana, te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redarstvu.

Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redarstvu.

Usmeno izrečenu novčanu kaznu prema uvjetima stavka 1. ovoga članka komunalni redar naplatiti će od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde o tome, bez izdavanja obveznog prekršajnog naloga.

Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu sukladno stavku 1., 2. i 3. ovoga članka neće se voditi prekršajni postupak, izrečena novčana kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj.

Članak 138.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti obaveznog prekršajnog naloga.

Obaveznim prekršajnim nalogom osim novčane kazne može se izreći i paušalna svota troška izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu do 200,00 kuna.

Novčana kazna smatrat će se u cjelini plaćenom ako počinitelj prekršaja, u roku iz stavka 1. ovog članka plati dvije trećine izrečene novčane kazne.

Članak 139.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane ove Odlukom prihod su proračuna Općine.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 140.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. kao vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade ne obnovi i ne održava tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade (članak 4. stavak 2. Odluke);

2. djelomično uređuje pročelja višestambenih zgrada (članak 4. stavak 3. Odluke);

3. piše grafite, poruke i slično, te na drugi način uništava vanjske dijelove zgrade (članak 4. stavak 4. Odluke),

4. kao vlasnik, odnosno korisnik zgrade odmah ne otkloni oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade) ), zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, sukladno posebnim propisima o gradnji (članak 5. Odluke),

5. postupi protivno članku 6. Odluke,

6. postupi protivno članku 7. Odluke,

7. postupi protivno članku 8. Odluke,

8. postupi protivno članku 10. stavak 1., 4., 5. i 6.Odluke,

9. postupi protivno članku 11. Odluke,

10. postupi protivno članku 12. Odluke,

11. postupi protivno članku 13. Odluke,

12. postupi protivno članku 15. stavak 3. Odluke,

13. postupi protivno članku 16. Odluke,

14. postupi protivno članku 18. stavak 3., 4. i 5. Odluke,

15. postavi izlog koji izravno obasjavaju javnoprometnu površinu, te svojim položajem onemogućuje ili otežava korištenje javnih površina (članak 19. stavak 1. Odluke)

16. postupi protivno članku 19. stavak 3., 5. i 7. Odluke,

17. postupi protivno članku 20. stavak 1., 2. i 3. Odluke,

18. postupi protivno članku 24. stavak 2., 3. i 4. Odluke,

19. postavlja plakate na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela (članak 25. stavak 5. Odluke),

20. ako postupi protivno članku 26. stavak 1. i 2. Odluke,

21. postavi reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 30. stavak 3. Odluke),

22. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) na javne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela(članak 30. stavak 4. Odluke),

23. postavi reklamni pano na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela(članak 31. stavak 3. Odluke),

24. reklamni pano koji nema istaknutu reklamnu poruku ne prekrije odgovarajućim materijalom bijele boje (članak 31. stavak 5. Odluke),

25. postupi protivno članku 32. stavak 1. i 2. Odluke,

26. postupi protivno članku 33. Odluke,

27. postupi protivno članku 34. Odluke

28. postupi protivno članku 35. stavak 4. i 5. Odluke,

29. postupi protivno članku 36.,

30. postupi protivno članku 37.,

31. postupi protivno članku 38.,

32. postupi protivno članku 40. stavak 2. Odluke,

33. postupi protivno članku 41. stavku 2.,

34. postupa protivno članku 43. stavak 5. Odluke,

35. postupi protivno članku 44. stavak 1., 2. i 6. Odluke,

36. postupi protivno članku 46. stavak 2. Odluke,

37. postupi protivno članku 48. Odluke,

38. postupi protivno članku 49. stavak 1. Odluke,

39. postupi protivno članku 53. stavak 3. i 5. Odluke,

40. postupi protivno članku 55. stavak 2. Odluke,

41. postupi protivno članku 56. Odluke,

42. postupi protivno članku 57. Odluke,

43. postupi protivno članku 59. stavak 2. i 3. Odluke,

44. postupi protivno članku 60. stavak 3. i 4. Odluke,

45. na javne površine i zemljište u vlasništvu Općine postavlja montažne objekte i druge naprave za potrebe javnih manifestacija bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 61. Odluke),

46. na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu Općine izlaže i nudi robu na prodaju putem pokretnih prodavača, te pruža marketinške i slične usluge, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 62. Odluke),

47. postupi protivno članku 63. stavku 5.

48. postupi protivno članku 65. stavku 5.

49. postupi protivno članku 66. stavku 5.

50. postupi protivno članku 68.

51. postupi protivno članku 69.

52. postupi protivno članku 70. stavku 4.

53. postupi protivno članku 72. Odluke,

54. postupi protivno članku 74. stavak 5. Odluke,

55. postupi protivno članku 75. Odluke,

56. postupi protivno članku 76. Odluke,

57. postupi protivno članku 77. Odluke,

58. kao investitor, odnosno izvođač građevinskih radova višak zemlje od iskopa i otpadni građevinski materijal ne odloži na za tu svrhu predviđena odlagališta-deponije (članak 78. stavak 1. Odluke),

59. odlaže zemlju od iskopa i otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu (članak 104. stavak 2. Odluke),

60. postupi protivno članku 79. Odluke,

61. postupi protivno članku 80. stavku 2., 3. i 4. Odluke,

62. postupi protivno članku 81. stavku 2. i 3. Odluke,

63. parkirališne površine koristi suprotno postavljenoj prometnoj signalizaciji (članak 98. stavak 2. Odluke)

64. za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristi parkirno mjesto koje prometnom signalizacijom nije određeno za parkiranje i/ili zaustavljanje te vrste vozila (članak 98. stavak 3. Odluke)

65. za zaustavljanje i/ili parkiranje vozila koristi javnoprometnu površinu koja je prometnom signalizacijom zabranjena za parkiranje i/ili zaustavljanje vozila (članak 98. stavak 4. Odluke),

66. opskrbne punktove koristi za zaustavljanje i parkiranje vozila kojima se ne vrši dostava robe ili protivno uvjetima određenima postavljenim prometnim znakom (članak 99. stavak 2. Odluke)

67. postupi protivno članku 100. stavak 3. i 4. Odluke,

68. postupi protivno članku 101. stavak 3. Odluke,

69. postavlja košarice za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupovi javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na druga mjesta na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet (članak 105. stavak 2. Odluke),

70. postupi protivno članku 106. stavak 2. Odluke,

71. postupi protivno članku 107. stavak 1., 2. i 3. Odluke,

72. postupi protivno članku 108. Odluke,

73. postupi protivno članku 109. Odluke,

74. postupi protivno članku 110. Odluke,

75. postupi protivno članku 111. stavak 2. i 3. Odluke,

76. postupi protivno članku 112. stavak 6. Odluke,

77. postupi protivno članku 113. stavak 1. Odluke,

78. postupi protivno članku 115. stavak 3. i 4. Odluke,

79. postupi protivno članku 119. stavak 3. Odluke,

80. postupi protivno članku 122. stavak 3. Odluke,

81. postupi protivno članku 124. Odluke,

82. postupi protivno članku 125. Odluke,

83. postupi protivno članku 127. Odluke,

84. postupi protivno članku 128. Odluke,

85. postupi protivno članku 131. Odluke,

Članak 141.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 140. ove Odluke odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 142.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 140. ove Odluke fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 143.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako:

1. počini prekršaj iz članka 140. ove Odluke,

2. parkira motorno vozilo na način da se time specijalnom vozilu za odvoz otpada onemogući pristup posudama za otpad ili se na drugi način onemogući odvoz otpada (članak 98. stavak 5. Odluke)

3. prebire po košaricama za otpatke na javnim površinama i/ili odnosi otpada ili dijelove otpada iz istih, na način da se pri tom otpad rasipa oko košarica i onečišćuje javna površina (članak 106. stavak 1. Odluke)

4. na prirodnim i uređenim plažama nakon korištenja plaže ostavlja ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene (članak 112. stavak 1., 5. i 6. Odluke),

5. postupi protivno članku 116. Odluke

6. dovodi i pušta kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene travnjake, te prirodne i uređene plaže (članak 117. stavak 1. Odluke),

7. kao vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca odmah ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 117. stavak 3. Odluke),

8. crta i piše po javnoprometnim površinama bez odobrenja Nadležnog tijela (članak 120. Odluke),

9. postupi protivno članku 121. stavak 2. i 3. Odluke.

Članak 144.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će fizička osoba –roditelj, odnosno staratelj djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 143. ove Odluke, ako je propustio dužnost staranja o djetetu.

Dijete je osoba do navršenih 14 godina života.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 145.

Odredbe glave III. ove Odluke koje se odnose na javne površine na odgovarajući se način primjenjuju i na zemljište u vlasništvu Općine.

Članak 146.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/19 i 29/19).

Članak 147.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/19 i 29/19).

Članak 148.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-30-22-01-9

Omišalj, 13. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51513&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr